Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 188
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cast steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 4 18-22
PL Przeprowadzono porównanie własności mechanicznych staliwa Cr-Ni, Cr-Ni-Mo, Cr-Mo i Cr-Mn-Si z nowym gatunkiem staliwa Mn-Ni, na podstawie wyników prób laboratoryjnych i przemysłowych wykazano, że staliwo Mn-Ni ma granicę plastyczności powyżej 800 MPa, a nawet 1000MPa; w uzyskaniu optymalnej wytrzyma[...]
EN A comparison is made between mechanical properties of cast steel Cr-Ni, Cr-Ni-Mo, Cr-Mn-Si and a new grade of cast steel Mn-Ni. Laboratory and industrial tests have revealed that the yield point of the Mn-Ni cast steel is over 800 MPa and even 1000MPa. Optimum strength and plasticity of this cast st[...]
2
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przeanalizowano wpływ temperatury przesycania na mikrostrukturę staliwa 18Cr-9Ni i 18Cr-10Ni-2Mo. Badania wykazały, że optymalnie dobrana temperatura przesycania wpływa na morfologię ferrytu i na eliminację wydzieleń powstałych na granicy pierwotnych ziarn i granicach ferrytu i austenitu.[...]
EN Influence of a water quenching temperature on microstructures of 18Cr-9Ni and 18Cr-10Ni-2Mo cast steels is analysed in the paper. Examinations showed that optimally selected quenching temperature influences the ferrite morphology and the elimination of precipitates from primary grain boundaries and [...]
3
80%
Advances in Materials Science
EN The article describes the damage to a steam turbine inner casing made of LI 7HMF cast steel after long time operation. The article presents the structure of cast steel and repair weld, made after casting and later during scheduled repairs. During the repairs the cast body was tested with magnetic-po[...]
4
80%
Tribologia
2006 nr 1 93-103
PL W pracy przedstawiono wpływ Cr, Mo i V na wielkość zużycia ściernego staliwa typu Cr-Mo-V-Cu-Ni. Badania przeprowadzono z zastosowaniem statystycznych metod planowania eksperymentu Boxa-Huntera. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń określono układ pary ściernej na trzpień-tarcza (dysk). Przeciwpr[...]
EN The influence of Cr, Mo and V into size of abrasive wear of cast steel of type Cr-Mo-V-Cu-Ni has been presented in this paper. Investigations were made with the use of statistical methods of planning of experiment (Boxa-Hunter). On basis of earlier experiences arrangement of abrasive steam onto pin [...]
5
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Rola wtrąceń siarczkowych (80% ogólnej ilości wtrąceń w staliwie) jest dobrze poznana. Wprowadzenie modyfikatorów (Ti, Nb, V, Zr) prowadzi do tworzenia azotków, które zmieniają rolę wtrąceń i własności staliwa. Zbadano wpływ morfologii wtrąceń (l, II, Ill-go rodzaju) w staliwie o strukturze ferrytyc[...]
EN The role of sulphide inclusions (80% of the total amount of inclusions in cast steel) is well-known. The introduction of modifiers (Ti, Nb, V, Zn), leads to the formation of nitrides, which change the role of inclusions and properties of cast steel. The effect of morphology of inclusions (of the J, [...]
6
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań staliwa LOH16N5Cu3 oraz LOH24N5M2Cu3 utwardzanych wydzieleniowo i przeznacz-nych na odlewy pracujące w złożonych warunkach korozyjno-erozyjnych. Analizowano wpływ składu chemicznego i obróbki cieplnej na strukturę i właściwości mechaniczne staliwa odlanego i poddan[...]
EN In the work investigation results of LOH16N5Cu3 and LOH24N5M2Cu3 cast steel precipitation hardened and designed for castings operating under complex corrosion-erosion conditons are presented. The effect of both chemical composition and heat treatment on the structure and mechanical properties of cas[...]
7
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 2B 1175--1181
EN In the paper presented experimental data and numerical analysis of stress distribution in front of the crack of two melts of low-alloy G17CrMo5-5 cast steel-modified (M) by rare earth metals and original, unmodified (UM) in the temperature range, according to the brittle-ductile transition region. E[...]
8
80%
Archives of Metallurgy and Materials
EN This article is a result of research carried out in foundry casting steel castings for the railway industry. The smelting process (smelting) in induction furnaces, in terms of the compatibility of the actual chemical elements in the metal with the composition laid down in the technological instructi[...]
