Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 170
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chitozan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2006 Z. 30 119-129
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesów foto- i termo-degradacji chitozanu i jego mieszanin z: polialkoholem winylowym, hydroksypropylocelulozą oraz skrobią. Badania struktury morfologicznej, właściwości oraz degradacji ww. układów chitozanowych przeprowadzono dla cienkich filmów polimerowych. B[...]
EN Results of studies on photo- and thermodegradation of chitosan and its blends with polyvinyl alcohol, hydroxypropylcellulose and starch are presented. Morphological structure, properties and degradation of the above mentioned chitosan systems were studied for thin polymer films. Spectrophotometric a[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2006 Z. 30 107-117
PL Artykuł zawiera streszczenie pracy doktorskiej obronionej 26.11.2004 r. w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w Katedrze Termodynamiki Procesowej. W pracy przedstawiono wyniki badań procesów foto- i termo-degradacji chitozanu i jego mieszanin z: polialkoholem[...]
EN Results of studies on photo- and thermodegradation of chitosan and its blends with polyvinyl alcohol, hydroxypropylcellulose and starch are presented. Morphological structure, properties and degradation of the above mentioned chitosan systems were studied for thin polymer films. Spectrophotometric a[...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1138-1142
5
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 2 375-380
PL Celem prowadzonych badań było wytworzenie granulek chitozanowych metodą suszenia w nadkrytycznym ditlenku węgla. Określono wstępnie parametry strukturalne otrzymanych mikrogranulek.
EN The aim of the study was to produce chitosan granules by the method of drying in supercritical carbon dioxide. Structural properties of the microgranules were investigated.
6
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The efficiency of nitrogen assimilation by plants is rather low and this is a serious problem in view of environmental protection. Improvement of nitrogen absorption can be carried out through the developing, producing and applying the controlled release fertilizers. Biodegradable chitosan has been [...]
7
89%
Przemysł Spożywczy
PL Badano możliwość zastosowania chitozanu niskolepkiego (<200 mPa.s) do stabilizacji piwa jasnego w porównaniu do stabilizatorów: Polyclar R, Stabifix i Stabiquick Super. Stosowany początkowo czas obróbki przez 2 doby skrócono następnie do 2 h. W próbkach piwa oznaczano m. in. zawartość garbników, azo[...]
EN The possibility to use low-viscosity chitosan for stabilization of the light beer in comparison to other stabilizers: such as Polyclar R, Stabifix and Stabiquick Super, has been examined. The duration of treatment had initially been set to 2 days, then it was reduced to 2 hours. In the portion of be[...]
8
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Prezentowane wyniki pokazują efekt zastosowania do impregnacji papieru reaktywnych mieszanin chitozanu z alkoholem poliwinylowym o różnych udziałach wagowych składników, sieciowanych aldehydem glutarowym. Zarówno makrocząsteczki alkoholu poliwinylowego jak i chitozanu reagują z aldehydem glutarowym,[...]
EN Presented results have shown the effect of application of chitosan (CH) and its blends with polyvinyl alcohol (PVA) of various composition crosslinked by glutaraldehyde for paper impregnation (1% by weight). As the macromolecules of chitosan as well of polyvinyl alcohol react with gluteraldehyde (G[...]
9
88%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1029-1034
PL Deacetylaza chitynowa może być użytecznym narzędziem w produkcji chitozanu o niskich stopniach acetylacji oraz wysokich masach cząsteczkowych. Chitozan o tych właściwościach jest trudny do otrzymania tradycyjnymi metodami chemicznymi. W prezentowanej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań poświęco[...]
EN Chitin deacetylase can be an useful tool in enzymatic deacetyłation of chitin and chitosan. The aim of the present work was to investigate the kinetics of enzymatic deacetylation of chitosan. The preliminary results suggest that the process is consistent with multisitie cooperation, where chitin dea[...]
10
88%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 5-6 (64) 146--148
PL W artykule opisano warunki formowania oraz wybrane właściwości mechaniczne włókien chitozanowych modyfikowanych fibroiną. Do badań zastosowano chitozan oraz fibroiną otrzymaną z jedwabiu natoralnego pochodzącą z kokonów jedwabnika Bombyx mori. Włókna chitozanowe modyfikowane fibroiną formowano z roz[...]
EN This article presents research results concerning the formation of chitosan fibres modified by silk-fibroin. Silk-fibroin isolated from the Bombyx mori silkworm cocoons and chitosan were used for our investigations. In order to find advantageous fibre-formation conditions, the influence of bath comp[...]
11
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 92-95
EN The aim of the study was to produce chitosan granules by a met- 'j hod of drying in supercritical carbon dioxide. Structural parameters, i.e. the volume and surface of pores in microparticles were calculated on the basis of scrption isotherms of benzene and carbon dioxide.
