Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciepło spalania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań określających wpływ substancji mineralnej paliw stałych na sumaryczną ilość ciepła jaka wywiązuje się w wyniku spalania paliwa w komorze kotła energetycznego. Badania przeprowadzono na 20 próbach węgla brunatnego o zmiennym składzie i wartości ciepła spalania. Stwi[...]
EN To estimate the impact of mineral matter in coal on its combustion and the calorific value of coal, combustion of 20 brown coals were simulated in pulverised coal system. The calculated calorific values of coals tend to decrease with increasing mineral matter content. The present study has verified [...]
2
100%
Polska Energetyka Słoneczna
2007 nr 3-4 35-40
PL Celem polityki energetycznej Unii Europejskiej jest osiągnięcie 20% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. Prezentowany artykuł dotyczy badań eksperymentalnych biomasy i jej mieszanin z węglem oraz miejscu biomasy w energetyce odnawialnej. Stosowanie biomasy jest w dużej mierze zależne od ciepła [...]
3
100%
Zeszyty Energetyczne
2014 T. 1 149--158
PL W pracy analizowano wpływ pochodzenia oraz składu paliw stałych na ciepło spalania i wartość opałową. Stwierdzono dominujący wpływ zawartości pierwiastka węgla oraz balastu, rozumianego jako suma udziałów popiołu i tlenu, na kaloryczność paliw stałych. Porównano ciepło spalania i wartość opałową pal[...]
4
88%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dla analizatora korelacyjnego zamontowanego na jednej ze stacji redukcyjno-pomiarowej należącej do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Analizator został poddanych 90-dniowym badaniom polegającym na monitorowaniu jego pracy w warunkach rzeczywistych[...]
EN In the paper the test results of the correlation analyzer for gas calorific value determination are presented. An analyzer was tested in one of the Transmission System Operator GAZ-SYSTEM S.A. M&R stations for 90-days. The analyzer has been checked in field conditions on three different streams of g[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania ziarna jakościowego oraz porośniętego, gatunków zbóż z podrodziny wiechlinowatych. Badania wykonano za pomocą kalorymetru zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9831:2005. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono m.in., [...]
EN The purpose of the research was to determine and compare values of the heat of combustion of the quality and the sprout seed, grain varieties belonging to a sub-variety of graminae. The research was conducted using the calorimeter pursuant to the applicable standard PN-EN ISO 9831:2005. Based on the[...]
6
75%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 5 307-312
PL Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania ziarniaków zbóż przy różnym stopniu ich uwilgotnienia (11, 16, 18%). Badania wykonano za pomocą kalorymetru zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9831:2005. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono m.in. że największymi[...]
EN The purpose of the research was to determine and compare the value of the heat of combustion of wheat grains with a different degree of humidity (11, 16, 18%). The researches were conducted using the calorimeter pursuant to the applicable standard PN-EN ISO 9831:2005. On the basis of the obtained re[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania słomy jęczmienia z uprawy przy dwóch poziomach nawożenia potasowego. Badania wykonano za pomocą kalorymetru zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9831:2005. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że na wartość ciepła[...]
EN The objective of the research was to determine and compare values of the heat of combustion of barley straw from cultivation at two levels of potassium fertilization. The research were conducted using a calorimeter pursuant to the applicable standard PN-EN ISO 9831:2005. Based on the obtained result[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 363-371
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wilgotności na ciepło spalania oraz wartość opałową trocin, słomy i papieru. Wyniki badań posłużą do opracowania technologii wytwarzania brykietów opałowych z trocin, słomy i papieru a także z różnych ich kompozycji.
EN This work presents the results of researches of influence of moisture to warmly combustion and values of combustible of sawdust, straws and of paper. Results of investigations will be of service to elaboration of technology of production of combustible briquettes from sawdust, straws and of paper an[...]
9
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 875-889
PL Biomasa jest obecnie w Polsce głównym źródłem energii odnawialnej. Udział biomasy w bilansie paliwowym w 2008 roku w Polsce wyniósł 87,7%, a w UE-25 - 46,0% [3]. Podstawowym paliwem stałym z biomasy jest biomasa leśna, ale znaczenia nabierają także paliwa z biomasy rolniczej. Do nich zalicza się bio[...]
EN The aim of this study was to assess the calorific value in analytic state of willow biomass of several clones of willow (Salix viminalis), acquired in the second, third and fourth year of cultivation in the region of Koszalin, on light soil, under different organic and mineral fertilization. Biomass[...]
10
75%
Agricultural Engineering
2015 Vol. 19, No. 4 139--145
PL Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania biomasy odpadowej, w postaci części nadziemnych, wybranych gatunków roślin zielarskich. Badaniami objęto ulistnione łodygi ostropestu plamistego, bezlistne łodygi tymianku i szałwii lekarskiej oraz osie kwiatostanowe lawendy[...]
EN The objective of the research was to determine and compare the value of the heat of combustion of waste biomass in the form of above-ground parts of the selected species of herbs. The research included leaved stalks of milk thistle, non-leaved stalks of thyme and garden sage and inflorescence axes o[...]
11
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2015 Vol. 17, nr 1 141--148
PL Ciepło spalania (Qw) jest ważnym parametrem charakteryzującym paliwa, a określane jest jako entalpia całkowitego spalania paliwa, z uwzględnieniem entalpii kondensacji skroplonej pary. Liczne korelacje empiryczne są dostępne w literaturze, na podstawie których można oszacować ciepło spalania Qw pali[...]
