Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 337
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2002 R. 19/1 87-97
PL W artykule autorzy przedstawili skład i podstawowe właściwości cementów zawierających w swoim składzie dodatki mineralne (popiół lotny z energetyki, granulowany żużel hutniczy). Szczególną uwagę zwrócono na trwałość tych cementów w środowiskach agresywnych chemicznie. Stwierdzono, że podstawowymi cz[...]
EN The composition and basic properties of cement with mineral admixtures (fly ashes from power industry, granulated metallurgical slag) are presented in this paper. Additionally, attention is paid to the durability of these cements in chemically aggressive environments. According to the Authors, the r[...]
2
80%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 65-70
PL W referacie odniesiono się do wpływu rodzaju cementu na trwałość konstrukcji żelbetowych. Scharakteryzowano cementy z dodatkami mineralnymi, ze szczególnym uwzględnieniem cementu portlandzkiego popiołowego, wpisującego się w zrównoważony rozwój, a także z uwzględnieniem jego właściwości technologicz[...]
EN The influence of type of cement on durability of RC structures was discussed in the paper Special attention was paid to Portland blended fly ash cement in the context of concrete performance concept and for its technological properties. Resistance to cracking as an important factor influencing degra[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 109 209-216
PL W pracy przedstawiona została próba powiązania wyników badań hydratacji zaczynów z różnymi rodzajami cementów z ich mikrostrukturą. Poziom hydratacji określano pośrednio poprzez badanie zawartości wody odparowanej w temperaturze do 150 stopni. Badaniom poddano 8 różnych cementów przy dwóch poziomach[...]
EN The work discusses test results obtained hydration for pastes with different cements with their microstructure. The level of hydration was described by indirect investigation of the content of water evaporated at a temperature of up to 150°C. The hydration of 8 different cements was analyzed at two [...]
4
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Autor artykułu przedstawia wieloletnią współpracę, z cementowniami i innymi zakładami, wykorzystującymi skomplikowane odlewy produkowane w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. Rodzajów tych odlewów jest około 600. Współpraca ze specjalistami zagranicznymi powoduje, że produkty [...]
EN The Author of this article presents a many years' cooperation with cement plants and other enterprises utilising complex castings produced in the Pilot Plant of the Foundry Research Institute in Kraków. There are about 600 types of these castings. The cooperation with the foreign experts causes that[...]
5
70%
Izolacje
PL Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania tych czynników na środowisko i rozwojem cywilizacji.
6
61%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The paper presents the analysis of conditions of a stationary flow of material of group III in an impact point with a flat impact plate. The analysis was carried out for stationary flows proceeding with high velocities. It also presents a mathematical model of description of the velocity of material[...]
7
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 4 16--20
PL Analizę wpływu efektywnego kąta tarcia wewnętrznego na prędkość materiału miałkiego, opuszczającego płaską płytę odbojową węzła przesypowego wykonano dla cementu, zaliczanego do III grupy materiałowej. Rozważania przeprowadzono dla rzeczywistych warunków produkcyjnych z przesypem wyposażonym w płytę[...]
EN The paper presents the analysis of the influence of an effective friction angle on the velocity of fine material leaving the flat impact plate of the pouring point. The analysis was carried out for cement, numbered among materials of group III, which are fine materials. The analysis was carried out [...]
8
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania wybranych odpadów zawierających w składzie znaczne udziały tlenków żelaza, takie jak zaolejona zendra powalcownicza, żużel z odsiarczania surówki żelaza, szlam i osad pofiltracyjny, frakcja magnetyczna z żużla, pył wielkopiecowy. Na podstawie analizy ic[...]
EN The article presents possibility of utilization selected wastes bearing substantial amounts of iron oxides, such as: greased mill scale, slag from desulphurization, sludge, slag’s magnetic fraction, dust from blast furnace. Based on analysis of chemical composition and grain size the evaluation of t[...]
9
61%
Infrastruktura Transportu
2011 nr 2 59-60
PL W artykule omówiona została opinia o znaczeniu zawartości alkaliów w cementach przeznaczonych do produkcji strunobetonowych podkładów kolejowych. PKP PLK wyznaczyło bardzo ostre warunki techniczne wykonania i odbioru [WTWiO], które musi spełnić cement do produkcji strunobetonowych podkładów kolejowy[...]
