Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 193
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chrom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 7 283-292
PL W wyniku przeprowadzonych badań wykonano szczegółowe zdjęcie występowania chromu ogólnego w głównych ciekach powierzchniowych Beskidu Sądeckiego, jakimi są: Dunajec (1,114-2,132 pg/dm3), Poprad (1,424-7,493 pg/dm3) i Kamienica Nawojowska (1,869-29,35 pg/dm3) oraz w ich dopływach. Na postawie analizy[...]
EN The realised research allowed elaboration of a detailed photograph of the occurrence of total chromium in the main surface watercourses of Beskid Sądecki: Dunajec (1.114-2.132 pg/dm3) Poprad (1.424-7.493 |jg/ dm3) and Kamienica Nawojowska (1.869-20.35 pg/dm3) and their tributaries. The results analy[...]
2
100%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 6 (45) 78-81
PL W niniejszej pracy zwrócono uwagę na osady ściekowe pochodzące z przemysłu garbarskiego. W osadach tych znajduje się podwyższona koncentracja związków chromu. Jednocześnie zawierają one znaczne ilości substancji humusowych, w tym składników nawozowych. Z obawy zanieczyszczenia środowiska wodno-grunt[...]
EN The way to receive compost out of peat, manure and sewage sediments from tannery industry containing heightened concentration of chromium compounds is given in this paper. Received product was characterised by beneficial fertilising parameters, which predestine it to fertiilise soil poor in organic [...]
3
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 7-8 40-43
EN Tanned leather can be a source for emission many kind of harmful substances. One of the most dangerous is chromium (VI), sometimes present in the leather. The extractable chromium (VI) should not be present according footwear, personal protective equipment and clothes obligatory standards. The analy[...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
5
100%
Chemia Analityczna
PL Zaproponowano woltamperornetryczną metodę oznaczeń Cr(VI) i chromu ogólnego. Metoda jest oparta na nagromadzaniu chromu metalicznego z buforu amonowego zawierającego Cr(VI), jego utlenieniu do Cr(III) a następnie redukcji do Cr(II) w obecności azotanu celem zwiększenia sygnału. Cr(VI) oznaczano po d[...]
EN A sensitive voltammetric method for deterrninations of traces of Cr(VI) and total chromium was proposed. The method is based on the deposition of elemental chromium from an ammonia buffer soiution containing Cr(VI), its oxidation to Cr(III) and then reduction to Cr(II) in the presence of nitrate for[...]
6
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 8 73-76
7
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Przedstawiono obciążenie środowiska regionu Radomia chromem pochodzącym z produkcji skór garbowanych chromowo oraz możliwe skutki dla środowiska. Analizowano okres ostatniego pięćdziesięciolecia. Rozważano przede wszystkim ładunek chromu odprowadzony do środowiska w odpadach i ściekach garbarskich.[...]
EN Environmental impact of tannery originated chromium in the area of Radom. The presence of chromium coming out of tannery industry in Radom area, and its impact on the environment have been presented. The period of the recent 50 years have been analysed. In the first place the chromium discharge to t[...]
8
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 1 5-7
PL Przedstawiono wyniki badań adsorpcji związków chromu na +3 stopniu utlenienia z wodnych roztworów popiołów lotnych powstałych ze spalania wybranych węgli, kamiennego i brunatnego oraz adsorbenty uzyskane na drodze modyfikacji tych popiołów za pomocą roztworów NaOH, HCI, EDTA i NaOH/NH4HCO3.
EN Test results of (trivalent) chromium compounds adsorption from aqueous solutions of fly ash arising from burning selected brown and hard coals, and adsorbents obtained on the way of modifications of these ashes by NaOH, HCI, EDTA and NaOH/NH4HCO3 solutions have been presented.
9
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 197-208
PL Przedstawiono stan zagospodarowania odpadów zawierających chrom. Zaprezentowano prognozę stanu docelowego w wyniku już wdrożonych, wdrażanych i przewidywanych do wdrożenia prac zmierzających do pełnego wykorzystania odpadów.
EN The state of reusing of wastes containing chromium is presented. The incoming prohnosis, as a balance of the results of all already implemented works, now complemented and these which will be implemented, shows that this method will allow full reuse of wastes.
