Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical hazards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 7 12-14
PL Sadza, pył, palne i toksyczne związki chemiczne są jednym z wielu zagrożeń występujących na stanowisku pracy kominiarza. Kominiarze narażeni są na działanie niebezpiecznych związków chemicznych, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny (PCDD/F) i metale ciężkie. Powyższe[...]
EN Soot, dust, flammable and toxic chemicals compounds are among the many threats present at a chimney sweeps workstation. Chimney sweeps are exposed to hazardous Chemical compounds such as polycyclic aromatic hydrocarbons, dioxins (PCDD/F) and heavy metals Those agents cause occupational diseases, whi[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 2 7-9
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zagrożeń chemicznych personelu sprzątającego. Zagrożenie czynnikami chemicznymi na stanowisku pracy sprzątacz/sprzątaczka wynika przede wszystkim z występowania substancji chemicznych w zanieczyszczeniach, kurzu, cząstkach pyłu i aerozoli, jak również z[...]
EN The article focuses on issues concerning chemical hazards of cleaners. Hazard caused by harmful chemical factors at the workplace of a cleaner results from the existence of dangerous chemical substances either in dust, aerosols and particulate matter or in the cleaning products that can contain them[...]
3
100%
Elastomery
PL Omówiono istniejące zagrożenia zdrowia pracowników w przemyśle gumowym oraz sposoby zapobiegania im. Zwrócono uwagę na brak jednoznacznych wyników badań epidemiologicznych. Występują rozbieżności wyników tego typu badań wykonywanych w różnych krajach i w różnych okresach. Najbardziej efektywnym [...]
EN The overview is given about possible health hazardous substance and processes for employee in rubber industry and the measures of prevention. The lack of comparable results of epidemics tests is indicated. There are quite different data reported in different countries. The most effective preventio[...]
4
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 5 18-25
PL Substancje chemiczne i pyły to szkodliwe czynniki środowiska pracy występujące w zasadzie we wszystkich branżach krajowej gospodarki. Mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, a także dla środowiska naturalnego. Badania dotyczące tych zagrożeń w środowisku pracy są prowadzone prz[...]
5
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 3 20-23
PL W artykule opisano współczesne rodzaje i typy posadzek - elementów konstrukcyjnych odgrywających ważna rolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy człowieka. Omówiono rodzaje zagrożeń jakie są udziałem zatrudnionych przy nakładaniu posadzek w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, rod[...]
EN The article describes modern kinds and types of floors – structural elements that play an important part in the occupational safety and health of human. It discusses the kinds of threats workers are exposed to when laying floors in industrial and public utility buildings, the kinds and forms of poll[...]
6
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 4 19-22
PL W artykule zasygnalizowano problem zagrożeń chemicznych występujących przy produkcji obuwia w Polsce. Zmieniająca się technologia wytwarzania obuwia sięga obecnie do nowych materiałów pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Obejmują one nie tylko surowce do wytwarzania wierzchów i podeszew obuwia, [...]
EN The article discusses the problem of chemical hazards in the manufacturing of footwear in small and mediumsized enterprises in Poland. The changing technology requires new materials, both natural and synthetic. They include not only raw materials for manufacturing the uppers and the soles, but also [...]
7
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 1 4-7
PL Pracownicy przemysłu farmaceutycznego mogą być narażeni na wiele niebezpiecznych substancji chemicznych. W artykule omówiono główne zagrożenia związane z dermalnym i inhalacyjnym narażeniem na substancje farmakologicznie czynne. Przedstawiono substancje i grupy przeciwnowotworowych cytostatyków. hor[...]
EN Emloyees in the pharmaceutical industry could be exposed to a wide range of dangerous chemical substanes The main hazards related to dermal and inhalation exposure to pharmaceutical active subslances are discussed in this aticle Cytostatic drugs, antibiotics and hormones clasified as hazardous drugs[...]
8
75%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 27--29
9
75%
Analityka : nauka i praktyka
2002 nr 2 22--24
10
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 12 15-16
PL Odlewnictwo żeliwa należy do gałęzi przemysłu o zwiększonym ryzyku zawodowym. Podczas całego procesu produkcji odlewów pracownicy są narażeni na niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki, które mogą być przyczyną chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań n[...]
EN Iron founding is a branch of industry with increased occupational risk. During the whole process of cast production workers are exposed to dangerous, harmful and arduous factors, which can cause occupational diseases and incidents. The results of investigations of occupational exposure to chemical s[...]