EN The article discusses the opinion on the importance of the content of alkalis in cement designed for the production of prestressed concrete sleepers. PKP PLK set very strict technical requirements of manufacturing and acceptance (WTWiO) which must be fulfilled by cement designed for the production o[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN High heat of the grinding process, force us, to search many new things in grinding process, of mineral resources. Apart from upgrade many technology parts, we attract attention on modernisation, and improvement of quality in control systems. To take every grinding process into consideration (like: n[...]
11
61%
Drogownictwo
2006 nr 3 109-112
PL Wpływ dodatku cementu na zagęszczanie popiołów lotnych zbadano w Politechnice Białostockiej. Próbki różnych popiołów lotnych zagęszczano z różnymi dodatkami cementu metodą Proctora. Stwierdzono, że dodatek cementu ma wpływ na zagęszczalność. Powoduje wzrost gęstości właściwej szkieletu gruntowego pr[...]
EN Influence of cement addition on fly ash compaction has been tested at Bia3ystok University of Technology. Samples of various fly ash were compacted with various cement additions by Proctor method. It has been found, that cement addition influences compatibility. It causes increasing density of aggre[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 29 97-106
PL W referacie omówiono stabilizację gytii wapiennej cementem metodą mechaniczną mieszania na sucho. Badania wykazały, że zastosowanie metody DMM do gytii dały kompozyt o korzystnych parametrach mechanicznych. Przedstawiono wartości liczbowe parametrów wytrzymałościowych kompozytów oraz ich zależności [...]
EN In report cement stabilization of calcareous gyttja using mechanical dry method was talked over. Investigations showed, that use of method DMM to improve gyttja, gave a substance with profitable mechanical parameters. Numerical values of stamina's parameters, as well as their dependence on coefficie[...]
13
61%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2004 Vol. 38 221-230
PL W pracy zaproponowano nowe podejście do problemu kalkulacji zużycia energii przez młyny kulowe pracujące "na sucho", stosowane do otrzymywania cementu. Dla realizacji tego zamierzenia, zgromadzone zostały dane operacyjne i projektowe z 14 instalacji przemysłowych, które zawierają młyny kulowe o śred[...]
EN In this paper, a new approach for the calculation of the power draw of cement grinding ball mills is proposed. For this purpose, cement grinding circuit data including the operational and design parameters were collected from 14 industrial ball mills, ranging in diameters from 3.2 to 4.8 m. The ball[...]
14
61%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 10-13
PL W artykule podano wskazówki, jakimi należy się kierować przy doborze cementów do produkcji prefabrykatów betonowych. Scharakteryzowano cement z oferty Górażdże Cement S. A.. Stwierdzono, że cementy wyżej wymienionego producenta powinny być wykorzystywane do produkcji prefabrykatów.
15
61%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 70-74
16
61%
Materiały Budowlane
2004 nr 2 33-36
PL W artykule poddano charakterystyce cement hutniczy CEM III/A. Wykazano, że jest on pełnowartościowym spoiwem hydraulicznym do stosowania w produkcji betonu towarowego i prefabrykacji. Stosowanie tego cementu pozwala osiągnąć przy zapewnieniu właściwej pielęgnacji i właściwych warunków wykonania beto[...]
17
61%
Materiały Budowlane
2002 nr 6 62-66
18
61%
Materiały Budowlane
2001 nr 7 72-75
19
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2014 Z. 20 (170) 28--33
EN Thermal changes occurring in the concrete crude mixtures on the basis of Karmrasar mergel soils and Ararat gold mining factory waste are studied by the complex analysis of physical and chemical methods. The peculiarities of clinker and mineral formation processes are revealed by the differential the[...]
RU Комплексном физико-химических методов анализа изучены тепловые превращения в цементных сырьевых смесях разработанных на основе мергеля Кармир-сарского месторождения и отхода Араратской золотоизвлекательной фабрики. Дифференциально-термическим, рентгенофазовым и петрографическим исследованием выявлен[...]
20
61%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy przedstawiono wyniki badania kinetyki wydzielania ciepła podczas uwadniania cementów w obecności domieszek do betonu silnie redukujących ilość wody zarobowej, tzw. superplastyfikatorów. Zastosowano cement portlandzki typu CEM I 32,5 oraz cement hutniczy CEM lll/A 32,5 N. Metodą mikrokaloryme[...]
EN Heat evolution process of cement hydration in the presence of high-range water-reducing chemical admixtures for concrete has been investigated. Two types of cements were applied: Portland cement CEM I 32.5 and blast furnace cement CEM Ill/A 32.5. The retarding of heat evolution at early stage was ob[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last