Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 174
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cavitation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2002 nr 110 7-19
EN The phenomenon of cavitation can be revealed, among others, in technics by decreased efficiency of machinery and installations, in medicine by negative action on heart and circulatory system, in biology by disintegration of erythrocytes and bacteria. Cavitation penetrates each year deeper and deeper[...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 10 5-11
PL Artykul zawiera opis technologii wykonania stanowiska do badania kawitacji w przepływie wokól NACA 16-018; stosunkowo duże rozmiary płata pozwalaly obserwować kawitację w skali zbliżonej do rzeczywistej skali przebiegu zjawiska w maszynach przepływowych.
EN This article describes the process of building a station for examining the cavitation in the flow around the panel NACA-16-018. The relativery large size of the panel permitted to observe the cavitation in a scale approximating to the real scale of the phenomenon in fluid-flow machines. Considerable[...]
3
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Porównano intensywności kawitacji roztworów stosowanych w praktyce oczyszczania przemysłowego mieszanek metakrzemianu sodu z innymi solami Badania prowadzono dla częstotliwości ultradźwięków 40, 38, 36 i 34 kHz, przy stężeniach środka oczyszczającego 1-7% i porównawczo dla wody. Dla wszystkich badan[...]
EN Cavitation intensities were compared in solutions of sodium metasilicate mixtures with other salts used in industrial ultrasonic cleaning. The tests were carried out at ultrasound frequencies of 40, 38, 36 and 34 kHz and at concentrations of 1-7% of the cleaning medium and in water as the reference.[...]
4
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2012 Vol. 50 nr 4 889-902
PL Praca dotyczy modelowania zmiennych w czasie oporów podczas nieustalonego przepływu cieczy w przewodach ciśnieniowych. Naprężenie styczne na ściance przewodu przedstawione zostało w klasyczny sposób (wg. Zielke) jako całka splotowa z przyśpieszenia cieczy i pewnej funkcji wagowej. Przedstawiono proc[...]
EN This work concerns modeling of time-varying resistance during transient cavitating liquid pipe flow. The wall shear stress is presented in the way introduced by Zielke as the integral convolution of liquid local velocity changes and a weighting function. A new procedure for determination, so-called,[...]
5
80%
Napędy i Sterowanie
PL W referacie przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących określenia wartości ciśnienia wydzielania się powietrza z oleju w zależności od temperatury. W tym celu przeprowadzono pomiary na dwóch urządzeniach. Pierwszym było specjalnie wykonane ze szkła naczynie próżniowe. Sposób pomiaru był [...]
6
80%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 2 (29) 25-26
PL W eksploatacji pomp wirowych stosunkowo często występują problemy ze ssaniem, które w krańcowym stadium prowadzą do pojawienia się kawitacji. Kawitacja jest zjawiskiem związanym z wrzeniem cieczy, które może wystąpić również w zimnej wodzie, jeśli ciśnienie spadnie poniżej ciśnienia wrzenia odpowiad[...]
7
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Fosforan trójsodowy jest jednym z trzech (fosforan, krzemian, węglan) związków chemicznych najczęściej stosowanych do sporządzania mieszanek oczyszczających do oczyszczania ultradźwiękowego w wodnych roztworach alkalicznych. W pracy zmierzono intensywność kawitacji jego roztworów w zależności od stę[...]
EN Tri-sodium phosphate is one of three chemical compounds (phosphate, silicate, carbonate) most freguently used to prepare cleaning mixtures for ultrasonic cleaning in aqueous alkaline solutions. Cavitation intensities of its solutions have been measured versus their concentrations and power of ultras[...]
8
80%
Diagnostyka
2004 Vol. 32 37-42
PL W artykule przedstawiony jest schemat budowy stanowiska do badania zjawiska kawitacji w oparciu o metodę wibroakustyczną. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod wykrywania kawitacji oraz oceny jej intensywności w różnego typu układach przepływowych. Metoda ta stosowana jest również w diagnost[...]
EN The paper presents a design of a stand for testing cavitation by the vibroacoustic method, which is one of the most commonly applied methods for detecting cavitation and estimating its intensity in various types of fluid-flow systems. It is also employed in the diagnostics of fluid-flow machines, an[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 219-222
EN The article represents the analysis of technical information and autors practice experience about use of cavitation effects for utilization of some waste.
