Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 189
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
2
100%
Chemik
PL Przedstawiono znaczenie głęboko przetworzonych związków chemicznych dla rozwoju nowoczesnego przemysłu chemicznego i ekonomicznie opłacalnej produkcji chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej specyfiki gospodarczej.
EN The role of value-added chemicals in the development of chemical industry and profitable chemical production particularly under specific Polish economic conditions was presented. Novel highly profitable productions of fine and specialty chemicals (pharmaceuticals and agrochemicals) were briefly revi[...]
3
100%
Chemik
2000 Nr 12 331-336
4
100%
Chemik
2000 Nr 11 307-311
PL Raport przedstawia aktualny stan i wybrane problemy przemysłu chemicznego, jego szansę i zagrożenia na otwartym rynku i w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. W części II omówiono sytuację producentów, w tym wyniki ekonomiczne—fi-nansowe przemysłu chemicznego w 1999 r. oraz zagadnienia [...]
EN In the first part, the domestic chemical industry and its potential are shown, as well as trends in the worldwide chemical industry. Poland's chemical market is discussed with special attention to fertilizers and petrochemicals. Besides, production values of chemicals pro o-ne inhabitant are compare[...]
5
100%
Chemik
1999 Nr 3 63-70
PL Wprowadzeniem do dyskusji podczas Seminarium były 4 referaty: "Charakterystyka polskiego przemysłu chemicz-nego. Aktualny poziom j moż.liwości rozwoju technologicznego" (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej), "Światowe trendy rozwoju technologii, nowych materiałów i nowych procesów chemicznych. Roz[...]
EN The following four papers made the introduction to the discussion during the Seminar: "Characteristic of Poland's chemical industry. The current level and possibilities of technological development (Institute of Heavy Organic Synthesis), "World trends in the development of technologies, new material[...]
6
100%
Chemik
2001 Nr 3 70-71
PL Na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawiono wstępne, najważniejsze informacje o wynikach pracy przemysłu chemicznego w Polsce w 2000 r. Podano wielkości produkcji sprzedanej przemysłu w latach 1999 -2000, produkcji ważniejszych chemikaliów w 2000 r. oraz zatrudnienie i prze[...]
EN On the basis of the Chief Central Statistical Office's report, the most important information concerning the results of the Poland's chemical industry activities in 2000 are presented. In particular, the volume of the industry's production saled within 1999 -2000, production of more important chemic[...]
7
80%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 6 1160-1163
8
80%
Przegląd Geologiczny
PL Odkrycie, wydobycie, przetworzenie i zastosowanie darniowych rud żelaza przyczyniło się do powstania państwa polskiego. Na kanwie tej opinii, prezentowanej w "Najkrótszej historii Polski", autor przedstawia przykłady zastosowania w przeszłości rud darniowych jako materiału budowlanego, jako surowca [...]
EN Discovery, extraction, production and use of meadow ores contributed to the rise of the Polish state. According to this opinion, presented in "Najkrótsza historia Polski", the present author gives some examples of using meadow ores as a building material, as well as in agriculture and chemical indus[...]
9
80%
Chemik
10
80%
Chemik
11
80%
Przemysł Chemiczny
12
80%
Chemik
13
80%
Chemik
14
80%
Chemik
15
80%
Chemik
16
80%
Chemik
17
80%
Chemik
18
80%
Chemik
19
80%
Chemik
PL Przedstawiono definicję choroby zawodowej. Omówiono statystykę chorób zawodowych w Polsce i podano znowelizowany wykaz takich chorób. Wobec przewidywanych w większości krajów Unii Europejskiej świadczeń pieniężnych dla osób dotkniętych chorobami zawodowymi, istnieje obowiązek ich zgłaszania i rejest[...]
EN In the paper, a definition of occupational disease is given. The statistics of occupational diseases in Poland is discussed and an alternated list of such diseases presented. Due to financial services for persons stricken with occupational sicknesses, predicted in a majority of EU countries, there e[...]
20
80%
Chemik
PL W prezentowanej pracy przedstawiono charakterystykę lanoliny, cennego surowca dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego. W szczególności omówiono jej właściwości fizyczne, chemiczne i biochemiczne.
EN The paper reports the characteristics of lanolin - a valuable material for the cosmetics and pharma industry. In particular, discussed are its physical, chemical and biochemical properties.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last