Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  city bus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 1 79-85
PL Celem pracy było porównanie niezawodności autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Uwzględniono wskaźniki niezawodności silnika oraz wybranych układów konstrukcyjnych o największej li[...]
EN The purpose of this paper is to present reliability comparison of city transport buses on the example of Solaris Urbino 12 and Mercedes-Benz 628 Conecto LF at Municipal Transport Company in Lublin. Reliability rate of the engine and some of the construction systems with the highest number of defects[...]
2
100%
Journal of KONBiN
2013 No. 2 (26) 111--122
PL Celem pracy było porównanie niezawodności autobusów miejskich na przykładzie marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Wyznaczono wskaźniki niezawodności najbardziej awaryjnych układów i zespołów w zakresie czasu do pierwszego uszk[...]
EN The purpose of this paper was to present a reliability comparison of city transport buses on the example of Solaris Urbino 12 and Mercedes-Benz 628 Conecto LF at Municipal Transport Company in Lublin. A reliability index for the most failure parts and complex systems for the period of time up to fir[...]
3
75%
Journal of Polish CIMAC
EN The article presents a mathematical model of motion of a car equipped with the automatic hydromechanical transmission. All possible conditions of transmission operation during car acceleration have been analysed. The model has been applied in a computer program for city bus acceleration simulation. [...]
4
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 4 22-26
PL W niniejszej pracy przedstawiono porównanie niezawodności autobusów komunikacji miejskiej Jelcz M081MB na podwoziu Mercedes-Benz 0814D oraz Volkswagen LT-46. Zamieszczone w pracy wyniki pochodzą z danych uzyskanych w trakcie eksploatacji tych pojazdów w okresie jednego roku. Na podstawie uzyskanych [...]
EN This paper presents the reliability comparison of city transport buses - Jelcz M081MB on Mercedes-Benz 0814D chassis and Volkswagen LT-46. The results presented are based on the data obtained during operation of the vehicles during a period of one year. Based on the results obtained the basic vehicl[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 311--315
PL W pracy oceniono zwrotność autobusów miejskich jedno- i dwuczłonowych, bez i z uwzględnieniem stanów przejściowych ruchu. W stosunku do cytowanych prac, rozszerzono zakres obliczeń o stany przejściowe ruchu pojazdów, związane z fazą narastania i spadku kąta obrotu kierownicy do wartości wybranych pr[...]
EN The study rated maneuverability of one- and two-part buses. Authors took into account the transient states of vehicle motion. In relation to the cited works they extended the scope of the calculation of transient vehicle motion associated with the phase of rise and fall in steering angle to the valu[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Tematyka publikacji dotyczy badań nad możliwościami zwiększenia sprawności układów napędowych pojazdów poprzez analizę teoretyczną zagadnienia oraz badania eksperymentalne. Analizowany problem dotyczy doboru, przydatności i wykorzystania aparatury pomiarowej do badań drogowych pojazdów. Badania doty[...]
EN The subject of thic publication concerns on the possibilities of increasing the efficiency of vehicles power transmission through theoretical analysis and experimental research issues. The analyzed problem concerns the possibility of using the measuring equipment for testing of road vehicles. Resear[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 267--270
PL W publikacji przedstawiono usprawnienie przebiegu trasy autobusu komunikacji miejskiej. Proces optymalizacji przeprowadzono na przykładzie konkretnego miasta, jakim jest Tczew. Opisano środki transportu, jakimi wykonywane są przewozy pasażerów w mieście. W części praktycznej dokonano analizy komunik[...]
EN The publication presents the improvement of the route bus public transport. The optimization process was carried out on the example of Tczew of city. It also includes a description of the means of transport, which are used by passenger in the city. The practical part focuses on the analysis of publi[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Rok 2016 w 26-letniej historii konkursu International Bus and Coach of the Year jest szczególny. Po pierwsze stawka walczących o prestiżowy tytuł autobusów miejskich została całkowicie zdominowana przez autobusy z napędem alternatywnym. Po drugie, po raz pierwszy główna nagroda przypadła autobusowi [...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1005--1008
PL W artykule przedstawione zostały wyniki badań drogowych napędu elektrycznego autobusu miejskiego AMZ Kutno. Omówiony został schemat blokowy układu pomiarowego. Zaprezentowano przebiegi napięcia akumulatorów, natężeń prądów, prądu pomocniczego oraz mocy w czasie. Wykonano bilans energii dla przykłado[...]
EN The article presents the results of road tests of electric drive city bus AMZ Kutno. Has been discussed a diagram block of the measurement system. Presented waveforms of power, battery voltage, currents, and current of auxiliary elements of electric drive in time. Energy balance for a sample journey[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 5 20--26
PL W lipcu 2016 r. Mercedes zaprezentował w Amsterdamie swój pierwszy w pełni autonomiczny autobus miejski FutureBus, wożący pasażerów na trasie BRT Zuidtangent o długości blisko 20 km, łączącej port lotniczy Schiphol z miejscowościami Haarlem i Amsterdam Zuid. W artykule zaprezentowano założenia techn[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 164-169
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty materiałowo-energetycznej analizy dla fazy budowy autobusu miejskiego. Analiza ta oparta jest o wymagania bilansu masy i energii w myśl pierwszej zasady termodynamiki. W artykule zaprezentowano również wybrane wyniki obliczeń dotyczące skumulowanych: nakładów[...]
