Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 113
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cement mortar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2016 Vol. 52, iss. 2 1002--1010
EN Preliminary results of utilization of ceramic waste for the produce of ceramic mortars and concrete have been presented. Currently, ceramic wastes from the production of ceramic flower pots and covers are not used in any form. The chemical composition of this waste materials was determined using X-r[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 4 280--288
EN Care of the environment in accordance with the principles of sustainable development introduces the possibility and need for waste recycling. Construction and building industries have the greatest potential for reuse of waste. The article presents the results of investigations of cement mortars – te[...]
3
100%
Nukleonika
EN The main sources of radon in the air of dwellings are soil, building materials, and groundwater. This study aimed to determine the exhalation rate of 222Rn from samples made of concrete and cement mortars, as well as to evaluate by means of gamma spectrometry the hazard indexes associated with other[...]
4
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy określono wielkość skurczu wczesnego zapraw cementowych zawierających domieszki zwiększające lepkość. Oznaczono wpływ domieszek zwiększających lepkość na wytrzymałość na ściskanie zapraw i na zawartość powietrza w zaprawach. Skurcz plastyczny zapraw został określony za pomocą urządzenia TL[...]
EN In this paper, an experimental research into the effect of viscosity modifying agents on the early shrinkage of mortar is reported. Early shrinkage was qualified in temperature 20°C and the relative humidity of the air 60%. Two types of VMA admixtures is used in research. The results confirmed t[...]
5
75%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 6 341-343
PL Omówiono wyniki badania wpływu ilości domieszki napowietrzającej i popiołu lotnego oraz klasy cementu na 28-dniową wytrzymałość na ściskanie próbek zaprawy cementowej. Przedstawiono stopień i charakter wpływu czynników. Określono optymalne wartości czynników, zapewniające uzyskanie maksymalnej wytrz[...]
EN The results of laboratory investigation concerning the influence of air-entraining admixture amount, the amount of fly ash and the cement type on 28-days’ compressive strength of mortar samples have been presented. The influence grade and the character of factors have been described. The optimum fac[...]
6
75%
Recykling
2007 nr 10 26-27
PL Zużyte włókiennicze pokrycia podłogowe, zgodnie ze strategią gospodarowania odpadami, nie powinny być deponowane na składowiskach, lecz wykorzystywane w możliwie największym stopniu. Duże koszty inwestycyjne są przeszkodą we wprowadzeniu recyklingu surowcowego tych odpadów, a brak odpowiedniej spala[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 109 411-418
PL W przedstawionym referacie autorzy prezentują wyniki badań stopnia krystalizacji wody w porach zapraw cementowych ocenianego metodą Różnicowej Analizy Odkształceń (RAO), w kontekście wykazania różnic pomiędzy powszechnie stosowanymi cementami.
EN The investigation results of a degree of water crystallization estimated with the RAO technique in terms of differences among popular cements is presented in the paper.
8
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 106 3-157
PL W pracy podjęto problem efektywnego stosowania superplastyfikatorów w aspekcie przewidywania właściwości reologicznych mieszanek na spoiwach cementowych, czyli zapraw i mieszanek betonowych. Określono i wyjaśniono wpływ superplastyfikatorów na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowy[...]
EN In this paper is discussed the issue of effective usage of superplasticizers concerning predicting rheological properties of cement binder mixtures, that is mortars and concrete mixtures. The influence of superplasticizers on rheological properties of the cement binder mixtures, depending on the pro[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 75-81
PL W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnego badania współczynnika paroprzepuszczalności zaprawy cementowej p = 1800 kg/m3 w zależności od zawartości dodatków fosforanów sodu (Na2HPO4 - fosforan dwusodowy oraz Na3PO4- fosforan trójsodowy). Dodatki te zaleca się stosować w celu zwiększenia szczeln[...]
EN Experimental results of steam permeability coefficient of cement mortar (p=1800 kg/m3) depending on sodium phosphate content (Na2HPO4 - disodium phosphate and Na3PO4 , - tribasic sodium phosphate) are presented in this paper. These admixtures are used in order to increase tightness (l[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono propozycję prognozowania właściwości samozagęszczalnej mieszanki betonowej za pomocą właściwości zapraw. Do uzyskania jak najlepszej zgodności w odpowiedzi zaprawy i mieszanki betonowej, konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej korekty składu zapraw. Badania są kolejnym etap[...]
EN The paper presents proposed methods for designing the composition of mortars, which can be useful when designing concrete. To design a mortar, with properties which will correspond to the concrete, it is necessary to define the appropriate correction of the mortar composition. Research is the next s[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 363-370
PL W przedstawionym referacie autorzy podejmują próbę powiązania wyników badań mrozoodporności według normy ASTM C 666 ze stopniem krystalizacji wody w porach zapraw cementowych ocenianych metodą Różnicowej Analizy Odkształceń (RAO).
EN The paper presents the analysis of relations which exist between frost resistance tested according to ASTAM C 666 and ice nucleation tested with the RAO technique.
12
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 4 39--43
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania drobnoziarnistych kruszyw recyklingowych, które z powodzeniem mogą być stosowane w technologii produkcji zapraw cementowych. Dotychczasowe badania w zakresie podstawowych cech technicznych kompozytów z wykorzystaniem drobnoziarnistych recyklatów beto[...]
