Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cegła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ceramika Budowlana
2011 nr 1 26-30
PL Cegła należy do najstarszych materiałów budowlanych, oprócz drewna i kamieni naturalnych. Właściwości plastyczne ceramiki są wyjątkowe. Barwa, charakterystyczny wygląd powierzchni i kształty cegieł sprawiły, że ceramika była jednym z najbardziej cenionych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Ła[...]
EN Brick is the oldest building material, besides wood and natural stone. Plastic properties of ceramics are unique. Color, distinctive appearance and shape of bricks made the pottery one of the most respected construction and finishing materials. Ease of molding clay into different shapes, natural col[...]
2
88%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 6 234-238
PL Działalność gospodarcza powoduje obciążenie środowiska naturalnego. Dlatego ważną rzeczą jest ekologiczna ocena procesów oraz produktów. Metodą, pozwalającą na kompleksowe ujęcie obciążenia środowiska, jest opracowywanie tak zwanego bilansu ekologicznego, zwanego czasami analizą cyklu życia. W pracy[...]
EN Therefore it is very important to have the environmental assessment of processes and products. One way to obtain such an evaluation is to work out the so called eco-balance or life cycle analysis. In this work the eco-balance for three different building materials: structural brick with insulation, [...]
3
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 34--36
PL Na rynku dostępny jest coraz większy wybór sterowników PLC. W artykule opisano wykonanie sterowania komorami suszenia w cegielni Patoka z wykorzystaniem możliwości sterownika WAGO 750-881.
EN Engineers can choose between many types of PLC controllers. This article describes the design and manufacturing of the control system for the brick dryer in brick factory in Patoka. the control arrangement is built with the WAGO 750-881 PLC controller.
4
75%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono szczególny przypadek uszkodzenie kolektora kanalizacyjnego wykonanego z cegły na pod koniec XIX wielu, który wstrzymał prace związane z jego odnową techniką "relining". Opisano typ stwierdzonych uszkodzeń konstrukcji budowli oraz jej otoczenia gruntowego wraz z przyczynami zaistniał[...]
EN The case study of impairments of brick sewage collector from late 19th century has been presented in the paper. The impairments obstructed its renewal with the use of "relining" technology. Range of identified defects of construction and surrounding ground along with reasons for their occurrence has[...]
5
75%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Poniższy artykuł dotyczy nieliniowego modelowania wielkogabarytowych konstrukcji inżynierskich wykonanych z cegły lub silnie zbrojonego betonu. Artykuł składa się z dwóch odrębnych części, które opisują własnosci mechaniczne obu materiałów i przedstawiają zastosowania do praktycznych problemów inżyn[...]
EN This paper addresses the issue of modeling of inelastic response of large-scale civil structures built of either masonry or heavily reinforced concrete. It consists of two parts that examine the mechanical characteristics of both these classes of materials and present applications of the respective [...]
6
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2008 nr 1 54-55
7
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2007 nr 3 30-31
8
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Cegła - tworzywo i detal - jest symbolem wieczności w architekturze. Jej trwanie jest uświęcone zajmuje święte miejsce wśród detali architektonicznych.
EN Brick - material and detail - is a symbol of eternity in architecture. Its duration is scared - it occupies a holy place among architectural details.
9
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 243-246
PL W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego próbek cegły pochodzącej z zespołu zabytkowej zabudowy przemysłowej Łodzi, mieszczącej się przy ulicy Wólczanskiej 215. W badaniach stosowano spektrometrię EDX (Energy Dispersive X-ray). Zaobserwowano znaczne różnice składu chemicznego warstwy wi[...]
EN The work presents the results of experimental examinations of the chemical composition of the brick samples. The samples are genesis from Łódź old age buildings, placed Wólczańska 215 street. The Energy Dispersive X-ray method was used. Large differences between chemical composition of the surface l[...]
10
75%
Ceramika Budowlana
2013 nr 1-2 17--21
PL Zwiększanie poryzacji cegieł murowych termo-izolacyjnych jest ograniczone, ponieważ części organiczne (dodatki poryzujące) zawarte w surowcach spalają się w strefie podgrzewania w wąskim zakresie temperatur, co powoduje powstanie w tej strefie dużej ilości niewykorzystanej wolnej energii, a to z kol[...]
