Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciepło właściwe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2012 nr 2 43-45
EN This paper applies to issues of thermal energy storage in building materials and barriers. It was shown the characteristics of dynamic parameters affect heat capacity. A review of standards related to heat capacity in calculation of energy performance indicators was performed. Afterwards document pr[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
1998 Z. 5 247-254
PL W pracy przedstawiono addytywny i potęgowy model określenia ciepła właściwego soków owocowych. Ciepło właściwe soków owocowych wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, natomiast wzrost zawartości suchej substancji obniża ciepło właściwe soków.
EN The additivity and exponential models of determining specific heat of fruit juices have been presented in this paper. Specific heat of juices inceeases with the rise of temperature but it decreases with dry mass contents.
3
88%
Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska
2001 z. 133 61-72
PL W pracy w celu rozwiązania odwrotnego zagadnienia przewodzenia ciepła i wyznaczenia właściwości cieplnych ciał stałych połączono metodę szeregów Fouriera z metodami optymalizacji. Podano założenia modelu matematycznego oraz algorytm rozwiązania prostego zagadnienia przewodzenia ciepła. Zagadnienie o[...]
EN In order to solve inverse heat conduction problem and to determine the thermal properties of solids the Fourier series and optimisation methods have been combined. The fundamentals of the mathematical model and algorithm of solving the direct heat conduction problem have been given. The inverse prob[...]
4
88%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Powietrze i para wodna są najważniejszymi gazami występującymi w środowisku i czynnikami roboczymi w wielu procesach i urządzeniach technologicznych. Wykorzystanie komputerów PC zarówno do obliczeń projektowych urządzeń i procesów występujących w ogrzewnictwie, klimatyzacji, chłodnictwie i suszarnic[...]
5
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 10 570--574
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu szybkości grzania i chłodzenia na wartości temperatur przemian fazowych stopu magnezu EL 21. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty kalibracji temperatury oraz szybkość grzania i chłodzenia próbki w kontrolowanej atmosferze. Badania prowadzono w k[...]
EN The paper deals with the effects of heating and cooling rate on the values of phase transformation point temperatures of EL 21 magnesium alloy. Particular attention was given to aspects of the measurement including control of the atmosphere, suitable reference materials for temperature calibration, [...]
6
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 12 556-560
PL W artykule przeanalizowano pracę przeciwprądowego wymiennika ciepła przeznaczonego do wyparnego chłodzenia powietrza dla różnych warunków klimatycznych, zobrazowanych różnymi parametrami dostarczanego do niego powietrza. Opisano oryginalny ?-NTU-model nieliniowych procesów wymiany ciepła i masy w wy[...]
EN In the paper the operation of counter-flow heat exchanger designed for evaporative air cooling is analysed. Different weather conditions are simulated by changing parameters of inlet air. The original ?-NTU-model for non-linear heat and mass transfer in finned counter-flow heat exchanger is describe[...]
7
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych ciepła właściwego skały piaskowca o gęstości 2483,3 kg x m-3 metodą różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC). Pomiary wykonano w kalorymetrze Pyris 1 firmy Perkin-Elmer DSC w zakresie temperatury od 300 do 780 K.
8
75%
Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska
2001 z. 133 73-83
PL W pracy zastosowano metodę bilansów elementarnych (MBE) i rachunek wyrównawczy, nazywany często uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów (UMNK) do równoczesnego wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła i ciepła właściwego c ciał stałych. Podano krótką charakterystykę (UMNK), założenia modelu m[...]
EN In this paper the control volume method and generalised least squares method for estimating simultaneously the thermal conductivity and specific heat c have been applied. A short characteristic of this method, an assumption of a mathematical model and numerical algorithm has been given. To solve th[...]
9
75%
Materiały Budowlane
2005 nr 3 79-81
10
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 82 235--242
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cieplnych nanocieczy elektroizolacyjnych powstałych na bazie estru naturalnego oraz tlenku tytanu TiO2 i fulerenu C60. Badanymi właściwościami były przewodność cieplna właściwa, lepkość, gęstość i ciepło właściwe. Badania przepr[...]
EN In this paper the results of the researches concerning thermal properties of insulting nanofluids received on the basis of natural ester, titan dioxide TiO2 and fullerene C60 were presented. Thermal conductivity, viscosity, density and specific heat are these thermal properties[...]
11
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 7 441--445
PL W artykule przedstawiono wyniki badań pojemności cieplnej właściwej oraz odporności na utlenianie odlewniczych nadstopów niklu − Mar M-200, Mar-M-247 i Rene 80. Pomiary ciepła właściwego przeprowadzono metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), przy użyciu kalorymetru wysokotemperaturowego mu[...]
EN The article presents tests results of specific heat storage capacity and oxidation resistance of nickel − based cast Mar M-200, Mar-M-247 and Rene 80 superalloys. Specific heat measurements were conducted with the use of differential scanning calorimetry (DSC), with the use of high − temperature cal[...]
