Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceny ropy naftowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
2010 T. 13, z. 2 253-263
PL Artykuł prezentuje wyniki analizy tendencji dziennych i rocznych cen ropy naftowej oraz ich prognozy krótkoterminowe. Prognoza na podstawie danych rocznych wskazała na kierunki zmian cen, natomiast prognoza na bazie dziennych cen ropy Brent z dopuszczalnym błędem wskazała cenę ropy na kolejne dwa ty[...]
EN The article presents the results of trend analysis of daily and annual oil price and their short-term forecasts. Forecast on the basis of annual data indicated the directions of price changes, while forecasts based on daily prices of Brent crude oil, with a maximum error predicted oil prices for nex[...]
2
100%
Polityka Energetyczna
PL Artykuł przedstawia zmiany cen podstawowych surowców energetycznych: ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla energetycznego, jakie miały miejsce w latach 1990-2000 (2001) na rynkach międzynarodowych. Autorzy pragnęli pokazać związki pomiędzy cenami tych surowców, ale również zwrócić uwagę na pewne czyn[...]
EN Paper presents changes of fossil fuels prices: crude oil, natural gas and steam coal, on the international markets in 1990-2001. Authors wanted to show the relations between fossil fuels prices, but also pay attention to some out-of-market factors influencing the prices, sometimes in the way difficu[...]
3
84%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 8 1220-1223
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 56--58
PL W artykule zaprezentowano analizy ekonomiczne z zakresu cen ropy naftowej oraz cen paliw żeglugowych wysoko i niskosiarkowych. Ponadto przedstawiono prognozę cen paliw żeglugowych niskosiarkowych w porcie Antwerpia, Rotterdam i Hamburg z uwzględnieniem wejścia w życie dyrektywy siarkowej na lata 201[...]
EN The article presents the economic analysis in the field of oil prices and fuel prices high and low sulfur marine. In addition, it presents a forecast of low sulfur marine fuel prices in the port of Antwerp, Rotterdam and Hamburg, taking into account the entry into force of the Directive sulfur for t[...]
5
84%
Polityka Energetyczna
2017 T. 20, z. 1 49–-66
PL Celem artykułu jest próba identyfikacji oraz oceny stopnia wpływu najważniejszych czynników kształtujących ceny ropy naftowej WTI. Podjęcie takiej tematyki stanowi nawią- zanie do dyskusji prowadzonych przez innych badaczy rynku na łamach światowej literatury oraz podejmowanych przez nich prób okreś[...]
EN The article aims to identify and evaluate the degree of influence of the most important factors determining the price of WTI crude oil. This theme of research is fully consistent with discussions in the world literature about the reasons of strong fluctuations of crude oil prices in the years 2007–2[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 30 87--104
PL Cechą współczesności jest niezwykła wręcz dynamika życia społeczno-gospodarczego, generowana szybkim rozwojem nauki, techniki i technologii. Ma to odbicie w zachowaniach przestrzennych ludzi i podmiotów gospodarczych. Zmiany w strukturze i wolumenie przewozów w Unii Europejskiej są uwarunkowane potr[...]
EN The general characteristic of the present society life is unusual even dynamics, generated by rapid development of science, engineering and technology. This is reflected in the spatial behavior of people and businesses. Changes in the transport structure and volume are conditioned by mobility needs [...]
7
84%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono zmiany cen najważniejszych surowców energetycznych: ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla energetycznego. Ta analiza jest punktem wyjścia do obliczeń, których celem było stwierdzenie, czy w sytuacji dynamicznie zmieniających się cen surowców energetycznych można zaobserwować [...]
EN Price changes of the most important sources of energy: crude oil, natural gas and steam coal are presented. This analysis is the starting point for calculations aimed to state, whether in the situation of sources of energy prices dynamic changes one can observe relationship between their prices, whi[...]
8
84%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 7-8 306--313
PL W artykule przedstawiono analizę zmian cen węgla energetycznego, ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach międzynarodowych. Dwa główne rynki zbytu węgla to rejon Pacyfiku i rejon Atlantyku. Zdecydowana większość obrotów koncentruje się na rynku Pacyfiku. Obecne ceny węgla są około 40 % niższe od mak[...]
EN The article presents the analysis of price changes of power coal, crude oil and natural gas on international markets. The two main coal markets are the region of the Pacific Ocean and the region of the Atlantic Ocean. The decided majority of turnovers is concentrated on the Pacific market. The curre[...]
9
67%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2010 nr 77 47-55
PL W artykule zwrócono uwagę na rolę, jaką dzisiaj pełni Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) na rynku ropy naftowej. Przeanalizowano przyczyny i skutki podejmowanych przez nią działań. Przedstawiono także rolę Rosji, jaką może ona odegrać w Organizacji jako jej potencjalny członek. Od[...]
EN The paper highlights the role that the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) plays today on crude oil market. We analyzed the causes and effects of the measures she takes. Also discusses the role that Russia can play in the Organization as a potential its member. Since the beginning o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last