Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 102
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  church
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN This paper presents the interior acoustical characterization of the 9,000-seat church of the Holy Trinity in the Sanctuary of Fátima, Portugal, inaugurated in 2007. In situ measurements were held regarding interior sound pressure levels (with and without the HVAC equipment working), NC curves, RASTI[...]
2
100%
Architectus
2010 Nr 2(28) 95--100
PL Architektura sakralna minionych stuleci ściśle nawiązywała do stylu obowiązującego ówcześnie w danym obszarze kulturowym i była wyznacznikiem typologicznym danego regionu, a jednocześnie świadczyła o poziomie "kultury w architekturze". Przemiany społeczno-gospodarcze, postęp cywilizacji, który nastą[...]
EN Sacral architecture of the previous centuries strictly referred to the contemporary style existing in a given cultural area and constituted a typological determinant of a given region and at the same time, it represented the level of 'culture in architecture'. Social and economic changes and civilis[...]
3
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Tematyka poruszona w opracowaniu obejmuje analizę form, układów przestrzennych, wnętrz dawnych, drewnianych świątyń obrządku wschodniego na Zamojszczyźnie, czyli obszarze będącego pod wpływem oddziaływania kulturowego i gospodarczego miasta Zamościa. Zachowało się tutaj 28 obiektów, ponadto spośród [...]
EN The scope of the study is the analysis of the forms, spatial layouts and interiors of old timber-structured Eastern-Rite churches (Greek Catholic or Russian Orthodox) located in Zamość region, an area subjected to strong cultural and economic impacts of the city of Zamość. There are only twenty eigh[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 397-4086
PL Renowacja zabytkowego koscioła w Warszawie objęła m.in. wzmocnienie stalowej konstrukcji zwieńczenia jego wieży wyniesionej do około 60 m nad poziomem terenu. Katastrofalny stan dolnej części tej konstryukcji wymagał natychmiastowego zabezpieczenia, zanim podjete zostana jakiekolwiek dalsze prace. P[...]
5
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 28 18-30
PL W pracy przedstawiono zastosowane techniki naprawy i wzmocnienia drewnianej konstrukcji dachu, sklepień oraz ścian murowanych na przykładzie remontowanego prezbiterium kościoła pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich z przełomu XIV i XV wieku. Jako nad- rzędną wartość w remoncie kościoła przyjęto jego z[...]
EN The work presents the techniques applied for repairing and reinforcement of the wooden roof construction, masonry vaults and walls on the example of the renovated presbytery of the church of St. Anna in Ząbkowice Śląskie from the turn of the 14th and 15th century. The significant historical value of[...]
6
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 28 61-69
PL Artykuł omawia historię budowy, ustrój architektoniczny oraz prace konserwatorskie i modernizacyjne kościoła wybudowanego na początku XX wieku w dzielnicy Błonie w Przemyślu. Wyszczególniono i scharakteryzowano uwarunkowania, w jakich przyszło budować nowy obiekt kościelny na peryferiach historyczne[...]
EN This article presents building history and architectural system as well as scope of conservation and modernisation of a church located in Przemyśl and built at the beginning of the 20th century in the Błonie quarter. It reveals circumstances and determinants prevailing at the time when a new church [...]
7
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 28 124-128
PL Gmina Cieszanów zaskakuje nas swoimi zabytkami. Kierując się na Roztocze, mijamy drewnianą cerkiew, która na pierwszy rzut oka wcale nas nie zachwyca. Wiele jednak zyskuje przy bliższym poznaniu, przede wszystkim za sprawą cennego ikonostasu. Cerkiew znajduje się w miejscowości dawniej noszącej nazw[...]
EN Cieszanów district can surprise us with its historic monuments. Heading for the Roztocze region, we pass a wooden Eastern Catholic church which, at first glance, is not at all appealing. However, it gains much when we look at it more closely, and particularly at the valuable iconostasis. This Easter[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2011 R. 108, z. 7-A 369--378
PL Materiał dotyczący reliktów architektury przedstawiony przez W. Chudziaka w monografii stanowiska w Kałdusie budzi wiele wątpliwości. Ich powodem jest przede wszystkim sposób prezentacji, cechujący się dość chaotyczną relacją, wynikającą przede wszystkim z przemieszania fragmentów opisowych z interp[...]