EN The article presents the possibilities of using recyclable fine-grained aggregates which can be successfully applied in the production technology of cement mortars. Previous studies on the basic technical characteristics of composites using fine-grained concrete recyclates, ceramic recyclates, recyc[...]
13
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 207-214
PL W pracy przedstawiono wyniki badań, przy zastosowaniu mikroskopii skaningowej i porozymetrii rtęciowej, dotyczących wpływu zawartości soli wytrąconej w porach na strukturę wewnętrzną zaprawy cementowej. Z przeprowadzonych analiz Wynika, że sól wytrąca się począwszy od porów największych i nie wpływa[...]
EN The results of the experimental study (SEM, MIP) conceming the effect of the precipitated salt concentration upon the microstructure of a cement mortar, have been presented in the paper. Salt precipitates starting from the largest pores and it does not influence the inner structure of micro- and mez[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2017 Z. 23 (173) 116-125
PL W artykule przedstawiono problem wieloskalowego podejścia do oceny zespolenia warstw betonowych. Zaprezentowano możliwości zastosowania dostępnych nowoczesnych metod badawczych do oceny struktury betonu w strefie zespolenia w zależności od poziomu obserwacji. Zdefiniowano w pracy te poziomy. Przedst[...]
EN This article presents a problem of a multi-scale approach of the assessment of interlayer bond between concrete layers. The possibilities of applications of available modern measurement methods of the evaluation of the structure of the concrete within the interphase at different observation length s[...]
15
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem badań było określenie wpływu rodzaju cementu użytego do wykonania zapraw cementowych i cementowo-wapiennych oraz warunków dojrzewania na ich przyczepność do podłoża betonowego. Zastosowano cementy CEM I 32,5, CEM II/B-V 32,5 oraz CEM III/A 32,5. Zaprawy naniesiono na podkłady betonowe i podd[...]
EN The aim of the study was determination of the influence of cement type and curing conditions on adhesion of cement and cement-lime mortars to concrete base. The following cements were used: CEM I 32,5, CEM II/B-V 32,5 and CEM III/A 32,5. Mortars were applied on concrete base and cured in differen[...]
16
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2008 R. 16, nr 3 137-141
PL Przeprowadzono badania nad uzyskaniem zapraw cementowych z dodatkiem nawozu drobiowego, w celu utylizacji odchodów pochodzących z dużych ferm drobiarskich. Badania laboratoryjne i specjalistyczne (Instytut Konstrukcji Budowlanych) wykonywane różnymi recepturami i składnikami - cement, piasek, wapno [...]
EN Investigations were conducted on making the cement mortars with addition of poultry manure. The study was an attempt to finding method of managing and utilization of the drop-pings from big poultry farms. The results of laboratory and specialistic tests (carried out at the Building Structure Institu[...]
17
63%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 3 309-313
PL Wzrastająca ilość popiołów pochodzących ze spalania innych paliw niż węgiel powoduje konieczność poszukiwania sposobów ich zagospodarowania. Wykorzystanie popiołów wymaga wiedzy o ich właściwościach. Przedmiotem badań były popioły pochodzące ze spalania węgla kamiennego oraz ze spalania biomasy drze[...]
EN The increasing amount of ashes originating from the combustion of alternative fuels causes a need to find ways for their practical application. The utilization of new ashes demands the knowledge about their properties. The present study focuses on the ashes from the combustion of bituminous coal and[...]
18
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Badano zdolności ochronne otuliny z zaprawy cementowej, w której od 6 do 36% cementu zastąpiono popiołem lotnym. Stwierdzono, że dobre efekty ochronne po 28-dniowej pielęgnacji wodnej zapewnia zastąpienie do 24% cementu popiołem, a po 4 latach pielęgnacji powietrzno-suchej – 36%. Rosnąca podczas pie[...]
EN The protection ability of cement mortar rebar coating with 6-36% replacement of cement by siliceous fly ash was investigated. The study confirmed that good protection effects after 28-day water curing gives < 24% replacement of cement with fly ash while after 4-year curing in dry air condition - 36%[...]
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 5 276-278
PL Przedstawiono badania kapilarnego podciągania wody dotyczące różnych zapraw cementowych, których receptury modyfikowano wprowadzaną domieszką upłynniającą lub dodatkiem włókien polipropylenowych. Wyznaczono wartości współczynników sorpcji kapilarnej badanych kompozytów.
EN The paper presents the research on the water capillary absorption concerning different cement mortars modified by addition of superplasticizer or/and polypropylene fibres. The water absorption coefficients in relation to tested composites were determined.
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 27 37-45
PL W artykule przedstawiono badania jakie przeprowadzono na Politechnice Białostockiej przy zastosowaniu superplastyfikatora do zapraw cementowych. Zakres badań obejmował badania normowe cementów wyprodukowanych w jednej cementowni: CEM I 32,5R; CEM I 42,5R i CEM II A-V 42,5N. Badania własne wykonano n[...]
EN The paper reports the results of research conducted in Bialystok Technical University considering the influence of superplasticizer upon cement mortars. The experimental program consisted in: standard tests of cements CEM I 32,5R; CEM I 42,5R i CEM II A-V 42,5N coming from the same cement plant; tes[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last