Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cień
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Przestrzeń w znaczeniu architektonicznym jest synonimem przestrzeni wydrążonej, przestrzeni wnętrza. Przekonanie to oparte jest na rozwoju architektury w ciągu ostatnich 2000 lat, od czasów Cesarskiego Rzymu głównym problemem sztuki budowania było kształtowanie przestrzeni wewnętrznej. S.Giedion - P[...]
2
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2017 nr 18 67--74
PL O ile w przeszłości światłu w architekturze nieodłącznie towarzyszył cień, zadaniem współczesnego architekta jest zwykle jedynie dbałość o doświetlenie budynku. Brak zacienionych przestrzeni przez stosowanie rozległych przeszkleń i równomiernego, sztucznego oświetlenia to brak tajemnicy – pola dla w[...]
EN Whereas in the past shadow was a constant companion of light in architecture, the task of a contemporary architect is usually to care for the lighting of the building. The lack of shaded spaces due to the use of extensive glazing and regular artificial lighting equals the lack of mystery – the field[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
2002 Z. 19 7-14
PL Stworzenie wizji, koncepcji oświetlenia jest skomplikowanym procesem i nie ogranicza się tylko do wyboru lamp. Wręcz błędem jest koncentrowanie się na oprawach, zamiast na oświetlanych płaszczyznach we wnętrzu. Najważniejsza staje się inscenizacja obszarów jasnych i ciemnych, czyli decyzja, gdzie pa[...]
EN Conjuring up visions and conceptualizing lighting designs is a complicated process and does not only mean choosing proper lights. It is a mistake to focus exclusively on the lamps and fixtures instead of concentrating on the surfaces of the interiors being lit. Arrangement of the light and dark spac[...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Światło wyeksponowane jest najlepiej w obecności ciemności. Informacje o oświetlanym obiekcie przekazywane są przez światło i dwa rodzaje cienia, własny i rzucony. Cienie wchodzą w grę z architekturą w postaci światłocienia uzyskiwanego od bryły obiektu lub elementów dodatkowych, specjalnie w tym ce[...]
EN Light is at its best in the presence of darkness. Information about the object illuminated by the light is conveyed by two kinds of shadows, its own and those cast. Shadows come into play with architecture in the form of chiaroscuro created by a solid object or some other additional elements constru[...]
5
63%
Zieleń Miejska
2012 Nr 4 32-35
PL Przestrzeń miejska pełna jest miejsc zacienionych. Występujące na tych terenach rośliny bywają wyciągnięte, bledsze i słabo rozwinięte. Nawet mimo wielu starań ogrodników prezentują się mało efektownie. Większość z nich potrzebuje do swego wzrostu dużej ilości światła. Istnieją jednak gatunki, dzięk[...]
6
63%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2014 Vol. 26 9--19
PL W pracy przedstawiono błędy występujące w wykonywanych łączeniach wizualizacji otrzymanej z programu komputerowego ze zdjęciami cyfrowymi. Wiele przykładów świadczy o nieznajomości związków geometrycznych występujących w odwzorowaniu perspektywicznym. W niektórych przypadkach wydaje się, że nie są t[...]
EN This paper presents errors that occur in blending digital visualization with digital photos. Many examples demonstrate the ignorance of geometric relations present in perspective mapping. In some cases, it seems that there are not errors but purposeful activities aiming at such presentation of the p[...]
7
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przestrzeń publiczna współczesnego miasta, jej wyraz, piękno, energia oddziaływuje na wszystkich jej użytkowników i odbiorców. Powinno być to oddziaływanie pozytywne, napełniające przebywających w jej polu działania radością, siłą i optymizmem. Należy zbadać, jaki zakres możliwości oddziaływania nat[...]
EN Public space of modern city, its expression, beauty and energy influences all its users and receivers. This influence should be positive, filling all people in the space with joy, strength and optimism. We need to research what range of possibilities of natural sunlight influence is optimal in futur[...]
8
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2017 nr 20 105--111
PL Architektura istnieje od tysięcy lat, a światło towarzyszy jej stale. Współczesna przestrzeń oferuje jednak doznania dotąd nieistniejące. Trudno nie doceniać znaczenia oculusa we wnętrzu Panteonu, sekwencji cieni układających się na kanelurach greckiej kolumny, czy – bardziej współczesnego – mroku k[...]
