Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciągnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Autorzy podjęli próbę przeprowadzenia eksperymentu ciągnienia dwufazowego stopu tytanu w warunkach laboratoryjnych, pozwalających na realizację procesu ciągnienia z małymi prędkościami. Wykazano, że oprócz właściwego doboru smaru, istotny jest dobór odpowiedniej prędkości ciągnienia. Badania wykazał[...]
EN The results of laboratory tests of two phase titanium alloy drawing are presented in this paper. The tests were carried out at low strain rates. The investigations showed, that proper selection of the lubricant is equally as important as appropriate strain rate conditions. For the applied geometry o[...]
2
100%
Przegląd Spawalnictwa
3
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 201 91-96
PL W procesie ciągnienia produkowane są wyroby precyzyjne o bardzo zawężonych tolerancjach grubości ścianki i eliptyczności średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Szczególnie trudną do wyeliminiowania w procesie ciągnienia wadą wsadu jest różnościenność rur wsadowych. Metodą pozwalającą na wyrównywanie g[...]
EN A computer simulation of the process of sink drawing of tubes with a present, variable wall thickness over the tube perimeter has been performed within the present study. The analysis was conducted for three types of drawing die: a conical drawing die of an angle 2(alfa)=30st., an concave parabolic[...]
4
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 201 85-90
PL Zmiana kierunku ciągnienia podczas ciągnienia w wielu przepustach pozwala istotnie wyrównać rozkład odkształceń na przekroju. Natomiast wynaczenie optymalnych parametrów technologii (kolejność zmian kierunku ciągnienia) wymaga wstępnej analizy metodą elementów skończonych. Rozwiązanie zadania za pom[...]
EN The changes of the direction in the multi-pass drawing allow equalizing distribution of deformation in the cross-section of wire. Calculation of the optimal process parameters requires the initial analysis by finite element method. The solution of this problem by commercial programs meets difficulti[...]
5
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono aspekty technologiczne wytwarzania drutów bimetalowych Ni/Fe na bazie technologii platerowania mechanicznego na zimno, obejmującej przygotowanie wstępnego zestawu bimetalowego w procesie ciągłego spawania uformowanej na rdzeniu niklowym szczelinowej rurki ze stali niskowęglowej[...]
EN The paper presents the technological aspects of manufacturing bimetallic Ni/Fe wire based on cold mechanical plating technology, including the preparation of a preliminary set of bimetal in the process of continuous welding of low carbon steel formed slit tube on nickel core and then subjecting it t[...]
6
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Współczesne potrzeby techniki stawiają materiałom metalicznym coraz to wyższe wymagania względem ich cech eksploatacyjnych. W związku z tym poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych, które umożliwią otrzymywanie elementów o nieosiągalnych dotychczas własnościach użytkowych lub technologii, któ[...]
EN Modern requirements for metallic materials need to increase their performance characteristics and quality. Economical aspect of manufacturing technologies and products are very important too. As a consequence new technological solutions for manufacturing of elements with better properties or with ty[...]
7
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 11 599-601
PL Dla stali z efektem TRIP przyjmuje się graniczną zawartość węgla na 0,4 %, ponieważ zwiększenie jego udziału powoduje zbyt dużą stabilizację austenitu szczątkowego, uniemożliwiając jego przemianę w martenzyt, nawet przy bardzo dużych odkształceniach plastycznych. W pracy przedstawiono badania wstępn[...]
EN The limiting carbon content for steel with TRIP effect is defined for 0.4 %, because the increase of carbon content causes the higher stabilization of retained austenite. Such situation makes the transformation of retained austenite into martensite impossible, even for very high plastic deformation.[...]
8
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Celem badań była wstępna analiza procesu otrzymywania drutów bimetalowych FeNi42/Cu z obniżonym do 22 % udziałem wagowym miedzi. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu spawania wstępnego zestawu bimetalowego oraz wpływu warunków odkształcania na ich właściwości, głównie w zakresie parametrów geo[...]
EN Analysis of the manufacturing process of bimetallic FeNi42/Cu wire with the weighing charge reduced by the participation of copper was a purpose of the research. Findings of the welding process of preliminary bimetallic set as well as influence of plastic deformation conditions on geometrical parame[...]
9
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy określono optymalne parametry procesu obróbki cieplnej walcówki otrzymanej z niskowęglowej stali o zawartości węgla 0,29 %, umożliwiające otrzymanie w strukturze końcowej 26 % austenitu szczątkowego zapewniającego efekt TRIP. Celem takiej obróbki było otrzymanie wielofazowej struktury ze zna[...]
EN The determination of optimal parameters the heat treatment process of low carbon steel, with 0.293 % carbon contents, made possible the obtaining in the final structure of steel the 17 % of retained austenite has been shown in the work. The aim such heat treatment process was obtaining the multiphas[...]
10
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy określono optymalne parametry procesu dwustopniowej obróbki cieplnej niskostopowej średniowęglowej stali, zapewniające uzyskanie w strukturze maksymalnej ilości austenitu szczątkowego, bezpośrednio odpowiedzialnego za wysokie własności plastyczne. Badaniom poddano walcówkę, która będzie stan[...]
EN The optimal parameters of two-stage heat treatment processes for medium-carbon steel wire rods guaranteed the maximal values of retained austenite has been determined in the work. The steel wire rod which will be use as initial material for manufacturing the drawn products which can be the alternati[...]
11
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W poniższej pracy pokazano jaki wpływ na zmianę wytrzymałości w kordzie do zbrojenia opon samochodowych ma czynnik ludzki, którego praca symulowana jest poprzez trwałe przeginanie drutu o kąt 90° i badanie jego wpływu na zmianę wytrzymałości podczas klasycznego zrywania drutu.