10
100%
Wiadomości Chemiczne
1999 [Z] 53, 5-6 379-399
PL (...) Celem niniejszej pracy jest zestawienie różnych, często bardzo odmiennych poglądów dotyczących własności biologicznych chromu. Bez wątpienia najwięcej miejsca zajmą tu rozważania nad rolą Cr(III) w GTF, ale to właśnie czynnik tolerancji glukozy dostarczał najwięcej emocji w ciągu ostatnich 40[...]
EN Chromium was discovered in 1797 by Louis Nicolas Vauqelin, a French chemist. The element has valences that range from (-2) to (+6). Under environmental conditions chromium in compounds exists in the trivalent and hexavalent state. Chromium was recognized as an essential trace element in 1959. The es[...]
11
100%
Chemik
1998 Nr 4 100-101
12
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Bezwodnik kwasu chromowego otrzymywany jest zazwyczaj metodą chemiczną w wyniku reakcji dwuchromianu sodu i kwasu siarkowego. W krajowych warunkach proces realizowany jest sposób periodyczny. Złożone warunki technologiczne powodują, że tylko około 40% wytwarzanego produktu spełnia wysokie wymagania [...]
EN Chromium trioxide is usually produced by a chemical method depending on the reaction of sodium dichromate with sulphuric acid. Under domestic conditions the process has been realized batchwise. However, complex technological conditions make that only 40% of the final product meet high quality requir[...]
13
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 5 176-180
EN Problem of water and soil pollution with chromium (VI) compounds in former Chehn voivodship. Analysis of chrominum contaminations source and description of experiments on chromium (VI) immobilization. Results of experiments conducted in laboratory conditions and proposition of conducting the process[...]
14
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Badania prowadzono na rzece Bystrzycy i jej dopływach. W pobranych próbkach wody oznaczono zawartość chromu(VI). Zawartość chromu w badanych wodach utrzymuje się na poziomie charakterystycznym dla wód powierzchniowych obszaru Polski o średnim stopniu zanieczyszczenia chromem. Lokalnie notowane podwy[...]
EN The study was conduct on the Bystrzyca river and its tributaries. The samples water were tested for chromium(VI). Chromium content in the waters covered by the study corresponded to that characteristic of surface waters in the areas of Poland with medium chromium pollution levels. Locally recorded h[...]
15
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 95-96
16
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 2 79-81
17
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2005 T. 10, z. 2 161--174
PL Jezioro Rożnowskie stanowi zbiornik akumulacyjny zanieczyszczeń, jakie zrzucane są do wód Dunajca i Popradu. Celem badań było określenie stanu zanieczyszczenia chromem osadów i wód zbiornika. Pierwiastek ten został wybrany do badań ze względu na znaczne rozpowszechnienie na terenie zlewni zakładów g[...]
EN Roznowskie Lake is the reservoir of the accumulative contaminants, which are dumped into the waters of Dunajec and Poprad River. The aim of the researches was to define the level of contamination with chromium sediments and water in the Roznowskie Lake. This element was chosen for investigation, due[...]
18
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 9 22-23
PL Czystsza produkcja jest najbardziej obecnie preferowaną strategią działań w zakresie ochrony środowiska. Jest to próba realizacji jednego z podstawowych zadań, jakim jest zapewnienie równowagi pomiędzy potrzebami społeczeństwa, a potrzebami środowiska, w którym ono funkcjonuje.
19
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 689-692
PL W artykule omówiono strukturę, mikrostrukturę, badanie składu chemicznego i własności (mikrotwardość i odporność na ścieranie) stali węglowej stopowanej laserowo chromem. W zależności od grubości nałożonego proszku chromu i parametrów procesu (mocy lasera, szybkości skanowania), otrzymano wzbogaconą[...]
EN The paper describes the structure, microstructure, microchemistry and properties (microhardness and wear resistance) of the surface layer of carbon plain steel, laser alloyed with chromium. Depending on the thickness of the chromium powder pre-deposited layer and the laser processing parameters (las[...]
20
88%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 12 33-35
EN The essay presents the research on the impact of chromium compounds on the effectiveness of biological treatment of effluents by activated sludge, the structure of activated sludge, the composition of microfauna and sedimentation characteristics of activated sludge. The determinations of the indexes[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last