10
80%
Advances in Materials Science
EN A cavitation degradation process and fatigue phenomenon were described. Similarly to fatigue phenomenon, cavitation pulses division into three fractions was suggested. The action of each fraction was respectively compared to low-cycle fatigue, high-cycle fatigue and low-amplitude fatigue. The action[...]
11
80%
Advances in Materials Science
EN Influence of laser treatment at cryogenic conditions on surface microstructure after cavitation test of the SUPERSTON alloy are presented in this paper. The cavitation test was performed using the rotating disc facility in IPM PAN Gdansk. The kinetics of mass loss during the cavitation process was d[...]
12
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule omówiono powstawanie kawitacji w typowych elementach hydraulicznych, w które wyposażone są powszechnie maszyny górnictwa podziemnego oraz skalnego. Podano jej przyczyny i skutki. Na podstawie badań własnych autorów oraz studiów literaturowych przedstawiono wizualizację zjawiska kawitacji.[...]
EN Problems of cavitation in typical hydraulic components commonly used in mining machines of the rock and mining industry were discussed in the paper. Cavitation reasons and its effects were given. On the basis of own investigation and literature studies a visualization of cavitation phenomenon was pr[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2000 z. 54 [179] 95-102
14
80%
Advances in Materials Science
EN This work presents investigations of cavitation resistance of X5CrNi 18- 10 austenitic stainless steel after alloying its surface by CO2 laser beam. Laser beam machining was performed in two variants. In the first case, surface layer was enriched with TiC in amount of 1.55 % wt. and in the second on[...]
15
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Podstawowym czynnikiem sprawczym oczyszczania ultradźwiękowego w roztworach wodnych jest kawitacja. W artykule omówiono wyniki badań nad wpływem temperatury i stopnia zagazowania wody wodociągowej na intensywność kawitacji. Zmierzono intensywność kawitacji 3-procentowych roztworów sześciu najczęście[...]
EN The primary cansative factor of ultrasonic cleaning is cavitation. In paper are presented results of investigations into the influence of temperature and gas content in the tap water on cavitation intensity. The cavitation intensity of 3% water solutions of six chemical substances most frequently us[...]
16
80%
Pompy, Pompownie
PL Uporządkowanie podstawowych pojęć, jak NPSHR, NPSHA , niezbędne wobec różnic występujących w publikacjach oraz normie europejskiej. Spójny i praktyczny wykład z zakresu kawitacji i jej skutków w działaniu pomp.
EN Section of the book (to be printed) „Lexicon of Pump Technology” which provides comprehensive practical knowledge of the problems of the pump suction behavior and consequences of operation with cavitation.
17
80%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W artykule przybliżono warunki, w jakich może powstawać zjawisko kawitacji, opisując przebieg przeprowadzonych badań doświadczalnych z wykorzystaniem specjalnego naczynia próżniowego. Przedstawiony model symulacyjny zespołu tłoczek-cylinder pompy z wychylnym blokiem cylindrów umożliwił autorom wizua[...]
EN Conditions of arising cavitation and experimental investigations of this phenomenon by means of a special vacuum vessel are described. A simulation model of the piston-cylinder unit of a pump with an inclinable cylinder block was used to visualize cavitation in the pump. The results of tests aimed a[...]
18
80%
Pompy, Pompownie
PL Opis zjawisk traktowanych jako kawitacja; szkodliwość i wykorzystanie zjawiska powstawania i zanikania pęcherzyków.
19
80%
Archives of Acoustics
EN The paper presents ship propellers as the source of a variable pressure field in water. The frequency spectrum of this field covers the entire audible range and beyond this range. This pressure field is generated by several physical mechanisms: the rotating hydrodynamic loading of the blades, the di[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z. 8 43-50
PL Praca ma na celu zwrócenie uwagi na bardzo aktualny dziś problem hydrodynamiki, jakim jest zjawisko kawitacji, niosące za sobą m.in.: w technice - obniżenie sprawności maszyn i urządzeń oraz erozję kawitacyjną, w medycynie - ujemne oddziaływanie na mięsień sercowy i układ krążenia, w biologii - rozk[...]
EN The phenomenon of cavitation is followed, among others, in technics by decreased efficiency of machinery and installations, in medicine by negative action on heart and circulatory system, in biology by disintegration of erythrocytes and bacteria. Cavitation penetrates each year deeper and deeper to [...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last