Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  citric acid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The leaching of low grade zinc oxide mining tailings by organic acid as a leaching agent was investigated. Zinc was extracted successfully from sample by citric acid leaching. The effects of solid-to- liquid ratio, acid concentration, reaction time, temperature and ore particle size on the leaching [...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 2 148-152
3
100%
Chemia Analityczna
2005 Vol. 50, No. 6 1099-1108
PL Zaproponowano kinetyczną, spektrofotometrycznąmetodę oznaczania kwasu cytrynowego (AA). Podstawą metody jest zahamowanie utleniania C6H5COONa nadtlenkiem wodoru w obecności kompleksu Fe(IT)-AA, który działa jak katalizator. Błąd względny wynosił 2,9—6.5% przy stężeniu kwasu cyt[...]
EN A kinetic spectrophotometric method for the determination of citric acid has been proposed. The method is based on the inhibition effect of hydrogen peroxide on the oxidation of C6H5COONa in the presence of Fe(II)-AA (ascorbic acid) complex, which acts as a catalyst. Relative [...]
4
100%
Chemia Analityczna
PL Badano wpływ kwasu cytrynowego i mocznika na ruchliwość jonów glinu, miedzi, żelaza, ołowiu, manganu i rtęci przy pH 3,7; 5,0; 7,0 i 8,5. Układ modelowy, symulujący warunki naturalne, składał się z wstępującej chromatografii bibułowej oraz faz rozwijających: wody wodociągowej i 0,01 mol L(-1) roztwo[...]
EN The influence of citric acid and urea on the mobility of metal ions (aluminium, copper, iron, lead, manganese and mercury) at pH 3.7; 5.0; 7.0 and 8.5 has been investigated. The model system simulating natural conditions consists of the ascending paper chromatogra-phy of metals in tap water or in 0.[...]
5
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Research into the influence of ethoxylated alcohols on the citric acid transport through polymer inclusion membranes (PIMs) has been carried out. This process may be used in the future as one of the methods of citric acid isolation. Ethoxylated alcohols, which were GENAPOL® X020, X060 and X150, serv[...]
6
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Currently there is a decline in the world’s nickel sulfide deposits, which are the main source of this metal. Due to the fact, that more than 70% of nickel reserves are in the form of oxide ores, more attention is nowadays paid on laterites. Leaching processes using different organic acids are widel[...]
7
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The effect of time, temperature, the catalyst particle size and the ratio of the catalyst weight to the leaching solution volume (S:L) on the treatment of spent vanadium catalyst components was determined using citric acid solutions at atmospheric pressure. The optimal parameters of catalyst leachin[...]
8
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A poly(hydroxybutyl citrate) p(HBC) was obtained. The product compound produced in the solution during esterification, was added to rigid polyurethane-polyisocyanurate foams (PUR-PIR). The amount of petrochemical polyol in the foams was decreased in favor of the p(HBC) from 0.1 to 0.5 equivalent. Th[...]
9
88%
Archives of Environmental Protection
EN High chromium (Cr) toxicity has turned into a serious environmental concern. Cr contaminated agronomic soils negatively affect the growth and yield of crops. Current research was conducted to enhance the phytoextraction potential of maize by using Burkholderia vietnamiensis and citric acid (CA). Pla[...]
10
75%
Energetyka
2012 nr 5 223-229
PL Przedstawiono wyniki badań wykonanych na instalacji mokrego odsiarczania spalin (IOS) w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska. Badania były częściowo finansowane w ramach projektu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii – zadanie 1”. Podczas badań IOS przy zadan[...]
EN Presented are results of tests carried out on a flue gas wet desulphurising installation (WDI) in TAURON Wytwarzanie S.A.-Oddział Elektrownia Łaziska. The research was partially financed within the framework of a strategic project „Advanced energy aquisition technologies – Task Nr 1”. During the WDI[...]
11
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 101-102
PL Badano wpływ ilości wymienianego podłoża, od 30 do 50%, na dynamikę produkcji i wydajność kwasu cytrynowego przez szczep Y. lipolytica Wratislavia AWG7 w hodowli periodycznej powtórzeniowej. Wymiana 30% podłoża umożliwiała otrzymanie średnio 190 g dm-3 kwasu cytrynowego z wydajnością 0,68[...]
