Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 221
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciągnik rolniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wykorzystanie zbudowanych modeli neuronowych do oceny nowoczesności techniczno-konstrukcyjnej (NTK) przykładowych modeli ciągników rolniczych. Ocenie poddano 35 modeli ciągników Case, John Deere, Massey Ferguson i New Holland wprowadzonych do produkcji w latach 1999 do 2007. Oc[...]
EN The work presents application of developed neural models in order to assess technical and constructional modernity (TCM) of sample farm tractor models. The assessment was carried out for 35 models of Case, John Deere, Massey Ferguson and New Holland tractors launched into production between 1999 and[...]
2
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Zbadano wyposażenie gospodarstw ekologicznych w ciągniki, na tle ogółu gospodarstw rolnych w Polsce. W grupie obszarowej do 9 ha wyższym poziomem wyposażenia w ciągniki charakteryzują się gospodarstwa ekologiczne. Dotyczy to zarówno liczby ciągników w przeliczeniu na 100 gospodarstw i na 100 ha użyt[...]
EN Analysis of the Main Statistical Office (GUS 2006) study results showed that at least a half, the smallest ecological farms (acreage up to 9 ha agricultural land), were better equipped with the tractors than the organic farms in total. This deals with either, the number of tractors per 100 farms, pe[...]
3
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
1998 R. 6, nr 3 121-128
PL Wysoka gotowość do pracy ciągników rolniczych wiąże się ze sprawnym usuwaniem powstałych awarii, co często związane jest z szybką dostawą potrzebnych części zamiennych, w niezbędnym asotrymencie i ilości. W tym celu konieczne staje się poznanie, w jakim stopniu poszczególne zespoły i części składowe[...]
EN High operation availability of agricultural tractors is related to fast and efficient repairs of the break-downs, what in turn is quite often connected whit quick delivery of the spare parts in kinds and quantities required. Therefore, it is necessary to know to what extent the particular assemblies[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2000 Z.7 219-234
PL W artykule opisano wskaźniki oceny charakterystyki statycznej zaworów hamulcowych w ciągnikach rolniczych. Podano zasady obliczeń kinetostatycznych niektórych elementów zaworów obciążonych, na przykładzie dwóch typowych konstrukcji stosowanych w ciągnikach krajowych. Dokonano analizy tych zaworów, z[...]
EN In this article a comparative analysis of static characteristics curve of the main braking valves of tractors is carried out. Calculation method of one-section valves and their elements has been described through the examples of standard constructions. Enough attention has been paid to instability o[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 155-159
PL W artykule zaprezentowano badania nad łatwymi do obserwacji parametrami eksploatacji ciągników rolniczych, tzn. wiekiem, stanem technicznym i kosztami naprawy oraz określono korelacją pomiędzy nimi. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej grupie ciągników rolniczych w gospodarstwie wysokotowarowy[...]
EN There were presented in the paper results of a study of, easy to the observation, exploitation parameters of agricultural tractors i.e. an age, a technical state and a costs of repair and there was determined a correlation between them. Research were carried off on a representative group of the agri[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 191-194
PL W artykule zaprezentowano podstawową obsługę ciągników rolniczych. Omówione zostały zagadnienia obejmujące przygotowanie ciągnika do pracy, uzupełnianie paliwa, oleju i płynu chłodniczego, sprawdzeniu ogumienia, układu kierowniczego, hamulców i sprzęgła, a także uruchomieniu silnika i pracy z ciągni[...]
EN The article discusses the basic operation of agricultural tractors, including the issues of preparation of the tractor to work, refueling, oil and coolant, checking the tires, steering, brakes and clutch and the engine is started and work with the tractor.
7
100%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 9 21-24
EN Analysis of the power flow in the drive system of the engine of a four-wheel drive tractor depending on different values of the kinematic disconformity factor k. Value of this factor depends on the peripheral speeds of the front and rear wheels, the slide of the wheels, hence the tyre pressure. In o[...]
