Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 123
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyka energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2009 nr 3 3-9
PL W artykule przedstawiono podstawowe zależności obliczeniowe charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego. Zwrócono uwagę na możliwości poprawy charakterystyki poprzez dobór właściwych rozwiązań instalacyjnych.
EN The basic calculation dependences concerning power consumption characteristic of apartment building were presented in the article. The possibility of improving characteristic by proper selection of installation solutions was emphasized.
2
100%
Izolacje
PL W związku z nowelizacją w maju 2010 r. dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] należy się spodziewać, że w najbliższym czasie dojdzie do nowelizacji prawa budowlanego lub opracowania zupełnie nowej drogi jej implementowania do polskiego prawa.
3
80%
Instal
2011 nr 11 37-40
PL Państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, stosując się do protokołu z Kioto, wprowadzają ograniczenia zużycia energii, a także starają się zwiększać udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem ograniczania zużycia energii są oszczędności w sektorze budowlanym. Elementem pol[...]
EN European Union countries, including Poland, following the Kyoto Protocol, introduce reduction of energy consumption and also try to increase the share of energy from renewable energy. An important element of reducing energy consumption are savings in construction sector. Component of EU policy to re[...]
4
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów na zapotrzebowanie na energię pierwotną (charakterystykę energetyczną) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. W poszczególnych wariantach obliczeń uwzględniono funkcję budynku, rodzaj źródła ciepła, sposób wentylacji b[...]
EN The paper presents an analysis concerning the influence of selected parameters on primary energy demand (energy characteristic) for public and residential buildings. The building function, heat source type, ventilation mode and protection against the solar radiation have been taken into account in r[...]
5
80%
Instal
2008 nr 12 6-10
PL W artykule przedstawiono obliczenia charakterystyki energetycznej przeciętnego budynku spełniającego wymagania odnośnie do współczynników przenikania ciepła przegród, ogrzewanego z węzła ciepłowniczego, zasilanego z scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Wymagania według nowych uregulowań prawnyc[...]
EN In the article a calculation of energetic characteristics of average building, fulfilling demands concerning heat transmission coefficients has been presented. The building is heated by the thermal heating station, supplying from the district heating system. According to new law regulations in Polan[...]
6
80%
Izolacje
PL Monitorując postępy i skutki wdrożenia w Unii w 2006 r. dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [EPBD] oraz dostrzegając niedostateczność pierwotnych rozwiązań, Parlament Europejski w 2010 r. przyjął zmiany, które mają pomoc skuteczniej poprawiać standard energetyczny nowych i ist[...]
7
80%
Materiały Budowlane
2011 nr 1 44-45
8
80%
Instal
2010 nr 12 32-36
PL W pracy omówiono wpływ czynników zewnętrznych na wynik badań metodami radiacyjnymi. Sklasyfikowano je w dwóch grupach jako błędy metody i urządzenia. Zwrócono uwagę, że oferowane na rynku urządzenia charakteryzują się bardzo dobrą czujnością przy - jak podają producenci stosunkowo ich niskiej dokład[...]
EN The environmental impact factors of IR radiation methods on experimental results have been discussed in the paper. The possible uncertainties have been classified into two groups, i.e. as method and measuring device errors. It has been pointed out that the apparatus offered on the market as producer[...]
9
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W świetle postanowień Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, a także treści przygotowywanych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo budowlane, sprecyzowano zakres obligatoryjnej charakterystyki energetycznej i uściślono pojęcie budynku niskoenergochłon[...]
EN Essential physical parameters are systematised enabling the expression and generalisation of building energy characteristics. The parameters are defined according to the Harmonised European Standards, other publications and the earlier author's works. On this basis the reference values of surroundin[...]
10
80%
Czysta Energia
2006 Nr 6 12-14
11
80%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 12-15
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
2015 Nr 3 (637) 69--79
PL 19 maja 2010 roku opublikowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE [1] zmieniająca Dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [2], która nakłada nowe obostrzenia dla izolacyjności, stosowanych rozwiązań technicznych i zapotrzebowania na energię. Nadrzędnym[...]
EN In May 19, 2010 published the Directive of the European Parliament and of the Council 2010/31/EU [1] amending Directive 2002/91/EC on the energy performance of buildings [2], which imposes new restrictions for insulation, used technical solutions and the request for energy. The overall aim of the do[...]
13
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 186-189
PL Na przykładzie budynku jednorodzinnego określono wpływ udziału różnych źródeł ciepła (kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe, kolektor słoneczny i kominek) w pokryciu jego potrzeb cieplnych na charakterystykę energetyczną budynku. Przeanalizowano również zmiany wskaźników rocznego zapotrzebowania na[...]
EN The influence of the contribution of different heat sources (gas boiler, solid fuel boiler, solar collector and a fireplace) on thermal energy performance of an exemplary single-family building has been determined. The indices of annual energy requirements have been also examined depending on assum[...]
14
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
15
80%
Budownictwo i Prawo
16
80%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 25-27
17
80%
Elektroinstalator
2015 nr 7 58--61
PL Spróbujmy krótko przybliżyć stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ocenić, jak ma się ono do odpowiednich dyrektyw unijnych oraz rzeczywistego zużycia energii przez budynki wznoszone na „użytek własny”.
18
80%
Zeszyty Energetyczne
2018 T. 5 61--72
PL Wysokie wymagania odnośnie systemu elektroenergetyczny ze strony niesterowalnych źródeł energii, takich jak wiatr czy słońce, rosnącym zainteresowaniem cieszą się badania mające na celu poprawę elastyczności źródeł systemowych. Z tego względu techniki badania elastyczności źródeł sterowalnych, takic[...]
19
80%
Elektroinstalator
2014 nr 1 34--37
PL W poprzednim zeszycie czasopisma „Elektroinstalator” zamieściliśmy pierwszą część artykułu, w którym autor przedstawił m.in. informacje o metodzie obliczania rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną zużywaną na elektryczne oświetlenie obiektu - opartą na projekcie Rozporządzenia M[...]
20
70%
Izolacje
PL Charakterystyka energetyczna sporządzana na etapie projektu ma niewiele wspólnego ze świadectwem charakterystyki energetycznej opracowywanym dla wybudowanego obiektu według rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej. Ponadto wymagania, które powinien uwzględnić pro[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last