Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 179
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chaos
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LogForum
PL Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie podstawowych postaci chaosu oraz ich implikacji logistycznych (przykłady występowania, źródła, instrumentarium). W obszarze nauk ekonomicznych oraz organizacji i zarządzania identyfikuje się trzy główne postacie chaosu, tj. bifurkacje, intermitencje oraz d[...]
EN The aim of this article is identification of the chaos main forms and their logistics implications (examples, sources, instruments). Bifurcation, intermittency and strange attractors are recognized within economics and management sciences with their logistics examples as logistics function, bull-whi[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przeprowadzono analizę jakościową nieliniowego układu o 3 stopniach swobody, opisującego drgania wirnika. Dopuszczono możliwość występowania zderzeń między elementem wirującym i stojanem. Zastosowano metody numerycznego całkowania oraz metody analizy widmowej do zbadania wpływu[...]
EN The paper discusses the analysis of a three-degree-of-freedom non-linear model which describes the vibrations of a rotor. The model takes into account the impacts between the rotating element and a limiter of motion. Using the methods of numerical integration and spectrum analysis, the influence of [...]
3
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN This paper presents a mechanical model of the partitioned-pipe mixer (PPM) in case where pipe of the static mixer rotates with angular periodic velocity. Mixing becomes more efficient if the forcing of fluid mixing process is time periodic. Chaos in duct flows can be achieved by time modulation or b[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
1999 Z. 18 211-220
PL Współczesne badania naukowe nad chaosem zaczęły się w latach sześćdziesiątych od niezwykłego odkrycia tego, że zupełnie prostymi równaniami matematycznymi można modelować układy tak skomplikowane jak wodospady. Obiekty, które opisywały chaos były nieregularne, połamane. W 1975 roku Benoit Mandelbrot[...]
EN Modern research on chaos started in the 60's from an incredible finding that simple mathematical equations can model systems as complicated as waterfalls. Objects that described chaos were irregular in shape, ripped. In 1975 Benoit Mandelbrot called them fractals. Carl Bovill (1996) showed how one c[...]
5
100%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
1999 nr 9 3-43
6
89%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2002 nr 111 73-88
EN Chaotic fluctuations of the heating surface temperature occur when nucleate boiling with high heat flux takes place. One possible mechanism for these fluctuations has been analysed in this paper. The heat transfer in the heating surface at a single nucleation site has been considered. The generation[...]
7
89%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2003 Vol. 7, No 2 179-184
EN A nonlinear pendulum is designed to demonstrate the chaotic instability of trajectories. Here, we present a simplified theoretical description of its dynamics. Trajectories are found by numerical integration of the Lagrange equations. The results of the simulations agree with the Poincare-Bendixon t[...]
8
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 382--383
PL W pracy została przeanalizowana autokatalityczna izotermiczna reakcja chemiczna prowadzona w przepływowym reaktorze chemicznym z idealnym mieszaniem. W celu określenia wydajności reakcji posłużono się wskaźnikami całkowymi, reprezentującymi średnie stężenia produktów i reagentów. Przedstawiono wpływ[...]
EN Isothermal autocatalytic chemical reaction carried on in a stirred tank reactor is analyzed in the paper. In order to determine the reaction efficiency integral indexes representing average concentrations of reactants and products were used. An impact of variability of reactor feed flow rate on inte[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 1a 156--163
PL W artykule opisano nową metodę dynamicznego kwantowania ruchu. Zasadniczą część obliczeń stanowi transformata Fouriera i sferyczna konwersja Kartezjańska. Założenia potwierdzają symulacje Pspice.
EN The novel method for dynamical motion quantification is discussed in this paper. The proposed approach is verified on the cyclically symmetrical vector field with jump functions generating the large state space attractors recently discovered by the authors. The core part of the calculation engine in[...]
10
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 7 711-713
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących implementacji układów generatorów chaosu w układzie FPGA Virtex 5FXT. Podano opis oraz porównanie sposobów realizacji obliczeń, które umożliwiają generowanie chaotycznego ciągu liczb w zależności od przyjętych parametrów początkowych. Dokonano weryfi[...]
EN The paper presents results of a study on implementation of digital chaos generators in the FPGA Virtex 5FXT device. There are described three mappings: logistic, Hénon and Rössler. The impact of fixed-point number representation on precision was tested. All waveforms (chaotic series) were experiment[...]
11
75%
Control and Cybernetics
EN We consider two semidynamical systems, (Tt)t≥o and (tt)t≥o, generated by different partial differential equations of von Foerster-Lasota type. We investigate some of their common properties in the integrable space with the p-exponent. We show that their chaotic or stable behaviour depends on the com[...]