12
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 1 14--15
PL Praca przedstawia wyniki badań doświadczalnych wyznaczania ciepła właściwego cieczy newtonowskich: wody, gliceryny, oleju rzepakowego oraz wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy Podczas pomiarów wykorzystano metodę elektrokalorymetryczną. Obliczone wartości ciepła właściwego dla ciecz[...]
EN Results of the specific heat determination of three Newtonian liquids and six carboxymethylcellulose sodium salt aqueous solutions are presented and discussed in the paper. The electrocalorimetric method was used during measurements. The calculated values of specific heat coefficients were in a rang[...]
13
63%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów przewodnictwa temperaturowego w funkcji temperatury dla dwóch gatunków żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu jednego z najnowocześniejszych zestawów aparaturowych LFA 427 (Laser Flash Apparatus) firmy Netzsch. Do pomiaru ciepła właściwego c[sub]p(T) i gęstości [...]
EN This paper presents the results of measurements of thermal conductivity coefficient as a function of temperature for two species of spheroidal cast iron by using one of the most modern experimental sets LFA 427 (Laser Flash Apparatus) produced by Netzsch Company. In order to measure the specific hea[...]
14
63%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych termofizycznych właściwości proszków ceramicznych typu RE2Zr2O7 (RE- Gd, La, Nd, Sm) przeznaczonych do natryskiwania plazmowego powłokowych barier cieplnych. W celach porównawczych przedstawiono również wyniki dla standardowego proszku typu ZrO2-8% wag[...]
EN Paper presents results of investigations of selected thermophysical properties of ceramics powders RE2Zr207 (RE - Gd, La, Nd, Sm) type, used for thermal spray coatings. In comparison also standard powder of ZrO2-8%wg. Y2O3 (Y8SZ) was tested. Using laser-flash method thermal conductivity was designat[...]
15
63%
Archives of Electrical Engineering
EN A simplified isoperibol calorimetry method for measuring specific heat in solids is described. Taking advantage of the classical Nernst dependency the specific heat is calculated from time-domain temperature curves registered for a sample forced heating and natural cooling phase. In order to improve[...]
16
63%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 11 814--820
PL W artykule podano opis modelu matematycznego wymiany ciepła pomiędzy cyrkulującą w otworze wiertniczym płuczką a górotworem dla ustalonego stanu tego procesu. Równania modelu wyprowadzono, układając bilans przyjmowanych i oddawanych ilości ciepła przez elementarny pierścień przestrzeni pierścieniowe[...]
EN The paper presents a simple mathematical model of the heat exchange process between wellbore rocks and mud circulating in drill pipe and annulus. The equations of the model were derived by considering the amount of heat accepted and transferred from the elementary ring element of mud in annulus and [...]
17
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 2 141--154
PL Artykuł przedstawia wyniki badań termicznych, takich jak pomiar współczynnika przewodności cieplnej oraz ciepła właściwego, wykonanych na próbkach skał osadowych (piaskowce, wapienie, mułowce) pobranych z głębokich otworów wiertniczych zlokalizowanych w centralnej części Niżu Polskiego. Obszar ten, [...]
EN The paper presents the results of thermal analyzes such as thermal conductivity and specific heat, carried out on samples of sedimentary rocks (sandstones, limestones, siltstones) taken from deep boreholes located in the central part of the Polish Lowlands. This area, covers the Mogilno-Łódź Trough [...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 89-94
PL W pracy w celu wyznaczenia właściwości cieplnych ciał stałych połączono metodę bilansów elementarnych ze zmodyfikowaną metodą optymalizacyjną Newtona. Podano założenia modelu matematycznego i algorytm rozwiązania bezpośredniego zagadnienia przewodzenia ciepła. Zagadnienie odwrotne sformułowano jako [...]
EN In order to determine the thermal properties of solids the control volume method with Newton modified optimisation method have been combined in this paper. The fundamentals of the mathematical model and algorithm of solving the direct heat conduction problem have been given. The inverse problem was [...]
19
63%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń właściwej pojemności cieplnej c[p] w funkcji temperatury masy formierskiej na osnowie piasku kwarcowego o frakcji głównej 0,20 / 0,16 / 0,10 wiązanej bentonitem "Zębiec Specjal" bn (80% ziaren poniżej 0,056 mm) i dodatkiem wody w ilości 4%. Pomiary [...]
EN In this work the results of measurements and were introduced was and the calculations of proper the specific heat c(p) in function of temperature of moulding sand on base of quartz sand about main fraction 0,20 / 0,16 / 0,10 from binder bentonite the "The Zębiec Specjal" (80% grains below 0,056) and[...]
20
63%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano ciepło właściwe i przewodnictwo cieplne zaprawy z aktywowanego alkaliami żużla i kruszywa z porcelany elektrotechnicznej, próbki były w tym czasie poddane działaniu wysokich temperatur do 1200°C. Stwierdzono, że przewodnictwo ciepła tworzywa maleje, a ciepło właściwe rośnie ze wzrastającymi [...]
EN The specific heat capacity and thermal diffusivity of alkali activated slag with electrical porcelain aggregates are studied during the specimens' exposure to high temperatures up to 1200°C. The thermal diffusivity of the material is found to decrease and the specific heat capacity to increase with [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last