Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  choroby grzybowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem niniejszej pracy była ocena możliwości wykorzystania wodnych wyciągów roślinnych z ziela pokrzywy zwyczajnej (Utrica dioica L.), kory brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa Ehrh.) i liści orzecha włoskiego (Juglans regia) w ochronie buraka ćwikłowego (Beta vulgaris var. conditiva) oraz pietrus[...]
EN Presented work aimed at estimating potential applications of water extracts of stinging nettle leaves (Utrica dioica L.), birch (Betula verrucosa Ehrh.) bark and walnut (Juglans regia) leaves in protection of beetroot (Beta vulgaris var. conditiva) and root parsley (Patroselium crispoum) against fun[...]
2
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań było porównanie stanu zdrowotnego liści, kłosów i podstawy źdźbła pszenicy ozimej pod wpływem stosowania Efektywnych Mikroorganizmów (EM), EM z udziałem materiału roślinnego oraz preparatu Biosept 33 SL. Badania prowadzono w 2005 w Krzemieńcu koło Mielca. Doświadczenie założono na glebie[...]
EN The studies aimed at comparison of health of leaves, ears and stem base of winter wheat under the influence of Effective Microorganism (EM) application, the EM with added plant material and the Biosept 33 SL preparation. The research was conducted in 2005 in Krzemieniec village near Mielec. The expe[...]
3
100%
Proceedings of ECOpole
PL W pracy oceniono wpływ zapraw nasiennych: Teprosyn Mn i Raxil Gel 206 na występowanie chorób grzybowych podstawy źdźbła, liści i kłosów jęczmienia jarego odmiany Poldek. Testowane preparaty istotnie modyfikowały nasilenie plamistości liści (kompleks grzybów B. sorokiniana i Fusarium spp.), pasiastoś[...]
EN The effect of seed dressings: Teprosyn Mn and Raxil Gel 206 on intensification of fungal diseases of culm base, leaves and ears occurrence during the vegetation period of spring barley, Poldek c.v., were assessed in the paper. The applied seed dressings had a notable influence on the intensification[...]
4
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Zbadano wpływ nawożenia mineralnego i naturalnego na stopień porażenia roślinności łąki górskiej przez patogeny grzybowe. Obserwacje występowania objawów porażenia przez grzyby chorobotwórcze prowadzono bezpośrednio przed I i II pokosem w 2003 i 2004 roku. W niniejszym opracowaniu oceniano stopień p[...]
EN The work aimed at investigating the effect of mineral and natural fertilization on the degree of mountain meadow plant infection by fungal pathogens. Observations of symptoms of pathogenic fungi infection occurrence were conducted immediately before the first and second cuts in 2003 and 2004. The pr[...]
5
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem pracy było zbadanie stopnia porażenia pszenicy jarej przez patogeny grzybowe w strefie bezpośrednio przylegającej do składowiska odpadów komunalnych. Badania przeprowadzono w 2006 i 2007 roku w Tarnowie. W okresie wegetacji prowadzono obserwacje występowania objawów chorobowych powodowanych pr[...]
EN Present work aimed at investigating the degree of spring wheat infection by fungal pathogens in the immediate vicinity of the landfill. The field experiment was conducted in 2006 and 2007 in Tarnów. During vegetation period leaf and ear infection with phytopathogenic fungi was assessed on a 9-degree[...]
6
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem pracy była ocena wpływu sposobu siewu (siew czysty, mieszany dwugatunkowy i trójgatunkowy) na stan zdrowotny kłosa, liści oraz podstawy źdźbła pszenicy ozimej odmiany Ozon. Doświadczenie prowadzono w trzech powtórzeniach na glebie kompleksu pszennego bardzo dobrego. W oparciu o przeprowadzone [...]
EN The objective of the study was to evaluate the influence of sowing (pure, mixed double-and triple-species) on condition of ear, leaves and stem base of winter wheat of Ozon variety. The experiment was carried out in three replicates on a very good wheat soil complex. Based on the study it was found [...]
7
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem badań była ocena skutków zastosowania w uprawie pszenicy twardej biologicznych środków ochrony roślin na tle standardowych preparatów chemicznych. Ocenę porażenia roślin pszenicy dokonano według zaleceń EPPO. Odnotowano wystąpienie chorób grzybowych mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis)[...]
EN The field experiments were conducted in 2006-2007 in Złotniki Experimental Station of University of Life Sciences in Poznań. The aim of this study was to determine leaf and ear disease severity on winter triticum durum as affected by different plant protection ways. Treatments included biological[...]
8
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W latach 2003-2005 badano występowanie chorób i możliwości ich zwalczania w uprawie buraka ćwikłowego na nasiona w warunkach gospodarstwa ekologicznego. Doświadczenie obejmowało produkcję materiału wysadkowego (I rok uprawy) i nasion (II rok uprawy). Występowanie chorób w poszczególnych latach było [...]