EN Up to now, an increase in the porosity in heat-insulating backing bricks has been limited by the burn-out of the organic matter contained within the raw materials during a small temperature range in the preheating zone, leading to unusable energy release. This can sometimes lead to uncontrollability[...]
11
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W górnictwie surowców mineralnych w procesach technologicznych powstają odpady, które dla środowiska naturalnego w zależności od ich składu chemicznego stanowią zawsze zagrożenia różnego typu. Celem przeprowadzonych badań było określenie możliwości częściowego zastąpienia popiołów dostarczanych prze[...]
EN In mineral mining, in the technological processes of production, the wastes are being created, which are, in many ways, harmful for natural environment dependably on their chemical composition. The purpose of the conducted researches was determination of the possibilities of partial replacement of t[...]
12
75%
Materiały Ceramiczne
PL W artykule rozważane jest zjawisko rozszerzalności wilgociowej, jako szczególną postać procesu korozji podczas degradacji produktów z gliny ceglarskiej [1]. Rozważono również wpływ składu mineralogicznego surowców, temperatury wypalania i czynników środowiskowych na wielkość rozszerzalności wilgocio[...]
EN The paper considers the moisture expansion phenomenon, as a specific form of corrosion process of brick clay products degradation [1]. The influence of the mineralogical composition of raw materials, firing temperature and environmental parameters on the magnitude of the moisture expansion phenomeno[...]
13
75%
Ceramika Budowlana i Silikaty
14
63%
Architectus
2000 Nr 1(7) 29--46
PL W architekturze średniowiecznej, w większym stopniu niż w nowożytnej, kolor i faktura naturalnych materiałów, tj. kamienia, cegły i zaprawy, odgrywały istotną rolą dekoracyjną, co przedstawiono w niniejszym szkicowym zarysie. W Polsce okres przedromański i cały niemal romański, tj. od X do 2. poł. X[...]
EN Colour, from the earliest times, has supplemented architecture, however, only its remnants have been preserved up to the present times and constitute the subject of research and the basis of conservatory works. In the Middle Ages apart from using the natural hues of materials, painting was applied t[...]
15
63%
Ceramika Budowlana
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 62-63
PL W artykule przedstawiono właściwości kruszyw recyklingowych z cegły, właściwości betonów z tym kruszywem oraz składniki kosztu kruszywa. Kruszywa z cegły mają gorsze cechy niż kruszywa naturalne i kruszywa recyklingowe z betonu. Betony z kruszywem recyklingowym z cegły mają wiele wad ale mogą być st[...]
EN Based on available literature, the paper presents properties of aggregate from demolished masonry rubble, properties of concretes with such aggregate and costs of recycling aggregate. Concretes with recycling aggregate from masonry rubble are worse than concretes with natural aggregate. Brick aggreg[...]
17
63%
Ceramika Budowlana
PL Niniejszy artykuł stanowi przegląd informacji na temat zasad właściwego wznoszenia murów ceglanych elewacyjnych. Przypomnijmy, że cegły jako materiał budowlany znalazły zastosowanie już ponad 4 tysiące lat temu. Znane są nam ceglane budowle sumeryjskie, a wykorzystanie własności estetycznych muru ce[...]
18
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 4 33-37
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 10 578-581
PL Przedstawiono sposób badania cegły i zaprawy w aparacie trójosiowego ściskania. Wyniki zastosowano w obliczeniach heterogenicznej próbki muru. Uzyskano dobrą zgodność wyników z badaniami laboratoryjnymi.
EN Research method of brick and mortar investigation using apparatus for three dimmensional compression tests is presented. The results were applied in calculation of heterogeneous masonry test pieces. The obtained results have good comformity with laboratory testing.
20
63%
Ochrona przed Korozją
2016 nr 6 206--209
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu długotrwałej ekspozycji cegły wodą, na jej wytrzymałość na ściskanie. Badania prowadzono na cegle produkowanej współcześnie w jednej z polskich cegielni. Cegła ta charakteryzuje się dużą zawartością popiołu lotnego dodawanego do masy ceramicznej. Wykazano[...]
EN The article presents the results of research concerning an impact of water on compressive strength of brick. The study was carried out on brick produced today in one of the Polish brickyard. A brick is characterized by a high content of fly ash added to the ceramic mass. Tests showed that mechanical[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last