Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chromatografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia Analityczna
PL Omówiono prace dotyczące zastosowania Florisilu - krzemianu magnezu w analizie chromatograficznej pestycydów, zanieczyszczeń środowiska, mykotoksyn, leków i innych substancji biologicznie aktywnych. Zaprezentowano właściwości fizyczne Florisilu jak: powierzchnia właściwa, właściwości porozymetry[...]
EN Applications of Florisil - magnesium silicate in chromatographic analysis of pesticides, environmental contaminants, mycotoxins, drwgs and other substances are reviewed. The physical properties such as surface area, porosimetric analysis, EDXRA analysis and SEM photograms as well as NMR studies of F[...]
2
100%
Chemia Analityczna
PL W pracy omówiono krytycznie korespondencję między M.S. Cwietem i N.I. Kuzniecowem, profesorem uniwersytetu w Jurewie (obecnie Tartu w Estonii) związaną z poszukiwaniem przez Cwieta możliwości uzyskania w Rosji stopnia naukowego.
EN The text of the correspondence between M.S. Tswett and N.I.Kuznetsov, professor at the University of Yur'ev (present-day Tartu, in Estonia) with respect to Tswett's searching for a way to obtain a Russian scientific degree, is published and critically evaluated.
3
100%
Chemia Analityczna
PL W poszukiwaniu selektywnych układów do rozdzielenia związków o zbliżonej strukturze cząsteczkowej ze złożonych mieszanin naturalnych przeprowadzono chromatografę ekstraktów z nasion kilku gatunków rodziny Apiaceae i Alony. Stosowano wysokosprawne płytki pokryte żelem krzemionkowym, fazą cyjanową i d[...]
EN In the search of selective systems for separation of closely related compounds from complex mixtures the chromatography of fruit extracts of some species of Apiaceae family and Aloë was carried out. The precoated HPTLC-silica, cyano and diol plates were used. The comparison of densitograms shows the[...]
4
80%
Chemia Analityczna
PL Opracowano optymalne warunki oznaczania, z jednej próbki powietrza, alkoholu metylowego, fenolu, o-krezolu, m-, p-krezoli oraz formaldehydu w mieszaninach emitowanych podczas utwardzania żywic fenolowo-formaldehydowych. Do wyodrębniania badanych związków z powietrza zastosowano rurkę pochłaniającą z[...]
EN The optimum conditions for determination of methanol, phenol, o-cresol, m-, P-cresols and formaldehyde, from one sample air, in the mixtures emitted during the hardening of phenol-formaldehyde resins were elaborated. In order to isolate the tested compounds from air a four layer adsorbing tube was u[...]
5
80%
Chemia Analityczna
PL Kompleksy jonów metali (Ag(I), Cu(II) i Mg(II) z kwasem di(2-etyloheksylo) ortofosforowym (DEHP) immobilizowano na płytkach ze związaną fazą oktadecylową wykorzystując niespecyficzne oddziaływania hydrofobowe. Uzyskane fazy stacjonarne testowano, analizując wybrane nukleotydy metodą TLC. Badano wpły[...]
EN Complexes of metal ions Ag(I), Cu(II) and Mg(III) with di(2-ediylhexyl) orthophosphoric acid (DEPH) were immobilized on the RP l8 W plates via hydrophobic interactions. The resultod stationary phases were testod with TLC for selected nucleotides. Effects of mobile phase, its pH end the kind of the [...]
6
80%
Chemia Analityczna
PL Zbadano selektywność rozdziela zasad heterocyklicznych - pochodnych pirydyny, chinoliny i akrydyny w różnych układach chromatograficznych na cienkich warstwach żelu krzemionkowego, tlenku glinowego i Florisilu przy użyciu. kilku eluentów izoeluotropowych ź modyfikatorami polarnymi jak: 2-propanol, [...]
EN Selectivity of separation of heterocyclic bases - derivntives of pyridine, quinoline and acridine was investigated in different chromatographic systems using thin layers of silica, alumina and Florisil and several isoeluotropic eluents with polar modifiers such as: 2-propanol, dioxane, tetrahydrofur[...]
7
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/4 1873-1882
PL Omówiono zastosowanie chromatografii jako metody rozdziału na skalę przemysłową. Wymieniono dwa główne sposoby realizacji procesu . sposób okresowy, realizowany w kolumnie pojedynczej oraz sposób ciągły, realizowany w szeregowym układzie kolumn chromatograficznych jako procesu SMB (symulowany ruch z[...]
EN In the work general application of chromatography process in an industrial scale has been discussed. The batch process performed in the single chromatographic column as well as the continuous precess realized in the system of columns assambled in series as the SMB process (Simulated Moving Bed) have[...]
