Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceny energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 11 58, 60
PL Przez rosnące ceny energii ustawicznie wzrasta popyt na wysokosprawne wentylatory. Unia Europejska w ramach wymagań ErP (Energy related Products) określiła wymagane minimalne współczynniki sprawności wentylatorów, które są wprowadzane w dwóch etapach. Pierwszy etap obowiązuje już od 01.01.2013, drug[...]
2
100%
Czysta Energia
2007 Nr 11 22-23
3
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono analizę zmian cen energii elektrycznej i paliw w latach dziewięćdziesiątych oraz występujące trendy w krajach Zachodniej Europy i Polsce. Omówiono uwarunkowania zmieniających się cen na tle długookresowych prognoz opracowanych przez ekspertów Unii Europejskiej.
EN An analysis of the changes in electricity and fuel prices in the 90s as well as existing trends in Western European countries and in Poland is presented in the paper. The conditions for the changing prices in relation to long-term forecasts elaborated by the experts from the UE are given.
4
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 12 8--13
PL Od kilku miesięcy ceny prądu na Towarowej Giełdzie Energii rosną – od ok. 160 zł do ponad 300 zł za MWh. Całą sytuacją przerażone są samorządy i spółki komunalne, które nie wiedzą, jak planować budżet na przyszły rok. Co jest przyczyną tak drastycznych zmian cen i jak złagodzić skutki rosnących kosz[...]
5
88%
Czysta Energia
2003 Nr 6 10-11
6
75%
Rynek Energii
2013 Nr 1 121--126
PL Celem pracy jest zbadanie jak popyt wrażliwy cenowo może łagodzić wpływ ograniczeń wytwarzania i przesyłu na ustalane ceny. Została wyjaśniona potrzeba uwzględniania elastycznego popytu w odpowiednim modelu wyceny minimalizującym rekompensaty. Pokazano, że pozwoli to zwiększyć indywidualne korzyści [...]
EN The purpose of this paper is to explore how the price-responsive demand could reduce the generation and transmission capacity constraints’ impact when setting the prices. The need for elastic demand inclusion in the uplift minimizing pricing model is clearly explained. The paper shows that it will i[...]
7
75%
Rynek Energii
2007 nr 4 35-41
PL Artykuł omawia obecną sytuację w energetyce Polskiej na bazie opracowań Eurostatu dla Komisji Europejskiej, prognoz energetycznych Międzynarodowej Agencji Energetycznej oraz Planu działania Rady Europejskiej, określonego jako Europejska Polityka Energetyczna. Omówiono także wybrane ceny nośników ene[...]
EN The present situation in energy sector in Poland on the basis of energy mix, renewable energy and internal market fact sheets of Eurostat, energy prognoses - World Energy Outlook of International Energy Agency, European Council Action Plan - Energy Policy for Europe are described in the paper. The p[...]
8
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Obecny stan ciepłownictwa w Polsce wynika bezpośrednio z sytuacji sprzed roku 1989, kiedy to ignorowano zasady gospodarki rynkowej, obowiązywał rozbudowany system dotacji, a ceny nośników energii nie korespondowały z kosztami ich pozyskania i ich wartością rynkową. Na ten stan złożyły się również zm[...]
9
75%
Polityka Energetyczna
2018 T. 21, z. 2 63--74
PL W artykule zbadano zagadnienie terms of trade (relacje wymienne) handlu produktami energetycznymi. Celem pracy jest sprawdzenie, w jaki sposób kształtowały się relacje wymienne Polski w handlu energią. Analizę przeprowadzono na przykładzie Polski, ponieważ kraj odznacza się interesującą strukturą im[...]
EN Article investigates the issue of terms of trade in energy products. The goal of this paper is to check how the terms of trade in energy fluctuate. The analysis is carried out on the example of Poland as a country which offers an interesting energy imports and exports structure. The time horizon cov[...]
10
63%
Energetyka
2008 nr 10 667-669
PL Wskutek prowadzonej polityki ograniczania zmian klimatycznych we Wspólnocie Europejskiej postanowiono wprowadzić Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS). Podstawa jego funkcjonowania, tzn. przydział uprawnień do emisji dla poszczególnych krajów, sektorów i zakładów, niesie za sobą określone skutk[...]
EN As a result of the cultivated in the UE climate changes limitation policy it was decided to implement the EU Emission Trading Scheme (UE ETS). Its main function i.e. authorization for the emission of CO2 for individual countries, sectors and plants brings definite economic consequences. In power ind[...]
11
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule zestawiono i porównano taryfy cenowe przedsiębiorstw ciepłowniczych wykorzystujących energię geotermalną oraz wybranych dostawców energii cieplnej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych. W celach porównawczych, oszacowano dodatkowo koszty produkcji energii cieplnej przez instalację spręża[...]
EN The tables of prices for thermal energy coming from geothermal and conventional energy carriers are discussed and compared in the paper. Additionally, the costs of energy production by an installation based on small capacity compression heat pump are estimated. Thermal energy prices for an final use[...]
