Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 262
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  certification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN The author analyses changes in the certification industry that have taken place during the recent years. She pays special attention to the current and prospective measures applied by the ISO. She concludes with a discussion of the quality and reliability of the certificates awarded.
2
80%
Problemy Jakości
EN The article is therefore an indication of the changes in the new edition of the PN-EN ISO/IEC 17021:2011 (ISO/IEC 17021:2011) in the context of improvement in the management system certification process. For some time there have been discussing needed changes in the certification process of the mana[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2009 nr 25 197-208
EN The principles of measurement management system functioning that take into considera-tion the international requirements concerning quality, are presented in the article. The usage of artificial neural networks for supporting decision-taking in the certification proc-esses of quality assurance syste[...]
4
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 4 151-154
PL Artykuł poświęcony nowym przepisom prawnym odniesionym do niektórych gazów cieplarnianych, które zaczęły obowiązywać na obszarze Unii Europejskiej od lipca 2007 roku. Przepisy te dotyczą wykorzystania bezchlorowych czynników grupy HFC w stacjonarnych urządzeniach i systemach chłodniczych, klimatyzac[...]
EN The paper deals with new legislation measures on selected greenhouse gases came into force in European Union in July 2007. These measures deals with usage of non-chlorinated refrigerants HFC in stationary refrigeration, air-conditioning equipment and heat pumps. Set of legislation acts and decrees p[...]
5
80%
Problemy Jakości
EN Certifying quality has a Long tradition, it started in the 50s of the 20th century in the military supplying systems and then spread to most areas of economy worldwide. In health care quality of services it is the issue of enormous importance. Therefore the quality assuring and control systems were [...]
6
80%
Problemy Jakości
EN Intensive certification of quality management systems based on ISO 9001 can be effective provided that the increase in the number of certificates issued will be not accompanied by a decline in service quality certification. There is in the paper the analyzes of the research's results conducted among[...]
7
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Certyfikacja ma na celu zapewnienie wysokiego zaufania do jakości wyrobu. Przedstawiono zakres akredytacji Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Przemysłowego Instytutu Elektroniki (OCW-PIE) oraz tryb certyfikacji wyrobów. Omówiono istotne problemy występujące w procesie certyfikacji: zapewnienie obiektywizm[...]
EN Certification provides confidence that products will fulfil requirements for high quality. Operating of the certification body for electronic products should contains valuation of the product and producer. Accredited activity and certification process in the Centre for Certification of Products of t[...]
8
80%
Mechanik
9
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
10
80%
Ceramika Budowlana i Silikaty
11
80%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
PL Wiele wyrobów przemysłowych stwarza lub może stworzyć różnego rodzaju zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Mogą one także mieć niekorzystny wpływ na środowisko. Pozostawienie tych spraw wyłącznie producentom lub działaniu wolnego rynku nie rozwiąże problemu. Dlatego obecnie państwo stara się og[...]
EN Many products constitute or may cause various kinds of threat to human's life and health. They might also have negative impact on the environment. Leaving these issues only to the manufactures of free market mechanism won't solve the problem. That is why the authorities keep trying to minimise those[...]
12
80%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2000 vol. 9 107-111
PL W wyniku badań eksperymentalnych pokazano, że jeżeli części gwintowe nie odpowiadają warunkom technicznym ISO 898/1-78, mogą powstać mikro-pęknięcia na dnie gwintu z powodu zbyt dużego naprężenia materiału śruby. Opracowano kryterium certyfikacji dla tego typu połączeń nie uwzględnionych w normie IS[...]
EN As the result of experimental research microcracs were shown to arise in the bottom of thread due to overmuch stress in the bolt if threads do not conform to technical conditions of ISO 898/1-78. The criterion of certification for this kind of joints (disregarded in ISO 899/1-78) was worked out.
13
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Opisano wymagania jakie stawia się zakładom przemysłowym wytwarzającym konstrukcje spawane w zakresie uprawnień i certyfikatów pozwalających z powodzeniem konkurować na arenie wspólnego rynku europejskiego. Biorąc pod uwagę potrzeby krajowych producentów konstrukcji spawanych przedstawiono rolę, jak[...]
EN The requirements imposed on industrial enterprises manufacturing welded structures as regards authorizations and certificates enabling them to compete with success on the area of the common European market have been described. Taking into consideration the needs of home producers of welded construct[...]
14
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 23-24 15-18
15
80%
Problemy Jakości
16
80%
Problemy Jakości
EN The paper presents a timetable of actions concerning making a project and implementing the quality system. On the bases of analysis of some enterprises' timetables the plan of activities for macro and micro enterprise was prepared. In the process of implementation the quality system three key stages[...]
17
80%
Problemy Jakości
18
80%
Computer Science
2014 Vol. 15 (2) 215--236
EN Automatic Differentiation (AD) is concerned with the semantics augmentation of an input program representing a function to form a transformed program that computes the function’s derivatives. To ensure the correctness of the AD transformed code (particularly for safety-critical applications), we aim[...]
19
80%
Logistics and Transport
EN The article presents problems of certification of ERTMS units installed on traction vehicles. The devices certification methods in accordance with the European Union law as well as with national law are illustrated. Because certification of ERTMS on the railway vehicle will be conducted for the firs[...]
20
80%
Biuletyn Instytutu Morskiego w Gdańsku
2016 Vol. 31, No. 1 117--124
PL Unia Europejska dąży do integracji europejskiej. Polska jest członkiem UE od 2004 roku na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego, który został podpisany w 2003 roku w Atenach. Wejście do Unii Europejskiej wiąże się z przygotowaniem nowoczesnego systemu prawa. Każdy wyrób podlega certyfikacji, czyli procesow[...]
EN The European Union is committed to European integration. Poland has been a member of the EU since 2004 under the Treaty of Accession, which was signed in 2003 in Athens. Joining the European Union is associated with developing a modern legal system. Each product is subject to certification, the proc[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last