9
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono opracowane przez autorów wykresy CTP dla staliwa gatunków G17CrMo5-5 i G17OMoV5-10, pomocne przy ustalaniu zakresu szybkości chłodzenia odlewów z temperatury austenityzowania, aby uzyskać optymalną strukturę bainityczną. Wykazano, ze struktura odpuszczonego bainitu, charakteryz[...]
EN The work presents the CTP diagrams developed by the authors for cast steel grades G17CrMo5-5 and G17CrMoV5-10, which are helpful when determining range of casting cooling rate from austenitizing temperature in order to obtain optimal bainitic structure It hes been proved that tempered bamite structu[...]
10
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 47, nr 2 137--148
EN Purpose: The influence of the chemical composition on a microstructure and tribological properties (wear and friction coefficient) of cast steels used for the mill rolls is presented in the paper. The role of the chemical composition in a tendency of the graphite formation was determined. Design/met[...]
11
70%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper briefly presents results of the new developed high quality cast materials. Design/methodology/approach: The following materials are: hypereutectoid cast steel with various microstructure modular graphite obtained in as-cast condition (raw state), ductile cast iron of bainite-marte[...]
12
70%
Przegląd Odlewnictwa
PL Wprowadzenie do odtleniania stali wieloskładnikowych żelazo-stopów pozwala na uzyskanie niższych stężeń tlenu i modyfikacj wtrąceń niemetalowych w odlewach o zróżnicowanych grubościac ścianek. Dotyczy to zwłaszcza tych odtleniaczy wieloskładnikowych, które zawierają wapń, bar i metale ziem rzadkich.[...]
EN Introducing multicomponent ferroalloys to the process of steel deoxidation allows to obtain lower concentration of oxygen and modification of non-metallic inclusions in castings with diversified wall thicknesses. It specially concerns those multicomponent deoxidizers which contain calcium, barium an[...]
13
70%
Nukleonika
EN A series of cast steels were subjected to two-stage low-temperature nitriding. Mossbauer, XRD and mechanical investigations were carried out for both as-cast and nitriding materials in order to determine phase composition (especially the content of gamma'-Fe4N and epsilon-Fe2-3N), microhardness of t[...]
14
70%
Journal of Casting & Materials Engineering
EN In this paper, we presented the technology of layered castings based on the founding method of layer coating directly in the cast process known as the method of mold cavity preparation by monolithic or granular material of insert. Prepared castings consist of two fundamental parts: the base part and[...]
15
70%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 3 1521--1534
EN The purpose of this study was to determine experimentally the wear properties of 5 groups of iron-based alloys used in the mining and transport machines exposed to the action of a hard abrasive material. The groups of materials to be examined included austempered ductile irons (ADI), steels and cast[...]
16
61%
Archives of Foundry Engineering
EN In paper is presented the possibility of making of multi-layers cast steel castings in result of connection of casting and welding coating technologies. First layer was composite surface layer on the basis of Fe-Cr-C alloy, which was put directly in founding process of cast carbon steel 200-450 with[...]
17
61%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W prezentowanej pracy przeprowadzono dla wybranego staliwa G20Mn5 badania trwałości zmęczeniowej dwiema metodami, zarówno zgodnie z procedura LCF (klasyczna, niskocyklowa próba zmęczeniowa), jak i MLCF (zmodyfikowana niskocyklowa próba zmęczeniowa). Badania te miały służyć weryfikacji wiarygodności [...]
EN The study describes the investigations of fatigue life carried out on selected grades of the G20Mn5 cast steel by two methods, i.e. the standard low-cycle fatigue test (LCF test) and modified low-cycle fatigue test (MLCF). The aim of these investigations was to verify the reliability of tests conduc[...]
18
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a method of usable properties of surface layers improvement of grey cast iron EN-GJL-200 ingot mould, by put directly in founding process a composite surface layer on the basis of corundum Al2O3 and quartz sand SiO2. Technology of composite surface layer guarantee mainly increase [...]
19
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a method of usable properties of surface layers improvement of cast carbon steel 200–450, by put directly in founding process a composite surface layer on the basis of Fe-Cr-C alloy and next its remelting with use of welding technology TIG – Tungsten Inert Gas. Technology of compo[...]
20
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a method of usable properties of surface layers improvement of cast carbon steel 200–450, by put directly in founding process a composite surface layer on the basis of Fe-Cr-C alloy. Technology of composite surface layer guarantee mainly increase in hardness and aberasive wear res[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last