Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chimney
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2009 nr 11 28-39
PL Jako Rzeczoznawca budowlany, rzeczoznawca ds. bhp i rzeczoznawca ds. san-hig. sprawdzam rocznie po około 200 projektów związanych z kominami. Stwierdzam, że mimo jasnych przepisów i wielu Polskich Norm dotyczących kominów, poprawne ich zaprojektowanie i wykonanie jest zjawiskiem rzadkim. Niniejszym [...]
EN As building, health & safety and sanitary expert I review around 200 designs concerning with chimneys. I can state that in spite of clear rules and many Polish Standards concerning chimneys, proper designing and building is rare. With this article I would like to provoke wider discussion, because th[...]
2
100%
Instal
2009 nr 11 40-42
3
100%
Izolacje
PL Gdy się patrzy na polskie dachy, można odnieść wrażenie, że kominy muszą być murowane, i to najlepiej z dziurawej cegły klinkierowej, a ich usytuowanie na dachu jest dowolne. Takie są u nas tradycje, mimo że większość dachów przecieka właśnie wokół kominów. A może warto zauważyć, że kominy można bud[...]
4
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule analizie poddano elementy decydujące o pewności kierunkowego obalania kominów oraz podano sposoby zwiększania pewności obalania. W szczególności analizowano smukłość komina odniesioną do wysokości środka ciężkości, szerokość strefy obrotu odniesioną do wysokości komina oraz podporność sto[...]
EN Crucial factors for reliable directional collapsing chimney stalks are analyzed in the paper. The ways to increase the certainty in collapsing are given, too. A detailed analysis is given for the chimney's slenderness related to the altitude of the centre of gravity, the width of the twist zone rela[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Różne przykłady z historii świadczą o tym, że komin jest ważnym detalem architektonicznym budynku. Jego kształt, wielkość, miejsce wyprowadzenia ponad dach istotnie wpływają na sylwetę obiektu architektonicznego, a nawet świadczy o zamożności rodu zamieszkującego budowlę tak, jak to miało miejsce np[...]
EN Various historical examples show that the chimney is an important architectural detail of the building. Its shape, size, location of exit above the roof significantly affect the silhouette of the architectural object, and even provides a wealth of family structure, residing as it did for example in [...]
6
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule dokonano identyfikacji sił oddziałujących na komin podczas jego obalania. Szczególną uwagę zwrócono na podstawowe elementy bezpieczeństwa dotyczące pewności zachowania kierunku upadku oraz wielkości oddziaływania energii upadku na otoczenie. Szczegółowej analizie poddano siły i momenty po[...]
EN Forces acting on the collapsing chimney stalk are identified in the paper. Particular attention is given to the essential safety aspects regarding whether the direction in which the chimney is expected to fall down is kept as well as how the drop energy impacts the environment. A detailed analysis i[...]
7
75%
Przegląd Prac Badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych
2002 Z. 3 47--55
PL Przedmiotem badań był komin żelbetowy o wysokości 140 m usytuowany na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej "Ustronna" w Łodzi przy ul. Demokratycznej 114. Średnica zewnętrzna komina przy podstawie (poziom 0,0 m) wynosi 10,80 m a na wylocie spalin tj. na poziomie 140 m - 6,0 m. Grubość płaszcza wykona[...]
8
75%
Izolacje
2003 R. 8, nr 6 78--79
PL Oszczędzanie to niemal obowiązek, jednak oszczędzać trzeba umiejętnie. Na podstawie moich obserwacji dachów w różnych regionach Polski mogę śmiało powiedzieć, że wielu budujących szuka oszczędności nie tam, gdzie trzeba. Wielu z nich zamiast dążyć do osiągnięcia wysokiej jakości wszystkich elementów[...]
9
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2002 nr 4 59-62
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 11 616--618
PL Kominy wielowarstwowe z płaszczem powietrznym umożliwiają instalację urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi w budynkach energooszczędnych wyposażonych w wentylację mechaniczną. Najnowsze badania tego rodzaju kominów wykazują, że konstrukcje te umożliwiają odzysk ciepła usuwanego wraz ze spal[...]
EN Multi-layer chimneys with air supply allow installation of solid fuel burning heating appliances in energy-saving houses equipped with mechanical ventilation systems. The latest research on this type of chimneys prove that these constructions lead to recovery of heat, which is normally expelled toge[...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono analizę wytycznych norm europejskich dotyczących procedur obliczeniowych konstrukcji powłokowych. Analiza zilustrowana została przykładami obliczeniowymi dotyczącymi trzech konstrukcji, czyli komina, silosu i zbiornika.
