Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  city buses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W 2010 roku na polski rynek autobusowy sprzedano łącznie 1072 autobusy, czyli o 12,6% więcej niż rok wcześniej. Odpowiada to poziomowi zakupów zanotowanych w latach 2003-2005, czyli z okresu sprzed wejścia Polski do Unii Europejskiej. W porównaniu z rekordowym 2008 rokiem sprzedano o 670 jednostek m[...]
2
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 1 59-64
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z zagadnieniem widoczności bezpośredniej i pośredniej w odniesieniu do pojazdów uczestniczących w transporcie miejskim w aspekcie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wskazano potrzebę systemowego rozpatrywania układu KPO (Kierujący-Pojazd-Otocze[...]
EN In the report the problems connected with question of direct and indirect visibility with reference to the vehicles participating in the city transport, in the aspect of partakers 'safety in traffic were shown. In the aspect of the decrease of threat and risen from this reason accidents the need of [...]
3
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 1 3-9
PL Komunikacja miejska może stanowić dużą uciążliwość dla społeczeństwa. W związku z tym przywiązuje się dużą wagę do jakości autobusów miejskich ze względu nie tylko na skuteczność wykonywania przez nie swych zadań, ich funkcjonalność i ekonomiczność, ale i oddziaływanie na środowisko. W pracy przedst[...]
EN For the buses of the city transport their big arduousness is significant for the society. Due to the above their quality is taken into big consideration because of not only their efficiency in making their tasks, functionality and economic but also influence for the environment. In this work the mos[...]
4
75%
Journal of KONBiN
2013 No. 1 (25) 37--44
PL W pracy przedstawiono metodę oceny gotowości początkowej środków transportu do realizacji przydzielonych zadań transportowych. Jako przykład obiektu badań, na którym zilustrowano przedstawione rozważania, wybrano rzeczywisty system eksploatacji autobusów miejskich w wybranej aglomeracji miejskiej. W[...]
EN This paper presents the method of evaluation of initial availability of means of transport to carry out the assigned transport tasks. As an example of research object illustrating the presented deliberations, an actual city bus system from a selected urban agglomeration was used. In systems of this [...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jak co roku, w jednym z europejskich miast organizowany jest test, który ma wyłonić najlepszy autobus roku. Tytuł „International Bus and Coach of the Year” przyznawany jest przez grupę 22 dziennikarzy-profesjonalistów, specjalizujących się w technice autobusowej. W tegorocznym Bus Euro Test wzięło u[...]
EN Each year in one of European cities is being organized test for choosing best bus of the year. Title of International Bus and Coach of the Year is presented by group of 22 journalists, professionals in bus technique. This year in Bus Euro Test took part 5 companies from Germany, Belgium, Holland, Sp[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Podczas kolejnych targów pojazdów użytkowych w Hanowerze Solaris Bus&Coach S.A. zaprezentuje nową generację autobusu miejskiego Urbino. Od momentu premiery na drogi 28 krajów Europy i Azji wyjechało blisko 11 tys. pojazdów tego modelu, oferowanego w 28 odmianach. Niniejszy artykuł stanowi próbę pods[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Podczas kolejnych targów pojazdów użytkowych w Hanowerze Solaris Bus & Coach S.A. zaprezentował nową generację autobusu miejskiego Urbino. Od momentu premiery na drogi 28 krajów Europy i Azji wyjechało blisko 11 tys. pojazdów tego modelu, oferowanego w 28 odmianach. Niniejszy artykuł stanowi próbę p[...]
EN During the next utility vehicles fair in Hannover, Solaris Bus & Coach S.A. presented the new generation of the Urbino city bus. Since its premiere, nearly 11000 copies of the model offered in 28 variations appeared on the roads of the 28 European and Asian countries. This article is an attempt to s[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono kilka sugestii dotyczących rynku autobusowego w Polsce oraz zanalizowano sprzedaż autobusów od 2001 do 2012 roku.
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Pod koniec kwietnia br. na terenach wystawowych Silesia Expo w Sosnowcu odbyła się siódma edycja targów SilesiaKOMUNIKACJA, poświecona transportowi publicznemu i logistyce miejskiej, zorganizowana wspólnie z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) i z najwię[...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 7 1280-1284
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W dniach 12.06-15.06.2012 w Wersalu przeprowadzono testy autobusów miejskich. Testom poddano autobusy pięciu czołowych światowych producentów : Irisbus, MAN, Mercedes, VDL i Volvo. Ubiegały się one o miano "Bus of the Year 2013".
