Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 124
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  city logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Stale postępujący proces urbanizacji doprowadził do sytuacji, w której większość ludności żyje w miastach. Tym samym wszystko, co związane jest z bytowaniem człowieka, nagromadzone w jednym miejscu powoduje wiele problemów natury ekologicznej. Są to między innymi: wzrastająca liczba aut osobowych, w[...]
EN Constant progress of urban development led to the situation that most people live in towns. Due to that everything connected with people`s lives is gathered in one place which causes a lot of ecological problems. These are: increasing numbers of vehicles, transport of goods, old means of public tran[...]
2
100%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 10 16-22
PL Koncepcja miast ekologicznych. Możliwości i sposoby przepływów osób w miastach ekologicznych. Logistyka w zarządzaniu przepływami osób w miastach ekologicznych.
EN Conception of the ecological city. The opportunities and the ways of persons’ flows in the ecological cities. The logistics in management of persons’ flows in the ecological city.
3
100%
Logistyka
PL Referat przedstawia wybrane społeczne aspekty zarządzania logistycznego miejską infrastrukturą transportową. Wskazuje na związki jakości życia w mieście i logistyki miejskiej. Definiuje zakres działań diagnostycznych, które powinny być podejmowane w aspekcie społecznym logistyki miejskiej. Ponadto p[...]
EN This paper presents selected social aspects of management in city logistics. It shows some relationships between the quality of living and city logistics. It defines a range of diagnostic measures that should be taken in the social aspect of city logistics. It also shows selected results of research[...]
4
100%
Logistyka
PL Artykuł charakteryzuje wybrane problemy modelowania i symulacji w logistyce miejskiej. Referat prezentuje wybrane narzędzia symulacji układów transportowych oraz zakres i możliwości ich stosowania. Autorzy artykułu przedstawiają wyniki eksperymentu przeprowadzonego przy pomocy modelu symulacyjnego w[...]
EN This paper presents selected problems of the transportation systems modeling and simulation. It shows selected tools of simulation in transportation systems and the possibilities of their use. Authors present the results of an experiment which took place in Bielsko-Biala for the analysis and evaluat[...]
5
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Przedstawione systemowe podejście do logistyki miejskiej, oparte na funkcji kryterialnej, wymaga prowadzenia ciągłej oraz okresowej akwizycji danych o ruchu pojazdów. System akwizycji powinien także umożliwiać rejestrację i analizę procesów przekazywania towarów konsumpcyjnych, odpadów komunalnych, [...]
EN Effectiveness of city logistic solutions should be evaluable. A criterion function has been presented. Important operational data needed to evaluate the solutions can be obtained from traffic monitoring systems. Some of the monitoring systems can be used for gathering other data important for the ev[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 75 93-102
PL Artykuł obejmuje problematykę wpływu rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej na rozwój regionów. Najwięcej uwagi poświęcono rozwiązaniom infrastrukturalnym, które z jednej strony służą miastom i ich mieszkańcom, jako najważniejszym beneficjentom, a z drugiej oddziałują także na pobudzanie rozwoju re[...]
EN Considerations include the issue of the impact of logistics solutions for the development of urban regions. Most attention will be devoted to infrastructure solutions, which both serve the cities and their inhabitants, as the main beneficiaries, on the other hand interact to stimulate the developmen[...]
7
100%
Logistics and Transport
EN This article aims to present the instruments of the city logistics that allow the mobility of the residents. Among them those that enable the coordination of the entire chain of movements, like Bike & Ride or Park & Ride. Car sharing and city transport agencies are mentioned.
8
100%
Archiwum Motoryzacji
EN Question of traffic congestions analysed within the framework of a city logistics is such problem, which is caused due to various factors. There are applied different methodological approaches in order to eliminate the traffic congestions. These methods are distinguished each other with regard to th[...]
9
100%
Logistics and Transport
EN Changes in the economy are affecting the development of urban areas, as well as the attitudes and awareness within them. An important issue today is that of social aspects which not only relate to the essence of urban logistics, but also constitute one of the elements around which the concept of cor[...]
10
100%
Total Logistic Management
2011 no. 4 77-88
EN The main aim of the paper is to discuss the role of individual transport in city logistics in the aspect of quality of life.The article is based on an empirical study. It presents the results of quantitative research based on a questionnaire survey, which was conducted in three medium sized cities i[...]
11
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 6 33-36
PL Jedną z zasadniczych barier stosowania logistyki w zarządzaniu miastem są trudności przy ilościowym pomiarze i jakościowej ocenie poziomu spójności systemu logistyki miejskiej. W artykule przyjęto, że system logistyki miejskiej to celowo zorganizowany zbiór elementów, takich jak: jego interesariusze[...]
EN One of the main barriers of logistics concept implementation in the practice of city management is the lack of consensus related to the quantitative measuring as well as qualitative evaluation of the city logistics system's connectivity. The city logistics system can be understood as a deliberately [...]
