Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciecz jonowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 3 4-9
2
100%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 4 234-236
3
100%
Przemysł Chemiczny
4
100%
Chemik
2000 Nr 8 223-226
PL Dokonano przeglądu literatury dotyczącej cieczy jonowych - nowoczesnych rozpuszczalników organiczno-nieorganicznych. Przedstawiono aktualny stan prac badawczo-technologicznych nad ich wykorzystaniem w syntezie organicznej.
5
100%
Environment Protection Engineering
EN Ionic liquids have attracted considerable interest as excellent alternatives to organic solvents to be used in homogeneous and biphasic processes. Ionic liquids are non-volatile, non-flammable and their “green” character has usually been justified with their negligible vapour pressure. However, the [...]
6
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 304--305
PL Przedstawiono wyniki badań wymiany ciepła podczas odparowania roztworów woda-ciecz jonowa OMIM[Cl] w wyparce cienkowarstewkowej z mechanicznie rozcieranym filmem cieczy. Określono zależności współczynnika wnikania ciepła od: intensywności zraszania powierzchni grzejnej wyparki, obciążenia cieplnego,[...]
EN Results dealing with evaporation of water - OMIM[Cl] ionic liquid solutions carried out in a wiped film evaporator are presented in the paper. The dependencies between the individual heat transfer coefficient and liquid flow rate, heat load and mixing arm rotational frequency were elaborated. So far[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 139-144
PL W pracy badano przydatność wybranych cieczy jonowych do konserwacji strzyków. Użyto pięć wybranych cieczy jonowych i dla porównania wodny roztwór formaliny (5%). Po 5. i 10. dobach konserwacji przeprowadzano pomiary elastyczności i twardości próbek. Wyniki są niejednoznaczne. Należy kontynuować bada[...]
EN The work involved examination of selected ionic liquids for maintenance of teats. The researchers used five selected ionic liquids, and for comparison - purposes - water solution of formalin (5%). The elasticity and hardness of samples was measured after 5 and 10 days of maintenance. The results are[...]
8
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono prototypowy, laboratoryjny, elektrochemiczny czujnik do oznaczania par benzaldehydu w argonie. Cieczą jonową testowaną jako elektrolit i środowisko reakcji redox była: bis(trifluorometylosulfonylo) i midek 1-butylo, 3-metyloimidazolinowy ([BMIM][Tf₂N]). W pomiarach użyto komerc[...]
EN The paper presents a laboratory prototype of an electrochemical sensor for measurements of benzaldehyde vapor in argon. The following ionic liquid was tested as the electrolyte and redox reaction environment: 1-butyl 3-methylimidazolium bis (trifluoromethanesulfonyl)imide ([BMIM][Tf₂N]). The measure[...]
9
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 61-62
PL W pracy przedstawiono ekstrakcyjną kolumnę rozpyłową wykorzystującą wysokonapięciowe pole elektrostatyczne. Działanie opracowanej metody przetestowano na przykładzie ekstrakcji etanolu z mieszaniny z heptanem za pomocą cieczy jonowej. Jako ekstrahent zastosowano siarczan metylu l-butylo-3-metylo-imi[...]
EN A new concept of extraction in an electrostatic spray column is presented with the use of ionic liquid as secondary solvent. Particularly, the extraction of ethanol from azeotropic mixture with heptane was investigated. Ionic liquid, l-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate [bmim][MeS04[...]
10
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 101-102
PL Ciecze jonowe posiadają potencjalne zastosowanie w technikach separacyjnych. W niniejszej pracy badano zdolność heksafluorofosforanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego [BMIM][PF6] do rozdziału wodnych mieszanin metanolu, etanolu i propanolu. Eksperymentalnie uzyskano dane dla równowag ciecz-ciecz dla u[...]
