Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The study compared the properties of oxide coatings formed on aluminium alloys produced by: MAO (micro – arc oxidation), and the chemical method (oxidation in acid). Morphology, microstructure and of the coatings was analysed with a scanning electron microscope SEM. Corrosion resistance were tested [...]
2
86%
Builder
2018 R.22, nr 9 64--66
PL Artykuł zawiera opis metody chemicznej, która jest stosowana przy pracach rozbiórkowych bądź wyburzeniowych w sytuacji, gdy obiekt nie może być narażony na drgania, bądź otaczający go teren nie sprzyja stosowaniu innych metod wyburzeniowych. W artykule przedstawiono powszechnie stosowane sposoby wyb[...]
3
72%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 7 536--543
PL W artykule został przedstawiony mechanizm tworzenia się osadu filtracyjnego. Opisano metody chemiczne stosowane do jego usuwania. Przedstawiono enzym służący do usuwania skrobi z osadu filtracyjnego. Przedstawiono również środki powierzchniowo-czynne służące do zwiększania lepkości płynów przemywają[...]
EN The filter cake is generated during drilling lateral well. In this paper is described mechanism of filter cake generating and chemical methods which are used to remove it. Author presented also enzyme which is used to degrade starch in filter cake and surfactants which provide enhancing viscosity of[...]
4
72%
Cement Wapno Beton
2015 R. 20/82, nr 5 322--327
PL Sprawdzono doświadczalnie przydatność zastosowania ultradźwięków i dodatku superplastyfikatora do równomiernej dyspersji nanorurek węglowych w wodzie. Doświadczenia oparto na pomiarze czasu sedymentacji nanorurek oraz na badaniu wytrzymałości zaczynu cementowego, do którego dodano taką zawiesinę jak[...]
EN It was verified experimentally that the application of ultrasounds and superplasticizer addition is assuring homogeneous dispersion of carbon nanotubes in water. The experiments were based on nanotubes sedimentation time measurements and on measurement of cement paste compressive strength, to which [...]
5
72%
Metallurgy and Foundry Engineering
2016 Vol. 42, no. 3 187--193
PL Glin i jego stopy są obecnie powszechnie wykorzystywanym materiałem do zastosowań konstrukcyjnych ze względu stosunek masy do wytrzymałości. Poprawę własności funkcyjnych i dekoracyjnych aluminium uzyskać można przez wytworzenie warstwy tlenku na jego powierzchni. Celem badań było wytw[...]
EN Aluminum and aluminum alloys are now being widely used as materials for structural applications due to a number of valuable properties. Improvement in the functional and decorative properties of aluminum can be obtained by forming an oxide layer on its surface. The aim of [...]
6
72%
Proceedings of ECOpole
PL Wśród najskuteczniejszych metod zwalczania szrotówka wymieniane są mikroiniekcjc oraz opryskiwanie drzew preparatami z grupy związków acylomocznikowych. W tych badaniach porównano skuteczności zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka insektycydami z grupy inhibitorów biosyntezy chityny (składnik czyn[...]
EN Microinjections and spraying trees with preparations of acyl urea compounds are enumerated among the most effective methods of combating the horse chestnut leaf miner. The goal of the present study was to compare the effectiveness of combating the horse chestnut leaf miner with insecticides from the[...]
7
72%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Wśród najskuteczniejszych metod zwalczania szrotówka wymieniane są mikroiniekcje oraz opryskiwanie drzew preparatami z grupy związków acylomocznikowych. W przeprowadzonych badaniach porównywano skuteczność zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka insektycydami z grupy inhibitorów biosyntezy chityny ([...]
EN Microinjections and spraying trees with preparations of acyl urea compounds are enumerated among the most effective methods of combating the horse-chestnut leaf miner. The goal of the present study was to compare the effectiveness of combating the horse-chestnut leaf miner with insecticides from the[...]
8
72%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The goal of our research was to work up a method of hydrolisates protein production using as raw material fresh pork meat-bone tissue after dismantling the process of half carcasses. Actually this raw material was practically all utilized as waste. The results of laboratory research and an industria[...]
9
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 4 117-129
PL Badano skuteczność utleniania formaldehydu za pomocą procesów chemicznego utleniania: Fentona, ozonowania w środowisku alkalicznym i ozonowania dodatkiem nadtlenku wodoru. Zbadano wpływ parametrów, takich jak stężenia reagentów O3, H2O2, Fe2+ i czasu reakcji. Badania prowadzono na roztworze wodnym F[...]
EN Chemical oxidation processes: Fenton process, ozonation at high pH and oxidation with hydrogen peroxide were investigated for effectiveness of formaldehyde (FA) oxidation. The influence of operational variables – O3, H2O2 and Fe2+ concentrations, pH and reaction time were investigated. Researches we[...]
10
58%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Wykazano, że stosowane do oczyszczania wody koagulanty różnią się właściwościami chemicznymi. Produkty dysocjacji i hydroanalizy siarczanu glinu tworzą głównie trudno rozpuszczalne sole, podczas gdy produkty reakcji koagulantów żelazowych tworzą ponadto rozpuszczalne barwne kompleksy. Stwierdzono, ż[...]
EN Surface waters usually need coagulation treatment before supply to a municipal system. Although the physicochemical phenomena concomitant with aluminium or iron - salt coagulation are similar, the products from the dissociation or hydrolysis of the two coagulants follow different behavioral patterns[...]
11
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 221--238
PL Praca zawiera przegląd literatury dotyczący właściwości i występowania perfluorowanych związków organicznych w różnych komponentach środowiska oraz możliwości usuwania ich z roztworów wodnych w procesach fizykochemicznych. Związki perfluorowane stosowane są jako składniki wielu przedmiotów codzienne[...]
EN The work includes a review of the literature on the properties and the occurrence of perfluorinated organic compounds in various components of the environment and the possibility of their removal from aqueous solutions of physical and chemical processes. Perfluorinated compounds are substances in wh[...]
12
58%
Budownictwo i Architektura
2016 Vol. 15, nr 4 163--171
PL Metoda grawimetryczna, metoda bezpośrednia, uznawana jest za jedyny miarodajny sposób badania wilgotności. Funkcjonuje jednocześnie wiele metod pośrednich gdzie wynik pomiaru obarczony jest mniejszym lub większym błędem. Głównym celem artykułu jest określenie dokładności otrzymywanych wyników metodą[...]
EN The gravimetric method is considered to be the only reliable method used to measure the moisture content of a certain material. The main purpose of this article is to determine the accuracy scale of the results drawn from the chemical method being applied to the most basic building materials and est[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last