8
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych, mających na celu opracowanie praktycznego sposobu minimalizacji zużycia paliwa na hektar podczas orki. Opracowano charakterystyki eksploatacyjne agregatu ciągnikowego i określono parametry pracy ciągnika w aspekcie paliwooszczędnej jego pracy. Pono[...]
EN This article presents the results of empirical research of practical method of fuel consumption minimisation. Operating characterictics of tractor-machine unit have been worked out and working parameters of the tractor work (taking into special account its fuel-efficiency) - have been described. An[...]
9
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Artykuł omawia nowy w Europie elektryczny układ hamulcowy stanowiący bezpieczną opcję technologiczną, zwłaszcza dla małych naczep (naczep typu 'gęsia szyja') i przyczep oraz ciągników rolniczych. Autorzy omawiają wymagania Regulaminu nr 13 EKG, Załącznik 14 i wskazują na potrzebne zmiany w układach [...]
EN The paper discussesnew in Europe electric brake system as a modem, technological much safer option, especially for small trailers, semi-trailers (gooseneck trailers) and agricultural tractors. The autors present the new recommendations of EU Regulation No 13, Annex 14 and underline the needed change[...]
10
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule przedstawiono wyniki badań agregatu ciągnik-pług w trzech konfiguracjach roboczych wynikających z ustawienia ciągnika względem zagłębionego pługa. Cel badań obejmował ocenę wpływu prowadzenia ciągnika na ugniatanie gleby oraz warunki współpracy ciagnika z pługiem.
EN This article shows the outcome of the research of the tractor-plough combination in three working configurations, resulting from the position of the tractor with respect to the dropped plough. The aim of the research includes the assessment of the influence of the tractor driving on soil packing as[...]
11
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy przedstawiono matematyczny model ciągnika wraz z zawieszoną na nim maszyną. Pokazano, jak z tego powodu zmienia się masa, moment bezwładności i położenie środka ciężkości. Zmiana tych parametrów powoduje zmianę częstości drgań własnych układu. Analiza wrażliwości wykazała, że szczególnie du[...]
EN In performing their work in the field, tractor operators are exsposed to dust , noice and mechanical vibrations. The vibrations affecting the driver may be detrimental to human body organs. The objective of the project was a model of the tractor unit based on the side plane of the tractor. The prese[...]
12
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy przedstawiono nową oryginalną konstrukcję 'wiejskiej' wytwórni paliwa ciągnikowego z oleju rzepakowego o wydajności od 63-400 litrów na dobę. Przedstawiono dane dotyczące koncepcji budowy. Omówiono budowę wytwórni i schemat technologiczny wytwarzania paliwa z rzepaku.
EN The paper has shown oryginal design of rural small-scale bio-diesel fuel plant with the capacity up to 400 litre bio-diesel fuel per day. A constructions of small-scale bio-diesel fuel plant is presented with special reference given to the production technology.
13
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy poruszono aspekty socjologiczne, ochrony środowiska oraz ekonomiczne stosowania ekologicznego paliwa z oleju rzepakowego. Opisano opracowaną w PIMR w Poznaniu procedurę otrzymywania tego paliwa. Przedstawiono także najnowsze tendencje w rozwoju produkcji biopaliwa w krajach Unii Europejskiej[...]
EN The paper has shown sociological, and environmental protection, and economical aspects of application of ecological fuel from rape oil. Next the worked out in PIMR, Poznan (Poland) processes of making this fuel are described, too. The top development trends bio-diesel fuel production in European Uni[...]
14
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy przedstawiono sposób oceny stanu technicznego maszyn rolniczych w aspekcie szacowania ich wartości ekonomicznej. Na podstawie uzyskanych wyników badań zużycia ciągnika rolniczego dokonano oszacowania jego rzeczywistej wartości.
