Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciecze magnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W artykule przedstawiono sposoby określania właściwości cieczy magnetycznej MRF-132AD. Charakterystyki reologiczne tej cieczy badano na reometrze Physica MCR 301 typu płytka - płytka. Oceniono również odporność cieczy MRF-132AD na rozwarstwienie, będące skutkiem występowania przyspieszeń dośrodkowyc[...]
EN In this paper methods of magnetic fluid MRF-132 AD testing are presented. Rheological characteristics of the fluid were investigate with Physica MCR 301 rheometer. Flow curves and complex G module were obtained. In order to assess resistant the fluid to centrifugal forces special test rig was built.[...]
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 5 16-21
PL Przedstawiono uproszczony sposób wyznaczania charakterystyk reologicznych cieczy magnetycznej dla przepływu ciśnieniowego w oparciu o przyrząd pomiarowy nowej konstrukcji. Badano dwa rodzaje cieczy magnetycznych. Sporządzone charakterystyki reologiczne porównano z charakterystykami otrzymanymi w typ[...]
EN In the paper simplified method of magnetic fluid rheological characteristics determination for flow mode is presented. Two magnetic fluids consisting of iron parts and silicon oil were tested. The fluids tests were performed on specially designed test rig. The simplified method results were compared[...]
3
88%
Ekologia i Technika
PL Przeprowadzono badania nad możliwością wykorzystania odpadów po oczyszczaniu ścieków z galwanizerni i odpadów po oczyszczaniu gazów kominowych w hutach metali zawierających związki żelaza. Stwierdzono, że możliwe jest wykorzystanie ich do produkcji cieczy magnetycznych, które mogą znaleźć zastosowan[...]
EN Studies on utilization of wastes containing iron compounds which were produced in the processes of galvanic waste treatment and purification of chimney gases in steel plants were carried out. It was found that they were useful for production of magnetic liquids (ML) which could be applied for sorpti[...]
4
88%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 3 14-17
PL Przedstawiono sposoby określania właściwości cieczy magnetycznej MRF-132AD. Charakterystyki reologiczne cieczy badano na reometrze Physica MCR 301 typu płytka - płytka. Oceniono także odporność tej cieczy na rozwarstwienie, będące skutkiem występowania przyspieszeń dośrodkowych podczas wirowania.
EN In this paper testing methods of magnetic fluid MRF-132AD are presented. Rheological characteristics of the fluid with Physica MCR 301 rheometer plate-plate type were investigated. The resistance of that fluid for stratification, as a result of the centripetal acceleration during centrifugation has [...]
5
88%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Application of magnetic fluids and also examples of machines and equipment have been described. The fluids can be used for reduction of friction, improvement of sealing, lubrication, and vibration dumping. Some others applications have been suggested.
6
88%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Functions of magnetic fluids in micro- and macroscopic scale, their composition and physicochemical - magnetorheological properties in relation to present and future applications have been described. Control possibilities of the rheological characteristics by use of permanent magnetic field in compa[...]
7
88%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Application of magnetic fluids and also examples of machines and equipment have been described. The fluids can be used for reduction of friction, improvement of sealing, lubrication, and vibration dumping. Some others application have been suggested.
8
75%
Hydraulika i Pneumatyka
2011 nr 3 9-13
PL Opisano badania nad zastosowaniem cieczy magnetycznych w uszczelnieniach pracujących w środowisku wody. Podano nazwy czterech rodzajów cieczy wykorzystanych w badaniach. Podkreślono, że uszczelnienia z cieczą magnetyczną można eksploatować w wodzie, przy ograniczonej prędkości ruchu uszczelnienia, j[...]
EN The results of experiments aimed at determination of characteristics of magnetic fluid seals in immediate contact with utility water have been presented. Four grades of magnetic fluids were tested. These seals can operate in water environment but in a very limited velocity range and with magnetic fl[...]
