Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  city bus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 1 79-85
PL Celem pracy było porównanie niezawodności autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Uwzględniono wskaźniki niezawodności silnika oraz wybranych układów konstrukcyjnych o największej li[...]
EN The purpose of this paper is to present reliability comparison of city transport buses on the example of Solaris Urbino 12 and Mercedes-Benz 628 Conecto LF at Municipal Transport Company in Lublin. Reliability rate of the engine and some of the construction systems with the highest number of defects[...]
2
100%
Journal of KONBiN
2013 No. 2 (26) 111--122
PL Celem pracy było porównanie niezawodności autobusów miejskich na przykładzie marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Wyznaczono wskaźniki niezawodności najbardziej awaryjnych układów i zespołów w zakresie czasu do pierwszego uszk[...]
EN The purpose of this paper was to present a reliability comparison of city transport buses on the example of Solaris Urbino 12 and Mercedes-Benz 628 Conecto LF at Municipal Transport Company in Lublin. A reliability index for the most failure parts and complex systems for the period of time up to fir[...]
3
75%
Journal of Polish CIMAC
EN The article presents a mathematical model of motion of a car equipped with the automatic hydromechanical transmission. All possible conditions of transmission operation during car acceleration have been analysed. The model has been applied in a computer program for city bus acceleration simulation. [...]
4
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 4 22-26
PL W niniejszej pracy przedstawiono porównanie niezawodności autobusów komunikacji miejskiej Jelcz M081MB na podwoziu Mercedes-Benz 0814D oraz Volkswagen LT-46. Zamieszczone w pracy wyniki pochodzą z danych uzyskanych w trakcie eksploatacji tych pojazdów w okresie jednego roku. Na podstawie uzyskanych [...]
EN This paper presents the reliability comparison of city transport buses - Jelcz M081MB on Mercedes-Benz 0814D chassis and Volkswagen LT-46. The results presented are based on the data obtained during operation of the vehicles during a period of one year. Based on the results obtained the basic vehicl[...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 3 6652--6659
PL Autobus miejski jest obciążony elektrycznie przez dużą ilość odbiorników zamontowanych na jego pokładzie. W artykule przeprowadzono analizę kosztów generowania 1 kWh energii elektrycznej z energii chemicznej paliwa. Obliczenia wykonano na podstawie prac naukowych oraz własnych badań pojazdowych prow[...]
EN The city bus is electrically charged by a large number of receivers mounted on the deck. The cost-analysis of generating 1 kWh of electric energy from the fuel chemical energy was carried out. The calculations were made on the basis of both review of the literature and research carried along with th[...]
6
75%
Logistyka
2014 nr 6 1552-1557
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji oraz wskaźników pracy autobusu miejskiego, zasilanego alternatywnym paliwem CNG (Compressed Natural Gas),o długości 18 m. Pomiary zostały przeprowadzone w warunkach określonych dla znormalizowanych testów jezdnych symulujących rzeczywiste warunku ruchu(St[...]
EN The article presents the results of emission tests and work performance of city bus, powered by alternative fuel CNG (Compressed Natural Gas), with a length of 18 m . Measurements were carried out under conditions specified for standard driving tests simulating actual traffic conditions SORT (Standa[...]
7
75%
Logistyka
2014 nr 3 447--455
PL W dzisiejszych czasach przy projektowaniu konstrukcji mechanicznych jednym z podstawowych kryteriów są własności dynamiczne obiektu. Mają one znaczący wpływ na drgania układu, emitowany hałas, wytrzymałość zmęczeniową, sterowalność i stabilność konstrukcji. Najczęściej do opisu dynamiki konstrukcji [...]
EN Nowadays, one of the basic criteria of the design of mechanical structures are dynamic properties of the object. They have a significant effect on the vibration, emitted noise, fatigue strength, controllability and stability of the structure. The structural models are most often use to describe the [...]
8
75%
Logistyka
2014 nr 3 456--465
PL Eksploatacyjna Analiza modalna pozwala na wyznaczenie częstotliwości drgań własnych, współczynników tłumienia modalnego oraz postaci drgań własnych dowolnej konstrukcji mechanicznej w warunkach jej rzeczywistej pracy. W artykule przedstawiono sposób przeprowadzenia badań modalnych autobusu miejskieg[...]
EN Operational Modal Analysis allows to determine natural frequencies, modal damping ratios and mode shapes of any mechanical structure in its actual working conditions. The article presents a method for modal testing of city bus in conditions of normal use in traffic. The main research was to determin[...]
9
75%
Archiwum Motoryzacji
2007 Nr 2 185-200
PL W artykule przedstawiono wyniki badań warunków pracy silnika spalinowego w czasie rzeczywistego użytkowania w autobusie miejskim. Badania wykonano w czasie eksploatacji autobusu na linii komunikacyjnej w Poznaniu. Rejestrowano przebieg m.in. prędkości obrotowej silnika oraz jego sterowania. Na podst[...]
EN In the paper are presented research results of engine conditions in a real operation in a city bus. Research were carried out on a city bus operation in Poznan. The processes of the engine speed and the engine torque were recorded. On the research result ground were the static states of the engine a[...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 3 2114--2120
PL Optymalnym położeniem paneli fotowoltaicznych jest kierunek południowy nachylony pod kątem 36 stopni w niezacienionym miejscu. Ułożenie panelu horyzontalnie powoduje spadek jego produkcji rocznej energii elektrycznej o 17%. Położenie panelu ma wpływ na jeden z głównych składników promieniowania jaki[...]