EN In 2003-2005 diseases occurrence in organic seed production of red beet and possibility of their control was researched. The experiment covered production of seedlings (1st year) and seeds (2nd year). Occurrence of diseases in particular years varied and depended mainly on weather conditions, howeve[...]
9
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki badań nad wpływem zanieczyszczeń powietrza związanych z ruchem ulicznym na zdrowotność róż uprawianych w wybranych zieleńcach Katowic. Stwierdzono, że w poszczególnych punktach obserwacyjnych wystąpiły różnice w porażeniu krzewów róż przez patogeny grzybowe. Na zieleńcach położo[...]
EN Differences in rose bushes attacked by fungi pathogens were detected among particular points of observation. In the green areas surrounded by thoroughfares with considerable traffic density exacerbation of leaf diseases, such as Spaerothea pannosa or Diplocarpon rosae was lower that in with lower tr[...]
10
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Zastosowano trzy warianty uprawy roli: uprawę płużną, uproszczoną (gruber) oraz siew bezpośredni. Stwierdzono duże zróżnicowanie w plonowaniu odmian w zależności od sposobu uprawy roli. Odmiany Elena i Kobra odznaczały się wyższym plonowaniem w warunkach siewu bezpośredniego w 1999 roku w porównaniu[...]
EN There were used three modes of tillage: ploughing, simplified (grubber) and direct sowing. Yielding of the varieties appeared highly differenntiated depending on the mode of soil tillage. Under conditions of direct sowing in 1999 the varieties Elena and Kobra gave higher yields as compared to other [...]
11
84%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2014 nr 2 143--145
PL W artykule przedstawiono technologię uprawy pieczarek z wykorzystaniem preparatów zawierających pożyteczne mikroorganizmy. Badania prowadzono na obiekcie rzeczywistym w pieczarkarni zlokalizowanej na terenie województwa opolskiego. W czasie eksperymentu analizowano plon pieczarek oraz występowanie c[...]
EN The paper presents the technology of growing mushrooms using preparations containing beneficial microorganisms. The study was conducted on a real object in a mushroom farm located in the province of Opole. During the experiment, analyzed the yield of mushrooms and the occurrence of diseases. Were an[...]
12
84%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 7 1395--1397
PL Oceniono skuteczność substancji czynnych fungicydów stosowanych w ochronie rzepaku (tiofanat metylowy, tebukonazol, prochloraz) w zależności od dodatku adiuwanta (trisiloksan z podstawnikami polieterowymi-100%, etoksylowany alkohol izodecylowy-90%, metylowany ester oleju rzepakowego-95%). Wpływ komb[...]
EN Three active substances of com. fungicides used for rapeseed protection (thiophanate-methyl, tebuconazole, prochloraz) were modified by addn. of com. adjuvants (trisiloxane with polyether substituents, ethoxylated isodecyl alc., rapeseed oil Me ester) and studied in vitro for growth limitation of pa[...]
13
84%
Logistyka
2015 nr 4 6075--6079, CD 2
PL Rosnące oczekiwania konsumentów i ciągły rozwój technologiczny wpływają na to, że producenci pieczarek poszukują ciągle nowych rozwiązań, które pozwolą na sprostowanie oczekiwań konsumenta jak również ograniczenie kosztów związanych z produkcją pieczarek. Jednym z podstawowych czynnikiem wpływającyc[...]
EN The growing expectations of consumers and continuous technological development influence that producers are looking for mushrooms still new solutions that will allow for correcting consumer expectations as well as reducing the costs associated with the production of mushrooms. One of the primary fac[...]
14
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem pracy było porównanie nasilenia występowania chorób grzybowych na liściach, kłosach i podstawie źdźbła jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym uprawianym metodą konwencjonalną i ekologiczną w warunkach górskich Beskidu Niskiego. Badania prowadzono w latach 2013-2014 w Górskiej Stacji Do[...]
EN It was the goal of this paper to compare the intensity of occurrence of fungal diseases on the leaves, ears and the base of the culm in spring barley in case of pure and mixed sowing using the conventional and organic method under the mountain conditions of the area of Beskid Niski in southern Polan[...]
15
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W latach 2010-2011 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie przeprowadzono badania dotyczące rozwoju dwóch chorób okresu wegetacji tj zarazy ziemniaka i alternariozy na plantacji ekologicznej i konwencjonalnej. Na plantacji ekologicznej aplikowano tylko fungicydy miedziowe, a na konw[...]
EN In the years 2010-2011 at the Plant Breeding and Acclimatization Institute in Jadwisin the performed experiment aimed to comparison of development two potato plant diseases : early and late blight during vegetation period on organic and conventional plantations. Tested cultivars were from different [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last