9
75%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 3 309-322
PL Autorzy prezentują zagadnienia materiałowe i konstrukcyjne w zastosowaniach uszczelnień z cieczami ferromagnetycznymi w warunkach statycznych i dynamicznych. Zestawiono typowe materiały stosowane w cieczach magnetycznych, jak również elementy obwodów magnetycznych i porównano ich właściwości. Podano[...]
EN The authors present material and design problems of ferrofluid seals application in both static or dynamic conditions with their advantages or shortcomings discussion. Typical magnetic materials used for magnetic liquids and magnetic circuit elements are set up with comparison of their properties. P[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7b 229--231
PL W artykule analizowano możliwość pomiaru przenikalności cieczy magnetycznych. Problemem są: mała przenikalność, duże strumienie rozproszenia, stan płynny. Zaprezentowano metodę pomiaru na przykładzie kilku cieczy.
EN This paper deals with problems of permeability measurement of magnetic fluids. The low permeability of magnetic fluids bring certain problems to adequately measure their magnetic properties due to leakage flux, their liquid state makes the process even more difficult. Our approach to measure the per[...]
11
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN The nonlinear analysis of the Rayleigh - Taylor instability of two immiscible, viscous magnetic fluids in porous media, is performed for two layers, each has a finite depth. The system is subjected to both vertical vibrations and normal magnetic fields. The influence of both surface tension and grav[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2004 Z. 54(243) 167-178
PL Ferro-ciecze są materiałami magnetycznymi, naturalnie nie występującymi w przyrodzie. Z uwagi na rosnącą liczbę zastosowań tych materiałów (głównie w medycynie, przemyśle wydobywczym i technice) opracowano szereg metod ich otrzymywania. W pracy przestawiono jedną z metod chemicznego uzyskiwania cie[...]
EN Ferrofluids are stable colloidal suspensions of magnetic particles in carrier liquids. The fluids are superparamagnetic having specific magnetic and mechanical properties in the presence of magnetic field. In this paper one of the technique of preparation of the ferrofluids based on chemical synthes[...]
13
63%
Tribologia
2002 nr 2 515-530
PL Ciecz magnetyczna, zwana też ferrocieczą, jest stabilną koloidalną zawiesiną mikroskopijnych cząstek magnetycznych (np. Fe304 - magnetyt) o średnicy ok. 10 nm w cieczy nośnej i powleczonych substancją powierzchniowo aktywną, która zapobiega koagulacji i sedymentacji cząstek magnetycznych. Ciecze mag[...]
EN Magnetic fluids (ferrofluids) are stable colloidal suspensions of subdomain sized magnetic particles (e.g. Fe304 - magnetite) of ~10 nm in diameter, dispersed in carrier liquid and stabilised by means of suitable organic surfactant, added so as to prevent the agglomeration and sedimentation of magne[...]
14
63%
Tribologia
2018 nr 2 29--35
PL Ciecze magnetyczne należą do klasy materiałów sterowalnych. Oddziaływanie polem magnetycznym na tego typu substancje skutkuje zmianą ich struktury wewnętrznej i w efekcie niemal natychmiastową zmianą właściwości reologicznych. Możliwość zmiany ich charakterystyk reologicznych w bardzo szerokim zakre[...]
EN Magnetic fluids belong to the class of controllable materials. The influence of magnetic fields on this type of substance results in a change in its internal structure and an almost immediate change in its rheological properties. The ability to control the rheological characteristics in a very wide [...]
15
63%
Tribologia
2018 nr 2 117--122
PL Ciecze magnetyczne są to materiały, których właściwości fizyczne mogą być kształtowane za pomocą oddziaływania na nie polem magnetycznym. Podstawową metodą badawczą stosowaną do wyznaczania parametrów reologicznych cieczy magnetycznych jest pomiar na reometrach rotacyjnych z wykorzystaniem geometrii[...]
EN Magnetic fluids are materials whose physical properties can be changed by a magnetic field of a given intensity value. One of the fundamental research areas for determining the properties of magnetic fluids is rheological measurement. The basic method for determining the rheological properties of th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last