EN The materials concerning architectural relics presented by Chudziak in his monograph on the site in Kałdus raises many doubts. The reason behind them is mainly the way they were presented – in a chaotic fashion stemming mainly from mixing the descriptive elements with their interpretation or even ov[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2010 Z. 16 (166) 157-168
PL Przedstawiono syntetycznie historię budownictwa sakralnego Częstochowy, prezentując 52 kościoły istniejące na terenie miasta. Zamieszczono podstawowe informacje o każdym z obiektów oraz zdjęcia wybranych kościołów.
EN A short history of sacral architecture in Częstochowa is presented in the paper. There are essential information about 52 churches situated in the city. The history is illustrated by photos of the most representatives objects.
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 135-150
PL Katowice, to dziewiętnastowieczne miasto, które powstało w okresie gwałtownego rozwoju przemysłu górniczo-hutniczego. Pierwszą budowlą sakralną Katowic był ewangelicki kościół Zmartwychwstania Pańskiego, którego budowa rozpoczęła się w 1856 roku. Obecnie, zdecydowana większość katowickich świątyń to[...]
EN Katowice was established in the era of rapid development of mining and metallurgic industry. The first sacral building of Katowice was an evangelic church under the invocation of Lord's Resurrection. Nowadays, the vast majority of churches in Katowice are catholic. There are about 36 catholic church[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2001 z. 39 27-47
PL Świątynia chrześcijańska jest fenomenem kulturowym - opartym na uniwersalnych elementach wielowiekowej tradycji i jednocześnie otwartym na przekształcenia, którym ulega świadomość historycznego człowieka. Znajomość tych współzależnych dziedzin decyduje o jakości współczesnej architektury sakralnej.
EN A Christian temple is a phenomenon of culture - based on universal elements of long traditions, yet, at the same time, open to the transformations of the consciousness of man in the course of the history of civilisation. The knowledge of these intertwining elements of our culture determines the qual[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2001 z. 39 49-63
PL Wskazanie w niniejszym artykule na podobieństwa i różnice konstrukcji przestrzennych domu, miasta i kościoła ma na celu dokonanie próby potwierdzenia tezy, iż: nie istnieje dwoistość naszej rzeczywistości, a jedynie jej poczucie związane z zerwaniem więzi przez człowieka z Bogiem. Wynikiem pracy jes[...]
EN The aim of this article is making the trial of confirming the thesis: there is no duality of our reality, but only the feeling of it, caused by braking the links between human being and God. The final result of the analyses it is forming the statement that proper shaping of human environment could b[...]
13
75%
Architectus
2014 Nr 1(37) 9--12
PL Kościół wzmiankowany w 1223 r. był trójnawową budowlą, do której w 3. ćw. XIII w. zostały dobudowane dwie zachodnie wieże. Kolejny etap stanowiła przebudowa korpusu nawowego. Jej rozpoczęcie można wiązać ze wzmianką z 1295 r. o ufundowaniu kościoła przez ks. Bolka I. Kościół pełnił funkcję kolegiaty[...]
EN The church first mentioned in 1223 was a three-nave building to which two western towers were added in the third quarter of the 13th century. The next stage constituted the reconstruction of the nave body. It is connected with a mention from 1295 about the act of founding the church by Prince Bolko [...]
14
75%
Architectus
2012 Nr 2(32) 69--74
PL Rejon nadmorski Pomorza Zachodniego jest doskonałym przykładem zobrazowania kierunków rozwojowych powojennej architektury sakralnej terenów wiejskich i małomiasteczkowych. W wielu przypadkach forma tych obiektów znacznie odbiega od zastanego krajobrazu kulturowego tkanki urbanistycznej bądź ruralist[...]