12
63%
Polityka Energetyczna
PL Referat omawia wybrane zagadnienia towarzyszące procesom przekształceń rynkowych sektora energetycznego krajów Unii Europejskiej. Zdefiniowano zasadnicze problemy nadal stojące przed krajami UE, do których zaliczono m.in.: jasne zdefiniowanie celów i zadań polityki liberalizacji sektora, "demokratyz[...]
EN The paper discusses selected issues related to energy market transformations in the EU Member States. First, the main problems encountered by the EU Member States in the course of transformation are defined. They include, among others, clear defining of the energy liberalisation policy objectives an[...]
13
63%
Rynek Energii
2013 Nr 6 27--33
PL W artykule zaprezentowano dane dla elektroenergetyki obejmujące lata 2010-2012 w powiązaniu z wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Wskazują one na osiągnięcie zysków brutto na działalności energetycznej w analizowanych latach. Wynik ten jest rezultatem między innymi wzrostu cen energii (ok. 2%)[...]
EN In this paper some economic data of power sector in 2010-2012 and macroeconomic indicators are presented. Preliminary data indicate that the electricity industry has achieved the level of gross profits similar to the previous two years. This result is a consequence of the electricity price growth by[...]
14
63%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 20, nr 2 123--128
PL Protokół z Kioto, Pakiet 3x20 oraz Pakiet klimatyczny, są to regulacje które kładą nacisk między innymi na ograniczanie emisji CO2, na zwiększenie udziału OZE w produkcji prądu oraz na zwiększenie efektywności energetycznej. Jednym z pomysłów na wypełnienie tych wymogów jest tworzenie klastrów energ[...]
EN The Kyoto Protocol, the 3x20 Energy Package, Paris Agreement and the Winter Package are regulations which have imposed a requirement for their signatories to reduce CO2 emissions, through a reduction in energy production from conventional sources in favour of production utilising renewable energy so[...]
15
63%
Rynek Energii
2018 Nr 3 14--19
PL Artykuł opisuje wpływ ostatnio wybudowanych Jednostek Wytwórczych (blok węglowy o parametrach nadkrytycznych, klasy 1000 MW oraz blok gazowo-parowy klasy 600 MW) na kształtowanie się godzinowych cen energii na Rynku Bilansującym. Na podstawie danych publikowanych przez Operatora Sieci Przesyłowej, p[...]
EN The article describes the influence of recently built Generating Units (coal-fired 1000 MW supercritical plant and 600 MW CCGT) on the formation of hourly electricity prices on the Balancing Market. Based on data published by the Transmission System Operator, the influence of mentioned units on hour[...]
16
51%
Rynek Energii
2010 nr 2 88-96
PL Wstępne dane ekonomiczne elektroenergetyki za rok 2009 wskazują, że rentowność sektora na działalności energetycznej znacznie wzrosła. Poprawa nie objęła jedynie podsektora dystrybucyjnego. W referacie przedstawiono podstawowe informacje o poziomie sprzedaży, cenach energii i kosztach dostarczania e[...]
EN The paper presents the economic and financial situation of Polish electricity sector during the last years. The economic efficiency of Polish electricity sector grew up during the last year, but is different in sub-sectors. Electricity prices grew up very high during the last two years. If we rememb[...]
17
51%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 7 403-412
18
51%
Rynek Energii
2015 Nr 6 29--34
PL W artykule podjęto próbę oceny ekonomicznych warunków funkcjonowania elektrowni węglowych w systemie elektroenergetycznym Polski w kontekście zmian zachodzących na krajowym rynku energii elektrycznej. Pod uwagę wzięto w szczególności malejącą liczbę darmowych uprawnień do emisji CO2 przysługującą el[...]
EN The article summarizes an assessment of the economic conditions of coal-fired power plants operation in the Polish power system in the lights of changes taking place on the domestic power market. Reducing number of free CO2 emissions allowances granted to the coal fired power plants. development of [...]
19
51%
Rynek Energii
2015 Nr 6 15--21
PL Ceny energii elektrycznej na rynku towarowym warunkowane są przede wszystkim poprzez koszty produkcji oraz koszty środowiskowe. Koszty produkcji natomiast warunkowane są w Polsce przede wszystkim ceną węgla, która jest silnie skorelowana z cenami pozostałych surowców energetycznych. Specyfika towaru[...]
EN Electricity prices on the wholesale electricity market are conditioned mainly by production and environmental costs. In Poland production costs are conditioned mainly by coal price, which is strongly correlated with other fuels’ prices. Energy as a product is specified by very limited possibilities [...]
20
45%
Izolacje
PL W artykule przestawiono problem etykietowania energetycznego budynków. Dokonano przeglądu aktów prawnych regulujących to zagadnienie: zarówno dyrektyw Unii Europejskiej, jak i polskich aktów prawnych. Omówiono także stosunek ustawodawcy, wykonawców i właścicieli budynków do obowiązku posiadania świa[...]
EN The article presents the issue of energy labelling for buildings. The legislation on the matter is reviewed, including the European Union directives and the Polish acts of law. There is also a discussion of the legislative authority’s, contractors’ and building owners’ attitudes towards the requirem[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last