Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chlorofil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2006 T. 6, z. 1 133-138
PL W latach 2002-2004 badano zawartość chlorofilu α i feofityny w glonach planktonowych Zalewu Szczecińskiego. Zawartość chlorofilu była bardzo zmienna w ciągu roku. Współczynnik zmienności wynosił maksymalnie 66,0%. W sezonie wegetacji glonów planktonowych kontrolne pomiary zawartości chlorofilu α pow[...]
EN Measurements of chlorophyll α and pheophytin in phytoplankton of Szczecin Lagoon were carried out once a week over three hydrologic years 2002-2004. Concentrations of chlorophyll α varied within a wide range: the yearly coefficient of variation ranged from 29.4 to 66.0%. May was the best month for m[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2003 Z. 16, t. 1 170-175
PL W pracy omówiono podstawowe zagadnienia związane z oznaczaniem chlorofilu a w wodach rzecznych oraz przedstawiono wyniki badań zawartości tego wskaźnika w rzece Narew na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. W badanych próbach wody z rzeki Narew zaobserwowano sezonowość zmian zawartości chlorofilu[...]
EN In this paper the content the main problems connected with the measurement content of chlorophyll a were showed. The level of the chlorophyll a in Narew river changed and it depends on the period of the year. The Narew river was classified to the group of euthrophic waters. The differences of method[...]
3
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące zawartości barwników znajdujących się w nasionach rzepaku, a dokładnie chlorofilu mającego duży wpływ na jakość tych nasion jak i samego oleju wpływając na jego trwałość. Nasiona rzepaku ozimego poddanego procesowi dosychania naturalnego oraz suszenia w sus[...]
EN The article presents the research on the content of dyes contained in rape seeds, and precisely chlorophyll, which highly affects quality of these seeds and oil itself, thus determining its durability. Seeds of winter rape were put to the process of additional natural drying and drying in a drying p[...]
4
84%
Polish Journal of Ecology
EN In woody perennials, leaf structure and biochemistry vary with tree age under changing environments. However, the related eco-physiological mechanisms have not been elucidated yet. In this study, we investigated agerelated responses of juvenile and mature subalpine fir trees (Abies faxoniana Rehder [...]
5
84%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Magnez (Mg) pełni w roślinie specyficzne funkcje fizjologiczne - bierze udział w 250-400 procesach i nie może być zastąpiony przez inne pierwiastki, nawet o zbliżonych właściwościach fizykochemicznych, takie jak Co2+, Mn2+ czy Ni2+. Celem prowadzonych badań była optymalizacja żywienia cebuli (Allium[...]
EN Magnesium (Mg) serves specific physiological functions in plants, as it participates in 250÷400 processes and may not be replaced by other elements, even those exhibiting similar physicochemical properties, such as Co2+, Mn2+ or Ni2+. The aim of the conducted studies was to optimize magnesium nutrit[...]
6
84%
Ekologia i Technika
2008 R. 16, nr 4 170-176
PL Badano oddziaływanie czynników biotycznych i abiotycznych w ekosystemach jezior o różnym typie miksji. a zwłaszcza wpływ biocenozy fitoplanktonu i osadów dennych na zmiany chemizmu wód w przekrojach pionowych jezior. Obiektem badań były trzy jeziora Wielkopolskiego Parku Narodowego: dimiktyczne Jezi[...]
EN The influence of biotic and abiotic parameters in the ecosystems of lakes of different types of mixing, and especially the impact of the phytoplankton biocoenosis and bottom sediments on the chemical features in the vertical profile was examined, The examination of the chemical parameters of water w[...]
7
84%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Przez 24 godziny badano zmiany dobowe stężenia ołowiu, cynku, kadmu, manganu, miedzi metodami AAS GF i AAS F oraz wapnia, odczynu wody i zawartości chlorofilu a w mikrowarstwach powierzchniowych i w wodzie podpowierzchniowej wody jeziora Gardno. Ustalono, że największą zdolność do kumulowania analiz[...]
EN Within a 24 h period daily changes in the concentrations of lead, zinc, cadmium, manganese and copper were analyzed using AAS GF and AAS F, together with changes in calcium content, water pH reaction and chlorophyll a content in surface microlayers and in subsurface water of Lake Gardno PL. It was f[...]
