Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cathode
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Materials Science
EN Porous CaTi0.9Fe0.1O3-delta (CTF) perovskites were synthesized by the standard solid state method at different sintering temperatures with carbon black (CB), corn starch (CS) and potato starch (PS) as pore-forming agents. The ceramic samples of porosity between 9% and 42% with 5 - 40 mikrom pore siz[...]
2
100%
Materials Science Poland
2013 Vol. 31, No. 3 386--390
EN Spinel LiMn2O4 has been synthesized by a glycerol-assisted combustion synthesis method. The phase composition and morphologies of the compound were ascertained by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM). The electrochemical characterization was performed by using CR2032 coin-t[...]
3
88%
Research in Logistics & Production
2019 Vol. 9, No. 2 125--135
EN Lithium-ion batteries are not situable for electric vehicles with high millage, military power supplies and fixed power networks. Therefore, the Li-S batteries have been intensively investigated, due to the high capacity, low cost, widespread source, and nontoxicity. The development of Li-S batterie[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 68 [231] 199-206
EN The electrochemical polishing is the finishing method based on the diminishing of the asperities height as consequenee of the process of electrochemical dissolution. Some initial experimental remarks led the authors of the present paper to the conclusion that the more intense dissolution of the aspe[...]
5
75%
Journal of Ecological Engineering
EN With the increasing standard of living, energy consumption increases as well. So, waste production, including wastewater, increases as well. One of the types of wastewater is wastewater from yeast industry. Wastewater from this industry has not only a high pollutants load but it is produced in great[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 6 1236--1239
PL Syntezowano tlenek manganu-sodu Na0,4MnO₂. Zbadano wpływ dodatków poprawiających przewodnictwo elektronowe mieszaniny katodowej w półogniwie sodowo-jonowym. Wykazano wzrost pojemności badanego materiału w przypadku stosowania dwóch dodatków. Nanorurki węglowe oraz sadza acetylenowa powodu[...]
EN Na0.4MnO₂ was synthesized and used together with C nanotubes and acetylene black as cathode material in a Na-ion half-cell. The addn. resulted in increasing the cell capacity charging and discharging current rates.
7
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2003 R. 48, nr 5 215-217
PL Przedstawiono w skrócie metodę i wyniki intensyfikacji produkcji miedzi elektrolitycznej w HM LEGNICA polegającej na zwiększeniu powierzchni elektrod w wannach produkcyjnych poprzez poprawę stopnia wykorzystania objętości wanien na drodze zmniejszenia odległości jednoimiennych elektrod w wannie ze 1[...]
EN A method for intensification of electrolytic copper production at the Legnica Copper Smelter and the results obtained have been presented briefly. Area of the electrodes in production tanks was increased by the reduction of a distance between homopolar electrodes in a tank from 110 to 105 mm and fro[...]
8
63%
Mechanik
2015 R. 88 nr 4CD 129--133
PL W dwuwymiarowym polu modelowano matematycznie proces elektrochemicznej obróbki części maszyn uwzględniając wpływ profilowanej części roboczej katody na zjawisko kawitacji. Celem badań było określenie warunków obróbki zapewniających bezkawitacyjny przepływ elektrolitu w przestrzeni dużych gradientów [...]
EN Electrochemical machining of machine elements is modeling in two-dimensional formulation, Influence of shaped section of the cathode on cavitation phenomenon was taken into account. The aim of investigations was to determine machining conditions provided cavitation-free electrolyte flow in the space[...]
9
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zbadano wpływ zewnętrznej polaryzacji na elektrodę srebrną w kontakcie z elektrolitem tlenkowym Ce0:8Sm0:2O1:9. W czasie polaryzacji katodowej przy potencjale elektrody równym -0.5 V w temperaturze 600 C srebro migruje po powierzchni elektrolitu. Powoduje to zarówno wzrost powierzchni kontaktu elekt[...]
EN nfluence of the short time external polarization of silver electrode contacted Ce0.8Sm0.2O1.9 electrolyte was studied. Silver is moving along the Ce0.8Sm0.2O1.9 surface during the -0.5 V cathodic polarization at 600°C. It caused both the increase of the electrode - electrolyte contact area and the t[...]
10
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2011 R. 49, nr 7 105-111
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju materiału stykowego anody i katody na efekt przejścia stałoprądowego łuku elektrycznego małej mocy w wyładowanie jarzeniowe. Ponadto przedstawiono wyniki analizy spektralnej powierzchni stykowych materiałów użytych do badań.
EN The article features the test results of the impact of the anode and cathode contact material on the DC transition effect of low-power electric arc into glow discharge. Additionally, the results of the spectrum analysis of contact materials used for testing was carried out.
11
63%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 5 374--377
PL Tytan i jego stopy znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych obszarach medycyny m.in. w kardiochirurgii, stomatologii oraz jako implanty kostne m.in. stawu biodrowego czy kolanowego. Stosowanie tytanu jest związane z jego szczególnymi właściwościami m.in. z małą gęstością, dużą wytrzymałością wł[...]
