Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cement composite
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
1998 Z. 50 5-9
PL W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów mechanicznych oraz fizyko-strukturalnych kompozytów cementowo włóknistych.
EN This paper reports the test results of physico-structural and mechanical propertics of cement composite permeated with polymeric emulsion and polypropylene fibers.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 112 185-192
PL Odpady w postaci tysięcy zużytych opon samochodowych stanowią ogromny problem ekologiczny i ekonomiczny, w skali światowej. Artykuł przedstawia propozycję zastosowania rozdrobnionych odpadów gumowych do modyfikacji betonów cementowych. Badania własne poświęcono głównie cechom wytrzymałościowym (pows[...]
EN The thousands of worn out vehicle tyres are a great ecological end economic problem in the global scale. This article presents the proposal of use of grinded rubber waste in the cement concrete modification. The goal of research was to determine the strength properties of the modified concretes. The[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2017 z. 108 89--92
EN The paper presents the known causes of shrinkage in cement composites. The history of usage of concrete additives is also shortly discussed. A method used to research the shrinkage of mortars and the composition of the tested samples is presented and the results of research are shown in the graphs. [...]
4
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Artykuł przedstawia dane dotyczące skali produkcji cementu i wpływu tego procesu na emisję dwutlenku węgla na świecie i w Polsce. W dobie polityki zrównoważonego rozwoju oraz dyrektyw unijnych, słusznie narzucających redukcję emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2), zaproponowano rozwiąza[...]
EN The article shows of the scale of present cement production and its influence on carbon dioxide emission in the world and in Poland. In the era of sustainable development policy and EU directives, rightly reducing greenhouse gas emissions (including CO2), a solution has been proposed that[...]
5
84%
Cement Wapno Beton
PL Opisano badania właściwości zaczynów i zapraw cementowych przy dodatku grafitu ekspandowanego. Stwierdzono, że dodatek ten zmniejsza wytrzymałość na ściskanie, natomiast materiały te uzyskują interesujące właściwości elektryczne. Oporność próbek spada aż o 7 wielkości. Uzyskane wyniki doświadczeń po[...]
EN The properties of cement pastes and mortars with the addition of expanded graphite were investigated. It was found that this addition caused the decrease of compressive strength, but the composites reach very interesting electric properties. The resistivity of the samples is decreasing as much as of[...]
6
84%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 2 164-169
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości mikrosfer glinokrzemianowych pozyskiwanych jako uboczny produkt spalania węgla kamiennego, które pokrywano warstwą miedzi metodą bezprądową. Przewodzący lekki wypełniacz jest atrakcyjnym składnikiem kompozytów, pozwalającym rozszerzyć zakres ich stosowania. W s[...]
EN The result of investigation the physical properties of Cu coated cenospheres from coal fly-ash by electroless method were presented. Such lightweight filler with conductive metal layer is an interesting material which may improve the range of potentially application of composites with different matr[...]
7
84%
Materiały Ceramiczne
2015 T. 67, nr 4 413--417
PL Do badań nad wpływem zaokrąglenia karbu na parametry mechaniki pękania, takie jak krytyczny współczynnik intensywności naprężeń i energia pękania, wykorzystano zaprawę cementową jako typowy materiał quasi-kruchy. W trakcie formowania próbek wytworzono karby typu U o głębokości 30 mm. Zastosowano sze[...]
EN The study for assessing the influence of notch curvature in a specimen on fracture mechanics parameters, e.g. critical stress intensity factor and fracture energy, was performed on cement mortar as a typical quasi-brittle material. The U-shaped notches with a depth of 30 mm were formed during moldin[...]
8
84%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 44--47
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych odpadu specjalnie spolimeryzowanej siarki, jako odpadu przemysłowego, do impregnacji betonów i zapraw. Proces przygotowania specjalnie spolimeryzowanej siarki jest procesem cieplnym, przebiegającym w temperaturze 150 – 155 °C, którego efektem [...]
EN This paper presents experimental investigation results of waste polymerized sulfur impregnated concretes and mortars. The special polymerized sulfur applied as the industrial waste material. The process of special polymerized sulfur composite as the industrial waste material production is a thermal [...]
9
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 314--317, CD
PL W pracy przedstawiono wstępne analizy możliwości wykorzystania odpadów szklanych pochodzących z wyeksploatowanych świetlówek, jako kruszywa do betonów cementowych. Materiał badawczy pozyskano z firmy utylizującej odpady elektryczne. Szkło ze wstępnie posegregowanych elementów oświetleniowych przetra[...]
EN The paper presents preliminary analyzes of the possibilities of using glass waste from extruded fluorescent lamps as aggregates for cement concretes. The research material was obtained from a company that utilizes electrical waste. Glass from pre-sorted lighting elements was transported to the labor[...]
10
84%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 9 43--45
PL W artykule przedstawiono metody zagospodarowania niewykorzystanych resztek kompozytów cementowych. Każda z nich wpisuje się w ideę zrównoważonego budownictwa, co więcej, współcześnie zagospodarowanie i utylizacja takich odpadów jest obowiązkiem prawnym nałożonym na producenta tych odpadów. W artykul[...]
EN Methods of management of cement composites unused remains are present in the article. Each of these methods is a part of the sustainable construction idea. Moreover, the management and utilization of such waste is a legal obligation imposed on the producer of this waste. Some tests of granulate obta[...]
11
84%
Cement Wapno Beton
PL W pracy omówiono wyniki badań możliwości wykorzystania odpadów z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) i poliamidu (PA), uzyskanych z zakładu przetwarzania odpadów, jako wzmocnienie zapraw. Jednym z głównych problemów związanych z wykorzystywaniem odpadów z tworzyw sztucznych w kompozytach cementowyc[...]
