Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciągłość działania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
PL Niniejszy artykuł jest opisem projektu badawczego własnego o ww. tytule (nr umowy 4106/B/H03/2011/40) realizowanego w okresie 05.2011 - 08.2012, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt ukierunkowany był na analizę obszaru systemowego zarządzania ciągłością działania z jednoczesnym ukazan[...]
2
80%
Logistyka
PL Tworzenie planów ciągłości działania pozwala uniknąć utraty reputacji wobec dostawców, odbiorców, rynków finansowych i kapitałowych. BS 25999 jest brytyjskim standardem w zakresie zarządzania ciągłością działania i zawiera zbiór dobrych praktyk w tym obszarze. Posiadanie certyfikatu zgodności z BS25[...]
EN Creating a business continuity plan to avoid loss of reputation with suppliers, customers, financial and capital markets. BS 25999 is the British standard for business continuity management, and includes a collection of good practices in this area. Having a certificate of conformity with BS25999-2 i[...]
3
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 321-327
PL Ciągłość działania współczesnych systemów technicznych, rozumiana wielowymiarowo, obejmuje w swej treści zarówno niezawodność funkcjonowania jak i bezpieczeństwo ich działania. Bezpieczne działanie systemu oznacza jego funkcjonowanie nie stwarzające zagrożenia dla ludzi. Rola człowieka w bezpiecznym[...]
EN Operational continuity of extensive technical circuits, as understood from multidimensional point of view, means not only their operational reliability, but also their safety of use. Safe operation of a system means functioning, in which there are no symptoms of hazard for human use. The role of the[...]
4
61%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z logistycznymi systemami teleinformatycznymi. Ich zastosowanie w przedsiębiorstwie zwiększa efektywność funkcjonowania i optymalizuje operacje logistyczne. Zastosowane urządzenia teleinformatyczne wymagają odpowiedniego zasilania. Dlatego tak istotne j[...]
EN In the paper are presented the problems connected with logistics IT systems. Their application in the enterprise improves the functioning efficiency and optimizes logistics operations. Applied information and communication equipment requires appropriate power supply. Therefore, it is important to en[...]
5
61%
Logistyka
PL Z uwagi na obserwowany dziś wzrost ryzyka w otoczeniu gospodarczym, wobec zarządzających łańcuchem dostaw stawiane są coraz trudniejsze do spełnienia wymagania. Znaczenia nabiera zdolność współpracujących ze sobą przedsiębiorstw do odpowiadania na pojawiające się zakłócenia przy jednoczesnym utrzyma[...]
EN Due to the increasing risk in the economic environment we observed today, supply chain management becomes more and more complicated. In order to maintain the desired level of customer service companies concentrate on building the supply chain ability of responding to the emerging disturbances. The a[...]
6
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem
2008 z. 20 3-107
PL W pracy podjęto problematykę zapewniania ciągłości działania i jego przesłanek w analizie ryzyka oraz rozwiązaniach bezpieczeństwa. W rozdz. 1 przybliżona została istota problemu, W szczególności podkreślony został mechanizm pojawiania się zakłóceń w działalności organizacji, co pozwala zrozumieć, w[...]
EN The paper deals with the problem of providing continuity of operations and its effect on risk analysis and security solutions. Chapter 1 reveals the nature of the problem, most importantly the emphasis is put on the mechanism of emergence of disturbances in functioning of organisations, which helps [...]
7
61%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2009 T. 3 99-102
PL Artykuł przedstawia problematykę zarządzania ciągłością działania w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zidentyfikowanie zagrożeń, zarówno tych o charakterze nielosowym jak losowym oraz ich kontrola, a także wdrożenie procedur na wypadek wystąpienia w przedsiębiorstwie sytuacji niepożądanych zwiększają [...]
EN This article shows business continuity management aspects in industrial companies. There are many factors influencing the business. The company, which recognizes all of them and has prepared emergency plans for disruptions, is more reliable, effective and competitive.
8
61%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 43--50
PL Tematem publikacji jest zagadnienie zapewnienia ciągłości eksploatacji portu lotniczego. Określono wymagania i cele oraz międzynarodowy standard zarządzania biznesową ciągłością działania – ISO 22301. Przeprowadzono studium zagadnienia niezawodności funkcjonowania portu lotniczego. Zdefiniowano funk[...]
EN The paper presents the issue of ensuring the continuity of the operation at the airport. Requirements and objectives relating to business continuity management have been defined in accordance with ISO 22301 international standard. Conducted a study of reliability issues operation of the airport. Def[...]
9
61%
Logistyka
PL Zarządzanie ciągłością działania polega na utrzymaniu określonego poziomu świadczenia usług w przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu systemu. Dzięki nieprzerwanej, bezpiecznej pracy uzyskać można obniżenie kosztów, co przekłada się wzrost osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Jednak wprowadz[...]
EN Business continuity management is to maintain a certain level of performance in the event of a disruption of the system. With the continued, safe operation can be achieved cost reductions, resulting in an increase to achieve competitive advantage. However, the introduction of mechanisms to remove or[...]
10
61%
Problemy Jakości
PL Niniejszy artykuł przedstawia założenia do opracowania i wdrożenia Planów Ciągłości Działania stanowiących zabezpieczenie dla organizacji na wypadek wystąpienia zdarzeń niekorzystnych, zaburzających realizację procesów.
