Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  characteristic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 3 287-295
PL Pęknięcia zmęczeniowe elementów konstrukcyjnych w warunkach eksploatacji spowodowane są obciążeniami o charakterze stochastycznym. Opracowanie tych obciążeń w obliczeniach trwałości zmęczeniowej prowadzi do zbiorów cykli sinusoidalnych o znacznym losowym rozrzucie wartości średnich i amplitud napręż[...]
EN Fatigue cracks of constructional elements in the service conditions are caused by the loads of stochastic character. Elaboration of these loads in the fatigue life calculations leads to the set of sinusoidal cycles of considerable random scatter of average values and stress amplitudes. Application i[...]
2
100%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 3 297-303
PL Do analizy przyjęto trzy modele dwuparametrycznych charakterystyk zmęczeniowych: Heywooda i modeli oznaczonych cyframi I i II. Wyniki obliczeń porównano z wynikami badań doświadczalnych przeprowadzonych na próbkach ze stopu aluminium D16CzATW stosowanego w konstrukcjach lotniczych.
EN Three models of two-parametric fatigue characteristics, the Heywood's one and models marked by figures I and II, were analysed. Results of calculations were compared with results of experimental researches led on D16CzATW aluminium alloy applied in aviation designs.
3
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Otrzymano nowe kopolimery glicydo-metakrylowe bisfenolu-A rozpuszczalne w N,N'- dimetyloformamidzie, posiadające reaktywne grupy glicydowe. Kopolimeryzację prowadzono w zatopionych ampułkach, w temperaturze 65o C przez 3 godziny. Katalizatorem polimeryzacji był a,a'-diazoizobutyronitryl w rozt[...]
EN A new aromatic glycidylmethacrylate monomer of bisphenol-A as well as its homopolymer and acrylonitrile (AN) and glycidylmethacrylate (GMA) copolymers were prepared. Polymers are soluble, plastic and ductile. They can be included into "reactive polymers". The reactive polymers can be used as a precu[...]
4
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Blokowe kopolimery, w których wystepuja segmenty wyraźnie różniące się budową chemiczną i właściwościami fizycznym mogą charakteryzować się heterofazową mikrostrukturą. Taka struktura jest typowa dla materiałów polimerowych mających jednocześnie cechy wulkanizowanego kauczuku i właściwości przetwór[...]
EN Block copolymers that contain chain segments distinctly differing in chemical structure and physical properties, show phase separated microstructure. Such a structure is characteristic of polymeric materials exhibiting the combined properties of vulcanized rubbers and plastics: such materials are r[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z eksploatacją okrętowych układów napędowych z okrętowymi turbinowymi silnikami spalinowymi, w szczególności dotyczące charakterystyk okrętowych turbinowych silników spalinowych w stanach pracy ustalonej. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące ich podstaw [...]
EN The paper presents problems related to running a marine propulsion systems based on gas turbine engines. In particular, it deals with the characteristics of marine turbine engines in stationary mode. It includes issues related to the theoretical fundamentals, methods and procedures used to determine[...]
6
75%
Tribologia
2008 nr 2 63-80
PL W referacie omówiono modelowanie i badania wybranych łożysk ślizgowych z uwzględnieniem rzeczywistych warunków pracy. Rozważania dotyczą łożysk maszynowych, łożysk biologicznych na przykładzie sztucznego stawu biodrowego oraz łożysk wspomaganych polem magnetycznym. Szczególną uwagę poświęcono konsek[...]
EN The author describes modelling and researches on chosen slide bearings in real work conditions. The study concerns machine bearings, biological bearings with the example of artificial hip joint and bearings aided with magnetic field. Special attention is paid to the consequences of assuming model si[...]
7
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono sposób wykonania i podano właściwości miniaturowych termistorów perełkowych o podwyższonej temperaturze maksymalnej pracy.
EN In the paper technology and parameters the miniature chip thermistor type NTC-920 are presented.
8
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
9
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Określono masę, wielkości geometryczne i aerodynamiczne nasion fasoli odmiany Igłomska oraz ich kąty tarcia zewnętrznego po wybranych materiałach: blasze, drewnie dębowym wstępnie obrobionym, PCV i neralicie. Podano równania regresji opisujące związek pomiędzy uzyskanymi wielkościami. Stwierdzono, ż[...]
EN Some physical properties affecting cleaning and separation ability were investigated in the bean seeds, Igłomska cultivar, of 13.5% moisture content. Mass, geometrical and aerodynamic features were determined as well as the friction angle of seeds on the surface of selected materials, such as steel [...]
10
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 4 30--31
PL Kampanii promocyjnej najnowszej generacji Mitsubishi Outlandera, jednego z najwyżej cenionych SUV-ów świata, przyświeca hasło „Zmienione na 100 sposobów”. Lista zmian jest imponująca, a modyfikacje obejmują zarówno design, jak i konstrukcję samochodu.
