Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciecz magnetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 245 35-47
PL W artykule podano podstawy teoretyczne procesu separacji w cieczach magnetycznych. Parametrami fizycznymi charakterystycznymi dla ww. separacji mającymi bezpośredni i najistotniejszy wpływ na tor ziarna w separatorze MGM mają: natężenie pola magnetycznego H, jego rozkład gradH2, własności medium (co[...]
EN On the paper theoretical bases of separation process in magnetic liquids have been given. He most important influence on the trajectory of a particle in magnetogravimetric (MGM) separator have such physical parameters as: magnetic field intensity H, its distribution gradH2, properties magnetic liqui[...]
2
75%
Hydraulika i Pneumatyka
2010 nr 1 27-30
PL Opisano koncepcję budowy sterowanego sprzęgła rozruchowego opartego na sprzęgle hydrokinetycznym z komorą dodatkową. Wskazano na zastosowanie zaworu magnetycznego z cieczą magnetyczną.
EN In this paper an idea of new type of a starting hydrodynamic clutch was presented. This new clutch is based on the coupling with an additional chamber. Primary function of the magnetic valve is to control of working magnetic fluid volume inside the clutch impellers.
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 51 65-84
PL W artykule przedstawiono ciecze reologiczne o właściwościach sterowanych polem magnetycznym oraz wskazano ich zastosowania w przetwornikach elektromagnetycznych. Zaprezentowano przetworniki opracowane na Politechnice Poznańskiej. Do analizy stanów pracy przetworników z cieczą magnetyczna zaproponowa[...]
EN The paper deals with magnetic fluids whose properties change in the presence of a magnetic field and shows how they can be applied in electromagnetic transducers. The electromagnetic brakes and dampers with magnetorheological fluid made in Poznań University of Technology has been shown. A field mode[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2004 Nr 48 115-127
PL W artykule przedstawiono ciecze reologiczne o właściwościach sterowanych polem magnetycznym oraz wskazano ich zastosowania w przetwornikach elektromagnetycznych. Do analizy stanów pracy przetworników z cieczą magnetyczną zaproponowano polowy model zjawisk sprzężonych elektromagnetycznych, hydrodynam[...]
EN The paper deals with magnetic fluids whose properties change in the presence of a magnetic field and shows how they can be applied in electromagnetic transducers. A field model of coupled electromagnetic, hydrodynamic, thermodynamic and mechanical motion phenomena in brake with magnetic fluid is pre[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 83 243--249
PL W ostatnich latach obserwuje się rozwój konstrukcji ślizgowych łożysk poprzecznych i wzdłużnych z cieczami magnetycznymi. Istotą działania tego typu łożysk jest utrzymywanie płynnego środka smarnego w bardzo wąskiej szczelinie łożyska za pomocą oddziaływania pola magnetycznego; w takich układach cie[...]
EN In recent years, there has been development of the structure of thrust bearing with magnetic fluids . The essence of this type of bearing is to maintain a liquid lubricant in a very narrow gap with magnetic fluid by a magnetic field. Such systems can act as the bearing lubrication and sealing. This [...]
6
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2014 z. 1 13--21
PL W artykule omówiono możliwość polepszenia charakterystyki zewnętrznej elektromechanicznego siłownika poprzez wypełnienie szczeliny powietrznej cieczą magnetyczną. Koncepcję opracowano na drodze przemyśleń teoretycznych, zbudowano model fizyczny do prób i zmierzono jego charakterystyki statyczne i dy[...]
EN This paper deals with the possibility of improving the output characteristics of an electromechanical actuator by filling the air gap with ferromagnetic liquid. The enhancement assumption is theoretically derived, testing device is built and its static and dynamic characteristics are measured to con[...]
7
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono wyniki badań ilościowych dotyczących pomia­rów fal ultradźwiękowych, propagujących się w cieczy magnetycznej oraz w układach ciecz magnetyczna - materiał porowaty magnetycz­nie miękki. Z uwagi na obserwowany znaczny wzrost tłumienia sygna­łu ultradźwiękowego w materiale porowat[...]
EN This paper presents the results of investigation of ultrasonic wave propagation in the composite consisted of magnetically soft porous material fully saturated with water-base ferrofluid. The influence of the magnetic field on the amplitude and phase of ultrasonic waves is studied and compared to th[...]