EN The effect of replaced medium amount from 30 to 50% on the produc tion of citric acid by Y. lipolytica Wratislavia AWG7 in repeated-batcl cultures was investigated. As a result of experiments, the highest ave rage amount of citric acid (190 g dm-3) and citric acid yield of 0.68 g g were determined w[...]
12
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 103-104
PL Przeprowadzono analizę operacji jednostkowych składających się na linię technologiczną kwasu cytrynowego otrzymywanego metodą fermentacji powierzchniowej i oczyszczanego metodą cytrynianową. Wykazano, że dla uzyskania dobrej jakości kryształów kwasu niezbędne jest oddzielanie organicznych szlamów z [...]
EN Unit operations used in the citric acid production line were analysed. Citric acid was obtained by the surface fermentation method and purified by the citrate method. It was shown that separation of organic slimes from fermentation fluid as well as mycelium fluid is necessary before their chemical t[...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 11 1051-1055
14
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2002 T. 23, z. 1 99-116
PL Podjęto próbę sformułowania modelu strukturalnego opisującego stechiometrię i kinetykę wytwarzania kwasu cytrynowego przez Aspergillus niger. Dane doświadczalne procesu wgłębnej biosyntezy kwasu cytrynowego prowadzonego w podłożu syntetycznym z sacharozą w 30 degree C wykorzystano do identyfikacji m[...]
EN A structured, non-segregated model that describes the stoichiometry and kinetics of citric acid production by Aspergillus niger from hexoses has been developed. The model was validated in experiments of the submerged culture of A. niger in synthetic sugar media at 30 stopni C. The formulated stoichi[...]
15
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 231--232
PL W pracy przedstawiono schemat instalacji doświadczalnej do prowadzenia procesu ekstrakcji reaktywnej kwasów karboksylowych z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym. Zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych dotyczących wpływu stosunku molowego reagentów na efektywność ekstrakcji reakt[...]
EN In this paper a system for the reactive extraction of carboxylic acids with the use of supercritical carbon dioxide has been presented. The influence of reactants molar ratio on the reactive extraction efficiency with the use of supercritical carbon dioxide and tri-n-octylamine has been presented. T[...]
16
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu mieszania na przebieg procesu ekstrakcji reaktywnej kwasu cytrynowego z roztworu wodnego z zastosowaniem CO2 w stanie nadkrytycznym oraz trzeciorzędowych alifatycznych amin. Zbadano wpływ szybkości i czasu mieszania na efektywność rozważan[...]
EN This paper presents the investigation results of mixing effects on the course of reactive extraction of citric acid from an aqueous solution, with the use of supercritical CO2 and tertiary aliphatic amines. The influence of the mixing rate and the mixing time on the efficiency of the cons[...]
17
75%
Materials Science Poland
2017 Vol. 35, No. 3 511--518
EN In this work, highly ordered porous anodic alumina (PAA) with tapered pore structure and interpore distance (Dc) in the range of 550 nm to 650 nm were fabricated. To produce hexagonal close-packed pore structure a two-step process, combining anodization in etidronic acid electrolyte in th[...]
18
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 8 1276--1282
PL Wykorzystano centralny rotatabilny plan czynnikowy II stopnia do ustalenia optymalnego składu podłoża hodowlanego do biosyntezy kwasu cytrynowego z użyciem glicerolu bezwodnego jako źródła węgla oraz identyfikowano model matematyczny opisujący wpływ stężenia glicerolu (X1) oraz stężenia makroelement[...]
EN Anhyd. glycerol was bioconverted to citric acid by using Aspergillus niger PD-66 on NH4NO3, KH2PO4, and MgSO4 – contg. substrates at 30°C and 200 rpm for 15 days. The results were evaluated statistically to det. the optimal final concns. of citric acid and biosynthesis efficiency coeff. from the res[...]
19
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 1 10--11
PL Do syntezy pianek stosuje się surowce, których koszt produkcji jest wysoki. W badaniach zaproponowano sposoby obniżenia kosztów produkcji pianek PUR-PIR przez obniżenie kosztów produkcji jednego z dwóch podstawowych składników (poliolu). Cenę poliolu można obniżyć stosując do jego produkcji tani sur[...]
EN Raw materials of high production cost are used in the synthesis of foam. Away of production cost reduction of PUR-PIR foams by lowering the cost of production of one of two basic components (polyol) is shown in the paper. The price of polyol can be lowered by using citric acid for its production as [...]
20
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 11 1994-1999
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last