Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyka energetyczna budynków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 1-2 51--54
PL Niniejszy artykuł stanowi pierwszy z serii zrównoważonego budownictwa na świecie i opisuje amerykański program LEED – Przywództwo w Zakresie Efektywnego Energetycznie i Środowiskowo Projektu Budynku. Kolejne będą dotyczyć zrównoważonego budownictwa w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii.
2
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 1-2 48--50
PL W artykule omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu architektury, fizyki budowli i inżynierii środowiska, a także ich wzajemne zależności pod kątem projektowania energetycznego budynków. Przeprowadzono analizę symulacyjną dla przykładowego obiektu. Wyznaczono zapotrzebowanie na energię cieplną dla [...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2017 Nr 4 53--59
PL Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przyg[...]
EN The aim of the paper is an analysis of the energy performance of a sample office building from a perspective of the national regulatory requirements in years 2017–2021. There were considered the selected items that influence non-renewable primary energy demand for heating, ventilation, tap hot water[...]
4
100%
Rynek Instalacyjny
2017 Nr 3 74--83
PL Opracowanie zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku zamieszkania zbiorowego o funkcji hotelowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważano w niej wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji,[...]
EN The aim of the paper is an analysis of the energy performance of a sample hotel building from a perspective of the national regulatory requirements in years 2017–2021. There were considered the selected items that influence non-renewable primary energy demand for heating, ventilation, tap hot water [...]
5
88%
Rynek Instalacyjny
2017 Nr 1-2 52--59
PL Opracowanie zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przeprowadzoną w perspektywie wymagań lat 2017–2021. Wskazano w niej elementy mające wpływ na zapotrzebowanie budynku na energię użytkową i końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną (wskaź[...]
EN The aim of the paper is an analysis of the energy performance of a sample multi-flat residential building from a perspective of the regulatory requirements in years 2017–2021. The paper indicates the items that influence energy needs, final energy and non-renewable primary energy demand in the build[...]
6
75%
Instal
2013 nr 7/8 30--33
PL Obliczenie sezonowego zużycia ciepła na cele ogrzewania i wentylacji w budynku jest pierwszym etapem wyznaczenia jego charakterystyki energetycznej. W artykule przedstawiono możliwość zastosowania jednej z metod pomiarowego wyznaczania zużycia ciepła do ogrzewania i wentylacji w sezonie standardowym[...]
EN Calculation of the seasonal heat consumption for heating and ventilation purposes in the building is the first step in determination of the energy performance. The paper presents the possibility of using one of the methods for determining the heat consumption based on measurements – the energy signa[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Od wielu lat przywiązuje się dużą uwagę do zagadnień efektywności energetycznej, nie tylko w zakresie oświetlenia, ale także wielu innych dziedzinach. Istotnym momentem w tej dyskusji było włączenie tematyki globalnego ocieplenia. Efektem tych dyskusji jest wzmożenie działań w kierunku szybkiego wdr[...]
EN For a number of years, the attention has been drawn to the issue of energy saving not only in the field of lighting, but also in many ofher areas. A crucial moment in the process of dealing with this issue was the opening of the discussions on global warming. One of the effects of this discussion is[...]
8
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2010 T. 41, nr 12 460-462
PL W artykule omówiono wybrane fragmenty Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona). Celem dyrektywy jest poprawienie charakterystyki energetycznej budynków, które odpowiadają za 40% łącznego zuż[...]
EN The article discusses some parts of the Directive of the European Parliament and European Council of 19 May 2010 on the Energy Performance of Buildings (Recast). The Directive aims to improve the energy performance of buildings, which account for 40% of total energy consumption in the EU: the use of[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wynikiem wdrożenia dyrektywy EC dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków jest rozpoczęcie procesu certyfikacji, także w krajach grupy V4. System oświetlenia jest jednym z tych, które podlegają ocenie. Metodologia jest w fazie testowania, z wieloma niedoskonałościami i brakiem doświadczeń pr[...]
EN In consequence of implementation of the EC directive on energy performance of buildings, process of energy certification is currently being started also in the V4 member countries. Installed lighting system is one of the building sub-systems laid under assessment. The methodology is, however, still [...]
10
75%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 5 19--22
PL Obowiązująca nowa metodyka wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku [5] umożliwia określenie wskaźników energetycznych metodą uproszczoną – tzw. zużyciową. W artykule dokonano porównania wskaźników energetycznych przykładowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego uzyskanych metodą zużyciową[...]