EN The selected aspects of material and electrical analysis for construction phase of city bus are presented in the article. The analysis is based on mass and energy balance according to the first low of thermodynamic. Also the article shows the selected calculation results of cumulated materials and e[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1289--1296
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisyjnych autobusów miejskich spełniających normę Euro V (konwencjonalnego z silnikiem o zapłonie samoczynnym) w warunkach drogowych z zastosowaniem wybranych preparatów do paliw i ole-jów. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem mobilnej aparatury do pomi[...]
EN The article presents the results of emission research of city buses that meet the Euro V standard (conventional with a compression ignition engine) in road conditions with selected additives for fuels and oils. Tests were carried out using the mobile equipment for measuring the exhaust emissions of [...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Na targach Busworld w belgijskim Kortrijk Solaris Bus and Coach zaprezentował kolejne wersje autobusów Urbino - pojazdy nowej generacji. Był to dwunastometrowy autobus miejski z napędem elektrycznym oraz autobus niskowejściowy, adresowany przede wszystkim do operatorów obsługujących linie podmiejski[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1016--1019, CD
PL W niniejszym artykule przedstawiono rozważania, dotyczące możliwości zmniejszenia oporu aerodynamicznego autobusu miejskiego, poprzez pokrycie wybranych elementów nadwozia materiałem o strukturze porowatej. W pracy przybliżono zjawiska zachodzące w warstwie przyściennej w trakcie opływu powierzchni [...]
EN This paper discusses the possibility of reducing the aerodynamic drag of a city bus by covering the selected body elements with a porous structure. The paper presents the phenomena occurring in the boundary layer during the flow of a surface equipped with dimples. In addition, a conceptual modificat[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1013--1015, CD
PL Strefy wirów powodujące fluktuację ciśnienia na tylnej powierzchni poruszającego się pojazdu, stanowią jedną z głównych przyczyn oporu aerodynamicznego. W niniejszej pracy przedstawiono rozważania dotyczące możliwości zmniejszenia oporu aerodynamicznego autobusu miejskiego, poprzez wykorzystanie def[...]
EN Swirl zones causing pressure fluctuations on the rear surface of a moving vehicle are one of the major causes of aerodynamic drag. In this paper, author presented the possibility of reducing the aerodynamic drag of a city bus by using air deflectors in the rear bodywork. The paper also presents a co[...]
17
75%
Transport Samochodowy
2010 z. 2 63--76
PL W artykule przedstawiono możliwości poprawy właściwości ekologicznych autobusów miejskich. Spośród właściwości ekologicznych rozpatrywano emisję zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi, emisję dwutlenku węgla oraz zużycie paliwa. Oceniono korzyści ekologiczne dzięki zasilaniu silników spalinowy[...]
EN The article describes possibilities for improvement of environmental properties of city buses. The reviewed properties include emission of pollution that constitute a heath hazard, emission of carbon dioxide and fuel consumption. Also the ecological benefits of using biomethane – a fuel created from[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 182--185, CD
PL W artykule omówiony został problem wymiany taboru autobusów miejskich na autobusy nowej generacji, z uprzywilejowaniem autobusów elektrycznych jako tych, które dają największe możliwości realnego ograniczenia emisji zanieczyszczeń na obszarach aglomeracji miejskich.
EN The article discusses the issue of the replacement of public bus buses into new generation buses, with the privilege of electric buses as the ones that offer the greatest potential for real reduction of pollutant emissions in urban agglomerations.
19
75%
Energetyka
2019 nr 4 294--299
PL W artykule przedstawiono testy drogowe stosowane między innymi do badań nowo projektowanych układów napędowych autobusów miejskich. Opracowano własny model trasy testowej autobusu na bazie jednego ze znormalizowanych cykli jazdy autobusu w warunkach miejskich oraz na rzeczywistych danych zebranych n[...]
EN Presented are road tests used, among other things, for research of newly designed drive systems of city buses. Developed was the authors’ own model of a bus test route basing on one of the standardized bus ride cycles in urban conditions and on real data collected during multiple rides between end s[...]
20
75%
Archiwum Motoryzacji
2007 Nr 2 185-200
PL W artykule przedstawiono wyniki badań warunków pracy silnika spalinowego w czasie rzeczywistego użytkowania w autobusie miejskim. Badania wykonano w czasie eksploatacji autobusu na linii komunikacyjnej w Poznaniu. Rejestrowano przebieg m.in. prędkości obrotowej silnika oraz jego sterowania. Na podst[...]
EN In the paper are presented research results of engine conditions in a real operation in a city bus. Research were carried out on a city bus operation in Poznan. The processes of the engine speed and the engine torque were recorded. On the research result ground were the static states of the engine a[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last