12
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
13
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 3 (62) 105--109
PL Opracowano dwie metody wytwarzania siatek chirurgicznych modyfikowanych chitozanem. W wariancie pierwszym zastosowano przędzę chitozanową i nieresorbowalny monofilament polipropylenowy, z których techniką dziewiarską wytworzono siatki z różnym udziałem chitozanu. W drugim sposobie wykorzystano półpr[...]
EN Two new methods for manufacturing surgical meshes modified by chitosan have been developed in the Institute of Biopolymers and Chemical Fibres (IBWCh) in collaboration with TRICOMED S.A. The first method consists in applying chitosan yarns and a non-resorbable polypropylene monofilament as raw mater[...]
14
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 127-128
PL W pracy przedstawiono badania nad żelami chitozanowymi formującymi się w fizjologicznej temperaturze ciała ludzkiego. Żele wytwarzano w oparciu o chlorek chitozanu i b-glicerofosforan sodu. W strukturę żelu wprowadzono albuminę, którą uwalniano do wody oraz buforu o pH = 10.
EN Thermosensitive chitosan hydrogels - a subject of this study - might be carriers of new-generation. Investigations of the possible formation of thermogels based on chitosan chloride and sodium b-glyceropho-sphate with controlled release of albumin to water and to buffer at pH = 10 are described in t[...]
15
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 54-55
PL W pracy przedstawiono sposoby wytwarzania scaffoldów w oparciu o chi-tozan i hydroksyapatyt. Przedstawiono wstępnie badania własne nad możliwością wytarzania temowrażliwych hydrożeli chitozanowych i hydrożelo-wych membran formowanych w wyniku reakcji polianion-polikation, które zawierają w strukturz[...]
EN Methods of preparation of chitosan- and hydroxyapatite-based scaffolds are described in the paper. The authors present preliminary results of their studies on the preparation of themosensitive chitosan hydrogels and hydrogel membranes containing calcium and phosphorus in their structure via poly-ani[...]
16
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 3 (86) 106-111
PL Głównym celem badań jest opracowanie technologii uszczelniania protez Bard dla kaniuli wylotowej komory wspomagania serca polimerem naturalnym z grupy polisacharydów - chitozanem. W pracy wytypowano do uszczelnienia biozgodną formę użytkową chitozanu - mikrokrystaliczny chitozan (MKCh) podatną na de[...]
EN Presented herein is a material and method to seal prostheses of specific cardiovascular prostheses - outlet heart canulaes. Microcrystalline chitosan was chosen as the basic constituent for the coating preparation. The coat was deposited by combined dipping and spraying on prostheses composed of syn[...]
17
75%
Composites Theory and Practice
PL Według definicji Takagiego, materiał inteligentny to taki, który jest zdolny do reagowania na bodźce zewnętrzne przez zmianę swych właściwości dla pożądanego i skutecznego odpowiedzenia na te bodźce. Reologiczne właściwości kompozytów magnetoreologicznych mogą być kontrolowane w sposób ciągły, szybk[...]
EN According to Takagi's definition, an intelligent material is able to react to external stimulus by a significant change in its properties in order to make a proper and successful response to the stimulus. The rheological behaviour of magnetorheological composites (MRC) can be controlled continuously[...]
18
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 53-54
19
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W prezentowanej pracy przedstawione są wyniki badań termicznych (DSC i DMTA) oraz spektroskopowych (FTIR) octanu chitozanu z poli(N-winylopirolidonem) i poli(alkoholem winylowym). Otrzymane wyniki wskazują, iż mieszalność chitozanu z polimerami winylowymi zależy od ciężaru cząsteczkowego PWP, składu[...]
EN The result of a thermal analysis (DSC and DMTA) and Fourier transform infrared (FTIR) studies of chitosan acetate with poly(N-vinylpyrrolidone) (PVP) or poly(vinyl alcohol) (PVA) blends are presented. The obtained results suggested that the miscibility of ChA with vinyl polymers depends: on the blen[...]
20
75%
Chemical and Process Engineering
PL Badano adsorpcję jonów Cu(II) i Ag(I) na mikrogranulkach formowanych w procesie suszenia w warunkach nadkrytycznych. Izotermy sorpcji opisano równaniami Langmuira, Langmuira-Freundlicha, Redlicha-Petersona, Dubinina-Radushkevicha, zmodyfikowanego równania Dubinina-Radushkevicha i równania Totha. Ads[...]
EN The adsorption of Cu(II) and Ag(I) ions on microgranules formed by drying in supercritical conditions was investigated. Sorption isotherms were described by the Langmuir, Langmuir-Freundlich, Redlich-Peterson, Dubinin-Radushkevich, modified Dubinin-Radushkevich and Toth equations. Sorption capacity [...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last