Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemicals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 10 37-39
PL Któż z nas nie zna słów wypowiedzianych przez Hipokratesa: Primo non nocere ("Po pierwsze nie szkodzić")? Pomimo upływu ponad 2400 lat od ich sformułowania, ciągle chcemy, by były aktualne, i to nie tylko w dziedzinie medycyny.
2
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 973-978
PL W płynach złożowych zawierających pewne ilości asfaltenów i parafin może dochodzić, przy zmianie parametrów PVT, do wytrącania się osadów. Dozowanie odpowiednich środków chemicznych jest jednym z możliwych sposobów zapobiegania temu zjawisku. W artykule przedstawiono dwa etapy badawcze doboru odpowi[...]
EN Reservoir fluids, containing some amounts of asphaltenes and paraffins, can cause precipitation of deposits which can block the flow in pipe. Dosage of appropriate chemicals is one of methods to prevent this process. Two steps of research concerning the choice of various chemicals are presented in t[...]
3
88%
Chemik
4
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 2 35-39
PL Popularnym narzędziem stosowanym w celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia urazów ponoszonych w skutek działania bodźców zewnętrznych jest wykorzystanie funkcji probitowych [1]. Modelowanie tego typu można wykorzystać do obliczenia prawdopodobieństwa nie tylko uwolnienia substancji niebezpiec[...]
EN Probit functions are very popular tool used to determine probability of failure as a consequence of external stimuils [1]. This type of modeling can be used to determine the failure's probability for dangerous substances, heat flux, pressure wave and et cetera. For using this kind of modeling existe[...]
5
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 9 6-9
PL W artykule przedstawiono opracowane na podstawie oficjalnych dokumentów Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dane dotyczące zagrożeń zdarzeniami o znamionach poważnych awarii w transporcie niebezpiecznych substancji w Polsce w latach 2003-2007. Najwięcej tego rodzaju zdarzeń (66% wszystkich zdarze[...]
EN This article presents data developed on the basis of official documents of the Chief Inspector of Environmental Protection, characterising the magnitude of the hazard of events with the attributes of major accidents in 2003 - 2007 in Poland. The majority of such events (66% of the total number of ev[...]
6
75%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 12 727-732
PL W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój technologii wykorzystania odpadów biomasowych do wytwarzania energii oraz różnego rodzaju materiałów i produktów chemicznych. Przyczyną jest rosnąca potrzeba wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz problematyka odpadowa i wynikająca z niej celow[...]
EN In recent years we have observed the rapid development of technologies of using waste biomass to produce energy and various types of materials and chemical products. The reason is the growing need for energy production from renewable sources as well as waste issue and resulting from it expediency an[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 279 295-306
PL Na wstępie artykułu dokonano krótkiej charakterystyki stosowania środków chemicznych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Omówiono przyczyny przeprowadzonych badań wpływu odgazowywanych części lotnych środków chemicznych stosowanych w wyrobiskach podziemnych na zaburzen[...]
EN As an introduction of the paper there has been briefly characterized a use of chemicals in the underground coal mines. The reasons of research on impact of volatile matter of chemicals to be degassed used in the underground areas on disturbances of measuring results of concentration of some gases, h[...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1283-1286
9
75%
Chemik
10
75%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 3 115-119
11
75%
Chemik
PL Przedstawiono przebieg realizacji projektu "Bezpieczne chemikalia – projekt dla województwa śląskiego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia udzielanego przedsiębiorcom regionu.
12
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 2 16-19
PL W artykule przedstawiono założenia rozporządzenia CLP, różnice między nowym systemem a dotychczas obowiązującymi przepisami opartymi na dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Omówiono także terminy wchodzenia w życie postanowień rozporządzenia CLP oraz działania, które [...]
EN This article presents assumptions related to the CLP regulation, differences between the new system and former regulations based on 67/548/EEC and 1999/45/CE directives of the European Parliament and Council. It discusses the length of vacatio legis for the new regulation as well as actions that wil[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 154 (34) 30--36
PL Do podstawowych działań, jakie prowadzą służby drogowe w ramach zimowego utrzymania dróg, zalicza się usuwanie śniegu oraz śliskości zimowej. Działania te są prowadzone przy wykorzystaniu materiałów uszartniających lub topników do odladzania jezdni, albo – z wykorzystaniem obydwu metod łącznie. Z uw[...]
EN Basics activities which are conducted by road services within maintaining the roads in winter, include removal of snow and winter slippery from the road surfaces. These activities are conducted with the use of roughing materials or melting agents for deglazing the road or with use of both methods jo[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 46 (118) 122--128
EN The ecological protection of the Baltic Sea against extremely noxious pollution by chemical substances is one of the major issues faced by the states that are located on its shore. In this article, the transport of chemicals in bulk has been analysed. An attempt has been made at grouping dangerous c[...]
15
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono krótką charakterystykę rozporządzenia REACH, które jest nowym europejskim aktem prawnym dotyczącym substancji chemicznych i ich bezpiecznego używania. Przepisy rozporządzenia nabrały mocy w dniu 1 czerwca 2007 roku. Celem REACH jest zwiększenie ochrony zdrowia ludzkiego i środo[...]
EN In the paper short characteristic of REACH regulations is presented. REACH is a new European Community Regulation on chemicals and their safe use. The new law entered into force on 1 June 2007. The aim of REACH is to improve the protection of human health and the environment through the better and e[...]
16
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2012 Nr 1 42--47
PL W artykule przedstawiono w sposób ogólny, jakich zagadnień dotyczy REACH, a czego nie obejmuje swoim zakresem. Z obserwacji autorów w środowisku drogowców daje się zauważyć z jednej strony brak wiedzy, a z drugiej – skłonność do nadinterpretacji przepisów w tej dziedzinie. W kolejnym numerze ukaże s[...]
EN The article presents general assumptions of the REACH. In authors' opinion the road worker slack sufficient knowledge on the one hand, and have tendency to over-interpretation of the provisions on the other. In this issue the first part of the article is presented, while the second part will be publ[...]
17
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 4 704--708
18
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 11 1928-1936
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych pozwalających określić obecność substancji wzbudzających szczególne obawy w wyrobach handlowych z tworzyw sztucznych (w tym przeznaczonych do kontaktu z żywnością), tekstyliach, meblach i materiałach budowlanych, dostępnych na rynku konsumenckim.
EN Eleven various com. goods were extd. with CH₂Cl₂ at 80°C and analyzed for content of 10 org. substances of very high concern (SVHC) by gas chromatog. mass spectrometry. The presence of SVHC in the studied goods was excluded (detectability level 0.1%).
19
75%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2016 z. 5 (17) 86--92
PL W ramach zimowego utrzymania dróg służby drogowe usuwają z nawierzchni drogowych śliskość zimową. W Polsce, najczęściej stosowanym topnikiem jest chlorek sodu (NaCl), sól drogowa (97% NaCl + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6), rzadziej chlorek wapnia (CaCl2) oraz chlorek magnezu (MgCl2). Stosowanie chlork[...]
EN In winter road maintenance service road remove snow from the road surface and slippery winter In Poland, the most commonly used fluxing agent is sodium chloride (NaCl), road salt (97% NaCl + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6), less calcium chloride (CaCl2) and magnesium chloride (MgCl2). The use of chemic[...]
20
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 8 1201--1203
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last