Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 255
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chropowatość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przeanalizowano uwarunkowania towarzyszące wprowadzeniu dogładzania dwufazowego jednym narzędziem. Opisano, zilustrowano i przeanalizowano zmiany czynnej powierzchni osełki podczas dogładzania wgłębnego w cyklu dwufazowym z uwzględnieniem warunków samoostrzenia się narzędzia.
EN In this paper the conditions attendant upon double-cycle superfinishing with one stone have been analysed. Changes of active stone surface during infeed superfnishing in double-cycle have been described, illustrated and analysed. Tool self harping proces has been taken into account.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL W artykule przedstawiono syntezę wiadomości literaturowych dotyczących chropowatości powierzchni po obróbce metodami wspomaganymi prądem elektrycznym. Zestawiono także najistotniejsze zdaniem autora czynniki wpływające na uzyskiwaną chropowatość. Zebrane informacje mogą służyć jako pomoc przy doborz[...]
EN In this paper is presented synthesis of literature messages refered surfaces roughness after machining with electric current aided. The most important, in author mind, properties which have an influence on obtained roughness is put together also. The collected messages can serve as a help in a choic[...]
3
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wpływ laserowego odkształcenia na mikrostrukturę, twardość warstwy wierzchniej oraz chropowatość i topografię powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V. Laserowe odkształcenie przeprowadzono za pomocą lasera impulsowego o dużej gęstości mocy ReNOVALaser Nd:YAG z modulacją Q. Powierzchni[...]
EN The effect of the Laser Shock Processing (LSP) on the surface layer microstructure, hardness as well as surface topography and roughness of Ti6Al4V alloy has been studied. Laser shock processing was accomplished by a high-power Q-switched NdYAG laser. During the laser shot processing the surface of [...]
4
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni stopów tytanu stosowanych w medycynie, poddanych azotowaniu jarzeniowemu, dla czterech wariantów umiejscowienia próbek w komorze jarzeniowej. Azotowanie prowadzono w temperaturze 560°C przez 17 godzin. Po procesie azotowania powierzchnie próbek ba[...]
EN In this work the results of investigations of surface state for titamium alloys after plasma nitriding are presented. The nitriding process was performed at 560°C during 17 hours for samples placed in four positions of plasma furna-ce. After nitriding the surface of titanium alloys was investigated [...]
5
80%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 9 supl. 115-118
PL W pracy zaprezentowano zastosowanie uogólnionych krzywych L2 sklejanych do wyznaczenia linii średniej profilu chropowatości. Zasadniczą różnicą pomiędzy filtrem wykorzystującym krzywe sklejane opisanym w literaturze a przedstawionym w pracy jest przyjęcie, że odstęp pomiędzy węzłami krzywej jest duż[...]
EN L2 - splines were applied to determine the mean line of a roughness profile. The major difference between the filter using splines, which is described in literature, and the filter described in the paper lies in the fact that the distance between spline nodes is much bigger than the profile sampling[...]
6
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule tym przedstawiono wyniki badań stanu warstwy wierzchniej gradientowych pokryć ceramicznych typu TBC (Rys.3). Zastosowanie mikroskopii konfokalnej pozwoliło na odwzorowanie map topograficznych powierzchni i ich rekonstrukcje w wymiarze 3D (Rys.4-7). Obróbka numeryczna uzyskanych wyników ja[...]
EN In the article, the results of investigation of the outer layer of TBC type gradient ceramic coatings are presented (Fig. 3). The application of confocal microscopy enabled the imaging of topographic surface maps and their 3D reconstruction (Fig. 4,5). The numerical treatment of the qualitative resu[...]
7
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu frezowaniá z jednoczesnym nagniataniem płaszczyzn. Obróbka jest wykonywana oryginalnym narzędziem - głowicą frezarską skrawająco-nagniatającą Określono warunki obróbki, parametry technologiczne oraz podano wyniki badań kształtowania stanu geometrycznego pow[...]
EN In this paper, the face milling the with burnishing is presented. The results of the investigations of machining with this tool is showed, too. The results indicate that the tool possibile better surface profiles than in face miling without the simulataneous burnishing. The surface roughness and wav[...]
8
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wpływ drgań mechanicznych na przebieg i wyniki pomiarów chropowatości powierzchni. Omówiono zasadnicze źródła drgań, jakie mogą powodować niedokładności w pomiarach. Przedstawiono również typowe sposoby wibroizolacji stanowisk laboratoryjnych do pomiaru chropowatości powierz[...]
EN In the paper the influence of vibrations on surface roughness measurements was presented. The main sources of vibrations that may cause inaccuracies in measurements were described. Typical methods of vibroisolation regarding laboratory devices for surface roughness testing were also shown. As far as[...]
9
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Duże wymagania co do cichobieżności pracy przekładni zębatych spowodowały konieczność wdrożenia w procesie wykańczającego kształtowania kół zębatych unowocześnionych zabiegów i operacji. W tym aspekcie wspólnie z zakładami przemysłowymi podjęto badania w celu określenia wpływu poszczególnych paramet[...]
EN High requirements of low noise gears performance caused a necessity of modern operations in fnal stage of gears shaping. Taking this fact into consideration together with industrial plants a research was taken to determine the influence of particular cutting parameters or surface roughness. In the p[...]
