Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 131
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  centrum logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Współczesna międzynarodowa struktura logistyki wymusza konieczność zorganizowanie niezwykle sprawnych przepływów. W tych przepływach (sieciach i łańcuchach dostaw) niezwykle istotne znaczenie ogrywają centra logistyczne. Muszą one być dostosowane do innowacyjnych zmian i koncepcji w realizacji zadań[...]
EN At present, there is a tendency to generate modern management concepts and methods in logistics centers. The authors presented chosen problems related to the application of modern management concepts and methods in those centers taking as a starting point characteristics of a logistics centre as a f[...]
2
100%
Logistyka
2004 nr 5 8-10
PL Podobnie jak w przypadku inicjowania budowy centrów logistycznych można wyróżnić określone modele realizacyjne. Modele zostały sformułowane na podstawie analiz funkcjonujących centrów logistycznych i syntezy ich wyników oraz zebranych doświadczeń poszczególnych konsorcjów realizacyjnych.
3
100%
Logistyka
2007 nr 4 24-27
PL Artykuł prezentuje charakterystykę Centrum Logistycznego w Houston. Przedstawiono w nim najczęściej importowane i eksportowane towary oraz infrastrukturę Centrum, a także ekonomiczne i ekologiczne aspekty jego funkcjonowania.
EN This article presents the characteristics of the Logistic Center in Huston. The most often imported and exported goods and the infrasctructure of this Center as well as the economic and ecologic aspects of the Center functioning was presented in this article.
4
100%
Logistyka
2008 nr 3 35-38
PL Artykuł składa się z czterech części. Część pierwsza prezentuje charakterystykę gospodarczą południowo - zachodniego regionu Anglii. Część druga poświęcona jest infrastrukturze transportowej. W części trzeciej scharakteryzowano Centrum Logistyczne Cabot park, a w kolejnej jego związki i wzajemne zal[...]
EN This article is consisting of four parts. The economical characteristic of England's south - west region is presented in its first part. Second part is intended for a transport infrastructure. The Cabot Park Logistic Center is distinguished in third its part. The relations and common dependences of [...]
5
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 8 30--35
PL Firma DKA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy wykonała instalację chłodniczą, zasilania elektrycznego, sterowania oraz izolację komór dla kolejnego, trzeciego już magazynu logistycznego sieci sklepów NETTO w Polsce.
6
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 62 29-44
PL Określono cel, uwarunkowania i możliwości realizacji projektu oraz działania Zachodniopomorskiego Centntrum Logistycznego-Port Szczecin (ZCL-PS). Na tle powiązań transportowych i funkcji gospodarczych regionu zachodniopomorskiego oraz prognozy popytu na usługi logistyczne została przedstawiona wielo[...]
EN The article defines the aim, conditions and possibilities of executing the project and the activities of the West Pomeranian Logistic Centre - the Port of Szczecin (ZCL-PS). An evaluation of the ZCL-PS location has been presented according to a variety of criteria against the background of transport[...]
7
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2003 nr 1-2 16-22
8
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 78 19--29
PL Aglomeracja Śląska ma bardzo wiele zalet, które predysponują ją do możliwości stworzenia Śląskiego Globalnego Operatora Logistycznego. System transportowy, potencjał ludzki i gospodarczy regionu umożliwiają wykorzystania tych czynników w celu pobudzenia i harmonizacji inwestycji logistycznych. Przed[...]
EN Silesia agglomeration has a lot of advantages which predispose it to the possibility of creating a Silesian Global Logistics Operator. Transportation system, the human and economic potential of the Upper Silesia region allow the use of these factors in order to stimulate and harmonization logistics [...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 215-222
PL Artykuł poświęcony jest prezentacji najważniejszych centrów i parków logistycznych w Republice Słowackiej. Autorka pokazuje, że są one rozmieszczone nierównomiernie, przede wszystkim w południowo-zachodniej części kraju. Przedstawiono oferowane przez centra usługi logistyczne i stopień wykorzystania[...]
10
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 12 34-38
PL Niniejszy artykuł prezentuje filozofię Toyota Way i jej praktyczne zastosowanie w centrum logistycznym zajmującym się logistyczną obsługą towarów przeznaczonych na rynek odzieżowy. Przedstawiono w nim definicje dotyczące centrum logistycznego i charakterystykę filozofii Toyota Way. W dalszej części [...]
EN This article presents the philosophy of the Toyota Way and its practical application in the logistics center involved in handling goods for the clothing market. First, definitions of the logistics center and characterization of the Toyota Way philosophy are presented. In the further part of the arti[...]