EN This work presents procedure of evaluation of technical state of agricultural maclunes in aspect of estimation their economic values. On the base of investigation results of the usual wear and tear of the agricultural tractor was estimated his real value.
15
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy opisano przebieg i przedstawiono wyniki badań silnika ciągnika rolniczego zasilanego kompozycją paliwa rzepakowego z olejem napędowym i dodatkami uszlachetniającymi. Podano optymalny skład mieszaniny do zasilania silników ciągników rolniczych, przy której wystepuje zauważalny spadek emisji t[...]
EN The course and the research results of the agricultural tractor engine are presented in the work. The researched tractor was supplied with the fuel which was the composition of rape metylester, diesel fuel and enriching additions. On the basis of the research the optimal proportions of such fuel mix[...]
16
88%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 6 141--147
PL W pracy dokonano analizy zmian parametrów techniczno - eksploatacyjnych ciągników rolniczych dostępnych na rynku USA, w latach 1946–1995. Analizowano zmiany mocy, masy, prędkości minimalnej i maksymalnej, oraz jednostkowego zużycia paliwa. Wyznaczono trendy zmian tych parametrów dla ciągników z napę[...]
EN The paper is to discuss changes of technical and operational parameters of farm tractors available in the USA market between 1946 and 1995. The changes in horse power, weight, minimum and maximum speed, and fuel consumption, were analysed. Trends of such changes were determined for 2 and 4WD tractor[...]
17
88%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Obiektem badań był model matematyczny maszyny do zbioru jednofazowego wierzby krzewiastej zawieszona na przednim trzypunktowym układzie zawieszenia. Zaprojektowana w PIMR maszyna w jednym przejeździe roboczym ścina pędy wierzby, rozdrabnia je i przesyła na równolegle prowadzony środek transportowy. [...]
EN The simulation tests were conducted on a mathematical model of a machine for one-phase harvest of a bush willow hanging on the front three-point suspension unit. During one working tour this designed and tested machine cuts down willow shoots, minces them and passes onto the parallel transport vehic[...]
18
88%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Program komputerowy Freehand 7 for Windows 95 został zastosowany jako narzędzie do optymalizacji konstrukcji dwu ręcznie sterowanych przełączników szybkozłączy: 8-kanałowego z trzema oraz 10-kanałowego z czterema pozycjami roboczymi. Przełącznik szybkozłączy stanowi zasadniczy zespół adaptera wielog[...]
EN Macromedia Freehand 7 for Windows 95 computer program was applied as an optimization tool for the design of two manually operated diractional valves: 8-ports, 3-position and 10-ports, 4-position. The directional valve is a main unit of the Multi-Socket Quick Coupling Adapter for the mobile power of [...]
19
88%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule opisano sposób, w jaki przeprowadzono komputerową symulację pracy koła ogumionego na podłożu rolniczym. Zaprezentowany model, opisany w notacji grafów wiązań, pozwala zarówno na badanie osiągów trakcyjnych modelowego ciągnika, jak i jego zachowań dynamicznych. Wykorzystane w modelu zależn[...]
EN The way of using computer simulation for needs of the agricultural traction prediction is presented in the paper. The model, described in the bond graph notation, allows to predict the off-road tractive efficiency as well as the dynamic behavior of the wheel, including tire dynamic compliance. The t[...]
20
88%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy przedstawiono zarówno wyniki badań szeregu modeli na stanowisku hydraulicznym, jak i rezultaty prac badawczo-rozwojowych adapterów wielogniazdowych. Wyniki badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych wykazują, że w ostatnim czasie opracowany model 2/6kw z panelem wsporczym pws, wyposażony w tyl[...]
EN The hydraulic stand tests' results carried out for several models of the Multi-Socket Quick Coulping Adapters as well as the results of R&D works on these adapters are presented in the paper. Operation and laboratory tests indicate that recently developed model 2/6kw and the support unit pws with [...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last