EN Titanium and its alloys are widely used in various industries, including medical applications, e.g. cardiac surgery, dental and bone implants. The increasing use of titanium is due to the material low density, good mechanical properties and its high biocompatibility. However, due to possible metalos[...]
12
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2016 T. 68, nr 3 15--21
PL Przedstawiono przebieg i wyniki prób wytwarzania katod tytanowo miedziowych przeznaczonych na elektrody do rozpylania powłok bakteriobójczych na różnych powierzchniach (stal, szkło itp.) metodą rozpylania jonowego w magnetronie. Przyjęto skład chemiczny katod i opracowano wstępną technologię ich wyt[...]
EN The course and results of attempts to construct titanium-copper cathodes for bactericidal coating on various surfaces (steel, glass, etc.) by ion sputtering in magnetron are presented. Chemical compositions of cathodes were adopted and methods of their initial laboratory and semi-industrial technolo[...]
13
63%
Materiały Ceramiczne
2018 T. 70, nr 1 50--64
PL Jednym z podstawowych wymogów stawianych materiałom na elektrolity do średniotemperaturowych ogniw paliwowych IT-SOFC (ang. intermediate-temperature solid oxide fuel cells) jest ich kompatybilność chemiczna z elektrodami w temperaturach zarówno eksploatacji, jak i wytwarzania ogniw. W celu sprawdzen[...]
EN One of the main features required of materials to be applied as electrolytes in intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs) is their chemical compatibility with electrodes at both operating temperatures and the temperatures at which the cells are manufactured. To verify whether the in[...]
14
63%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/3 1823--1831
EN The increasing of standard living causes the increases energy consumption and waste or wastewater production. The possibility to combine wastewater treatment and electricity production can accomplish a microbial fuel cell. The possibility of wastewater treatment using the Cu-B catalyst with KMnO4 ca[...]
15
63%
Materiały Ceramiczne
2014 T. 66, nr 3 212--217
PL Niniejsza praca dotyczy oceny stabilności chemicznej kompozytowego elektrolitu o osnowie z częściowo stabilizowanego dwutlenku cyrkonu i wtrąceniami tlenku glinu (3Y-TZP/Al2O3) w stosunku do elektrody La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3 (LSCF48). Analiza fazowa mieszaniny 3Y-TZP/Al2O3-LSCF48 zestawionej w propor[...]
EN The paper presents the evaluation of chemical stability of composite electrolyte with the partially stabilized zirconia matrix and aluminium oxide inclusions (3Y-TZP/Al2O3) in relation to the La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 (LSCF48) electrode. Phase analysis of the 3Y-TZP/Al2O3-LSCF48 mixture batched in a we[...]
16
63%
Przegląd Spawalnictwa
2014 R. 86, nr 7 40--45
PL Przedstawiono wyniki badań trwałości elektrod stosowanych do cięcia plazmowego blach stalowych w warunkach produkcyjnych. Omówiono realizację różnych programów cięcia na przecinarce plazmowej sterowanej numerycznie. Porównano wpływ na zużywanie się elektrod liczby zajarzeń i długości cięcia. Dokonan[...]
EN In the following paper researches’ results of a durability of electrodes used in plasma cutting of steel sheet plates in the production conditions were presented. An implementation of different cutting programmes made on plasma numerically controlled cutting-off machine was shown. An influence of we[...]
17
51%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 3 423-432
PL Opracowanie technologii wytwarzania metalicznych interkonektorów do protonowych stało-tlenkowych ogniw paliwowych SOFC-H+ na bazie stali ferrytycznych wymaga długoczasowych badań chemicznej kompatybilności układu interkonektor/katoda/elektrolit. W charakterze interkonektora zastosowano stal Crofer 2[...]
EN In order to develop fabrication technology of metallic interconnects based on stainless ferritic steels for protonic solid oxide fuel cells (SOFC-H+) the long-term compatibility of the interconnect/cathode/electrolyte system must be studied. Crofer 22 APU was used as the metallic interconnect, onto [...]
18
51%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 8 574-576
19
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu azotowania stali gatunku X40CrMoV5-1. Stal ta poddana została azotowaniu jonowemu zarówno na katodzie jak i na podłożu odizolowanym od katody i anody czyli w tzw. potencjale plazmy wyładowania jarzeniowego. Procesy azotowania przeprowadzono na urządzeniu do[...]
EN Results of research under nitriding process of X40CrMoV5-1 steel are presented in this work. This steel was subjected to nitriding both on the cathode and on the isolated from cathode and anode substrate, that is at so called potential of glow discharge plasma. Nitriding processes were performed on [...]
20
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem rozpylania katodowego na kinematykę azotowania gazowego. Badania przeprowadzono na próbkach żelaza Armco, które przed procesem azotowania gazowego były poddane rozpylaniu katodowemu w atmosferze azotu lub argonu przy następujących parametrach rozpylania[...]
EN The authors present results of investigation on the influence of surface pre-treatment by means of cathode sputtering on gas nitriding kinetics. The iron samples were used in the experiment. Before the nitriding the samples were bombarded by charged particles in high-voltage electric field in condit[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last