11
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 2 14--15
PL Bilfinger Berger Budownictwo SA kontynuuje ekspansję na zagraniczne rynki. Pod nową, prostszą nazwą – Bilfinger Infrastructure – polska firma będzie prowadzić prestiżowe projekty w Skandynawii i w Niemczech. Nowa strategia grupy Bilfinger ma na celu poprawę efektywności poszczególnych jednostek bizn[...]
EN Bilfinger Berger Budownictwo SA continues its expansion on foreign markets. Under a new, simplified name, Bilfinger Infrastructure, the Polish company will implement prestigious project in Scandinavia and Germany. Bilfinger's new strategy aims to improve the efficiency and profitability of individua[...]
12
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 6 19--20
PL Przedstawiono informacje o stabilności (dryfcie, żywotności czasowej) czujników temperatur na osnowie termopary typu K.
EN The paper presents information about stability (drift, lifetime) of temperature Sensors based on K-termocouple.
13
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2007 Nr 3 67
14
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono analizę zmiany charakterystyki wydatku trzpieniowego wtryskiwacza gazu LPG przy zmianie ciśnienia zasilania. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym przy zasilaniu wtryskiwacza powietrzem. Przeanalizowano wyniki pomiarów ciśnienie przed i za wtryskiwaczem, sygnał ster[...]
EN The paper analyzes the changes in an LPG injector flow mass characteristics when input pressure is altered. The research was carried out at a test stand with an air-supplied injector. The test results (the pressure both before and behind an injector, a control signal and the current flowing through [...]
15
63%
Diagnostyka
2006 nr 2(38) 159-166
PL Pod pojęciem identyfikacji stanu zdatności systemu rozumiemy relacje C ∋ W (zbiór cech C zawiera się w zbiorze wymagań W). Cechy mogą być zdeterminowane - c, zmienne losowe - C, procesy losowe - C(t). Wymagania mogą być zdeterminowane - w, zmienne losowe W, procesy losowe W(t). Zbiór cech i zbiór [...]
EN Under the notion of identification of the ability state of the system we understand the relations C ∋ W (the set of characteristics C is included in the set of requirements W). The characteristics can be determined - c, random variables - C, random processes - C(t). The requirements can be determi[...]
16
63%
Spektrum
2014 nr 3-4 VI--XIII
PL Scharakteryzowano elektroluminescencyjne źródła światła: LED, OLED i struktury Destriau. OLED i struktury Destriau są powierzchniowymi źródłami światła o niewielkiej grubości, w których emisja światła następuje w półprzewodniku organicznym lub nieorganicznym. Diody LED są punktowymi źródłami emitują[...]
EN Characterized are electroluminescent light sources like LED, OLED and Destriau cells. OLED and Destriau structures are surface light sources of a small thickness in which light emission occurs in organic or inorganic semiconductors. LED diodes are point sources emitting light in the p-n junction are[...]
17
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 5 84-88
PL Artykuł dotyczy przepustów nowoczesnych, ich zastosowania, charakterystyki konstrukcji oraz sposobu ich wzmacniania. Przepusty nowoczesne są coraz częściej stosowane w budownictwie, ze względu na ich funkcjonalność i trwałość.
18
63%
Drogownictwo
2007 nr 12 385-387
PL Analiza wyników badań żużli pocynkowych z hałdy w Trzebini wykazała korzystną ich charakterystykę geotechniczną. W szczególności żużle te odznaczają się dobrą zagęszczalnością oraz wysokimi wartościami kąta tarcia wewnętrznego i spójności. Wskazuje to na ich przydatność w budownictwie drogowym.
EN Analysis of the results of tests of zincwork slag from slagheap in Trzebinia showed its favorable geotechnical characteristics. In particular this slag is well compactable, and it has big angle of internal friction and big cohesion. These characteristics indicate usability of the slag in road constr[...]
19
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono rozwój badań nad wyładowaniem łukowym w próżni z zimną katodą. Zaprezentowano pierwsze konstrukcje źródeł do łukowego osadzania powłok. Omówiono plamki katodowe, ich cechy charakterystyczne, ich rolę w podtrzymaniu wyładowania łukowego i powstawaniu fazy mikrokropelkowej oraz metody st[...]
EN The paper presents the development of research on the vacuum arc discharge with a cold cathode. The first constructions of vacuum are deposition sources were presented. The cathode spots, their characteristic features and their role in the are discharge and in the microdroplets-phase formation and t[...]
20
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Komputerowa symulacja samotestowalnych układów cyfrowych VLSI jest procesem bardzo czasochłonnym. Z tego powodu stale poszukiwane są nowe rozwiązania, optymalizujące proces symulacji i skracające jego czas. Pojawienie się na rynku superskalarnego mikroprocesora Pentium firmy Intel, daje możliwość zr[...]
EN Computer-made simulating of self-testing VLSI digital circuits is time consuming process. This is why new methods are still being developed to optimise the simulation process and to reduce its duration. Superscalar microprocessor Pentium, introduced to the market by Intel Corporation, brings the pos[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last