Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 94
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  city transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN In the article the author presents the analysis of persona! commuting vehicles produced nowadays. The analysis comprises their purposes, functionality, comfort and construction solution of the following elements: drive and sleering system, suspension and batteries. The evolution of a vehicle regardi[...]
2
100%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W artykule scharakteryzowano zakres i zadania logistyki miejskiej, która stanowi narzędzie wykorzystywane do rozwiązywania problemów funkcjonowania obszarów wysoce zurbanizowanych. W części empirycznej wskazano na sposoby rozwiązywania problemów transportowych w mieście na przykładzie Warszawy. Do a[...]
EN In the article a scope and tasks of the urban logistics were characterized. The urban logistics is a tool used to solve functioning problems of highly urbanized areas. In the empirical part the ways of solving transport problems in the Warsaw were pointed. For the analysis the „Strategy for sustaina[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 612--617
PL Ocena jakości zabudowy wnętrza tramwaju i jej atrakcyjności dla pasażerów stanowi kluczowe kryterium podejmowania decyzji w organizacji systemów transportu miejskiego. Pasażerowie korzystają ze stref, w których czują się wygodnie. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie osób zajmujących daną strefę t[...]
EN The assessment of the quality of tram interiors and its attractiveness for passengers is a key criterion for decision making in the organization of urban transport systems. The passengers use the zones in which they feel comfortable. This is reflected in the number of people in the tram zones (zone [...]
4
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL System tramwajów w Padwie we Włoszech bazuje na pojazdach wyposażonych w system Translohr. Te tramwaje mają gumowe kota, na których się poruszają, oraz prowadzącą szynę środkową. Pojazdy są zasilane z sieci trakcyjnej i określane są jako "metrotram", "metrobus", dla odróżnienia od tramwaju klasyczne[...]
5
88%
Journal of KONES
EN The paper deals with concepts, design and realization of a small ecological city car. A small, electric car is anticipated to be a solution to city traffic problems. The future users of a city electric car have been defined. City car should be characterized by the following features: low cost of pur[...]
6
88%
Zieleń Miejska
2008 Nr 2 8-9
PL W Warszawie powstają projekty Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), które uwzględniają potrzeby mieszkańców terenów sąsiadujących z drogami.
7
88%
Komunikacja Publiczna
2013 nr 3 40--45
PL System Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo podbił serca warszawiaków, a także odwiedzających stolicę turystów z całej Europy oraz spoza Starego Kontynentu. Liczba jego użytkowników rośnie z dnia na dzień. Podobnie jak liczba wypożyczeń, którą podawać można już w… milionach. I pomyśleć, że potr[...]
8
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Prace nad zastosowaniem kondensatorowych zasobników energii w pojazdach trakcji elektrycznej Instytut Elektrotechniki prowadzi od ponad dwóch lat, a od 2006 r. w ramach specjalnego projektu badawczego COST/260/2006, zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W artykule przedstawiono [...]
9
75%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 5 28--34
PL Metropolia i jej funkcje. Determinanty zachowań komunikacyjnych w mieście. Instrumenty kształtowania zachowań komunikacyjnych. Przykłady działań redefiniujących podział zadań przewozowych (podnoszenie atrakcyjności zbiorowych form przemieszczania, ograniczenie możliwości dojazdów samochodem, integra[...]
EN The metropolis and its functions. The determinants of transportation behaviours in the city. The instruments for transportation behaviour creation. The examples for redefining of the modal split (increasing of public transport attraction, restrictions for private cars movement, integration of public[...]
10
75%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 5 35--38
PL Rozważania i refleksje na temat rozwoju centrów miast w aspekcie możliwości ich obsługi komunikacyjnej. Wiele przykładów rozwoju miasta na przykładzie rozwoju Poznania.
EN Consideration and reflection on city centre development in the aspect of their possibilities for transportation services. Some examples of city development on case of Poznan development.
11
75%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 3 2--8
PL Historia miejskiej komunikacji zbiorowej przedstawiona w ostatnich ośmiu dekadach. Podjęte aspekty: system zarządzania komunikacją, funkcjonujące przedsiębiorstwa przewozowe oraz tabor autobusowy i trolejbusowy.
EN The history of city public transport presented in last eight decades. The considered aspects: the system of transport management, the transport operators, the bus and trolleybus fleet.