EN The optimal location of photovoltaic panels in Poland is the south direction inclined at an angle of 36 degrees in non-shaded place. Horizontal panel arrangement causes the reduction of annual electric energy production of 17%. Panel arrangement has an impact on one of the main radiation components [...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 311--315
PL W pracy oceniono zwrotność autobusów miejskich jedno- i dwuczłonowych, bez i z uwzględnieniem stanów przejściowych ruchu. W stosunku do cytowanych prac, rozszerzono zakres obliczeń o stany przejściowe ruchu pojazdów, związane z fazą narastania i spadku kąta obrotu kierownicy do wartości wybranych pr[...]
EN The study rated maneuverability of one- and two-part buses. Authors took into account the transient states of vehicle motion. In relation to the cited works they extended the scope of the calculation of transient vehicle motion associated with the phase of rise and fall in steering angle to the valu[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Tematyka publikacji dotyczy badań nad możliwościami zwiększenia sprawności układów napędowych pojazdów poprzez analizę teoretyczną zagadnienia oraz badania eksperymentalne. Analizowany problem dotyczy doboru, przydatności i wykorzystania aparatury pomiarowej do badań drogowych pojazdów. Badania doty[...]
EN The subject of thic publication concerns on the possibilities of increasing the efficiency of vehicles power transmission through theoretical analysis and experimental research issues. The analyzed problem concerns the possibility of using the measuring equipment for testing of road vehicles. Resear[...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 6 8445--8452
PL W artykule przedstawiono układ napędowy miejskiego autobusu z napędem elektrycznym. Konstrukcja prototypu autobusu jest wynikiem projektu badawczego zrealizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzą AMZ Kutno i Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Przyjęta koncepcja[...]
EN The article presents a city bus powertrain with electric drive. The design of the prototype bus is the result of a research project carried out by a consortium composed of AMZ Kutno and Department of Vehicles and Fundamentals of Mechanical Engineering of Technical University of Lodz. The approach ad[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 267--270
PL W publikacji przedstawiono usprawnienie przebiegu trasy autobusu komunikacji miejskiej. Proces optymalizacji przeprowadzono na przykładzie konkretnego miasta, jakim jest Tczew. Opisano środki transportu, jakimi wykonywane są przewozy pasażerów w mieście. W części praktycznej dokonano analizy komunik[...]
EN The publication presents the improvement of the route bus public transport. The optimization process was carried out on the example of Tczew of city. It also includes a description of the means of transport, which are used by passenger in the city. The practical part focuses on the analysis of publi[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Rok 2016 w 26-letniej historii konkursu International Bus and Coach of the Year jest szczególny. Po pierwsze stawka walczących o prestiżowy tytuł autobusów miejskich została całkowicie zdominowana przez autobusy z napędem alternatywnym. Po drugie, po raz pierwszy główna nagroda przypadła autobusowi [...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1005--1008
PL W artykule przedstawione zostały wyniki badań drogowych napędu elektrycznego autobusu miejskiego AMZ Kutno. Omówiony został schemat blokowy układu pomiarowego. Zaprezentowano przebiegi napięcia akumulatorów, natężeń prądów, prądu pomocniczego oraz mocy w czasie. Wykonano bilans energii dla przykłado[...]
EN The article presents the results of road tests of electric drive city bus AMZ Kutno. Has been discussed a diagram block of the measurement system. Presented waveforms of power, battery voltage, currents, and current of auxiliary elements of electric drive in time. Energy balance for a sample journey[...]
17
75%
Logistyka
2015 nr 3 3262--3269, CD 1
PL Jak potwierdza rzeczywistość zdarzają się wypadki w autobusach z udziałem pasażerów w pojazdach bez zamontowanego monitoringu wspomagającego odpowiedzialną pracę kierowców. W artykule został opisany eksperyment naukowy mający na celu zbadać czy w autobusie niewyposażonym w nowoczesny monitoring, kie[...]
EN As confirmed reality there are accidents In Buses with participation of passengers In vehicles without mounted monitoring that supports The responsible work of bus drivers. The article describes a scientific experiment, which was aimed to examine two situations that took place in reality. First was [...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 5 20--26
PL W lipcu 2016 r. Mercedes zaprezentował w Amsterdamie swój pierwszy w pełni autonomiczny autobus miejski FutureBus, wożący pasażerów na trasie BRT Zuidtangent o długości blisko 20 km, łączącej port lotniczy Schiphol z miejscowościami Haarlem i Amsterdam Zuid. W artykule zaprezentowano założenia techn[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 164-169
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty materiałowo-energetycznej analizy dla fazy budowy autobusu miejskiego. Analiza ta oparta jest o wymagania bilansu masy i energii w myśl pierwszej zasady termodynamiki. W artykule zaprezentowano również wybrane wyniki obliczeń dotyczące skumulowanych: nakładów[...]
EN The selected aspects of material and electrical analysis for construction phase of city bus are presented in the article. The analysis is based on mass and energy balance according to the first low of thermodynamic. Also the article shows the selected calculation results of cumulated materials and e[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last