Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 337
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  certyfikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN The author analyses changes in the certification industry that have taken place during the recent years. She pays special attention to the current and prospective measures applied by the ISO. She concludes with a discussion of the quality and reliability of the certificates awarded.
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 9 365-368
EN Certification system for gas facilities in Poland and connection of the system with the 90/396/EEC directive of the European Union.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 127-139
PL W artykule omówiono ogólne przepisy i metodologię postępowania przy pracach dotyczących uzyskania certyfikatu przez producentów na elementy, które mają być użytkowane na kolejach polskich. Przedstawiono podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione przy opracowaniu dokumentu normatywnego, badaniach[...]
EN The paper presents the general rules and procedures concerned with the activities necessary in order to obtain the certificates for parts and elements, which are to be used by Polish railways. The certificates are to be issued to the parts' manufacturers. The basic requirements for formulating the s[...]
4
80%
Czysta Energia
2013 Nr 9 32--33
5
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Względy formalnoprawne i merytoryczno-techniczne predysponują Instytut Techniki Budowlanej do prowadzenia certyfikacji usług budowlanych. Szeroki zakres certyfikacji tych usług przyczyni się do podniesienia jakości całego budownictwa. Certyfikacja usług budowlanych powinna się odbywać zgodnie z wyma[...]
EN The Building Research Institute is for legal and technical reasons a good choice to run the certification process in the field of construction services. Wide scope of certification of construction services will contribute to improve the quality of the whole construction industry. The certification s[...]
6
80%
Świat Szkła
2002 nr 7 [54] 38-40
PL Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993r. (Dz. U. nr 55 poz. 250) wraz z późniejszymi zmianami wprowadziła Krajowy System Badań i Certyfikacji Wyrobów. Jedną z podstawowych funkcji systemu jest ochrona rynku krajowego przed wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla życia zdrowia i środowiska[...]
7
80%
Problemy Jakości
PL Dobrowolna certyfikacja w branży spożywczej jest w Polsce coraz popularniejsza. Podstawą certyfikacji jest prowadzenie tego procesu w sposób bezstronny i niezależny, co zagwarantowane jest przez jednostki certyfikujące. Jedną z korzyści wynikających z poddania się procesowi certyfikacji a zarazem is[...]
EN Voluntary certification in the food industry is increasingly popular in Poland. The basis of certification is to conduct this process impartially and independently, chich is guaranteed by certification bodies. One of the benefits of submission to the certification process and also an important motiv[...]
8
80%
Świat Szkła
PL Na wspólny rynek europejski mogą być wprowadzane te wyroby budowlane, dla których przeprowadzono ocenę zgodności wg zharmonizowanych z dyrektywą budowlaną specyfikacjami technicznymi.
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2009 nr 25 185-196
PL W artykule omówiono zasady funkcjonowania systemu zarządzania pomiarami uwzględniające międzynarodowe wymagania dotyczące jakości. Przedstawiono wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do wspomagania decyzji w procesach certyfikacji systemów zapewnienia jakości. Zamieszczono przykładowe wyniki ba[...]
10
80%
Problemy Jakości
EN Intensive certification of quality management systems based on ISO 9001 can be effective provided that the increase in the number of certificates issued will be not accompanied by a decline in service quality certification. There is in the paper the analyzes of the research's results conducted among[...]
11
80%
Problemy Jakości
EN In 2005 when work on ISO 9001 revision update has already started, IAF general assembly received distressing feedback from the market stating that increasing number of organizations could no longer rely on the performance of its suppliers certified to ISO 9001. They decided that actions must be take[...]
12
80%
Maszyny Górnicze
PL Ustawa o systemie oceny zgodności wyznacza jednostki uczestniczące w procesie oceny wyrobu przed jego wprowadzeniem na rynek. Omówiono przebieg procesu dochodzenia Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG do statusu jednostki notyfikowanej nr 1456 oraz uprawnienia i procedury, które wynikają z tej notyf[...]
EN The Conformity Assessment System's Bill specifies the organizations which participate in the process of the product assessment before its commercialization. The process of reaching the notified body No 1456 status by the KOMAG Mining Mechanization Centre was discussed as well as authorizations and p[...]
13
80%
Maszyny Górnicze
PL Ustawa o systemie oceny zgodności zobowiązuje producentów do dokonania oceny zgodności wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu. Proces oceny zgodności wymaga przeprowadzenia analiz zapisów zawartych w wymaganiach zasadniczych i szczegółowych. Omówiono tryb postępowania w procedurze oceny zgodności[...]
EN The bill about a conformity assessment system obliges the producers to make a conformity assessment of products before their commercialization. The conformity assessment process requires to carry out the analyses of records included in the general and detail requirements. The procedure which should [...]
14
80%
Przegląd Komunalny
2004 nr 11 120-121
PL Każde środowisko zawodowe zabiega o prestiż i uznanie. Dąży do podnoszenia rangi swojej profesji, wymagając od pracowników z branży wystarczających kwalifikacji do wykonywanego zawodu. Normalnością staje się standaryzacja usług. W gospodarce wolnorynkowej wydawałoby się, że jakością steruje wyłączni[...]
15
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 4 151-154
PL Artykuł poświęcony nowym przepisom prawnym odniesionym do niektórych gazów cieplarnianych, które zaczęły obowiązywać na obszarze Unii Europejskiej od lipca 2007 roku. Przepisy te dotyczą wykorzystania bezchlorowych czynników grupy HFC w stacjonarnych urządzeniach i systemach chłodniczych, klimatyzac[...]
EN The paper deals with new legislation measures on selected greenhouse gases came into force in European Union in July 2007. These measures deals with usage of non-chlorinated refrigerants HFC in stationary refrigeration, air-conditioning equipment and heat pumps. Set of legislation acts and decrees p[...]
16
80%
Problemy Jakości
EN Certifying quality has a Long tradition, it started in the 50s of the 20th century in the military supplying systems and then spread to most areas of economy worldwide. In health care quality of services it is the issue of enormous importance. Therefore the quality assuring and control systems were [...]
17
80%
Problemy Jakości
EN Intensive certification of quality management systems based on ISO 9001 can be effective provided that the increase in the number of certificates issued will be not accompanied by a decline in service quality certification. There is in the paper the analyzes of the research's results conducted among[...]
18
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Certyfikacja ma na celu zapewnienie wysokiego zaufania do jakości wyrobu. Przedstawiono zakres akredytacji Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Przemysłowego Instytutu Elektroniki (OCW-PIE) oraz tryb certyfikacji wyrobów. Omówiono istotne problemy występujące w procesie certyfikacji: zapewnienie obiektywizm[...]
EN Certification provides confidence that products will fulfil requirements for high quality. Operating of the certification body for electronic products should contains valuation of the product and producer. Accredited activity and certification process in the Centre for Certification of Products of t[...]
19
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 2 67-72
PL Omówiono propozycję systemu certyfikacji personelu i firm opracowaną w ramach wspólnego projektu poIsko-holenderskiego. Przedstawiono ogólne informacje o systemie zgodnym w zakresie certyfikacji personelu z normą PN-EN 13313, a następnie w formie tabelarycznej podano jego szczegółowy opis. Współw[...]
EN The proposition of the certification system of the personnel and enterprises developed under the joint Polish-Dutch project has been discussed. The general information and schematic description of this system which conform the standard PN-EN 13313 have been presented. The Gentre for Refrigeration (G[...]
20
80%
Przegląd Budowlany
EN Purpose to carry out quality systems certificate of producers and tradesmen. Requirements contained in components of quality system.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last