8
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 70-71
PL Celem pracy było określenie wpływu różnych metod suszenia: konwekcyjnej, mikrofalowej i sublimacyjnej na zawartość chlorofilu a i b w bazylii i oregano. Suszenie bazylii, niezależnie od zastosowanej metody, spowodowało istotne zmniejszenie zawartości chlorofilu a i 6 w produkcie. W przypadku suszeni[...]
EN A goal of the work was to examine an influence of convective, microwave and freeze-drying methods on chlorophyll a and b content in basil and oregano. Drying of basil caused a significant decrease in chlorophyll a and 6 content in product, independently of a drying method. Chlorophyll a and b degrad[...]
9
84%
Environment Protection Engineering
PL Dokonano oceny jakości wody surowej ujmowanej ze zbiornika zaporowego do celów wodociągowych. Wodę pobierano przez ujęcie wieżowe z trzech poziomów czerpania. Analizie poddano wartość trzech wskaźników charakteryzujących proces eutrofizacji. Były to: fosforany, tlen rozpuszczony oraz chlorofil a. An[...]
EN he quality raw water drawn from a waterworks retention reservoir was assessed. Water was drawn by the tower intake from three different levels. In order to characterize the extent of eutrofication, the concentrations of phosphates, dissolved oxygen, and chlorophyll a were determined. The water quali[...]
10
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano wpływ kadmu na zawartość chlorofilu a, b oraz karotenoidów w kukurydzy hodowanej w kulturach wodnych. Najwięcej, spośród analizowanych barwników, było chlorofilu a i jego zawartość mieściła się w zakresie 5,62-2,68 mg[x]dm[ do-2]. Chlorofil b stanowił ok. 1/3 ilości chlorofilu a i jego zawart[...]
EN The investigations aimed to determine the effect of cadmium on chlorophyll a and b and carotenoid contents in maize cultivated in aquaculture. Among the analysed pigment the biggest amounts of chlorophyll a were found and its content ranged between 5.62 and 2.68 mg [x]dm[to -2]. Chlorophyll b consti[...]
11
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Rozwój przemysłu i energetyki pociąga za sobą duże zmiany w środowisku przyrodniczym, ze szczególną intensywnością ujawniane w lasach zlokalizowanych w strefach ochronnych wokół hut, elektrowni i innych zakładów. Ich efektem jest biologiczne osłabienie drzew, zanieczyszczenie gleb i zaburzenie stosu[...]
EN It is widely recognised that the vegetation in the vicinity of factories emitting heavy metals is often impoverished. The aim of the study was to investigate relationships between heavy metal pollution and chlorophyll (a, b, a + b) contents in leaves of dominant species (Pinus sylvestris, Quercus ro[...]
12
84%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 7 389--397
PL Naszą Ziemię nie od rzeczy nazywamy Zieloną Planetą, gdyż porastają ją zielone rośliny, a przede wszystkim lasy, choć morza i oceany też kipią życiem w tym względzie, czego gołym okiem z brzegu nie widzimy, chyba że jest to rzęsa wodna, ale to pływająca roślina. Zwłaszcza teraz na wiosnę zieleń u na[...]
EN Photosynthesis on the Earth is disscused as the only origin of life and spectacular biodiversity on our planet. It is perfect factory of huge amounts of biomass, including cellulose. Pulp and paper industry is minor consumer of wood, using only 0.2–0.3% of annual growth of cellulose.
13
84%
Civil and Environmental Engineering Reports
2014 No. 12 5--16
PL W zaprezentowanych badaniach wykorzystano trzy gatunki roślin - tytoń szlachetny (odmiana wrażliwa oraz odporna na ozon), odmiany wrażliwe petunii oraz fasoli. Rośliny eksponowano na dwóch stanowiskach różniących się stężeniem ozonu troposferycznego w sezonie wegetacyjnym 2009 roku. Co tydzień wykon[...]
EN Three plant species were assessed in this study - ozone-sensitive and -resistant tobacco, ozone-sensitive petunia and bean. Plants were exposed to ambient air conditions for several weeks in two sites differing in tropospheric ozone concentrations in the growing season of 2009. Every week chlorophyl[...]
14
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2009 Vol. 16, nr 10 1373-1378
PL Badano wpływu zróżnicowanego nawożenia NPK na zawartość chlorofilu w liściach dwóch odmian szarłatu 'Rawa' i 'Aztek'. Szarłat uprawiano w doświadczeniu polowym w rozstawie wąskorzędowej na glebie kompleksu pszennego dobrego, w środkowo-wschodniej części Polski. Zastosowano następujące kombinacje daw[...]
