Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chrome
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 7 283-292
PL W wyniku przeprowadzonych badań wykonano szczegółowe zdjęcie występowania chromu ogólnego w głównych ciekach powierzchniowych Beskidu Sądeckiego, jakimi są: Dunajec (1,114-2,132 pg/dm3), Poprad (1,424-7,493 pg/dm3) i Kamienica Nawojowska (1,869-29,35 pg/dm3) oraz w ich dopływach. Na postawie analizy[...]
EN The realised research allowed elaboration of a detailed photograph of the occurrence of total chromium in the main surface watercourses of Beskid Sądecki: Dunajec (1.114-2.132 pg/dm3) Poprad (1.424-7.493 |jg/ dm3) and Kamienica Nawojowska (1.869-20.35 pg/dm3) and their tributaries. The results analy[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2009 Z. 73 25-32
PL Tematyka tej pracy koncentruje się głównie na właściwościach fizyko-chemicznych chromu, toksyczności oraz jego zawartości w kakao. Została opisana również krótka historia odkrycia ziaren kakao i ich właściwości. Wykonano również oznaczanie chromu w spożywczych produktach kakaowych za pomocą spektros[...]
EN This paper is mainly focused on the chromium content in the cocoa drinks. Physical and chemical properties of chromium and its toxicity has been reported. Furthermore the history of the discovery of cocoa beans and the applications of cocoa beans has been briefly described. The measurements of 14 mi[...]
3
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 2 332--337
PL Dokonano przeglądu literatury na temat modyfikacji naturalnych zeolitów kationowymi surfaktantami organicznymi i ich zastosowań w procesie sorpcji jonów Cr(VI). Omówiono mechanizm sorpcji HDTMA na materiałach zeolitowych oraz metody analizy modyfikowanych powierzchni. Dyskusję efektywności modyfikac[...]
EN A review, with 69 refs., of methods for modifying zeolites with cationic surfactants and methods used for anal. of modified materials. An impact of the modifications on sorption efficiency was also presented.
4
63%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 2 104-107
PL Przedstawiono zależność rozwoju miast od dostępności okolicznych poprzemysłowych terenów wiejskich. Pokazano dwa przykłady ekologicznych ograniczeń i zagrożeń dla ekspansji miast na takie tereny skażone chromem. Problem skażeń licznych miejsc Małopolski przez odpady chromowe pochodzące głównie z gar[...]
EN Relation between expansion of cities and availability of vicinal post-industrial rural areas has been shown. Two examples of ecological limitations and threats for this expansion onto areas polluted by chromium have been demonstrated. Typical for Małopolska Region problem of contamination by chromiu[...]
5
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 11 2245-2247
6
63%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 16 27-27
7
63%
Ochrona Środowiska
PL Omówiono wyniki badań dotyczących wysokotemperaturowej modyfikacji krajowego węgla aktywnego WG-12. Odpopielony kwasem solnym węgiel modyfikowano w temperaturach 700¸900 oC przez 1¸3 godz. z niewielkim dopływem powietrza. Rezultaty modyfikacji oceniono na podstawie efektywności sorpcji chromu(VI) i [...]
EN Samples of home-made activated carbon of WG 12 type (after ash removal with hydrochloric acid) were modified in a rotary furnace at 700, 800 and 900 oC for 1, 2 and 3 hours in the presence of air (the system was insufficiently hermetic). The results were assessed using sorption isotherms of chromium[...]
8
63%
Analit
2017 Nr 4 2--8
PL W niniejszej pracy zbadano zawartość chromu w wodzie surowej pochodzącej ze zbiornika wodnego w Dobczycach oraz w wodzie przefiltrowanej i uzdatnionej z zakładu uzdatniania wody Raba w Dobczycach. Celem eksperymentu było również określenie zawartości chromu w złożu wykorzystywanym podczas procesu fi[...]
EN For the purposes of this thesis the content of chromium in raw water from Dobczyce lake as well as in filtered and treated water from water treatment plant - Raba localized in Dobczyce, has been investigated. The another purpose of this experiment was to determine the content of chromium in the filt[...]
9
51%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL W pracy przedstawiono wpływ współspalania paliw alternatywnych w instalacji piecowej na zawartości Cr (VI) i Cr (III) w klinkierze portlandzkim. Stwierdzono, że utlenianie chromu (III) do chromu (VI) w piecu obrotowym uzależnione jest od współczynnika nadmiaru tlenu w strefie spiekania klinkieru ora[...]
EN The paper presents the influence of co-combustion of alternative fuels in the kiln on Cr (VI) and Cr (III) concentration in Portland clinker. It was found that the oxidation of chromium (III) to chromium (VI) in the rotary kiln depends on the stoichiometric ratio (λ) in the clinker sintering zone an[...]
10
45%
Analit
2017 Nr 4 44--54
PL Do środowiska codziennie uwalniane są związki, w tym metale, posiadające różny stopień rozpuszczalności i tym samym fitotoksyczności. Związki, które są łatwo rozpuszczalne w wodzie, przenikają w głąb gleby, co prowadzi do zanieczyszczenia wód gruntowych. Metale ciężkie obecne w środowisku mają negat[...]
EN Everyday, various chemical compounds including metals of different solubility and thus phytotoxicity are released to the environment,. The compounds that are readily soluble in water penetrate deep into the soil, which leads to surface and groundwater contamination. Heavy metals present in the envir[...]
11
45%
Analit
2016 Nr 1 2--5
PL Intensywny rozwój przemysłu oraz komunikacji wpływa negatywnie na jakość środowiska przyrodniczego. Podwyższona zawartość metali ciężkich w ekosystemie stała się poważnym problemem ekologicznym ze względu na wywieranie szkodliwego wpływu na organizmy ludzkie i zwierzęce. Szczególnie przydatne w proc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last