Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chłodzenie wyparne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W treści przedstawiono schemat i zasadę działania układu pośredniego chłodzenia wyparnego. umożliwiającego wykorzystanie ciepła i wilgoci - których wydzielanie towarzyszy produkcji energii elektrycznej w ogniwie paliwowym - traktowanych dotychczas jako produkty odpadowe w tymże procesie. Dane wyjści[...]
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 10 46--51
PL Definicja chłodzenia wyparnego w układach chłodniczych odmieniana jest w różnych kontekstach, których wspólnymi elementami są opisy termodynamiczne procesu wymiany ciepła w systemach pośrednich, bezpośrednich i mieszanych chłodzenia adiabatycznego z odprowadzeniem ( lub nie) ciepła utajonego, przy c[...]
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 6 34--38
PL Niezwykle szybki rozwój technologii informacyjnych przyczynił się do ukształtowania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego też, coraz większe znaczenie ma stabilny dostęp do wszystkich ważnych źródeł informacji – zarówno tych zewnętrznych, zebranych w sieciach takich ja[...]
4
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 5 417--418
PL W pracy dokonano analizy możliwości wykorzystania płytowych wymienników ciepła w przemysłowej instalacji chłodzenia wyparnego powietrza. Przedstawiono wybrane elementy algorytmu obliczeń numerycznych wraz z wynikami dla warunków prowadzonych badań doświadczalnych. Dokonano porównania wyników badań z[...]
EN Analysis of possible use of plate heat exchangers in the industrial air evaporative cooling system is presented in the paper. The selected elements of numerical algorithm calculations with the results for conducted experimental research conditions are given. The comparison between experimental and c[...]
5
88%
Rynek Instalacyjny
2017 Nr 4 74--82
PL Nawilżanie adiabatyczne jest procesem stosunkowo często stosowanym w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Jego popularność bierze się z niedużych kosztów związanych z procesem uzdatniania powietrza, który umożliwia obniżenie jego temperatury, wykorzystując zjawisko odparowania wody. W artykule [...]
EN The evaporative cooling (EC) is a thermodynamic conception which is often use in Heating, Ventilation and Air-Conditioning systems. It is popular and cost-effective cooling method which allows to lower the air temperature by using the phenomenon of water evaporation. In the paper various kinds of ev[...]
6
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 9-M 193--211
PL W niniejszym artykule przeanalizowano kombinowane systemy klimatyzacyjno-odsalające oparte na pośrednich rekuperatorach wyparnych, wykorzystywane przez korporacje naftowe (m.in. Exxon Mobil) wydobywające ropę na terenie Afryki i Bliskiego Wschodu, gdzie woda jest towarem deficytowym. Porównano pracę[...]
EN This paper examines the combined air–conditioning and desalination systems based on indirect evaporative recuperators used by oil companies (including Exxon Mobil) extracting oil in Africa and the Middle East, where water is scarce. Systems based on exchangers with different schemes of air flow (coc[...]
7
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2014 R. 49, nr 5 32--35
PL W artykule przedstawiono analizę zmodyfikowanego wymiennika przeciwprądowego, wykorzystującego obieg Maisotsenki. W poprzedniej części tekstu został przedstawiony oryginalny model opisujący procesy zachodzące w omawianym wymienniku. Na podstawie modelu, w niniejszym tekście zaprezentowano wyniki obl[...]
EN This paper presents an analysis of the modified counter-flow heat exchanger, using Maisotsenko cycle. Tests were conducted using original e-NTU-model and the program based on the original code and algorithms. The presented results of calculations show the exchangers per formance under various climat[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule zaprezentowano rozwiązanie algorytmiczne modelu matematycznego nowoczesnego wymiennika do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy, opartego na M-obiegu. Przedstawiono propozycję zapisu matematycznego procesów wymiany ciepła i masy zachodzących we wstępnej[...]
EN This paper presents a mathematical model algorithmic solution for modern indirect evaporative exchanger, based on the M-cycle. Math notation is proposed to describe heat and mass transfer process occurring in the initial part of the device, including the mixing of flows in the wet channel. Mathemati[...]
9
75%
Instal
2018 nr 7/8 33--36
PL Zaletą zastosowania wież chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych jest obniżenie kosztów związanych z bezpośrednim zużyciem energii przez wentylatory osiowe skraplaczy chłodzonych powietrzem oraz pośrednio przez pompy obiegowe. W konsekwencji pozwala to na wydłużenie pracy sprężarkowych urządzeń[...]
EN The advantage of using cooling towers in air-conditioning systems is to reduce the energy costs associated with direct energy consumption by fans and indirectly by circulating pumps. As a consequence, it allows to extend the work of the compressor of the refrigeration equipment, whose condenser is c[...]
10
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy przedstawiono podstawy termodynamiczne chłodzenia wyparnego. Omówiono cztery sposoby realizacji takiego procesu, tj. poprzez chłodzenie bezpośrednie, pośrednie, metodę hybrydową (pośrednią/bezpośrednią) oraz metodą mieszaną, która łączy chłodzenie wyparne z tradycyjnymi metodami sprężarkowym[...]