EN The seaside area of Western Pomerania is the perfect example of the directions of evolution of church architecture after World War II in villages and small towns. In many cases the form of these structures differs significantly from the existing cultural landscape of the urban or rural tissue in whi[...]
15
75%
Architectus
2012 Nr 2(32) 75--80
PL Drewniane kościoły zachodniej Ukrainy są jedyne w swoim rodzaju w świecie architektury ze względu na swój styl, budowę i sztukę. Z uwagi na uwarunkowania historyczne tego regionu przedstawiciele społeczności lokalnych nawiązywali kontakty z różnymi grupami z całej wschodniej i zachodniej Europy, co [...]
EN The wooden churches in western Ukraine are unique in the world of architecture for their style, construction, and artwork. Due to the region’s history, local communities had contact with diverse groups throughout Eastern and Western Europe and this is reflected in the designs of the churches which h[...]
16
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Wśród przedstawicieli niemieckiego historyzmu szczególną pozycję zajmują architekci: Konrad Wilhelm Hase, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (początkowo studiujący w Hanowerze) oraz Karl Friedrich Schinkel, student Berlińskiej Akademii Budowlanej. W bogatym dorobku tych twórców istotną po[...]
EN Among the representatives of German historicism there are two who occupy the most prominent position: Conrad Wilhelm Hase, a graduate of the Academy of Fine Arts in Munich (at first a student in Hanover) and Karl Friedrich Schinkel, a student of the Berlin Building Academy. Among the wide oeuvre of [...]
17
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2017 Nr 49 79--90
PL Nie istnieje pejzaż Polski bez kościołów – zauważa arch. K. Kucza-Kuczyński. Odnosi się to do krajobrazów kulturowych ukształtowanych w ciągu wieków, jak i do nowych zespołów zabudowy. W XX-wiecznych osiedlach mieszkaniowych złożonych z dość monotonnych form bloków kościoły wyróżniają się ciekawszą [...]
EN The Polish landscape cannot exist without its churches – notices architect K. Kucza-Kuczyński. He refers to the cultural landscape which evolved over centuries, but also to the more recently created urban developments. Against the housing estates of the twentieth century, which consist of rather mon[...]
18
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2018 Nr 55 75--85
PL Artykuł przedstawia charakterystykę architektoniczną oraz stylistyczną kościoła w Komarowie-Osadzie koło Zamościa. Zbudowana w latach 1908–1911 ceglana świątynia jest trójnawową pseudohalą z transeptem i prosto zamkniętym prezbiterium zwróconym na południe. W fasadzie znajduje się potężna, wysunięta[...]
EN The article presents the architectonic and stylistic characteristics of the church in Komarow-Osada near Zamość. The brick church built in the years 1908–1911 is a three-nave pseudo-hall with a transept and the south-facing chancel enclosed in a straight line. In the facade there is a massive tower [...]
19
63%
Architecturae et Artibus
PL Artykuł przedstawia problematykę bezwieżowych fasad kościołów nowożytnych w układzie bazylikowym, dla których w XV w. Leon Battista Alberti wypracował strukturę kompozycyjną wykorzystywaną w następnych stuleciach. Wzorzec ten powstał dla fasady gotyckiego kościoła Santa Maria Novella we Florencji: [...]
EN The paper presents origin and evolution of the façade worked up by Leon Battista Alberti in the florentian church Santa Maria Novella in the 15th c. Its compositional structure consists of an ancient triumphal arch in the lower tier, portico in the upper tier and large volutes, thus masking the ak[...]
20
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 10 527-530
PL Drewniana więźba dachowa kościoła stanowi unikatowy przykład dobrze zachowanej konstrukcji o wybitnych walorach historycznych. W trakcie prowadzenia robót szczególny nacisk położono na zachowanie oryginalnych elementów drewnianych, a wymiany i odtworzenia ograniczono do minimum. Omówiono uwarunkowan[...]
EN Wooden roof truss composes unique example of well-preserved structure of outstanding historical values. In the course of conducting the work it was specially emphasized to preserve the original wooden elements, both exchange and reconstruction were limited to a minimum. This article discusses condit[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last