EN Heating value of a fuel is an important parameter in selection of fuel. Higher Heating value (HHV) is the enthalpy of complete combustion of a fuel, including the condensation enthalpy of formed water. Numerous empirical correlations are available in the open literature to obtain the HHV of the fuel[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2016 Nr 59 (3) 45--70
PL Jedną z ważniejszych cech paliwa, z punktu widzenia jego praktycznego wykorzystania, jest ilość ciepła wydzielającego się podczas procesu spalania. Aby ta wielkość była porównywalna dla różnych paliw, powinna charakteryzować paliwo w sposób jednoznaczny. Do tego celu wykorzystuje się dwie wielkości [...]
EN One of the most important parameters of the fuel, from its practical point of view, is a total amount of heat that can be released during the combustion process of this fuel. To compare this parameter with various fuels, it should characterize the fuel in a common way. This can be obtained by two en[...]
13
75%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 5 322--328
PL W artykule przeanalizowano, jak przyjęcie różnych strategii wzorcowania wpływa na niepewność ciepła spalania gazu wyznaczonego na podstawie jego składu. Analizę tę przeprowadzono na przykładzie gazów ziemnych należących do grupy E. Poddano jej dwie strategie wzorcowania: wzorcowanie jednopunktowe or[...]
EN This article examined how various calibration strategies affect the uncertainty of the heat of gas combustion determined on the basis of its composition. The analysis was conducted on the example of natural gases belonging to the E group. Two calibration strategies were analyzed: single point calibr[...]
14
75%
Proceedings of ECOpole
PL Celem badań była ocena charakterystycznych (energetycznych i jakościowych) właściwości peletów, wykonanych z różnorodnej biomasy roślinnej. W badaniach wykorzystano: pelety wykonane z trocin drzewnych świerkowych, słomy pszenicznej, słomy rzepakowej oraz z siana (produkowane w dużych firmach). Dodat[...]
EN The aim of this research was estimation of the characteristic properties (energy and qualitative) of pellets, which were made from different plant biomass. In this research the spruce wood sawdust pellets, straw wheat pellets, straw rape pellets and hay pellets (produced in a large scale companies) [...]
15
75%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 7 481--486
PL W pracy przedstawiono założenia normy PN-EN ISO 6976:2008, dotyczącej obliczania parametrów fizykochemicznych na podstawie składu gazu. Dokonano przeglądu składu różnych paliw gazowych pod kątem założeń normy oraz oceniono wpływ prowadzenia obliczeń ciepła spalania poza zakresem stosowania normy na [...]
EN The paper presents the assumptions of the PN-EN ISO 6976:2008 concerning the calculation of physicochemical parameters. Composition of the various gaseous fuels for the standard assumptions was reviewed and the impact of carrying out the calculations of heat of combustion outside the scope of the st[...]
16
75%
Instal
2014 nr 11 30--33
PL W oczyszczalniach ścieków, przy bilansowaniu energii w procesach oczyszczania, czasami konieczna jest znajomość wartości ciepła spalania osadów ściekowych. W niniejszym artykule porównano określone eksperymentalnie wartości ciepła spalania dla osadów ściekowych doprowadzanych do i odprowadzanych z W[...]
EN In sewage treatment plants, it is crucial to know the value of sewage sludge combustion heat while balancing energy in treatment processes. This article includes a comparison of experimentally determined values of heat combustion for sewage sludge supplied to and discharged from Separate Sludge Dige[...]
17
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2019 R. 23, nr 2 39--43
PL W pracy opisano autorską metodę do określania ciepła spalania gazu ziemnego. Porównano ją z innymi aktualnie stosowanymi metodami. W opisie zwrócono uwagę na normy z zakresu jakości gazu ziemnego, jakie obowiązują w Europie i na Ukrainie. Na tej podstawie opracowano i opisano budowę przyrządu pomiar[...]
EN The paper describes the original method for determining the heat of natural gas combustion. It was compared with other currently used methods. The standards for determining the quality of natural gas in force in Europe and Ukraine have been described. The proposed solution makes it possible to deter[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 1 103-108
PL W pracy zostaną przedstawione możliwości wytwarzania peletów z trawy trawnikowej pozyskanej z trawnika przydomowego wraz z podaniem schematu procesu technologicznego. Została wykonana analiza właściwości energetycznych wytworzonych peletów w postaci oznaczenia ciepła spalania, wartości opałowej oraz[...]
EN The paper will demonstrate the possibilities to make pellets using lawn grass obtained from home lawn, along with flow chart for manufacturing process. The research involved the analysis of energy characteristics for manufactured pellets, including determination of combustion heat, calorific value a[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiona problematyka obejmuje analizę możliwości wykorzystania pędów ślazowca pensylwańskiego jako odnawialnego źródła energii. Łodygi tej rośliny cechują się dużą zawartością suchej masy, którą można wykorzystać jako produkt do spalania bezpośrednio po zebraniu z pola. Przedstawiono wyniki ba[...]
EN The presented topic includes the analysis of the possibility of using Virginia mallow sprouts as renewable source of energy. The stalks of this plant are characterised by a high content of dry mass that can be utilized as a product to be burnt directly after harvesting. The results of studies on hig[...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Kalorymetryczną metodą oznaczono ciepło spalania i wartość opałową makuch rzepakowych i odpadu glicerynowego w procesie transestryfikacji oleju roślinnego. Uzyskane wyniki porównano z wartością opałową słomy i drewna, także węgla kamiennego. Uzyskane wyniki mogą by przydatne przy analizach wykorzyst[...]
EN Calorimetric method was used to determine combustion heat and calorific value for rapeseed cakes and glycerine waste in the vegetable oil transesterification process. Obtained results were compared with calorific value of straw and wood, and hard coal. These results may be useful for analyses regard[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last