EN This paper presents the foundation for the development and implementation of Business Continuity Plans which are a part of security for the organization in case of adverse events occurrence, disturbing the implementation processes.
11
61%
Architecturae et Artibus
EN The paper presents the specific method that was developed for studying existing architectural and urban structures. It has been called the Spatial Continuity Diagram. The Spatial Continuity Diagram Method can be applied for preparing guidelines which help supplementing or extending existing urban cl[...]
12
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 11 2-5
PL Zarządzanie ciągłością działania organizacji (ang. Business Continuity Management - BCM). jest to kompleksowy proces zarządzania, którego celem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla organizacji i ocena ich ewentualnego wpływu na operacje biznesowe. Stanowi on podstawę dla budowania odpornośc[...]
EN Efficient risk management has recently become particularly important in business cooperation and inevitably is one of the key success factors in the rapidly changing environment. In a broader conception risk management can also be referred to business continuity management. It is a comprehensive man[...]
13
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 203--210
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad możliwością zastosowania sztucznych sieci neuronowych do modelowania skutków operacyjnych incydentów ciągłości działania portu lotniczego. Do przeprowadzenia badań wykorzystano dane rzeczywiste oraz oprogramowanie JETNET 2.1. Uzyskane wyniki poddano [...]
EN The article presents the preliminary results of research on the possibility of using artificial neural networks for modelling the consequences of continuity incidents in the operation of the airport. The real data and the JETNET 2.1. software were used to carry out the research. The obtained results[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
2013 nr 9 37--52
PL W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w kontekście wykorzystania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Skoncentrowano się na metodach i technikach zapewniania ciągłości działania w aspekcie bezpieczeństwa informacyjnego współczesnych organizacji. Przyw[...]
EN In this article we have tried to identify security problem for information resources in using aspect of Integrated Management Information Systems. We presented possibility of adaptation some of the methods and techniques of continuity functioning of organization in information security aspects. The [...]
15
51%
Polish Journal of Management Studies
2017 Vol. 16, No. 1 142--153
PL Kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do bezpieczeństwa operacji korporacyjnych jest dostępność zasobów wraz z procedurami dotyczącymi wymiany / zamiany w dopuszczalnym okresie czasu, w przypadku niedoborów. W artykule rozważa się trzy podejścia do zarządzania. Każde z nich zostało już wdrożone w[...]
EN A key contributor to corporate operations security is the availability of resources with provisions for replacement / substitution in an acceptable period of time in the event of shortage. This paper looks into three management approaches. Each has already been put into practice and well-known as we[...]
16
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 5 809--829
PL Współczesne organizacje logistyczne są złożonymi systemami działania. Warunkiem efektywnej realizacji ich zadań jest integracja i bezpieczeństwo informacyjne procesów wykonawczych i decyzyjnych. Bazą zapewniającą integrację i ciągłość działania rozproszonych realizatorów procesów logistycznych może [...]
EN Contemporary logistics organizations are complex systems. Condition for effective realization of their functions is integration and information security f execution and decision-making processes. Cloud computing can be a base which ensures integration and continuity of distributed logistic processes[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 128 141--149
PL W świetle badań prowadzonych zarówno w Polsce jak i w zagranicznych ośrodkach naukowych, należy zauważyć, że jedną z koncepcji cieszących się coraz większą popularnością w sektorze bezpieczeństwa i obronności państwa jest koncepcja zarządzania ciągłością działania. W odniesieniu do procesów logistyc[...]
EN In the light of research conducted both in Poland and scientific centres abroad, it should be noted that one of the concepts that are becoming more and more popular in the state security and defence sector is the concept of business continuity management. With regard to logistical processes, it is u[...]
18
41%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL Artykuł zawiera przegląd i charakterystykę podstawowych typów ośrodków zapasowych, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczonych do replikacji danych. Opisano także podstawowe sposoby zwiększania odporności systemu teleinformatycznego i danych na skutki katastrof.
EN This paper presents basic types of alternate sites (especially dedicated to data replication) and their characteristics. Basic methods of increasing computer systems and data immunity against disaster consequences are also described.
19
41%
Theoretical and Applied Informatics
PL Rozdział dotyczy problemów procesu zarządzania ryzykiem i zarządzania bezpieczeństwem w administracji publicznej i jednostkach sektora finansów publicznych, w odniesieniu do standardów kontroli zarządczej i ich wymagań. W artykule wymieniono i krótko opisano główne akty prawne i standardy związane z[...]
EN The chapter deals with the issue of the risk and security management process in public administration, according to the internal audit standards and their requirements. Main legal acts and standards were specified and shortly described. Specially the risk analysis process and security measures selec[...]
20
41%
Logistyka
2014 nr 6 446--452, CD 2
PL W pracy zamodelowano plan utrzymania działania dla przedsiębiorstwa wykonującego rezystory do dużych obciążeń mocy, stosowane między innymi w turbinach wiatrowych lub na platformach morskich. Od tego typu urządzeń wymagany jest długi okres gwarancji działania ze względu [...]
EN Aspect of business continuity is faster growing field of management. This is due to greater awareness of the owners about the impact of all risks on the business. More and more companies decide to introduce BCM as protection against possible risks that may cause stop,[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last