Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chlorophenols
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 12 2422-2424
2
100%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Four bead-shaped porous materials containing bismaleimide were obtained in suspension polymerization process. 4,4'-bismaleimidodiphenylmethane (BM) was the basic monomer in all cases. Divinylbenzene (DVB), vinylpyrrolidone (VP), and BM were used as crosslinking agents. The synthesized beads possesse[...]
3
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania ruchomego elementu sorpcyjnego, który stanowił pręt z polidimetylosiloksanu PDMS, w procesie oznaczania chlorofenoli w wodzie. Z uwagi na wysoki koszt urządzeń do desorpcji termicznej, uwolnienie chlorofenoli z elementu sorpcyjnego do rozpuszczalnika organiczne[...]
EN The paper shows possible applications of a mobile sorptive unit that consisted of a olydimethylsiloxane (PDMS) stir bar to the determination of chlorophenols in water. Due to the high costs of thermal desorption devices, the release of chlorophenols from the sorptive unit into organic solvent was ca[...]
4
100%
Environment Protection Engineering
PL Oceniano efektywność procesów O3/OH-, O3/H2O2, O3/H2O2/OH- i H2O2/UV w usuwaniu 3-CP, 2,4- DCP i PCP z wody oraz ze ścieków bytowo-gospodarczych zanieczyszczonych chlorofenolami. Badane związki pod względem podatności na degradację można uszeregować następująco: PCP > 3-CP > 2,4- DCP. Najlepsze wyni[...]
EN This study evaluates the efficiency of O3/OH-, O3/H2O2, O3/H2O2/OH- and H2O2/UV in the oxidation of 3-CP, 2,4-DCP and PCP in water solutions and synthetic domestic wastewater containing chlorophenols. The treatment efficiency follows the sequence: PCP > 3-CP > 2,4-DCP. The best results gave the O3/O[...]
5
100%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 12 2126-2129
PL Zbadano skuteczność degradacji 2-chlorofenolu (2-CP) w roztworach wodnych w obecności nadtlenku wodoru i różnych materiałów węglowych: węgli aktywnych o modyfikowanej powierzchni i różnej granulacji, sadzy oraz wielościennych nanorurek węglowych. Zbadano właściwości adsorpcyjne i katalityczne zastos[...]
EN Granular activated C (optionally modified with NH3 or HNO3) as well as C black and multi-walled C nanotubes were used sep. in the 2-chlorophenol (2-CP) removal tests carried out at room temp. for 8 h (i) without H2O2 or (ii) by using 10 or 50 fold H2<[...]
6
100%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2016 Vol. 45, No. 2 172--181
EN The Vistula River plays an important role in the supply of autochthonous and allochthonous material to the Gulf of Gdańsk. The suspended particulate matter (SPM) of fluvial origin is considered to constitute a specific sorbent for halogenated organic compounds due to their lipophilic characteristics[...]
7
100%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Zbadano absorpcję 2-, 3- i 4-chlorofenolu z wody na granulowanym węglu aktywnym. Sprawdzono wpływ różnych parametrów na adsorpcję, takich jak stężenie początkowe adsorbatów, ilość węgla aktywnego czy pH roztworu, jak również wpływ rodzaju kwasu i zasady użytych do zakwaszenia lub alkalizacji środowi[...]
EN Adsorptive removal of 2-, 3- and 4-chlorophenol from aqueous solutions by granular activated carbon was studied. The influence of different experimental parameters like initial concentration, carbon dosage and pH on the adsorption of monochlorophenols were evaluated. The influence of type of acid an[...]
8
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The efficiency of walnut, pistachio and hazelnut shells to remove three monochlorophenols (2-CP, 3-CP and 4-CP) from aqueous solutions has been investigated. To describe the kinetic data pseudo-first and pseudo-second order models were used. The kinetics data were fitted better into the pseudo-secon[...]
9
84%
Environmental Biotechnology
EN The paper presents the effect of UV radiation of 254 nmwavelength on the mutagenic activity of aquatic solutions of 3-chlorophenol (3-CP), 2,4-dichlorophenol (PCP), 2,4,6-trichlorophenol (2,4,6-TCP) and pentachlorophenol (PCP). Mutagenicity studies were carried out on two Salmonella strains: TA98 an[...]
10
84%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 8 1515-1519
11
84%
Ochrona Środowiska
PL Do badań wybrano trzy chlorofenole o różnej liczbie atomów chloru w cząsteczce (4-CP, 2,4-DCP i 2,4,6-TCP). Usuwanie tych związków z roztworów wodnych badano używając komercyjnie dostępny torf Spill-Sorb z torfowiska Parland County, Alberta, Kanada. Do opisu danych kinetycznych zastosowano modele ps[...]