8
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 38-39
PL W artykule przedstawiono różnice w składzie zanieczyszczeń, jakie zaobserwowano w spirytusach surowych wyprodukowanych w 2006 roku z różnych surowców gorzeiniczych (melasa, kukurydza, żyto). Treść została ponadto wzbogacona o krótką charakterystykę zanieczyszczeń najczęściej występujących w spirytus[...]
EN In the paper differences in the by-product composition observed in raw spirit produced from various raw materials (molasses, corn, rye) in 2006 year are presented. Short characteristics of main by-products occurring in raw spirit are also given.
9
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 8 334-337
EN Solution for analytical equipment for biogas chemical components mar- king. Possibility of adapting it to performing different analyses (e.g. natural gas or refinery gases components marking and control) by selecting proper chromatographic column which makes components' division possible.
10
80%
Karbo
1998 Nr 5 176-181
PL Zestawiono wyniki uzyskane za pomocą szeregu metod spektroskopowych i chromatograficznych (IR, UI TiIS,1H NMR, GC-MS, TLC, HP SEC) dla kompleksowej oceny chemicznego charakteru i składu substancji organicznej wyekstrahowanej z pyłów pobranych z powietrza aglomeracji Katowic i Chorzowa.
EN It was presented results obtained by using of different spectroscopic and chromatographic methods (IR, UV TiIS, IH NMR, GC-MS, TLC, HP SEC) for complex estimation of chemical character and composition of organic substances extracted from dusts in air from Katowice and Chorzów cities.
11
80%
Camera Separatoria
PL W pracy opisano nową metodę przygotowania próbki w celu oznaczania śladowych zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wysokowrzących produktach naftowych. Wartości granicy oznaczalności dla badanych WWA w materiałach tego typu mieściły się w przedziale od kilkudziesięciu ng[...]
12
80%
Camera Separatoria
PL Modulatory hormonalne (Endocrine Disrupting Compounds; EDCs) są to egzogenne substancje chemiczne, naturalne, jak i syntetyczne, zakłócające aktywność hormonów, głównie sterydowych, u ludzi i zwierząt. Stanowią one niejednorodną grupę związków o różnej budowie chemicznej, właściwościach i wywoływany[...]
13
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 3 605-630
PL Omówiono zastosowanie teorii chromatografii do przenoszenia skali tego procesu. Na przykładzie doświadczalnego rozdziału chromatograficznego rzeczywistej, posyntezowej mieszaniny izomerów cis- oraz trans- furyloanalogów naturalnych, roślinnych terpenów na żelu krzemionkowym pokazano metodę tworzenia[...]
EN The object of the paper is the application of the theory of chromatography to scale up of the process. Presentation of theoretical concept has been supported by an experimental example i.e., separating of a real post-synthesis mixture of the cis- and trans-isomers of the furylanalogues of natural, p[...]
14
80%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 2 111--116
15
80%
Inżynieria Ekologiczna
2001 Nr 3 202--208
16
80%
Farby i Lakiery
2019 nr 1 17--27
PL W artykule scharakteryzowano w skrócie chromatografię jako jedną z technik analitycznych. Przybliżono istotę rozdziału chromatograficznego, wspólną dla różnych, wymienionych technik chromatograficznych. Obszerniej omówiono chromatografię gazową oraz cieczową. Bardzo szerokie możliwości wykorzystania[...]
EN The article briefly characterizes the chromatography as one of the analytical techniques. The nature of the chromatographic separation, common to the various chromatographic techniques mentioned, is approximated. Gas and liquid chromatography are discussed in more detail. Very wide possibilities of [...]
17
70%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 162-163
PL Celem pracy było opracowanie metody pozyskiwania i oczyszczania zewnątrzkomórkowych polisacharydów ze szczepu Ganoderma applanatum z wykorzystaniem metod chromatograficznych. Surowy preparat polisacharydu poddawano analizie chromatograficznej z wykorzystaniem nośników Sepharose 6B lub Sepharose CI-4[...]
EN The aim of this work was to study the production of exopolysaccharides from Ganoderma applanatum and the description of chromatographic methoc purification of fungal polysaccharides. Crude polysaccharides were fractionated using preparative Sepharose 6B or Sepharose CI-4B chromatography obtain three[...]
18
70%
Chemia Analityczna
19
70%
Wiadomości Chemiczne
2004 [Z] 58, 3-4 263--276
EN Derivatization is a modern method used in both organic and inorganic analytical chemistry. Application of derivatization to determine trace quantity of compounds requires very sensitive detection techniques. That combined with separation of analyzed compounds, makes the chromatographic systems like [...]
20
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last