12
75%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 3 551-564
PL Orbity typu halo wokół punktów Lagrange’a są doskonałymi platformami dla stacji kosmicznych wypełniających misje naukowe w pobliżu Słońca i planet. Przykładem są satelity ISEE-3, GGS-WIND, SOHO i ACE. Projektowanie orbit dla takich misji stanowi ogromne wyzwanie, zwłaszcza że one same stają się cora[...]
EN Halo orbits around the Lagrange points serve as excellent platforms for scientific missions involving the Sun as well as planetary explorations. The satellites ISEE-3, GGS WIND, SOHO and ACE have exploited these orbits to accomplish their missions. The trajectory design in support of such missions i[...]
13
75%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 3 641-664
PL W pracy przedyskutowano zagadnienie dynamiki mechanizmów dwóch rodzajów. Najpierw rozważono układ drgający z uderzeniami, który znajduje liczne aplikacje praktyczne w mechanice stosowanej, począwszy od urządzeń wiertniczych przez procesy cięcia metalu do skrzyń biegów włącznie. Z punktu widzenia dyn[...]
EN In the paper, we discuss dynamics of two kinds of mechanical systems. Initially, we consider vibro-impact systems which have many implemen- tations in applied mechanics, ranging from drilling machinery and metal cutting processes to gear boxes. Moreover, from the point of view of dynamical systems, [...]
14
75%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 3 597-620
PL W pracy przedstawiono opis dynamiki nieliniowego układu złożonego z masy połączonej ze sztywnym podłożem za pośrednictwem elementu z pamięcią kształtu i tłu- mikiem. W celu realizacji wymuszenia w układzie zastosowano silnik prądu stałego z ograniczonym poborem mocy, który pobudza do ruchu masę, two[...]
EN In this paper, we present nonlinear dynamic behaviour of a system which consists of a mass connected to a rigid support by a shape memory alloy (SMA) element and a damper. In order to disturb the system, a DC motor with limited power supply is connected to the mass, causing an interaction between th[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 1b 127--130
PL Poszukując nowych algorytmów z dobrym poziomem bezpieczeństwa, autorzy zaproponowali nowy algorytm szyfrowania oparty o podwójne systemy chaotyczne. Najpierw, blok każdego piksela w obrazie nośnika określany jest przez odwzorowanie Arnolda. Następnie, określane jest właściwe położenie każdego piksel[...]
EN To find new algorithms with good security, the authors proposed a new encryption algorithm based on dual chaotic systems. Firstly, the block of each pixel in the carrier image is determined with the Arnold mapping. And then with the chaotic sequence generated by Lorenz mapping, the specific location[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 3b 116--118
PL W artykule przedstawiono hybrydowy algorytm optymalizacji, bazujący na algorytmie migracyjnym (PMA) i teorii chaosu. Proponowane rozwiązanie ma na celu zwiększenie dokładności, zbieżności oraz unikanie „wcześniactwa” PMA. Wyniki badań eksperymentalnych potwierdzają skuteczność proponowanego algorytm[...]
EN A new hybrid optimization algorithm based on population migration algorithm (PMA) and chaos theory is proposed by introducing the logistic mapping of chaos theory into PMA. The proposed algorithm aims to improve solution accuracy and convergence, and avoid the prematurity of PMA. Experimental result[...]
17
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 196-197
PL W niniejszej pracy rozważany jest reaktor chemiczny z idealnym mieszaniem ze względu na reagenty i stały rozdrobniony katalizator oraz przepływowy ze względu na reagenty. W reaktorze ma miejsce prosta reakcja egzotermiczna przejścia substratu A w produkt B zachodząca na powierzchni katalizatora uleg[...]
EN Chaotic behaviour in a stirred tank rector with first-order exothermic chemical reaction undergoing in a catalyst particle with temperature-dependent deactivation is considered in the paper. The reactor is a continuous one in respect to reacting mixture and a periodic one in respect to the catalyst [...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano nową metodę statystycznej charakterystyki wyładowań koronowych występujących seryjnie. Opracowany został dwuwymiarowy model dynamiczny zjawiska, na podstawie którego wyznaczono i poddano analizie charakterystyki dynamiczne oraz kryteria teorii chaosu dotyczące wyładowań kor[...]
EN In order to investigate the chaos characteristics of corona discharge current pulse series in air, the statistical distributions of points (qn, ?tn+1) and points (qn, ?tn, qn+1) were plotted and compared under different experimental conditions including applied voltage value, gap distance and curvat[...]
19
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In this paper, we propose the theory of generalized anti-synchronization of two chaotic systems via linear transformations. We also propose the theory for generalized anti-synchronization of two non-autonomous chaotic systems. The functional relationship between the driving system and driven system [...]
20
75%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
EN Chaos in the environment of man's living with all ecumene apparently manifests itself in modern urban units, which are a kind of reflection of the broad spectrum of civilizational and cultural changes over recent years. These changes at the end of the first decade of the twenty-first century have le[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last