11
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 11 24-25
PL W artykule omówiono zagadnienie spalania odpadów komunalnych (SOK) w aspekcie narażenia zdrowotnego osób mieszkających w pobliżu instalacji SOK oraz pracowników tych instalacji. Przytoczone dane z piśmiennictwa o wynikach badań epidemiologicznych nad zdrowotnymi skutkami narażenia na czynniki chemic[...]
EN The article discusses a problem of utility refuse deflagration in the context of dangerous exposure for the people living near the area of such an installation and those who work with it. Datas here presented, these about the results of epidemiologic research and those about health consequences of e[...]
12
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 4 19-23
PL Przedstawiono wyniki pomiarów stężeń szkodliwych substancji chemicznych emitowanych podczas pracy urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki laserowe). Badaniami objęto 35 pomieszczeń w 5 budynkach biurowych usytuowanych w Warszawie. Wykonano pomiary ozonu oraz tlenków azotu. Do oznaczania ozonu za[...]
EN This article presents the results of measurements of concentrations of harmful chemical substances emitted during the operation of office equipment (photocopiers, laser printers). Thirty-five office rooms in 5 office buildings in Warsaw were examined. Ozone and nitrogen oxides were measured. Ozone w[...]
13
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 11 18-21
14
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 12 9-12
15
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 5 14-16
PL W zakładach gastronomicznych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości, występują różnego rodzaju czynniki stwarzające zagrożenia dla zdrowia pracowników. Mogą one niekorzystnie wpływać na stan zdrowia osób zatrudnionych na różnych stanowiskach, np. kucharza czy kelnera. Do czynników mało rozpoznanych[...]
EN Various kinds of factors are found in eateries. They can be harmful for the health of workers at different workstations, e.g., cooks and waiters. Chemical compounds used or formed during different gastronomic tasks are often little known and employers disregard them. This article discusses various c[...]
16
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 3 22-25
PL W artykule przedstawiono ogólne informacje o zagrożeniach powstających podczas sortowania i segregacji odpadów komunalnych celem dalszego ich wykorzystania lub unieszkodliwienia. Prace w tym zakresie są niebezpieczne dla ludzi, bowiem odpady komunalne generują zagrożenia chemiczne w postaci toksyczn[...]
EN The article presents general information on ways of preventing excessive accumulation of municipal waste at dumps; they consists in sorting the fraction of useful and dangerous waste for their further use or neutralization. This kind of work is dangerous because municipal waste generates chemical, p[...]
17
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 7/8 38-42
PL Tematem artykułu są zasoby piśmiennicze w Polsce w aspekcie stwarzanych przez nie zagrożeń chemicznych. Podjęte wobec archiwaliów działania ratunkowe wyrażone w wieloletnim programie rządowym "Kwaśny papier" pozwoliły oszacować wielkość "strat", wybrać najlepsze techniki odkwaszania w skali masowej,[...]
EN This article briefly presents the problem of chemical hazards caused by stationery resouces in Poland, on the basis of selected Polish publications, legislation and standards. Operations aimed at preserving resources (undertaken within the multiannual governmental programme "Acid Paper") made it pos[...]
18
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 4 7-11
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące szkodliwych czynników chemicznych oraz pyłów występujących na stanowiskach produkcji wyrobów metalowych. Opisano procesy produkcyjne i materiały stosowane do produkcji. Wskazano czynniki chemiczne, które powinny być przedmiotem pomiarów oraz oceny naraż[...]
EN This paper discusses issues related to harmful chemical agents and dusts present during the production of metal accessories as well as the processes and materials used. Chemical agents which should be measured are listed; occupational exposure to them should be assessed.
19
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 25-28
PL Artykuł dotyczy zagadnień nieszkodliwości rękawic i obuwia ochronnego w aspekcie spełnienia jednego z podstawowych wymagań dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG. Przedstawiono ogólne informacje na temat rodzaju materiałów stosowanych do produkcji rękawic i obuwia z uwzględnie[...]
EN The article discusses the issue of the harmlessness of protective gloves and footwear as one of the basic health and safety requirements of the personal protective equipment described in the 89/686/EEC Directive. General information is given on the types of materials used in glove and footwear produ[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe AON
2010 nr 1(78) 134-145
EN Weapons of Mass Destruction (WMD) have been the most powerful and the most dangerous set of weapons for many years. Since their beginnings, the main aim to use them was to be the massive extermination of enemy soldiers on the battlefield, or, in case of nuclear weapon, solving „the problem” due to a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last