EN This study aims to investigate the feasibility of using industrial waste plastics, polypropylene (PP), polyethylene (PE) and polyamide (PA), obtained from recycling factory, as reinforcement for mortar. As one of the main problems of using waste plastics in cementitious composites is the hydrophobic[...]
12
84%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przedmiotem badań była próba utylizacji polipropylenu poprzez wprowadzenie odpadów z polipropylenu do kształtowania nowych właściwości betonów. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku w postaci rozdrobnionego polipropylenu na wybrane właściwości betonów cementowych. Ocenie poddano beton żw[...]
EN The subject of this research was the trial of polypropylene utilization and application of used polypropylene to forming properties of concrete. The results of investigation of grinded polypropylene addition influence on selected properties of cement concretes were presented in this work. Gravel con[...]
13
84%
Cement Wapno Beton
2018 R. 23/85, nr 6 487--495
PL W pracy dokonano przeglądu najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem nanokrzemionki w celu modyfikacji kompozytów cementowych. Przegląd ten jest oparty na publikacjach zaczerpniętych z literatury, a także na badaniach własnych, przeprowadzonych w Zachodnio Pomorskiej Politechnice w Szczeci[...]
EN The overview of the most important problems, connected with the use of nanosilica for the modification of the cement composites, have been presented in this paper. The overview is based on the literature data as well as the own researches carried out on the West Pomeranian University of Technology i[...]
14
67%
Cement Wapno Beton
PL Podgrzanie do wysokiej temperatury powoduje nieodwracalne zmiany mikrostruktury kompozytów cementowych powodujący pogorszenie ich właściwości mechanicznych i trwałości. W pracy zbadano wpływ wysokich temperatur, sięgających do 1000oC, na skład fazowy i mikrostrukturę czterech różnych rodzajów zbrojo[...]
EN The high temperature load causes irreversible changes in the microstruclure of cementitious composites resulting in decrease of their mechanical performance and durability. In this paper, the effect of elevated temperatures up to 1000°C on the mineralogical composition and microstructure of four dif[...]
15
67%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano stopień wpływu karbonatyzacji zapraw lub betonów na ich zdolność do immobilizacji wybranych metali ciężkich: Cr, Zn i Pb. Uzyskane wyniki pokazują, że kompozyty cementowe stanowią skuteczną metodę składowania odpadów i karbonatyzacja, w badanym zakresie, nie ma niekorzystnego wpływu na poten[...]
EN The degree of carbonation of the mortar and concrete on their immobilization behaviour of heavy metals: Cr, Zn and Pb was studied. The results have shown that cement composite is an effective method of waste disposal and carbonization, in a studied range, has no disadvantageous effect on the immobil[...]
16
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 3 265--278
PL Artykuł porusza niezwykle istotne aspekty stosowania na szeroką skalę paliw alternatywnych (komponowanych z części palnych odpadów przemysłowych i komunalnych) jako częściowych substytutów paliw naturalnych w przemyśle cementowym. Rozważaniom poddano także stosowanie odpadów z innych gałęzi przemysł[...]
EN In last twenty years, Polish cement industry underwent a thorough transformation, modernizing its installations with the use of the best technical solutions available. In consequence, among others, utilisation of waste raw materials in production of Portland clinker and cement became possible. Curre[...]
17
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN This paper presents methods to determine the material constants of cement-based composites. The shear modulus G, Young's modulus E and Poisson's ratio v have been calculated. Test on cement-based composites plates in biaxial bending and pure shear state is useful tool to determine constances of mate[...]
18
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 12 46--48
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości lekkich kompozytów cementowych z wypełniaczem organicznym typu trzcina pospolita (frakcja 2/10 i 10/20 mm) oraz trociny z drzew iglastych (0/2 mm). Trzcina Phragmites australis jest szczególnie powszechną rośliną w Polsce, która rośnie na terenach po[...]
EN The results concerning the determination of properties of lightweight cement composites with organic fillers, such as common reed (fraction 2/10 and 10/20 mm) and conifer sawdust (fraction 0/2 mm) are presented in this paper. The reed Phragmites australis is a notably common plant in Poland that gro[...]
19
67%
Cement Wapno Beton
PL Stała kontrola stanu konstrukcji ma kluczowe znaczenie dla ochrony przed awariami oraz ma duży wpływ na koszty utrzymania w dobrym stanie obiektów budowlanych. Opracowanie inteligentnych materiałów, które same kontrolują zmiany swoich właściwości umożliwi solidne i niezawodne oraz tanie śledzenie st[...]
EN Structural health monitoring has crucial importance to protect the lives and to organize the management of concrete structures. Development of self-sensing smart materials will enable cost effective, robust and reliable solutions for structural health monitoring of concrete. In this study, twenty on[...]
20
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 111--112
PL O jakości podłogi decydują wszystkie jej warstwy. Izolacyjność akustyczną od dźwięków uderzeniowych zapewnia zwykle warstwa styropianu. Izolację przeciwwilgociową w pomieszczeniach mokrych najlepiej wykonać w dwóch warstwach, na stropie i pod płytkami. O nośności, odporności na obciążenia w głównej [...]
EN All layers of the floor are essential for its quality. Acoustic insulation from impact sounds is usually ensured by a layer of foamed polystyrene. Damp proof insulation in humid rooms is best made in two layers, on the ceiling and under tiles, and factors having the major influence on carrying capac[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last