EN A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings [5] allows to specify energy indicators using simplified method based on real energy consumption. The article compares the energy indicators of single-family residential building sample obtained with two methods – the compu[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 325--330
PL Artykuł przedstawia zagadnienie pomiarów termowizyjnych budynków i problem obliczeń charakterystyki energetycznej wraz z uwidocznieniem słabości obowiązującej metodologii. Badania eksperymentalne rozkładu temperatury wykonane kamerą termowizyjną i obliczenia charakterystyki energetycznej dotyczą bud[...]
EN The paper presents the issue of infrared measurements on buildings and their energy performance together with weaknesses of the current methodology. The experimental tests of thermal fields conducted with a thermovision camera and calculation results have been performed on a multiflat building.
12
75%
Instal
2005 nr 9 12--18
13
75%
Instal
2005 nr 9 76--82
14
75%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2017 nr 6 16--21
PL W artykule przedstawiono problemy, na jakie natrafiają projektanci, chcąc zrealizować postanowienia dyrektywy 2010/31/UE o charakterystyce energetycznej budynków z 19.05.2010 r. oraz polskich przepisów z niej wynikających, w odniesieniu do budynków o dużej kubaturze wewnętrznej w stosunku do ich pow[...]
EN The article shows problems which project-makers are faced with when trying to implement the directive 2010/31/EU of the European Union and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings as well as Polish regulations resulting from it for buildings of great internal volume relat[...]
15
75%
Instal
2004 nr 12 2--6
16
75%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2012 nr 2(10) 47--52
PL W artykule zaprezentowano przebieg modernizacji i rozbudowy domów studenckich Politechniki Świętokrzyskiej. Przedstawiono stan techniczny analizowanych budynków, przeprowadzono analizę porównawczą zużycia energii cieplnej w dwóch wybranych obiektach oraz opisano rozwiązania projektowe. Założenia pro[...]
EN The article presents the modernization and expansion of the dormitories of Kielce University of Technology. There are discussed the main elements of the project. Finally there are compared the values of energy consumption in the period of six heating seasons to show the improvement in minimalization[...]
17
63%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 1-2 45--50
PL Obowiązująca od października 2014 r. metodyka obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zawiera szereg odwołań do norm przedmiotowych. W pierwszej części artykułu (RI 12/2014) przedstawiono zagadnienia związane z obliczaniem strat ciepła przez przenikanie i wentylację. Część druga poświęcona j[...]
EN A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings is applied from October 2014. In the first part of the article (RI 12/2014) there are presented the issues related to the calculation of heat loss through transmission and ventilation. The second part is dedicated to the so[...]
18
63%
Izolacje
2015 R. 20, nr 4 26--31
PL Ostatnie trzy lata obfitowały w wiele zmian prawnych, bezpośrednio lub pośrednio wpływających na rozwój budownictwa energooszczędnego, jakość energetyczną budynków oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W referacie omówiono niektóre z wymienionych aktów prawnych wraz ze skutkami ich wdrożen[...]
EN The last three years brought a lot of legal changes that have directly or indirectly affected the development of energy efficient construction, energy quality of buildings, and usage of renewable energy sources. The paper discusses some of the specified legislation as well as consequences of its imp[...]
19
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2017 No. 24(1) 101--118
PL W artykule przedstawiono statystyczną metodę wyboru budynków reprezentatywnych pod względem charakterystyki energetycznej oraz cech wbudowanych systemów grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Proponowane podejście opiera się na metodzie k-średnich. Algorytm dla tej metody jest stosunkowo pros[...]
EN This article presents a statistical methodology for selecting representative buildings for experimentally evaluating the performance of HVAC systems, especially in terms of energy consumption. The proposed approach is based on the k-means method. The algorithm for this method is conceptually simple,[...]
20
63%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 1(15) 109--116
PL W artykule przedstawiono problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska produktami spalania paliw kopalnych przy wytwarzaniu energii do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano możliwość redukcji emisji w wyniku poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Szcz[...]
EN The article presents the problems relating to environmental pollution by combustion products of fossil fuels in energy production for heating and preparing domestic hot water. It is estimated possibility to reduce emissions by improving the energy performance of buildings. Special attention was paid[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last