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Podczas IX edycji TRANSEXPO, w 2011 r. ogromne zainteresowanie wzbudziła premiera autobusu Solaris Urbino electric. Ten niezwykle cichy, nieemitujący spalin, wyróżniający się nowoczesnym designem autobus zdobył uznanie specjalistów oraz użytkowników. Podczas X edycji TRANSEXPO Solaris zaprezentował [...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL We wrzesniu po raz 64 odbyły się targi IAA w Hanowerze. Podczas targów zaprezentowano 354 premierowych pojazdów użytkowych, wsród których pokażną część stanowiły autobusy turystyczne oraz autobusy miejskie.
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 104-110
PL W artykule omówiono analizę porównawczą układów ogrzewania stosowanych w autobusach miejskich: klasycznego układu ogrzewania, wykorzystującego czynnik roboczy jako medium transportujące energię cieplną oraz rozwiązania alternatywnego, w którym zastosowano nagrzewnice elektryczne. Omówiono również wa[...]
EN The article discusses an example comparative analysis of conventional heating system used in city buses, using a water as a medium for transporting heat and an alternative solution, which uses electric heaters. It also discusses the advantages and disadvantages resulting from the elimination of a la[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 111-119
PL W artykule omówiony został wpływ stosowania sprężarek klimatyzacji różnej konstrukcji na energochłonność autobusu miejskiego. Porównane zostały rozwiązania, w których zastosowano klasyczną sprężarkę z napędem mechanicznym oraz sprężarkę elektryczną. Badania układów zostały zrealizowane na autobusach[...]
EN The article discussed the effect of air conditioning equipped with different types of compressor for energy consumption on a bus. Compared a classic power-mechanical compressor and the electric compressor. The study of systems has been performed on city buses equipped with traditional and alternativ[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 120-127
PL Zwiększenie liczby osób podróżujących komunikacją miejską, która spowodowana jest ciągłym wzrostem cen podstawowych surowców kopalnych, a także tworzeniem w dużych aglomeracjach miejskich tzw. zielonych stref (LEZ - Low Emissions Zone) wymaga od operatorów komunikacyjnych zwiększenia komfortu podróż[...]
EN Extending quantity of travelling persons of municipal transport which is caused by constant growth in process of basic fossil materials and as well by creation of green zones in the big urban agglomeration (LEZ - Low Emissions Zone) need that municipal operator should increase comfort of travel. The[...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W dniu 15.06.2011 r. w siedzibie niemieckiego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej Bogestra w Bochum miała miejsce oficjalna prezentacja nowego autobusu Solaris Urbino 18 DIWAhybrid. Zastosowano w nim równoległy układ hybrydowy marki Voith. Zastosowaniee silnika asynchronicznego o mocy 150 kW pozw[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Ważnym kierunkiem działań zmierzających do zwiększenia stopnia wykorzystania technologii wodorowych w napędzie autobusów jest projekt CHIC (ang. Clean Hydrogen in European Cities – czysty wodór w miastach europejskich). Sprzyja on pełnej komercjalizacji i wprowadzaniu na rynek autobusów FCH (Fuel Ce[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę optymalizacji przełożeń automatycznej przekładni hydromechanicznej w aspekcie obniżenia zużycia paliwa podczas rozpędzania autobusu. Omówiono dwa kryteria optymalności. Badania przeprowadzono z zastosowaniem matematycznego planowania eksperymentu oraz z wykorzystani[...]
EN In the paper, the problem of optimizing gear ratio in the hydromechanical automatic gearbox discussed in terms of reduction in fuel consumption during bus acceleration. Two criteria of optimality are presented. The studies were carried out using computer simulation of bus movement and basing on math[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 287--296, CD
PL Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak zaawansowane technologie zastosowane we współczesnych autobusach miejskich, znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistej redukcji liczby zdarzeń drogowych i polepszeniu bezpieczeństwa użytkowania. Zbadano poziom zagrożenia bezpieczeństwa transportu wynikający[...]
EN This article is an attempt to answer the question of how advanced technologies used in modern city buses are reflected in the actual reduction of traffic incidents and improved safety in use. The level of safety of transport caused by the number of collisions and accidents and the number of bus syst[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last