EN The paper presents an analysis of the guidelines of the European standards on procedures for the calculation of shell structures. The analysis is illustrated with examples concerning three types of structures of the type i.e.: a chimney, a silo and a tank.
12
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł poświęcony jest analizie odpowiedzi dynamicznej komina przemysłowego o konstrukcji murowej obciążonego odziaływaniem sejsmicznym (trzęsieniem ziemi). W pracy zaprezentowano wyniki uzyskane drogą numeryczną. Analizę przeprowadzono w pakiecie ABAQUS (Simulia, 2013). Dla potrzeb analizy zostały[...]
EN The aim of this paper was to investigate the dynamic responses of the industrial masonry chimney under seismic activity. In this study peak ground accelerations equal 0.4 g were assumed for the shock. In the paper there are the results from numerical simulation. The analyses were prepared for two ma[...]
13
63%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 5 49--54
PL Artykuł poświęcono zagadnieniom projektowania kominów z uwzględnieniem problematyki odzysku traconej energii cieplnej oraz szeregu zagadnień dotyczących lokalizowania i grupowania kanałów dymowych, spalinowych, wentylacyjno-nawiewnych, a także częściowo wystroju zewnętrznego kominów. Przedstawiony w[...]
EN The article addresses questions of chimney design, in particular the issue of the recovery of lost thermal energy and a number of questions relating to the location and grouping of channels for smoke, waste gases and ventilation, and to some extent the external fittings of chimneys. The article desc[...]
14
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2017 No. 24(1) 119--133
PL Przepływ powietrza przez system kolektor słoneczny i komin, opisano w pracy stacjonarnymi równaniami zachowania: pędu (równanie Naviera-Stokesa), masy i energii, które następnie rozwiązano analitycznie przy spełnieniu warunków brzegowych: zanikanie prędkości powietrza na powierzchniach wewnętrznych [...]
EN The goal of the paper was to simplify the designing process for mass and energy flow through solar collector - chimney system. Theoretical analysis allowed to get involved system of three nonlinear analytical equations in dimensionless forms that have been saved. Dimensionless numbers for the proble[...]
15
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń dla zdrowia i życia użytkowników obiektów mieszkaniowych, wynikających z nieprawidłowej eksploatacji i wad konstrukcyjnych systemów kominowych, pracujących grawitacyjnie w podciśnieniu. Przedstawiono i dokonano analizy statystyk wypadków spowodowanych[...]
EN Aim: The purpose of the article is to expose threats to health and life for occupants of residential properties, resulting from incorrect use of and constructional defects in, chimney systems, which operate on gravitational principles in negative pressure. An analysis of statistics associated with a[...]
16
63%
Izolacje
PL Kominy w budynkach, a szerzej urządzenia kominowe albo przewody kominowe, pełnią niezwykle ważne funkcje: umożliwiają wymianę mas powietrza wewnątrz obiektu i odprowadzają wilgoć na zewnątrz (funkcje wentylacji i klimatyzacji) oraz dodatkowo - przy ogrzewaniu pomieszczeń i korzystaniu z płomieniowyc[...]
17
63%
Izolacje
PL W części pierwszej opracowania zwróciłem uwagę na wybrane zagadnienia związane z izolacjami hermetycznymi (gazoszczelnością) urządzeń kominowych. przedstawiłem określone przepisami wymogi jakie muszą spełniać przewody kominowe i ich wewnętrzne powierzchnie celem uzyskania gazo- i dymoszczelności w z[...]
18
63%
Ochrona przed Korozją
2018 nr 6 159--161
PL Istnieją różne rozwiązania zakończeń przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych. Ich lokalizacja to w dużej mierze instalacje wysokościowe, często trudno dostępne. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań porównawczych dla dyfuzorów – regulatorów przewodów spalinowych; nowych oraz po długotr[...]
EN There are various endings solutions for flue, combustion and ventilation ducts. Endings are, for the most part, high-rise installations that are difficult to access. The study presents the results of comparative tests for new and long-term utilized diffusers (exhaust gas regulators). The tests inclu[...]
19
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2004 nr 3 90-92
20
63%
Ceramika Budowlana
2014 nr 1-2 16--18
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last