8
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In this article it has been sought to study the effect of transverse roughness on the behaviour of slider bearings with squeeze film formed by a magnetic fluid. The roughness of the bearing surface is modelled by a stochastic random variable with non zero mean, variance and skewness. The associated [...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 9 830-833
PL W artykule omówiono właściwości cieczy magnetycznych. Przedstawiono ich zastosowanie w przetwornikach elektromechanicznych: hamulcu obrotowym i tłumiku liniowym. Opisano stanowiska do badań tłumika i hamulca oraz zaprezentowano wyniki badań dla stanów statycznych (hamulec i tłumik) i dynamicznych (t[...]
EN In the paper properties of magnetic fluids are described. Their application in electromechanical converters: rotary brake and linear damper as well as laboratory stands for experimental investigation are presented. The results of measurements describe behaviour of the brake at steady state and behav[...]
10
63%
Mechanik
PL Przedstawiono obliczenia numeryczne wykonane za pomocą programu ANSYS 11.0, dotyczące wpływu natężenia pola magnetycznego na częstotliwość i amplitudę drgań wymuszonych belki kompozytowej z cieczą magnetyczną. Na podstawie wyników obliczeń stwierdzono, że aktywacja cieczy magnetycznej spowodowała 10[...]
EN In the paper harmonic analysis of a sandwich beam with magnetic fluid (MR) is undertaken with the ANSYS program. The purpose of this analysis is to simulate a MR sandwich beam to obtain its natural frequency and vibration amplitude with and without magnetic field. The beam is made out of the polyeth[...]
11
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: As a continuation of a previous paper, the report demonstrates the various possibilities of float polishing utilizing the present improved magnetic compound fluid (MCF). The MCF developed by one authors, Shimada, in 2001, was improved by the addition of alpha-cellulose, thereby achieving a [...]
12
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Wśród wielu możliwości zastosowania cieczy magnetycznych w technice najbardziej zaawansowane obecnie są przemysłowe rozwiązania uszczelnień z cieczą magnetyczną. Zdolność uszczelniania wałów obrotowych za pomocą tego typu uszczelnień określona jest przez ciśnienie przebicia, które definiuje się ja[...]
EN The magnetic fluid seals are for the present the most important industrial application of magnetic fluids (ferrofluids) technology. Sealing capability of a magnetic fluid shaft seal is determined by the burst pressure, which is defined as the maximum pressure capacity of the seal before it fails. I[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 193 65-78
PL W artykule omówiono własności cieczy magnetycznych. Przedstawiono podstawowe typy przetworników elektromechanicznych zawierających ciecze magnetoreologiczne - przetworniki o jednym stopniu swobody. Następnie po dokonaniu opisu stanowiska do badań tłumika z cieczą magnetoreologiczną oraz stanowiska [...]
EN In this article properties of magnetic fluids are described. Basic types of the magnetorheological electromechanical devices - devices with one degree of mechanical freedom - are presented. After description of measurement equipments of magnetorheological linear damper and magnetorheological rotary [...]
14
63%
Mechanik
PL Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych rozkładów indukcji pola magnetycznego w modelowym łożysku wzdłużnym smarowanym cieczą magnetyczną, pracującym w warunkach oddziaływania pola magnetycznego. Modyfikując płaskie powierzchnie ślizgowe geometrii bazowej, uzyskano „piki” indukcji wpływające na efe[...]
EN The paper presents results of the numerical simulation of distribution the magnetic field induction inside thrust slide bearing gap lubricated with a magnetic fluid. The main aim of this work was to examine possibility of increase self-sealing effect by modification bearing surface. It has been show[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono proces projektowania magnetoreologicznego hamulca obrotowo-liniowego wykorzystujący obliczenia polowe: przedstawiono model polowy 3D hamulca oraz omówiono zmiany dokonane w projekcie hamulca wynikłe z obliczeń polowych.
EN In the paper the design procedure of rotary-linear brake with magnetorheological fluid is described: the 3D magnetic field model of the brake is presented and the modifications of the design of the brake, which are arisen from field calculations, are described.
16
51%
Tribologia
2017 nr 2 67--76
PL Zastosowanie cieczy magnetycznych w konstrukcji maszyn na skalę przemysłową jest faktem od ponad 20 lat. W szczególności ciecze magnetoreologiczne znalazły zastosowanie przede wszystkim w układach dyssypacji energii o sterowanych charakterystykach pracy. Dostępność cieczy oraz łatwość modelowania ic[...]
EN The application of magnetic fluids in machine design on an industrial scale has been a fact for over 20 years. In particular, magnetorheological fluids have been used in energy dissipation systems with controlled operating characteristics. The availability of these fluids, connected with the ease of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last