EN In the paper presented have been thermodynamic foundations of evaporative cooling. There have been discussed four ways of realization of such process, i.e. by direct cooling, indirect cooling, hybrid method (direct/indirect) and the mixed method, which combines evaporative cooling with traditional c[...]
11
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy przedstawiono przykłady zastosowań chłodzenia wyparnego. Z literatury zaczerpnięto znane realizacje instalacji wykorzystujących chłodzenie wyparne. Przedstawiono koncepcję urządzenia opartą na wykorzystaniu istniejącego na rynku wymiennika do chłodzenia wyparnego powietrza. Porównano pracą i[...]
EN The following paper presents examples of evaporative cooling applications. Known examples of such implementations have been collected from literature. The paper also includes a device concept, based on the use of the commercially available evaporative air cooling heat exchanger. A comparison of plan[...]
12
75%
Informacja Instal
13
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przedstawiono oryginalne modele matematyczne wymienników do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cię o czterech schematach przepływu powietrza- współprądowym, przeciwprądowym, regeneracyjnym i krzyżowym. Na ich podstawie pi analizowana zostanie praca pośrednich wymienników wyparny[...]
EN Original mathematical models of heat exchangers for indirect air cooling are presented. The cooling is realised by means of liquid evaporation with four following airflow schemes: con-current, counter-current, regenerative, and cross-current air flows. The operation of the exchangers has been analys[...]
14
75%
Rynek Instalacyjny
2018 Nr 6 54--58
PL W artykule omówiono możliwości obniżenia zużycia energii na potrzeby klimatyzacji w okresie letnim. Realizowane jest to poprzez zastosowanie pośredniego systemu wyparnego połączonego z wymiennikiem rekuperacyjnym do odzysku ciepła. Pracę tego układu porównano z typowym rekuperatorem przeciwprądowym.[...]
EN Energy-saving trends cause a reąuirement to reduce cooling energy consumption during summer season. In order to fulfill these requirements indirect evaporative cooling system may be implemented for heat recovery which does not decrease the heat recovery efficiency during winter season.
15
75%
Rynek Instalacyjny
2018 Nr 7-8 80--84
PL W artykule przedstawiono przyjazne środowisku alternatywne systemy chłodnicze, stosowane w klimatyzacji i badane w literaturze światowej. Omówiono różne warianty układów sorpcyjnych oraz wyjaśniono zjawiska zachodzące w bezpośrednich i pośrednich urządzeniach wyparnych, ze szczególnym uwzględnieniem[...]
EN In this paper alternative environmental friendly cooling systems used in air conditioning are referred. Based on literature review different arrangements of solid desiccant systems are presented. This study explains also the idea of direct and indirect evaporative cooling, with special focus on the [...]
16
75%
Rynek Instalacyjny
2020 Nr 1-2 36--38
PL Wieże chłodnicze to jeden z ciekawszych przykładów przemysłowego zastosowania chłodzenia ewaporacyjnego. Uważane są też za energooszczędne i przyjazne środowisku. Europejskie stowarzyszenie producentów Eurovent przeprowadziło interesujące badania symulacyjne weryfikujące te opinie.
17
75%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2014 nr 2(14) 111--116
PL W artykule przedstawiono informację na temat badań prowadzonych nad wyparnym systemem chłodzenia dla dużych powierzchni przez firmę Öntözés.hu Ltd we współpracy z Uniwersytetem Politechnicznym w Budapeszcie. Omówiono korzyści płynące z zastosowania tego rodzaju rozwiązań na dachach.
EN The article presents information on research on evaporative cooling system for large surfaces conducted by the company Öntözés.hu Ltd in cooperation with the Budapest University of Technology and Economics. It enumerates advantages of employing such solutions on roofs.
18
63%
Instal
2013 nr 11 50--55
PL W artykule przedstawiono zależność zużycia wody przez ekologiczne instalacje klimatyzacyjne oparte na wymiennikach wyparnych. Opisano matematyczne ε−NTU−modele nieliniowych procesów wymiany ciepła i masy w ożebrowanych wymiennikach wykorzystując różne schematy przepływu. Otrzymano wyniki obrazujące [...]
EN In this paper, the dependence of the water consumption of ecological air conditioning systems based on evaporative heat exchangers has been shown. Mathematical models of nonlinear processes of heat and mass in a finned heat exchangers using various flow diagrams has been described. The results illus[...]
19
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 8 335-341
PL W niniejszym artykule przedstawiono możliwości optymalizacji wymienników do wyparnego chłodzenia powietrza o skomplikowanych układach przepływu powietrza za pomocą modelowania matematycznego wymienników o prostszej budowie. Opisano fizykomatematyczny NTU-model nieliniowych procesów wymiany ciepła i [...]
EN The article presents the possibility of optimising heat ex-changers for evaporative air cooling systems with complex air flow. It has been accomplished by means of mathematical modeling of exchangers with simpler construction. A physical-mathematical NTU model has been described concerning nonlinear[...]
20
63%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 7-8 69--73
PL W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia dla typowych letnich parametrów klimatycznych w czterech miastach Polski. Chłodzenie wyparne j[...]
EN This paper contains results of two-months measurements of operational parameters of direct evaporative cooling unit. Based on the results of the measurements, calculations of seasonal average operational parameters for typical summer climate parameters for four Polish cities were performed. Evaporat[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last