Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceny paliw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 679-687
PL Paliwo w postaci gazu LPG jest obecnie główny alternatywnym paliwem wykorzystywanym powszechnie do zasilania pojazdów. W Polsce powstanie ogólnodostępnego rynku gazu LPG przypada na lata 90' XX w. Koniec XX w. i początek XXI w. to dynamiczny rozwój rynku LPG. Od roku 2005 obserwowana jest stabilizac[...]
EN LPG fuel currently is the main alternative fuel used to supply of vehicles. The LPG market was come into being in the 90's twentieth century in Poland. The end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first century was characterized by dynamic development of the LPG market. LPG marke[...]
2
84%
Logistyka
PL W artykule opisano zagadnienia o tematyce dotyczącej możliwości rozwoju rynku CNG jako paliwa do pojazdów. W artykule zawarte zostały również informacje o właściwościach i cenach CNG w porównaniu z paliwami ciekłymi (benzyna i ON), a także informacje o korzyściach ekologicznych wynikających z zastąp[...]
EN The article describes issues concerning on the possibility of development of the CNG as fuel for vehicles. There is also included an information on the properties and prices of CNG compared to liquid fuels (petrol and ON), as well as information about environmental benefits arising from the replacem[...]
3
84%
Polityka Energetyczna
PL W referacie omówiono zmiany, jakie zachodzą w ostatnich latach na poszczególnych rynkach węgla kamiennego, to jest na rynku europejskim i polskim z uwzględnieniem sektorów: energetyki zawodowe, ciepłownictwa i sektora komunalno - bytowego. Zmiany te są związane przede wszystkim z polityką cenową, zo[...]
EN In the last few years the development of coal combustion technology, pricing policies and new emission standards have influenced the quality of the coal market. This has placed new challenges against the mining industry. Recent changes in the Polish and international market have been presented in th[...]
4
84%
Polityka Energetyczna
PL Artykuł przedstawia główne fakty i problemy dotyczące importu najważniejszych paliw do Polski. Wśród tych faktów i problemów szczegółowo omówiono: - w zakresie węgla kamiennego - opłacalność importu, uwarunkowania transportowe oraz problem kontyngentowej ochrony producentów krajowych, - w zakresie r[...]
EN The paper presents the main facts and issues concerning imports of the most important fuels to Poland. Among the facts and problems the following are described in detail: -concerning hard coal - economics of imports, transport issues and the problem of protection of domestic coal producers, - concer[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1074--1079, CD
PL W artykule omówione zostały kierunki rozwoju transportu samochodowego na przestrzeni kilkunastu najbliższych lat. Artykuł ma za zadanie określenie sytuacji obecnej jak również próbę przewidzenia kierunków przyszłego wykorzystania transportu samochodowego zarówno prywatnego jak i zbiorowego. Podstawą[...]
EN The article discusses the directions of car transport development over the next several years. The article is designed to identify the current situation as well as an attempt to predict future directions of car transport both private and collective. The analysis of the material market, the size of t[...]
6
84%
Silniki Spalinowe
PL W artykule poruszone zostały zagadnienia dotyczące eksploatacji pojazdów zasilanych gazem ziemnym oraz mieszaniną propanu i butanu. Opracowanie zawiera porównanie własności oraz analizę cen paliw gazowych (CNG, LPG) z benzyną bezołowiową i olejem napędowym. Opisano także dostępność sieci stacji tank[...]
EN The paper discusses the issues regarding motor vehicles powered by natural gas and a mixture of propane-butane. The study contains a comparison of prices and the analysis of property gaseous fuels (CNG, LPG), unleaded gasoline and diesel. Also described is the availability of refueling stations netw[...]
7
67%
Polityka Energetyczna
2016 T. 19, z. 3 91--104
PL Wykorzystanie w transporcie gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa ma długą historię, sięga bowiem lat sześćdziesiątych XIX wieku. W okresach kryzysów związanych z niedoborem paliw konwencjonalnych rosło wykorzystanie paliw gazowych w transporcie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/[...]
EN The use of natural gas as alternative fuel in the transport sector has a long history and dates back to the 1860s. In the conventional fuel shortage crisis times, fuel gas was frequently used in transport. Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council a on the deployment of alte[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last