EN Ionic liquids have potential usability in separation techniques. In this work, ability of l-buthyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate [BMIM] [PFJ to separate methanol, ethanol and propanol from water was investigated. Liquid - liquid equilibrium data for [BMIM][PF6] - alcohol - water[...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 2 106-110
12
75%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 7 280-285
13
75%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2015 Vol. 22, nr 4 565--575
PL Odzyskiwanie alkoholu z rozcieńczonych roztworów wodnych jest procesem wysoko energochłonnym. W celu obniżenia kosztów do zatężania rozcieńczonych roztworów alkoholi wykorzystuje się procesy membranowe, między innymi ekstrakcję membranową. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zatężania rozcień[...]
EN Recovery of alcohols from diluted aqueous solutions is highly energy-intensive. In order to reduce the costs of concentration of alcohols, membrane processes (including membrane extraction) are used. This paper reports the results of ethanol concentration from diluted aqueous solutions using a hollo[...]
14
75%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 1 301--309
PL Odzyskiwanie alkoholu z rozcieńczonych roztworów wodnych jest procesem wysoko energochłonnym. W celu obniżenia kosztów do zatężania rozcieńczonych roztworów alkoholi wykorzystuje się procesy membranowe, między innymi ekstrakcję membranową. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zatężania rozcień[...]
EN Recovery of alcohol from diluted aqueous solutions is a highly energy-intensive process. In order to reduce the costs of concentration of alcohols, membrane processes (including membrane extraction) are used. This paper reports the results of ethanol concentration from diluted water solutions using [...]
15
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 4 130--131
PL Praca prezentuje zastosowanie układu mikrokanałów do konstrukcji przepływowego wiskozymetru o zminimalizowanych wymaganiach dotyczących objętości badanej próbki. Istotą jego działania jest obserwacja granicy kontaktu strumieni cieczy badanej i referencyjnej w mikrokanale i odniesienie jej pozycji do[...]
EN The application of microchannel-based flow-through viscometer characterized by minimized sample volume requirements is presented in the paper. The measurement was performed by the observation of laminar fluid-fluid interphase between two liquids and relating its position to viscosity ratio of both l[...]
16
75%
Chemik
PL Omówiono własności cieczy jonowych z punktu widzenia problematyki elektrochemicznej. Przedstawiono nowozsyntezowaną ciecz jonową, tetra-fluoroboran 1-(butoksymetylo)-4-tert-butylopirydyniowy, która została zastosowana jako elektrolit w procesie elektropolimeryzacji N-metylopirolu. Otrzymany polimer [...]
EN Properties of ionic liquids (IL) and their potential applications In electrochemistry are reported. A new synthetized IL, 1-(butoxymethyl)-4-tetr-bytylpirydine tetrafluoroborate is described and its application as an electrolyte for electropolymerization of N-methylpyrole is discussed. It was found [...]
17
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 4 563-567
18
75%
Tribologia
2017 nr 5 37--45
PL Celem przeprowadzonych badań była ocena właściwości powłok diamentopodobnych DLC smarowanych cieczami jonowymi. Powłoki diamentopodobne typu a-C:H naniesione zostały na stal 100Cr6 za pomocą metody PVD. Wykonano badania topografii powierzchni powłok DLC na mikroskopie sił atomowych AFM – Dimension I[...]
EN The purpose of the study was to evaluate the properties of DLC coatings with ionic liquids used as lubricants. The type a-C: H DLC coatings were deposited onto the 100Cr6 steel substrate by PVD. The surface topography of the DLC coatings was studied with a Bruker's Dimension Icon® Atomic Force Micro[...]
19
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The extraction of palladium(II) from hydrochloric acid solutions of various concentrations in the presence of different amounts of sodium chloride with phosphonium ionic liquid CyphosŽIL101 in toluene was investigated. The extraction of Pd(II) is very effective. The percentage extraction of Pd(II) f[...]
20
75%
Przetwórstwo Tworzyw
EN New polyionens based on epoxy derivatives of 1,2-epoxy-4,7-dioxononen-8 and tetrahydro-1, 4-oxazine were synthesized. The basic regularities of polyionen synhthesis were established. Systematic study of the physico-chemical, optical, thermal and viscosimetric properties of new polyionens was carried[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last