10
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 87-92
PL W artykule przedstawiono wpływ czynników otoczenia (modelowych lub naturalnych czynników klimatycznych) na zmiany profilu chropowatości powierzchni powłoki epoksydowej. Stwierdzono znaczne zmiany parametrów chropowatości (Rw, Rq, Rz) powierzchni powłoki w przypadku starzenia pod wpływem promieniowan[...]
11
80%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1211-1214
PL W artykule przedstawiono fragment badań rozkładu mikrotwardości, parametru chropowatości i rzeczywistej głębokości szlifowania podczas szlifowania wgłębnego próbek płaskich. Badania przeprowadzono na stali 17CrNi6-6 nawęglanej i hartowanej i odpuszczanej, stali stopowej 42CrMo4 ulepszanej cieplnie i[...]
EN The part of investigations of micro-hardness distribution, roughness parameter and the real depth of plunge grinding during grinding of the flat samples was introduced. The research was performed on steel 17crNi6-6 (carburized, hardened and tempered), steel 42CrMo4 (quenched, tempered and nitrided) [...]
12
80%
Inżynieria Powierzchni
1999 Nr 3 41-45
PL W artykule przedstawiono wpływ czynników otoczenia (modelowych lub naturalnych czynników klimatycznych) na zmiany profilu chropowatości powierzchni powłoki epoksydowej. Stwierdzono znaczne zmiany parametrów chropowatości (Ra, Rq, Rz) powierzchni powłoki w przypadku starzenia pod wpływem promieniowan[...]
EN The paper describes effect of ambient factors (model and weather conditions) on the changes in the surface roughness profile of an epoxide coating. It was found that ageing with ultraviolet radiation caused substantial changes of roughness parameters (Ra, Rq, Rz). Ageing with 5% sulphuric acid water[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2018 z. 109 65--73
PL W pracy została zaprezentowana analiza metodą elementów skończonych próbek wykonanych ze stali S235, które zostały wykonane za pomocą dwóch zestawów parametrów technologicznych. Na podstawie wyników z analizy MES zostały pokazane różnice w uzyskiwanej trwałości zmęczeniowej przy spełnieniu warunku j[...]
EN The paper presents the analysis of specimens made of steel S235 using finite elements method, which were produced using two sets of technological parameters. Based on FEM analysis results, differences concerning fatigue service life have been presented together with satisfaction of the condition rel[...]
14
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2019 nr 3-4 68--69
PL Stykowe metody pomiaru nierówności powierzchni nazywane powszechnie (choć nie do końca zgodnie z prawdą) metodami pomiaru chropowatości od wielu lat są najpopularniejsze w praktyce przemysłowej.
15
70%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule omówiono wzajemne powiązania chropowatości powierzchni i tłoczności blach. Wykonano pomiary chropowatości powierzchni i zidentyfikowano parametry charakteryzujące podatność blach na tłoczenie. Zbadano tłoczności blach niskowęglowych. Stwierdzono, że chropowatość powierzchni blach wyraźni[...]
EN Relations between surface roughness and drawability of metal sheets were discussed. A series of surface roughness measurements was carried out and parameters describing drawability were identified. On the basis of drawability tests it was confirmed that it was strongly affected by surface roughness.[...]
16
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 75 165-170
PL W niniejszym artykule omówiono podstawowe róznice pomiędzy pomiarami 2D (dwuwymiarowymi) i 3D (trójwymiarowymi) chropowatości powierzchni 3D blachy stalowej.
EN The basic differences between 2D and 3D measurements of the surface roughness are discussed in the note. The example of the 3D roughness measurement of steel sheet is presented.
17
70%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3CD 163--170
PL Zadaniem substancji chłodzącej podczas obróbki skrawaniem jest odprowadzania ciepła, smarowanie powierzchni narzędzia i transport wiórów. W artykule przedstawiono wyniki pomiaru chropowatości powierzchni obrabianej z chłodzeniem cieczą i obrabianej bez chłodzenia, o łącznej liczbie 120 pomiarów. Pom[...]
EN During machining process, cutting fluids are used to transfer heat, lubricate the tool surface and transport the chips. The article presents the roughness of the surface machined with a cutting fluid and without it, wherein the total number of measurements is equal 120. The results show the quantita[...]
18
70%
Konstrukcje Stalowe
2014 nr 4 20--21
19
70%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule zaprezentowano metodę porównawczą szlifowania dwiema różnymi ściernicami jednocześnie. Szlifowano powierzchnie płaskie metodą wgłębną z udziałem cieczy chłodząco--smarującej (CCS). Jest to fragment badań szlifowania stali stopowych z udziałem ściernic z elektrokorundu spiekanego 3SG, 3TGP[...]
EN The comparative method of simultaneous grinding with two different grinding wheels is presented in the paper. Wet, plunge surface grinding was applied. The influence of grinding parameters on effective grinding depth and Ra surface roughness measured along the specimen being ground are presented. Th[...]
20
70%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL W artykule omówiono badania, prowadzone w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, wykończeniowej obróbki ściernej stopów Inconel 100 i CPW 41 supertwardymi ściernicami ze spoiwem ceramicznym, żywicznym i galwanicznym. Przedstawiono przebieg szlifowania Ineonelu 100 (ściernicami z cBN) ora[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last