EN The effect of various doses of NPK. fertilizers on chlorophyll content in the leaves of two varieties of amaranth, 'Rawa' and Aztek, was investigated. In field experiments amaranth was grown at narrow spacing on good wheat complex soil in South-Eastern Poland. The following combinations of macroelem[...]
15
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 6 701--708
PL Celem przeprowadzonego doświadczenia była ocena aktywności dehydrogenazy w podłożu, a także określenie wpływu Efektywnych Mikroorganizmów (EM) na wzrost i kwitnienie pelargonii rabatowej. Rośliny uprawiano w doniczkach, w szklarni w dwóch rodzajach podłoża. Pierwszym podłożem był odkwaszony torf wys[...]
EN The aim of the conducted experiment was to evaluate dehydrogenase activity in the substrate and to determine the effect of Effective Microorganisms (EM) on the growth and flowering of zonal pelargonium. Plants were grown in pots in a greenhouse in two types of substrate. One substrate was deacidifie[...]
16
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań było określenie wpływu komunalnego osadu ściekowego, pochodzącego z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokółce, na zawartość magnezu i wybranych mikroskładników, tj. cynku, manganu, miedzi i żelaza w glebie i mieszankach traw gazonowych oraz na zawartość chlorofilu a i b w analizowanych ro[...]
EN The aim of this study was to analyze the influence of municipal sewage sludge from the Municipal Wastewater Treatment Plant in Sokolka on the content of magnesium and selected micronutrients such as zinc, manganese, copper and iron in the soil and lawn grasses and on the content of chlorophyll a and[...]
17
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2012 Vol. 19, nr 9 1015-1028
PL Celem podjętych badań było określenie wpływu różnych dawek komunalnego osadu ściekowego na przyrost biomasy części nadziemnych, a także na zawartość makroskładników oraz chlorofilu w mieszankach traw gazonowych. Założono cztery doświadczenia na trawnikach wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych Białe[...]
EN The aim of this study was to determine the effect of various doses of municipal sewage sludge on the growth of biomass of aboveground parts of lawn grass mixtures and their macronutrients and chlorophyll content. Four experiments on the lawns along the main roads of Bialystok (at Popieluszki, Hetman[...]
18
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2015 T. 15, z. 1 101--111
PL Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu preparatu Efektywne Mikroorganizmy (EM) na występowanie fuzariozy kłosów pszenicy jarej w uprawie polowej oraz ocena wzrostu i rozwoju roślin, a także zawartości chlorofilu w liściach pod wpływem biopreparatu Efektywne Mikroorganizmy stosowanego dogl[...]
EN The aim of the study was to investigate the effect of the preparation of Effective Microorganisms on the incidence of Fusarium head blight in spring wheat in the field and to evaluate plant growth and development and chlorophyll content in leaves under the influence of biopreparation. Effective Micr[...]
19
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Maruna bezwonna to chwast dwuliścienny, dominujący w zbożach ozimych uprawianych na terenie Śląska, gdzie usytuowana jest Huty Miedzi "GŁOGÓW" (HMG). Ze względu na wytwarzanie dużej biomasy stanowi ona silną konkurencję dla rośliny uprawnej. Celem badań było porównanie wpływu wzrastających dawek mie[...]
EN Scentless mayweed (T. indorum (L.) Schultz-Bip., Asteraceae), as the dominant weed in winter cereals, on account of producing big biomass makes dangerous concreation for the crops cultivated in the vicinity of GŁOGÓW Copper Foundry (GCF) situated in the Silesia region. The aim of this study was to c[...]
20
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 6 631-640
PL Przeprowadzono ocenę stanu troficznego dolnego odcinka rzeki lny w latach hydrologicznych 1994-1996. W trakcie prowadzenia badań zredukowano dwa największe punktowe źródła zanieczyszczeń tej rzeki, realizując w Stargardzie Szczecińskim i Goleniowie wysoko sprawne oczyszczalnie ścieków z technologią [...]
EN This study concerns the evaluation of the trophic status of lower part of the Ina river, in the hydrological years 1994-1996. During the study, two major individual pollution sources of the Ina river were reduced, since in Stargard Szczeciński and Goleniów two BIOOXYBLOK sewage treatment plants have[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last