Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemia cementu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN The research concerns the influence of a substantial range of sodium ion concentrations on the structure of the calcium aluminates C3A, C12A7 and CA until CaO is emitted. The research also shows the influence of sodium ions of the parameters of each calcium aluminate and what reaction occur in mixtu[...]
2
88%
Cement Wapno Beton
PL Nauka o cemencie często jest uważana za naukę prostą. W chemii cementu stosowany jest uproszczony sposób zapisu tlenków i związków "zbudowanych" z tlenków. Stosunkowo niewiele równań chemicznych jest używanych do przedstawiania reakcji cementów portlandzkich, z dodatkami, glinowych, siarczanoglinian[...]
EN Cement science is often introduced in a simple way. In the chemistry of cement a simplified means of representing oxides and compounds that have effectively been "built up" from oxides has been introduced. Relatively few chemical equations are used to demonstrate the reactions of Portland, blended, [...]
3
88%
Cement Wapno Beton
PL Gliniany wapnia są ważnymi składnikami cementów portlandzkich i glinowych. Tworzenie się glinianów wapnia w procesie klinkieryzacji i ich modyfikacja przez obce jony stanowią istotne zagadnienie w chemii cementu. Alkalia obecne w zaczynach cementowych wywierają wpływ na własności powstających produk[...]
EN Calcium aluminates are important components of alumina and Portland cements. The formation of calcium aluminates during clinkerization process and their modification by different ions are significant problems in the chemistry of cements. Alkalies present in cement pastes influence the properties of [...]
4
88%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono ważniejsze kierunki w badaniach i stosowaniu domieszek chemicznych do betonu w świetle materiałów X Międzynarodowego Kongresu Chemii Cementu, który odbył się w Gőteborgu w 1997 roku. Z analizy prezentowanych na Kongresie prac wynika, że mimo postępu w badaniach dotyczących mechanizmu[...]
EN Some important trends in investigations and application of admixtures for concrete, basing on the Proceedings of the 10th Intemational Congress on the Chemistry of Cement, held in Gőteborg in 1997, are presented. As it is shown by the analysis of the papers presented at this Congress, in spíte of [...]
5
75%
Cement Wapno Beton
PL Dokonano przeglądu referatów z X Międzynarodowego Kongresu Chemii Cementu, który odbył się w Göteborgu w czerwcu 1997 roku, dotyczących zastosowania techniki magnetycznego rezonansu jądrowego do badań kompozytów cementowych. Omówiono referat plenarny oraz osiem referatów z prac własnych. Z przeglą[...]
EN A survey is made of the papers presented on the 10th Intemational Conference on Cement Chemistry held in Göteborg in 1997 dealing with Nuculear Magnetic Resonance techniques used in investigations of cement matrix composites. Both the plenary Iecture and eight papers are thoroughly described. It ha[...]
6
51%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono znaczenie kalorymetrii w chemii i technologii cementu i betonu. Inne metody pomiaru ciepła hydratacji cementu zostały już wcześniej znormalizowane, a w 2003 roku zawarte w normie europejskiej EN 196-8, 9. Metoda kalorymetrii różnicowej pozwala wyznaczyć parametry kinetyczne procesu hydratac[...]
EN Importance of isothermal calorimetry in chemistry and technology of cement and concrete is presented. Other methods of cement heat of hydration measurements were standarized earlier and in 2003 in the European standard EN 196-8, 9. The isothermal calorimetry enables to determine the kinetic paramet[...]
7
44%
Cement Wapno Beton
2018 R. 21/83, nr 4 333--340
PL W artykule przeprowadzono dyskusję zagadnień z chemii cementu, które nie mają naukowego wyjaśnienia. Są to zagadnienia dotyczące hydratacji cementu, które łączą się ze zwiększeniem objętości zaczynu, pomimo że reakcje klinkierowych faz bezwodnych z wodą są związane zawsze z kontrakcją, czyli ze zmni[...]
EN In the paper some problems of cement chemistry which have no scientific basis was discussed. There are the problems concerning the hydration of cement, which are concerning the expansion of cement paste, despite that the clinker anhydrous phases reactions with water is always linked with contraction[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last