Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 319
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chłodzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektroenergetyka
2006 nr 4 17-25
PL W artykule przedstawiono zarys nowej koncepcji sterowania chłodzeniem transformatorów systemowych, ukierunkowanej na zmniejszenie zużycia energii na to chłodzenie. Rozpoczęto już praktyczną realizację tej koncepcji na przykładzie trzech autotransformatorów 220/110 kV o mocach po 160 MVA. W ramach za[...]
EN The article presents an overview of the new concept of steering the cooling of system transformers directed to reducing the consumption of energy used for cooling. The concept is currently being performed in practice on three autotransformers 220/110 kV with a capacity of 160 MVA each. In the overvi[...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 133-135
PL W referacie omówiono konstrukcje wentylatorów do chłodzenia silników elektrycznych. Powszechnie stosowane konstrukcje wirników wentylatorów, jak i ich obudowy odbiegają od rozwiązań współczesnych wysokosprawnych wentylatorów. Sprawność tych wentylatorów jest niska, powoduje to obniżenie ogólnej spra[...]
4
100%
Energetyka
2006 nr 1 57-58
5
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 7 30--32
PL Jednym z najciekawszych zastosowań z punktu widzenia oszczędności energii jest system oparty na mikroturbinach kogeneracyjnych połączonych z chillerami – w ten sposób możliwa jest trójgeneracja, pozwalająca na wykorzystanie odpadów termicznych wytworzonych w trakcie pracy maszyn do celów schładzania[...]
6
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 97-102
EN A high potential for increase the power density and the efficiency of electrical machines consists in a improved cooling. A new implementation approach is in the pouring of the electric components into a medium, which guarantees a better heat emission to the case in a combined manner with a new cool[...]
7
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 109-115
EN Method of direct cooling of winding bar utilizing liquid medium contacting with side surface along whole bar length is described in the paper. Main advantage of that cooling method is avoiding necessity of increasing length of passive parts of bar and therefore decreasing losses in the winding. Besi[...]
8
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 7 30-33
PL W niniejszym artykule zaprezentowana została uproszczona metoda obliczania ciepła wydzielanego przez sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia w centrach danych, takie jak zasilacze UPS, w celu doboru systemów chłodzenia odpowiedniej wielkości. Przedstawiono także kilka najczęściej używanych współczyn[...]
9
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 9 10-12
10
80%
Instal
2011 nr 2 30-33
PL W artykule przedstawiono wyniki badań termowizyjnych nieprawidłowo pracującego lodowiska sezonowego. Podano podstawowe przyczyny jego złej pracy oraz wskazano warunki prawidłowego funkcjonowania lodowiska.
EN Paper presents the thermovision research results of incorrect operated seasonal skate rink. Article gives the basic reasons of incorrect work and indicates the conditions for proper functioning of the skate rink.
11
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W procesie cynkowania ogniowego stopów żelaza powstają fazy międzymetaliczne układu Fe-Zn. Badania przeprowadzono na żeliwie sferoidalnym EN-GJS-500-7 o osnowie ferrytyczno-perlitycznej. Zróżnicowanie struktury osnowy uzyskano przez zmianę grubości próbki, a tym samym zmianę szybkości chłodzenia w p[...]
EN During hot-dip galvanizing of iron alloys intermetallic phases from Fe-Zn system are formed. The investigations have concerned spheroidal cast iron EN-GJS-500-7 grade of ferritic-pearlitic matrix. Differentiation of the matrix's was obtained through changes of the sample's thickness and the correspo[...]
12
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy badano niskostopową wysokowytrzymałą stal CMnAlSi stosowaną do produkcji cienkich blach glębokotlocznych na karoserie samochodowe. Przeprowadzono serie badań dylatometrycznych z zakresu (?+?). Stal austenityzowano w temperaturach od 750-800oC a następnie chłodzono z różnymi szybkościami do t[...]
EN The low alloyed, high strength CMnAlSi steel which is used for production of deep-drawable sheets for automotive applications was examined in the work. Series of dilatometric tests from (?+?) temperature range has been made.The steel was austenitizied at the temperatures 750-800oC and then cooled wi[...]
13
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań modelowych dotyczących przewidywania własności mechanicznych w kształtownikach łebkowych HP220 ze stali C15, przeznaczonych do budowy statków. Podczas badań przemysłowych wykazano, że analizowane kształtowniki wytwarzane w sposób konwencjonalny charakteryzują sie n[...]
EN Bulb bars are used in the shipbuilding industry for reinforcing hulls. Their share, depending on the type of stiffening, is 12 to 25% of the mass of plate used for the construction. Manufactured bars meet customers’ requirements in respect of mechanical properties; however, they are characterized by[...]
14
80%
Szkło i Ceramika
15
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Na podstawie badań gospodarstw jednej wsi w woj. ciechanowskim określono zagrożenie dla środowiska naturalnego związane z mechanizacją doju i chłodzeniem mleka.
EN Influence of using milking machines and milk coolers on natural environment pollution was investigated on 19 dairy farms (10-38 milking cows) in one village of Ciechanów province. Technical state, operation conditions and maintenance of the milking equipment were considered. Used oil (from the vacuu[...]
16
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2006 nr 1-2 52-61
17
80%
Archiwum Energetyki
PL Przedstawiono metodę wyznaczania teoretyczno-empirycznej charakterystyki energetycznej tzw. chłodni mokrych wody przemysłowej. W oparciu o uproszczoną analizę teoretyczną określono ogólne równania charakterystyki. W równaniach tych obok parametrów eksploatacyjnych występują stałe współczynniki. Wart[...]
EN A method for determining theoretical-empirical energy characteristics for the so-called water-type cooling towers for industrial water has been presented in the paper. On the basis of simplifield theoretical analysis the general equations of the characteristics have been determined. Beside these ope[...]
18
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2002 z. 42 19-29
PL Przedmiotem artykułu jest zagadnienie kształtowania się oraz mocy chłodzącej strumienia powietrza z nawiewnika wyporowego prostopadłe ściennego. Podstawą do niniejszego opracowania były badania nawiewnika wyporowego przeprowadzone w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej. Cel[...]
EN The discharge and cooling efficiency of the supply air stream from an air terminal device for displacement ventilation is the topic of this paper. The article is based on the scientific research of the displacement ventilation diffuser made in the Institute of Heating and Ventilation of Warsaw Unive[...]
19
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przemysł zużywa bardzo duże ilości wody do chłodzenia. Konieczność racjonalnej gospodarki wodą zmusza do stosowania zamkniętych obiegów chłodzenia, uzupełnianych tylko wodą świeżą w celu pokrycia strat i zmniejszenia ogólnego zasolenia wody spowodowanego zagęszczeniem wody podczas jej parowania. Wym[...]
20
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 69 77-81
EN The paper presents design schemes of independent cooling systems for electric motors usually employed cooling systems are dependent (where cooling fan is installed on the shaft of motor) have low efficiency and high level of noise. There is also impossible to adjust flow condition to the external co[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last