Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  choroba Parkinsona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Camera Separatoria
PL W pracy przedstawiono podstawowe informacje o chorobie Parkinsona. Omówiono zastosowanie HPLC w oznaczaniu profilu dziennego leków stosowanych w jej leczeniu, oznaczaniu całkowitego potencjału antyoksydacyjnego oraz ich korelacje z testem Webstera i natężeniem tremoru.
2
88%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The paper presents the research results of the computer tablet application in the diagnostics of physiological tremor of hands. The said research is a continuation of a wider research process aiming at the creation of a compact diagnostic system of nervous system diseases appearing in, inter alia, h[...]
3
88%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 7, z. 3 361-369
PL Praca opisuje wybrane metody pomiarowe drżenia kończyn górnych, które występują przy chorobie Parkinsona. Na wstępie zamieszczono krótką genezę tej choroby i opisano jej cechy charakterystyczne. Podano również ogólne wiadomości odnośnie klasyfikacji drżenia. Artykuł zawiera opis podstawowych testów,[...]
EN This paper describes several measuring methods of tremor of upper limbs, which takes place in Parkinson's disease. At first the brief information about history, genesis and characteristic of that disease and generally about tremor is presented. The article contains description of basic tests, which [...]
4
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 87--92
PL Głównym celem artykułu jest opis prototypu aparatu do rejestracji drżenia, którego najważniejszym elementem jest akcelerometr. W artykule zawarto kryteria wyboru czujnika do pomiaru tremoru oraz wyjaśniono zasadę działania termicznego akcelerometru MEMS, który jest zasadniczym elementem skonstruowan[...]
EN The main aim of this article is to describe a prototype device for measuring tremor in Parkinson Disease. Device is based on thermal accelerometer constructed in MEMS technology The article includes criteria for selecting a sensor for measuring tremor and explains the principle of operation of therm[...]
5
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono prototypowy doświadczalny system monitorujący na potrzeby diagnostyki pacjentów z chorobą Parkinsona, ze szczególnym uwzględnieniem systemu oprogramowania zawierającym moduły oprogramowania wbudowanego w rejestrator tremorometryczny, oprogramowania serwera składającego się z[...]
EN This paper presents the prototype of integrated monitoring system for the Parkinsons disease diagnosis with particular emphasis on soft-ware system with software modules built into tremorometer, server software with communication modules and data base as well as working station software with user in[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 5 347-348
7
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2001 nr 146 145-151
8
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 161 107-112
EN Tremor measuring and analysis is a classical diagnostic procedure used in patients with Parkinson`s disease. This paper presents the extension of a tremor analysi enabled through the application of two-axes accelometer with a measuring sensitivity up to 2g.. This measuring sensitivity allowed to me[...]
9
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN A group of 37 patients diagnosed with Parkinson's disease (PD) were treated with subthalamic deep brain stimulation (STN DBS). The mean age at implantation was 59 - 11 years and PD has been present from 6 to 17 years (mean 9). The STN was identified by direct and indirect methods: macro stimulation [...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 5 130--133
PL W pracy zaprezentowano system pomiarowy umożliwiający dokładny i powtarzalny pomiar drżeń parkinsonowskich kończyn górnych. Prawidłowe rozpoznanie choroby Parkinsona jest kluczowe dla wyboru właściwego sposobu leczenia pacjenta. Niestety większość klinicznych kryteriów diagnostycznych wymaga szczegó[...]
EN In this paper, the authors present the hand tremor measurement system. The correct diagnosis of Parkinson's disease is crucial for the selection of proper treatment and future prognosis. Unfortunately most of clinical diagnostic criteria require a detailed patient history and long observation time. [...]
11
75%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2014 Vol. 23 187--193
EN This paper addressees the problem of an early diagnosis of Parkinson’s disease by the classification of characteristic features of person’s voice. A new, two-step classification approach is proposed. In the first step, the voice samples are classified using standard state-of-the-art classifiers. In [...]