EN The present paper shows how the change in the strength of tyre reinforcement cord is influenced by the human factor, whose operation is simulated by bending the wire by an angle of 90° and examining its effect on the change in the strength during a classical wire breaking test.
12
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy opisano przebieg deformacji, własności mechaniczne i strukturalne ciągnionych w podwyższonych temperaturach drutów molibdenowych oraz obróbkę cieplną przez wyżarzanie w różnych temperaturach. Przedstawiono części opisu procesu technologicznego i analizę technologii ciągnienia. Przeprowadzono[...]
EN The paper describes deformation behaviour, mechanical properties and structure of drawn molybdenum wires at elevated temperatures and heat treated by annealing at various temperatures. Introductory part describes technological process and analysis of drawing technology. Mechanical properties of moly[...]
13
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 11 850-854
PL W artykule określono parametry obróbki cieplnej niskowęglowej stali TRIP zapewniającej uzyskanie maksymalnej ilości austenitu szczątkowego oraz rozwój struktury drutów ze stali TRIP podczas procesu ciągnienia. Jako że w procesie ciągnienia drutów odkształcenia rzeczywiste są kilkakrotnie większe niż[...]
EN In the work parameters of heat-treatment low carbon TRIP steel which allowed to obtained maximum contain of retained austenite and evaluation structure of drawn TRIP steel wires have been shown. As in wire drawing process true strains are definitely bigger than in most plastic forming processes, the[...]
14
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W niniej szej pracy podj eto próbe porównania własności drutów z niskoweglowej stali typu TRIP z drutami ze stali D45. Zaprezentowane w pracy badania wykazały, że druty z niskoweglowej stali TRIP odznaczają się własnościami mechanicznymi zbliżonymi do drutów ze stali weglowej gatunku D45 oraz zdecyd[...]
EN In the work wire properties for the low carbon TRIP steel andD45 steel have been compared. Presented in the work investigation have shown that wires from low carbon TRIP steel have similar mechanical properties to D45 grade, but clearly better faitigue strength.
15
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Druty wysokogatunkowe, używane do produkcji sprężyn zaworów w przemyśle motoryzacyjnym są otrzymywane na drodze walcowania i ciągnienia. Nawet minimalna wada powierzchni tego rodzaju drutów prowadzi do istotnego spadku wartości wytrzymałości na rozciąganie. W pracy przedstawiono wyniki przestrzennej[...]
EN High-quality wires, which are used for components such as valve springs of automobiles, are fabricated by rolling and drawing. Even a minute flaw on the surface of the wire leads to a significant decrease in fatigue strength. Under such circumstances, high-quality wires are fabricated, at many wire [...]
16
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań mechaniczno-technologicznych drutów ze stali TRIP. Zastosowanie w procesie ciągnienia drutów małych gniotów pojedynczych powoduje niewielki spadek ich własności wytrzymałościowych przy jednoczesnej poprawie własności plastycznych. Stwierdzono, że do gnio[...]
EN In the work mechanical-technological properties of TRIP steel wires have been shown. The application of small single draft in wire drawing process of TRIP steel wires decrease strength properties and improve plasticity. It was found that up to total draft 80 % higher values of number of twist and nu[...]
17
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy opisano przebieg deformacji, własności mechaniczne i strukturalne ciągnionych na zimno drutów wolframowych oraz obróbkę cieplną przez wyżarzanie w różnych temperaturach. Przedstawiono części opisu procesu technologicznego i analizę technologii ciągnienia. Przeprowadzono badania doświadczalne[...]
EN The paper describes deformation behaviour, mechanical properties and structure of cold drawn tungsten wires and heat treated by annealing at various temperatures. Introductory part describes technological process and analysis of drawing technology. Dependence of change of mechanical properties of tu[...]
18
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2006 R. 51, nr 3 142-146
PL W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie wytwarzania drutów bimetalowych Al/Cu z wsadu bimetalowego, uzyskanego metodą spawania taśmy miedzianej na rdzeniu aluminiowym. Omówiono przebieg prób spawania wsadu bimetalowego na prototypowej linii spawalniczej do materiałów bimetalowych zainstalow[...]
EN The analysis of the results of manufacturing Al/Cu bimetallic wires from welded composite was presented. The process of composite welding on prototype line was discussed. The line had been installed in ZPM INMET Institute of Nonferrous Metals. Plastic metalworking parameters of bimetallic welded com[...]
19
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zmian temperatury oraz dokonano pomiaru parametrów siłowych dla półprzemysłowego, posobnego procesu odkształcenia stali austenitycznej 304L. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do określenia wpływu wielkości odkształcenia i temperatury na kinetykę rekrystalizacji [...]
EN Results of testing temperature variations have been presented and measurements of force parameters for semi-industrial and multi-pass deformation of austenitic 304L steel have been carried out. The obtained results are the first step to determine the influence of the size of deformation and temperat[...]
20
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2016 Vol. 83, nr 9 406--409
PL W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie otrzymywania kompozytowego spoiwa typu Ti-Cu-Ni do lutowania twardego tytanu i jego stopów. Uwzględniając wymagania w zakresie udziałów wagowych poszczególnych składników kompozytu, określono wymiary i właściwości taśmy CuNi50 oraz rdzeniowego drutu tyta[...]
EN The paper presents results of studies in obtaining a Ti-Cu-Ni braze composite for titanium and its alloys. Regarding the requirements for the weight proportions of the composite constituents respectively, dimensions and properties of the CuNi50 strip and the titanium core wire were specified. The st[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last