EN Three chlorophenols of various number of chlorine atoms in the molecule (4-CP, 2,4-DCP and 2,4,6-TCP) were selected for experiments. Removal of these compounds from aqueous solutions has been studied using commercially available Spill-Sorb peat from Parland County (Alberta, Canada). To describe the [...]
12
84%
Ochrona Środowiska
PL Chlorofenole w wodzie oznaczono metodą chromatograficzną z użyciem chromatografu gazowego z detektorem wychwytu elektronów (ECD). Zbadano odzysk chlorofenoli w wodzie destylowanej oraz w wodzie powierzchniowej, który wynosił w zakresie 64-92 %. W próbkach wód powierzchniowych oznaczono następujące c[...]
EN Chlorophenols in the aquatic environment were analyzed by gas chromatography with an ECD. Distilled water and surface water samples were compared for chlorophenol recovery which ranged between 64% and 92%. In the surface water samples the presence of 2-chlorophenol, 2,4-dichlorophenol, 2,4,6-trichlo[...]
13
84%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
1999 Z. 61 49-57
PL W pracy przedstawiono wyniki badania czasów retencji i efekty rozdziału prostych mieszanin zawierających fenol i chlorofenole z grupy najbardziej toksycznych związków fenolowych. Badania wykonano metodą izokratycznej wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami (RP HPLC), na kolumnac[...]
EN The results of retention investigations and separations of simple mixtures of phenols and chlorophenois obtained on two columns, containing Lichrosorb, modified by RP-18 or RP-8 hydrocarbon bonded phase are presented in this work. Studies were performed by isocratic reversed-phase high-performance l[...]
14
84%
Proceedings of ECOpole
2011 Vol. 5, No. 2 449--452
PL Wykonano badania porównawcze szybkości adsorpcji z wieloskładnikowych wodnych roztworów wybranych chlorofenoli (2-CP, 3-CP, 4-CP) i herbicydów chlorofenoksyoctowych (2,4-D, MCPA) na granulowanym węglu aktywnym (F-300). Stężenia wszystkich adsorbatów w fazie wodnej oznaczano za pomocą wysokosprawnej [...]
EN A comparative study of adsorption kinetics in the systems multicomponent aqueous solutions of selected chlorophenols (2-CP, 3-CP, 4-CP) and chlorophenoxy herbicides (2,4-D, MCPA) - activated carbon (F-300) has been performed. The concentrations of all adsorbates in the aqueous phase were determined [...]
15
84%
Environment Protection Engineering
EN Results of the study into photodegradation of 2,4,6-trichlorophenol and pentachlorophenol in aqueous solutions have been presented. Quantum yields and rate constants of the reactions were determined. Intermediate products were identified by GC/MS method. The experiments confirmed formation of polych[...]
16
67%
Chemia Analityczna
PL Porównano dwie metody izolacji chlorofenoli i produktów ich fotorozkladu w próbkach wody. W pierwszej metodzie (metoda A) do izolacji oznaczanych związków zastosowano ekstrakcję chlorkiem metylenu (ekstrakcja ciecz-ciecz). W drugiej metodzie (metoda B) do oznaczania analitów zastosowano mikroekstrak[...]
EN A comparison of two methods for the separation of chlorophenols and hydroxybcnzenes in aquatic environment has been performed. The first method (A) was liquid-liquid extraction (LLE) with methylcne chloride as an extracting solvent. The second method (method B) was solid phase microextraction (SPME)[...]
17
67%
Polish Journal of Applied Chemistry
PL Zastosowanie promieniowania jonizującego ? lub wiązki przyśpieszonych elektronów jest bardzo efektywną technologią pogłębionego utleniania. Można ja z powodzeniem zastosować do usuwania różnorodnych zanieczyszczeń organicznych z wód i ścieków. Jako przykład zastosowania tej technologii przedstawiono[...]
EN The use of ionizing radiation ? or electron beam is a very effective technology of advances oxidation. It can be successfully applied in removal of various organic pollutants from water and wastes. As examples of this technology the decomposition of chlorophenols and selected pesticides is shown. Th[...]
18
67%
Ochrona Środowiska
PL Sorpcja zanieczyszczeń organicznych występujących w wodach rzecznych przez osady denne jest procesem powodującym kumulację tych zanieczyszczeń w osadach, natomiast desorpcja tych związków z osadów może spowodować wtórne zanieczyszczenie wód. W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu poznan[...]
EN Sorption of organic pollutants in riverine water by bottom sediments accounts for their accumulation inside the bottom sediments while desorption of those pollutants from the bottom sediments can become a contributing factor in the recontamination of riverine water. The aim of the study was to exami[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last