12
75%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 2 31-38
PL Prędkości ruchu rowerowego w świetle badań polskich i europejskich. Wyniki badań ruchu rowerowego w Poznaniu. Ruch rowerowy a inne sposoby podróżowania. Oczekiwane przez mieszkańców kierunki polityki rowerowej miasta.
EN Bicycle speed in the light of Polish and European researches. Results of bicycle traffic surveys in Poznań. Bicycle traffic and other ways of transport. Directions of the bicycle municipal policy required by inhabitants.
13
75%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano problem logistyki miejskiej w odniesieniu do zagadnienia gospodarowania infrastrukturą transportową miasta. Zaprezentowano cele i zadania logistyki miejskiej. Podsystem transportu miejskiego odgrywa istotną rolę w systemie logistyki miejskiej. Rozważania oparto na aspekcie [...]
EN In the paper the problem of city logistics in reference to the question of transport infrastructure economy is presented. The aims and tasks of city logistics there are considered. The subsystem of city transport plays an important role in the system of city logistics. The deliberations are focused [...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 86 21--32
PL Artykuł przedstawia wybiórcze porównanie sposobu organizacji transport publicznego w regionach metropolitalnych Pragi i Warszawy. Przedstawiono krótki opis regionów oraz wyszczególnienie najważniejszych cech publicznych systemów transportu miejskiego.
EN This paper presents a selective comparison of the organization of public transport in the metropolitan regions of Prague and Warsaw. A brief description of the regions and the specification of the most important characteristics of public transport systems has been shown.
15
75%
Hydraulika i Pneumatyka
2015 nr 1 8--10
16
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 111 611--620
PL W ostatnich latach Wspólnota Europejska wdraża plan zwiększenia udziału paliw odnawialnych używanych do produkcji energii i zasilania pojazdów mechanicznych. Ma on na celu częściowe zmniejszenie uniezależnienia od importu ropy naftowej jak i ograniczenie emisji CO2. Na tym tle szczególnie ciekawie p[...]
EN For several years, the European Community is implementing a plan to increase the share of renewable fuels used in the energy production and to power motor vehicles. It aims to reduce partially the independence from oil imports and CO2 emissions as well. Against this background, particularly interest[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 3 5846--5854
The paper presents the implementation of sustainable transport in the Silesia region with particular emphasis on the Katowice conurbation . The article analyzes the extensive bus routes in the Dąbrowa Górnicza city. The focus is on the analysis of the number of connections and the possibility of a r[...]
PL W artykule przedstawiono zagadnienia realizacji zrównoważonego transportu w województwie śląskim ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji katowickiej. W artykule dokonano obszernej analizy połączeń autobusowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Skupiono się na analizie ilości połączeń oraz możliw[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 203--211
PL Właściwy poziom rozwoju infrastruktury transportowej w miastach jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania transportu, który warunkuje efektywną obsługę przewozową mieszkańców, wpływając na szeroko rozumianą jakość życia. W miastach stosuje się wiele narzędzi służących poprawie wykorzystania inf[...]
EN The proper level of development of transport infrastructure in cities is essential for the proper functioning of transport, which determines the efficient transport service of the inhabitants, influencing the widely understood quality of life. Cities use a number of tools to improve the use of infra[...]
19
75%
Logistyka
2015 nr 1 18--24
PL Problemy związane z kongestią oraz zanieczyszczeniem powietrza stanowią coraz poważniejszy problem w wielu miastach. Pomimo tego w strategiach rozwoju miast brakuje holistycznego podejścia do długofalowych rozwiązań z zakresu przemieszczania osób i ładunków oraz informacji z nimi związanych. Nie[...]
EN The problems associated with congestion and air pollution are becoming an increasingly serious issue in many cities. Despite this fact, holistic approaches to long-term solutions for the movement of people and goods and related information in city development strategies are missing. Transport pla[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 5 22--27
PL Istotnym czynnikiem kreowania nowoczesnego systemu transportowego Olsztyna był Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach III Osi Priorytetowej „ Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu" dofinansowany został projekt „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olszt[...]
EN Very important factor of creating modem transportation system in Olsztyn was the Operation Project: Development of Eastern Poland In the years of 2007-2013. In the frame of the Third Axis of Priority „Regional Growth Hubs’ City of Olsztyn received the subsidy for the project „Modernization and Devel[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last