12
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2009 nr 5 14-18
PL Specyfika przedmiotu logistyki miejskiej, będąca głównie konsekwencją jej wybitnie socjalnego charakteru, skłania do poszukiwania sposobów realizowania jej założeń nieznanych klasycznej logistyce biznesowej. Autorzy, poszukując inspiracji w dorobku dyscyplin dalekich nauce o zarządzaniu (jednak pozw[...]
EN Specificity of city logistics domain, which is mainly a consequence of its prominently social character, inclines towards searching for new methods of achieving its goals, unknown to classical business logistics. Authors, while looking for inspiration in miscellaneous disciplines far from management[...]
13
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 11 18-22
PL Jednym ze sposobów ograniczania motoryzacji indywidualnej na teranie miasta jest promocja właściwie dostosowanej do potrzeb i wymagań klientów oferty miejskiej komunikacji zbiorowej. Poszukując natomiast rozwiązań problemu transportu towarowego na terenie miast, coraz powszechniej wykorzystuje się k[...]
14
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 7 16-21
PL Autor przedstawia głównych aktorów logistyki miejskiej i najważniejsze uwarunkowania rozwoju miasta. Artykuł wskazuje na ścisłe związki między jakością życia w mieście i jakością infrastruktury transportowej miasta. Przedstawiono w nim również główne problemy związane z niską absorpcją funduszy unij[...]
EN The author presents the main actors of city logistics and key determinants of urban development. This paper shows the close relationship between the quality of city life and the quality of urban transport infrastructure. This paper presents the main problems in absorption of EU funds and their effec[...]
15
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 11 181--191
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy układu komunikacyjnego Wyspy Bolko z uwzględnieniem infrastruktury parkingowej, dostępności komunikacji miejskiej i infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego na samej Wyspie. Zidentyfikowano obszary problemowe, do których zaliczono m.in. niewystarczającą iloś[...]
EN The article presents the results of the communication system on the Isle of Bolko including the parking lot infrastructure, availability of transport infrastructure and pedestrian and bicycle traffic on the same Isle. The identified problem areas, which include among others the insufficient number [...]
16
88%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono model graficzny Centrum Konsolidacji Ładunków (CKŁ) wraz z otoczeniem dostawców i odbiorców, wewnętrznych, zlokalizowanych w obszarze miasta i zewnętrznych, zlokalizowanych w otoczeniu. Całość wpisana jest w model Krajowego Systemu Logistycznego, powiązanego wejściami i wyj[...]
EN The paper presents a designing approach to the load steams consolidation problem of city logistics. Author presents very exact graphic model of Load Consolidation Centre and material flow process chart. The city logistic area has been settled in the model of Country Logistic System. Presented calcul[...]
17
88%
Metody Informatyki Stosowanej
2009 nr 3 (20) 113-122
EN The paper presents the important issue regarding city logistics, namely the relevance (in the context of the capacity) of designing the crossings with the circular traffic. Own eveloped simulation tool is used in research. Many experiments were executed, the results of which proved the importance an[...]
18
75%
LogForum
PL Wraz ze wzrostem wielkości produkcji w roku 2010 przewidywany jest w wzrost ilości przepływów towarowych o prawie 95% w stosunku do roku 1992. Progresja ta prowadzi do przeciążenia infrastruktury komunikacyjnej i zjawiska kongestii transportowej. Ta utrudnia przepływy osób i ładunków. Powoduje ogran[...]
EN Along with incrementation of largeness of production in year 2010 its forecasted to incrementation of amount of flow almost about 95% relatively to year 1992. This progression leads congestion of communication infrastructure and phenomena of transport crowded states. It makes difficult flows of pers[...]
19
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 84 41-54
PL Miejska dystrybucja towarów w czasach gwałtownie wzrastającej kongestii ruchu na ograniczonym obszarze dużych aglomeracji stanowi olbrzymi problem dla władz lokalnych. Niniejszy referat przedstawia możliwe źródła pozyskania dobrych praktyk w zakresie logistyki miejskiej dla władz lokalnych, jakimi s[...]
EN Distribution of goods in the urban areas facing the problem of increasing congestion is a serious difficulty for the local authorities. This paper presents possible sources of best practices in city logistics for local governments, i.e. European projects, such as SUGAR.
20
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W referacie przedstawiono wyniki analizy funkcjonowania dostaw w śródmieściu miasta Wrocławia pod kątem: profilu wykorzystania środków transportu dalekiego oraz stopnia wykorzystania ładowności pojazdów dostawczych, profilu wykorzystania środków transportu bliskiego, a także studium możliwości budow[...]
EN In this paper shown results of analyze the functionality the trade delivery in city of Wroclaw under taking into consideration: type of long range transport vehicles and scale exploitation in those vehicles load capacity, type exploitation the short range transport systems, study of possibility for [...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last