11
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 2 30-31
PL Centra logistyczne mogą w bliskiej przyszłości stać się znaczącym czynnikiem w polskim systemie logistycznym oraz mieć duży wpływ na procesy gospodarcze. Dowodem na to jest fakt, że z ok. 7,5 mld euro, jakie w ubiegłym roku zainwestowano w Polsce, ok. jedna trzecia była przeznaczona na budowę centró[...]
12
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2009 nr 8 7-11
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z rozwojem rynku usług logistycznych w Stanach Zjednoczonych w ostatniej dekadzie. Równocześnie wskazano na te czynniki makroekonomiczne oraz elementy infrastruktury, które mogą przyczyniać się do rozwoju amerykańskich centrów logistycznych. Oceniono stan fun[...]
EN In the paper issues concerning the development of logistics centers in the US during the last decade were raised. Simultaneously the macroeconomic factors and infrastructure elements that can contribute to the expansion of American logistics centers were pointed out. Evaluation was conducted to asse[...]
13
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 3 14-17
PL Centra logistyczne są ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego miast i regionów. Zakres działania centrum logistycznego znacznie wykracza poza dystrybucję, włączając operacje logistyczne na rzecz zaopatrzenia producentów, np. łącząc dostawy od wielu dostawców w zestawy montażowe i przekazując je prod[...]
EN This paper deals with role of city development and a proper city delivery system based on logistics centers. The authors presented description of logistics centers and their functions in modern cities, as well as the possible systems based on city terminals or logistics centers. Nowadays there is no[...]
14
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 12 29-30
PL Centra logistyczne stanowią ważny element rozwoju gospodarczego regionów w Europie i są czynnikiem stymulacji handlu międzynarodowego, wpływają na obniżenie bezrobocia jak i na rozbudowę infrastruktury transportowej. Taka tematyka została zaproponowana uczestnikom II-giej konferencji naukowo - techn[...]
15
80%
Logistyka
2012 nr 4 53--56
PL Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na zasadność i konieczność lokalizacji, budowy i eksploatacji portowych centrów logistycznych wraz z uzasadnieniem ich wpływu na konkurencyjność portów oraz rozwój miast portowych i regionów nadmorskich. Współczesny port III generacji to prężnie działające centr[...]
EN This publication aims at drawing attention to the legitimacy and need for the construction and operation of port logistics centers and justifies the impact of such centers on port competitiveness and development of port cities and coastal regions. The modern third generation seaport is a thriving lo[...]
16
80%
Logistyka
PL W artykule omówiono rozwój funkcji logistycznych w polskich portach poprzez inwestycje w infrastrukturę w portach polskich I w ich otoczeniu. Wskazano, że do najbardziej sprzyjających działań należy budowa centrów logistycznych oraz wyznaczenie obszarów inwestycyjnych na tych obszarach i w ich otocz[...]
EN The article focuses on the development of logistic functions in Polish ports by the investments in infrastructure in Polish ports and their surroundings. The most favourable action is the construction of logistics centres and the areas designated for investment in the centres and their surroundings.[...]
17
80%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia podstawowe warunki i czynniki jakie są brane podczas lokalizacji centrów logistycznych na terenie Polski. Ukazuje plany lokalizacji głównych skupisk centrów logistycznych w Polsce oraz przedstawia przeszkody powstające na etapie ich projektowania i realizacji.
EN The article presents the basic conditions and factors which are taken into consideration during the location of logistics centers on Polish territory. It shows plans of location of the main aggregations of logistics centers in Poland and presents obstacles that arise at the stage of the design and i[...]
18
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zalety regionu Śląska, które predysponują go do możliwości stworzenia Śląskiego Globalnego Operatora Logistycznego. Analizie poddano system transportowy, potencjał ludzki i gospodarczy regionu oraz możliwości wykorzystania tych czynników w celu pobudzenia i harmonizacji inwe[...]
EN The paper presents the advantages of the Silesia region, which predisposes creating the Silesian Global Logistics Operator. There were analyzed transportation systems, human and economic potential for adopting to initiation and harmonization of logistics investments. It was described current state o[...]
19
80%
Logistyka
2005 Nr 2 11-13
PL Sektor publiczny uczestniczy w wielu przedsięwzięciach infrastrukturalnych i pełni w nich bardzo ważną rolę. Zawsze towarzyszy mu obawa, czy środki publiczne zostały właściwe zainwestowane. Sprawa jest prosta, gdy grunty komunalne przekazywane są pod budowę drogi czy obwodnicy miasta. Oddanie drogi [...]
20
80%
Logistyka
2005 Nr 1 12-13
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last