12
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2017 Vol. 19, nr 4 135--141
EN Purpose: The aim of the study was to analyze postural stability in Parkinson's disease patients. A total of 32 subjects were tested, including 26 (81.25%) women and 6 (18.75%) men. These were patients with advanced, idiopathic Parkinson’s disease. The disease duration was over 5 years. Methods: The [...]
13
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Cel pracy: Ocena wpływu ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni działających na stawy kolanowe u pacjentów z chorobą Parkinsona. Grupa badana: 10 pacjentów (kobiet) z chorobą Parkinsona, średni wiek 72,9 lat (grupa badana), oraz 12 osób zdrowych (kobiety), słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, średn[...]
EN The influence of the regular exercises on the function of lower extremities muscles acting on the knee joints in patients with Parkinson's disease. Subjects: 10 women with Parkinson's disease at the average age of 72,9 and 12 healthy females at the average age of 65,0 (control group). Methods: Biode[...]
14
75%
Engineering of Biomaterials
PL Problematyka patofizjologii chorób neurologicznych, do których zaliczamy chorobę Alzheimera (AD), Parkinsona (PD), apopleksję, epilepsję stanowi ciągle aktualne wyzwanie dla badaczy, ponieważ mimo ogromnego postępu w rozwoju szeroko rozumianej medycyny i wyposażenia jej w nowoczesne narzędzia diagno[...]
EN Pathophysiology of neurological diseases (ND): Alzheimer's disease (AD), Parkinson's disease (PD), stroke, epilepsy still constitute an actual challenge for medicine researches because despite of the great progress of technical facilities in medicine and diagnostic development diseases exist and tol[...]
15
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Celem artykułu jest przedstawienie kompleksowego systemu diagnostycznego choroby Parkinsona, zbudowanego na bazie opracowanego rigidometru stacjonarnego i mobilnego oraz systemu do badania stabilności postawy pacjenta (posturografu), zorientowanego na ocenę efektu sztywności kończyn i zaburzeń posta[...]
EN The aim of this article is to present the complex diagnostic system for Parkinson disease with the use of newly designed stationery and mobile rigidometer as well as system for patient posture stability assessment (posturograph), oriented on limb rigidity and posture instability assessment. The part[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy zaprezentowano analizę skuteczności stymulacji prądowej jądra niskowzgórzowego oraz leczenia farmakologicznego w chorobie Parkinsona. W tym celu badano właściwości dyskryminacyjne, charakterystycznych cech ruchu. Dla danych kinematycznych przeprowadzono ekstrakcję, a następnie selekcję cech.[...]
EN The analysis of effectiveness of deep brain stimulation and pharmacological treatment in Parkinson disease is presented. It is based on an examination of discriminative properties of distinctive motion features. The feature extraction and selection of kinematical motion data is carried out. The attr[...]
17
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono oprogramowanie przenośnego systemu diagnostycznego pacjentów z chorobą Parkinsona ze szczególnym uwzględnieniem modułu interpretacji zaimplementowanego w stacji roboczej z prezentacją wyników badań oraz ich interpretacji.
EN This paper presents the software of the portable diagnostic system for the Parkinson's disease diagnosis with particular emphasis on software interpretation modules built into working station as well as examinations results presentation and theirs interpretation.
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano komputerowe procedury estymacji parametrów drżeń Parkinsona opracowane przy użyciu analizy spektralnej cyfrowych sygnałów pomiarowych przy zastosowaniu symulacji komputerowej, weryfikującej skuteczność testowanych algorytmów. Analizowane sygnały pomiarowe są uzyskiwane z akcelerometry[...]
EN This paper presents the software procedures for the parameter estimation of Parkinson's tremor with the use of spectral analysis of measurements signals and verification of proposed algorithms by computer simulation. The analyzed measurements signals are obtained from an accelerometric microprocesso[...]
19
63%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 5 349-350
20
63%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 5 344-346
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last