EN Architecture has existed for thousands of years and light is its constant companion. However, it is the contemporary space that offers sensations non-existent before. It is difficult to underestimate the significance of the oculus in the interior of the Pantheon, the sequence of shadows on the stria[...]
9
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2017 nr 18 117--129
PL Różnorodność zaprojektowanych i zrealizowanych form coraz częściej staje się pretekstem do poszukiwań kolejnych rozwiązań przestrzennych. Architekci prześcigają się w szkicowaniu budowli, które dzięki wykorzystaniu słońca stają się coraz bardziej trójwymiarowe i przestrzenne. Światło odgrywa tu szcz[...]
EN The diversity of architectural designs is increasingly becoming a pretext for exploring further spatial solutions. Architects are outraged in the sketching of buildings, which by the use of the sun become more and more three-dimensional and spatial. Light plays a special role here. Daylight first of[...]
10
63%
Roczniki Geomatyki
PL Światło i promieniowanie słoneczne są czynnikami, które od dawna wywierały znaczny wpływ na proces projektowania środowiska życia człowieka. Zapewnienie prawidłowego oświetlenia przestrzeni otwartych i wnętrz mieszkalnych wymaga uwzględnienia zjawiska zacienienia. Szczególnie ważne okazuje się to na[...]
EN Light and solar radiation are the factors which have a big impact on the design process of the human environment. Providing proper lighting for open spaces and households requires considering phenomenon of shading. It is particularly important in urban areas, where the high density of housing limits[...]
11
63%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2003 Vol. 13 57--63
PL Konstrukcja cieni w perspektywie wymaga wyznaczenia punktu zbiegu promieni słonecznych oraz jego rzutu na płaszczyznę podstawy. Wszystkie publikacje o charakterze dydaktycznym realizują ten punkt wykorzystując bezpośrednio kąt podniesienia i azymut – parametry odczytane z odpowiednich tablic. Zakład[...]
EN Construction of the shadows in perspective needs to state the vanishing point of the sun beams and its projection on the basis plane. In all didactic publication these two points are realized based on the parameters (angle of inclination and azimuth) taken directly from appropriate tables. These con[...]
12
63%
Pretekst
2019 Nr 9 65--70
PL Moim zdaniem intuicja nie stoi w opozycji do racjonalności. Jak głosi teza XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie „Racjonalne i irracjonalne tendencje nie stoją ze sobą w sprzeczności”. Nie uważam jednak, że powinniśmy utożsamiać intuicję z irracjonalnością. Zawsze wierzyłem, że nawet [...]
EN In my opinion, intuition is not in opposition to rationality. “Rational and irrational tendencies do not stand in contradiction to each other”, as the thesis of the 17th International Scientific Conference in Krakow states, although I do not believe that we should associate intuition with irrational[...]
13
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 90--93
PL Celem pracy naukowej zaprezentowanej w artykule była ocena, o ile zmniejszy się natężenie oświetlenia na stolikach ustawionych w narożach pracowni podczas sporządzania notatek w porównaniu z jasnością w płaszczyznach roboczych ocenianą w pustym pomieszczeniu. Badania przeprowadzono wiosną słoneczneg[...]
EN The aim of this study was to evaluate how much it would decrease light intensity on corners benches of lab while making notes compared to the brightness in working planes evaluated in empty room. The studies were conducted in the spring at 12.00 o’clock in a small academic room in sunlight, artifici[...]
14
45%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono pozbawioną systematycznego błędu metodę korekcji tego typu błędów oraz przedyskutowano jej wpływ na detekcję analizowanych obiektów. W celu obiektywnej oceny wpływu nierównego tła na wyniki automatycznej analizy przeprowadzono serię badań na symulowanym, wzorcowym obrazie st[...]
EN An unbiased method of shade correction is presented and its effect on the results of detection of isolated objects is discussed. A series of measurements on simulated porous structures with and without shade allows for objective judgement of various correction methods. Results of shade correction ob[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last