Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical pollution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Polityka globalizacji, stosunki międzynarodowe, szybki obieg informacji to najczęstsze powody rosnącej liczby doniesień o atakach terrorystycznych na całym świecie. Interwencja wojsk w Iraku czy Afganistanie sprawiła, że również w Polsce rośnie odsetek osób obawiających się odwetowego ataku terrorys[...]
2
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące ochrony wód gruntowych w aspekcie chemicznych zanieczyszczeń wód gruntowych obejmuje serię dyrektyw powiązanych z szeregiem badań naukowych. W tym kontekście wiele wymagań legislacyjnych wykorzystuje pomiar parametrów chemicznych lub/i fizykochemicznych, któr[...]
EN The EU legislative and scientific framework for groundwater protection against chemical pollution covers a series of directives which ale supported by a range of related research projects. In this context, most of the legislative requirements ale based on the monitoring of chemical and/or physico-ch[...]
3
84%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2012 R. 5, nr 9 102-112
PL Na tle ogólnej instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych w artykule scharakteryzowano prawdopodobne miejsca uwolnień zanieczyszczeń rekomendowanych dla przemysłu ceramicznego w rozporządzeniu PRTR. Skorelowano również miejsca uwolnień zanieczyszczeń z rodzajem uwalnianego zanieczyszczenia ora[...]
EN In the article on the general system for the manufacture of ceramic products, the likely site releases of pollutants recommended for the ceramics industry in the PRTR regulation were characterized. Also the correlation between sources of pollutants releases and type of this pollutants and the enviro[...]
4
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 6 21-25
PL Chemiczne zanieczyszczenia powietrza mają istotny wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach pracy biurowej. W artykule omówiono wyniki badań i oceny narażenia na lotne związki organiczne w 50 pomieszczeniach budynków biurowych. Przeprowadzone badania identyfikacyjne wykazały obecność wieloskładnik[...]
EN Assessment of exposure to volatile organic compounds (VOCs) in office buildings was the aim of this study. Identification and determination of VOCs in the working environment were carried out in 50 offices, twice over the period of a year. A multicomponent mixture of chemical compounds was detected [...]
5
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Obejścia gospodarstw nastawionych na produkcję świń są swojego rodzaju źródłami zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W Polsce dominuje chów trzody chlewnej w gospodarstwach o niskiej koncentracji zwierząt, który w minimalnym stopniu ujemnie wpływa na środowisko. Największe zagrożenie dla środowi[...]
EN Farmyards of pig producing farms are a specific source of pollution of the natural environment. In Poland pigs are mainly breed on farms of low animal concentration, which has a minimal negative effect on the environment. The greatest danger for the environment is created by factory pig-breeding far[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 387-393
PL W artykule opisane są własności eksploatacyjne samochodów ciężarowych samowyładowczych stosowanych w procesie produkcyjnym w oczyszczalni ścieków na terenie Zakładów Chemicznych POLICE SA. Proces transportowy realizowany jest za pomocą samochodów marki TATRA, model 815 S3. Specyfika produkcji wym[...]
EN In the article described there are exploitation ownerships of lorries of the self - unloading trucks used in the production process in the sewage-farm of Zakłady Chemiczne POLICE SA. The transportation process is realized by trucks TATRA, model 815 S3. The production requires their constant work, 24[...]
7
84%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 5-6 53--55
PL Kontrola żywności pod kątem jej jakości i bezpieczeństwa jest istotną kwestią dotyczącą zarówno producentów produktów spożywczych, jak i konsumentów. Substancje, które przedostają się do żywności, powodują jej zanieczyszczenie i mogą oddziaływać bezpośrednio na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia pr[...]
EN Food control in terms of its quality and safety is an important issue for both food producers and consumers. Substances that migrate to the food causing its pollution and directly affect human health. Contaminants of food belonging to different chemical classes. Hence, there is a strong need to use [...]
8
84%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 1 51--55
PL Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w przemyśle papierniczym obejmuje szeroki zakres tematyczny począwszy od problemów dotyczących eksploatacji maszyn, poprzez wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, głównie z użyciem substancji chemicznych, a skończywszy na zagrożeniach wybuchowych i poża[...]
9
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN This work presents the most important problems concerning lead in the environment and methods of setting up an environmental background of heavy metals. Additionally, the work includes the analysis of lead concentration in the Rzeszów region.
10
67%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 4 351-362
PL Komora do badań środowiskowych służy do badania wpływu mikroklimatu na wskazania aparatów do analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy. System sterowania komorą pozwala na regulowanie w sposób ciągły temperatury, ciśnienia i liniowej prędkości strumienia powietrza w komorze.[...]
EN Environmental chamber is designed for testing og climatic conditions' infuence to readouts of measurements devices for anaysis of air chemical pollution on working places. The chamber conterol system enables you for continuous change of temperature air pressure and air steam linear flow velocity. Th[...]
11
67%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 11 1958-1962
PL Analizowano funkcjonowanie dwóch wielokomorowych osadników wstępnych w celu określenia wpływu liczby komór na stopień usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych. Badania wykonane w osadnikach 2-i 4-komorowym wykazały, że większa liczba komór osadnika wstępnego nie wpływa na uzyskanie wyższych efekt[...]
EN Two multi-chamber settling tanks were analyzed to det. the effect of the no. of chambers for contaminant removal from domestic sewage. An increase in the chamber no. from 2 to 4 did not result in any improvement of the removal efficiency. The biol. O₂ demand, COD, no. of coliforms (including fecal c[...]
12
67%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Przedstawiono klasyfikację zanieczyszczeń chemicznych oraz przepisy dotyczące mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza, które omawiają zar[...]
EN The article presents indoor air quality assessment methods in accordance with the applicable codes and standards. There is also a presentation of the classification of chemical pollutants and regulations concerning microbial contamination of air, including air sampling methods , culture growing meth[...]
13
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy podjęto problematykę dotyczącą jakościowej i ilościowej identyfikacji wyeksploatowanych części maszyn rolniczych, wykonanych z tworzyw sztucznych, skażonych środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie. Problem zagospodarowania tych wyrobów nabiera znaczenia w kontekście rosnącej skali zast[...]
EN The paper presents problem related to qualitative and quantitative identification of used up parts of agricultural machines, which were manufactured from plastics and were polluted by chemical means used in agriculture. The problem of recycling of these products is very important because of the grow[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last